Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE Jana Stará Projekt KAP LK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE Jana Stará Projekt KAP LK."— Transkript prezentace:

1 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE Jana Stará Projekt KAP LK

2 Základní informace o projektu  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  programovací období 2014 – 2020  Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  délka trvání 6 let (do ledna 2022) – zahájení 13. 1. 2016  Krajské akční plány (v ČR 14 KAPů)

3  KAP zahrnuje 11 klíčových témat vzdělávání  Infrastruktura – samostatné téma, které se prolíná všemi ostatními Klíčová témata projektu

4 Aktuální harmonogram projektu KAP Analýza potřeb v území Analýza potřeb ve školách Realizace Rámce pro podporu infrastruktury Vytyčení prioritních opatření a jejich prioritizace Šetření na školách: sběr investičních záměrů Zpracování a schválení KAP Realizace KAP - Průběžné vyhodnocení -Tématická setkání odborných platforem, workshopy Zpracování a schválení Rámce pro podporu infrastruktury květen 2016 září 2016 RÁMEC PRO PODPORU INFRASTRUKTURY červen 2016

5 Aktuální situace  Analýza potřeb v území  Rámec pro podporu infrastruktury

6 OP VVV x IROP  KAP má umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území  v případě investic směřovaných do IROP musí být tyto investice odsouhlaseny zřizovatelem a identifikovány v KAP (respektive v Rámci pro podporu infrastruktury)  specifickým kritériem přijatelnosti v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání (respektive soulad s Rámcem pro podporu infrastruktury)

7 IROP (Rámec pro podporu infrastruktury)  první výzvy v IROP - květen 2016 – říjen 2016 výzva č. 45 – Infrastruktura SŠ a VOŠ, výzva č. 46 – Infrastruktura SŠ a VOŠ (SVL)  další výzvy v IROP – červen 2016 – listopad 2016 výzva č. 49 – Infrastruktura pro zájmové a neformální celoživotní vzdělávání, výzva č. 50 - Infrastruktura pro zájmové a neformální celoživotní vzdělávání (SVL)  průběžné výzvy – září 2016 – červen 2023 Výzva č. 62 - Regionální vzdělávání (ITI) Výzva č. 63 - Regionální vzdělávání (IPRÚ) V případě investic směřovaných do IROP musí být tyto investice odsouhlaseny zřizovatelem a identifikovány v Rámci pro podporu infrastruktury vzhledem k této podmínce je nutné vytvořit a schválit Rámec pro podporu infrastruktury nejlépe v průběhu května 2016

8 Rámec pro podporu infrastruktury  Dotazníkové šetření NÚV v závěru loňského roku  Doplnění o projektové záměry ze Společného akčního plánu Libereckého kraje 2014+ z Regionálního akčního plánu  Aktualizace stávajícího stavu přípravy projektových záměrů

9 Stávající stav přípravy záměru  Zpracovaný projektový záměr  Zpracovaný projekt  Územní řízení již proběhlo  Stavební povolení je vydáno  Nic z uvedeného dosud připraveno není Při zařazování investičních záměrů do prioritní kategorie zohledňováno i hledisko připravenosti záměru.

10 Zasílání aktualizací  Mgr. Lucie Ptáková lucie.ptakova@kraj-lbc.cz nebo  Jana Stará jana.stara@kraj-lbc.cz

11 Informace  setkání „minitýmů“  workshopy pro ředitele  osobní konzultace: kancelář 817, 818, 829 na KÚ LK  www.edulk.cz  webové stránky Libereckého kraje Informace  setkání „minitýmů“  workshopy pro ředitele  osobní konzultace: kancelář 817 a 829 na KÚ LK  www.edulk.cz  webové stránky Libereckého kraje

12 Analýza potřeb v území

13 o je analýzou vývoje trhu práce a vzdělávacího systému v kraji o kompletní analýza bude obsahovat: -úvodní část (demografický stav, provázanost vzdělávání s trhem práce, struktura vzdělávacích oborů apod.) -analýzy jednotlivých klíčových oblastí, včetně SWOT analýzy (tvořena ve spolupráci s odborníky, tzv. „minitým“) -v závěru – vytyčení prioritních opatření v rámci jednotlivých témat ve formě „problémy-příčiny-cíle“ Analýza potřeb v území

14 o principem KAP je stavět na tom, co v kraji již bylo vytvořeno. o součásti analýzy: -rešerše stávajících koncepčních a strategických dokumentů na evropské, národní a regionální úrovni -> připomínkováno odborníky v rámci tzv. „minitýmu“ -přehled významných subjektů a projektů/aktivit realizovaných v kraji v daném tématu -shrnutí výsledků dotazníkového šetření NÚV na školách (potřeby škol) -SWOT analýza („minitým“) Analýza potřeb v území

15 o ustanoveny „minitýmy“ (v průměru 8-10 odborníků z praxe v každém týmu) o zpracována 3 témata (rešerše dokumentů, přehled významných subjektů a projektů/aktivit, shrnutí dotazníkového šetření ve školách) - Podpora polytechnického vzdělávání - Rozvoj kariérového poradenství - Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě o zapracovány zaslané připomínky od odborníků z „minitýmu“ o dohodnuto první setkání „minitýmů“ k uvedeným 3 klíčovým tématům o průběžně jsou zpracovávána další témata Současný stav

16 Pracovní list o uveďte své návrhy na problémové oblasti a případná opatření k jednotlivým klíčovým tématům vzdělávání o bude mít návaznost na diskuzi SWOT analýzy v „minitýmech“ -> Vaše šance ovlivnit obsah SWOT analýzy Společná aktivita – Vaše pomoc

17 Dle vymezení MŠMT pro KAP zahrnuje: o přírodovědné, o technické a o environmentální vzdělávání Podpora polytechnického vzdělávání

18 Analýza - použité dokumenty: o Evropské, národní, krajské – obecné o Specifické pro technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání (strategické, studie, výstupy z IPn Podpora technických a přírodovědných oborů) Podpora polytechnického vzdělávání

19 Závěry o Nesoulad struktury přírodovědných a technických oborů a kvalifikace absolventů s požadavky trhu práce → potřeba další podpory zájmu dětí a žáků o uvedené obory → potřeba propojení přírodovědného a technického vzdělávání s trhem práce (zapojení zaměstnavatelů, úprava vzdělávacích náplní) → nutnost investic do vybavení (formální i neformální vzdělávání) o EVVO – pestrá nabídka programů, stabilní síť poskytovatelů a subjektů → potřeba udržovat krajský systém EVVO → nutnost zahrnout EVVO na všech stupních vzdělávání, do provozu škol Podpora polytechnického vzdělávání

20 Projekty/Aktivity o TechYes, stipendijní program, NadoTech, TechUp o vlastní aktivity škol o programy TUL, iQLANDIA a další o Mrkvička, M.R.K.E.V o Škola pro udržitelný život, Ekoškola Podpora polytechnického vzdělávání

21 Šetření NUV – základní informace o Nejčastější aktivity - laboratorní experimenty, projektová výuka apod., spolupráce se ZŠ o Bariéry – finance na nepovinné předměty, jazyková vybavenost pedagogů, nedostatečné znalosti a motivace žáků ZŠ o Opatření – vybavení, úhrada nákladů realizace nepovinných předmětů/účasti na soutěžích, vzdělávání pedagogů Podpora polytechnického vzdělávání

22 Kariérové poradenství v ČR - legislativa o pojem se v ČR začal používat poměrně nedávno (legislativně neukotven ) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních upravuje vyhláška 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. Kariérové poradenství v ČR - resorty o MŠMT (školy – výchovný poradce, PPP, SPC a SVP) o MPSV (Informační a poradenská střediska při ÚP) Rozvoj kariérového poradenství

23 Strategické dokumenty (evropské, národní, krajské) Základní myšlenky/opatření: o Rozvoj poskytování KP na ZŠ, SŠ (Program rozvoje LK) o Rozvoj celoživotního KP (Strategie rozvoje lidských zdrojů LK 2014+) o Nastavení poradenství a poradenského systému tak, aby byl dostupný všem (DZ LK) o Snížit předčasné odchody ze systému vzdělávání (DZ LK) Rozvoj kariérového poradenství

24 Projekty v LK: o Národní – RAMPS VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb) o Ostatní – Poradenství v Libereckém kraji o Globální granty – Volba budoucího povolání žáků LK, Volím správnou kariéru Dotazníkové šetření NÚV – rozvoj KP o nejaktivněji se školy podílejí na organizování exkurzí, besed apod. o nejčastěji uváděnou překážkou - malý zájem ze strany žáků a rodičů i zaměstnavatelů - málo odborníků z praxe zapojených do výuky a dalších aktivit škol o školám by nejvíce pomohly finanční prostředky na realizaci exkurzí, besed apod. Rozvoj kariérového poradenství

25 o patří mezi klíčové kompetence (soubor vědomostí, dovedností a postojů) KK č. 7 „Smysl pro iniciativu a podnikavost“ o podnikavost – schopnost zavádět novinky a převádět myšlenky do praxe podnikavost ≠ podnikání o kreativita – schopnost svobodně myslet a rozvíjet nové myšlenky o iniciativa – schopnost prosadit si inovativní nápady o podnikatelské dovednosti – mohou zvýšit zaměstnanost mladých lidí a podpořit vznik nových podniků o podnikatelské vzdělávání o důležité kompetence pro úspěšný přechod na trh práce a pro řízení vlastní kariéry Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

26 Dokumenty (národní a krajské neřeší explicitně tuto problematiku) o stav v ČR je v tzv. fázi před strategií – pojem není legislativně ukotven Základní myšlenky: o modernizace přístupu učitele a rozvoj jejich pedagogických dovedností o jednotný metodický přístup a poskytnutí vhodných nástrojů v rámci celého systému vzdělávání o uznávání neformálního vzdělávání o sladit nabídku vzdělávání a trhu práce -> snazší přechod absolventů na trh práce Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

27 Projekty, programy, soutěže, aktivity… o Centrum fiktivních firem (CEFIF) o Junior Achievement (JA Czech) o OPVK (IPo, GG) Dotazníkové šetření NÚV o školy v LK v dané problematice učí žáky kriticky myslet vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská řešení, realizují projektové vyučování a začleňují do výuky návštěvy a přednášky podnikatelů o v rámci této problematiky čelí školy v LK malému zájmu žáků a pedagogů o ekonomické aktivity a podnikavost a řeší nízký zájem o spolupráci ze strany zaměstnavatelů o jako opatření v této problematice navrhují respondenti podporovat školní projekty, zapojit více do výuky odborníky z praxe, podporovat spolupráci škol s aktéry trhu práce v regionu, zlepšit vybavení škol (zejména ICT) a vzdělávat na téma kreativity a podnikavosti pedagogické pracovníky Podpora kompetencí k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

28 o 1. workshop po finalizaci analýzy potřeb v území o 2. workshop po prioritizaci potřeb Pro ředitele/zástupce SŠ a VOŠ Libereckého kraje bez rozdílu zřizovatele Pozvánka na Workshop s řediteli

29 Děkujeme za pozornost. V případě jakýchkoli dotazů/námětů/připomínek nás můžete kontaktovat.

30 Jana Antošová – metodik projektu KAP LK Email: jana.antosova@kraj-lbc.czjana.antosova@kraj-lbc.cz Telefon: 485 226 213 Martina Vojtěchová – metodik projektu KAP LK Email: martina.vojtechova@kraj-lbc.czmartina.vojtechova@kraj-lbc.cz Telefon: 485 226 402 Markéta Leníková – metodik projektu KAP LK Email: marketa.lenikova@kraj-lbc.cz Telefon: 485 226 474 Kontakty


Stáhnout ppt "STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE Jana Stará Projekt KAP LK."

Podobné prezentace


Reklamy Google