Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí ……

2 2 Program semináře  Popis hlavních bloků administrace projektů  Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy  Monitorování, Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Veřejné zakázky a nejčastější pochybení  Financování, předkládání žádostí o platbu

3 3 Popis hlavních bloků administrace projektu  Příjem žádostí  Posuzování a hodnocení žádostí  Rozhodnutí Řídícího orgánu schválení / zamítnutí žádosti (zásobník projektů) – Registrační list

4 Harmonogram projektu  Způsobilost nákladů do 31.12.2015  Termín ukončení stavebních a montážních prací září 2015  Ukončení financování projektu říjen 2015  Předložení poslední žádosti o platbu listopad 2015  Termín předložení ZVA max. 31.06.2016 4

5 5 Nejdůležitější dokumenty, zdroje informací  www.opzp.cz www.opzp.cz  Implementační dokument (způsobilost výdajů), verze 20.06.2013  Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, aktuální verze platná od 01.01.2013  Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP a dokumenty k administraci žádostí podle této Metodiky, verze 3.5 ze 03.07.2012  Informační systém BENE-FILL

6 Popis hlavních bloků administrace projektu  Výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor investora  Příprava podkladů pro vydání RoPD a SM o poskytnutí dotace  Vlastní realizace, financování stavby  Výběr provozovatele stavby  ZVA  Následný monitoring 6

7 7 Příprava podkladů pro vydání RoPD  Seznámit se s podmínkami Registračního listu a Rozhodnutí ministra  Podklady doložit do 12 měsíců od vydání Registračního listu (RL)  Platnost RL nelze prodlužovat

8 8 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zadávací řízení na vlastní realizaci – 2 fázová kontrola  Posuzování zadávací dokumentace a oznámení o zakázce (hodnotící a kvalifikační kritéria, rozsah stavby) před vyhlášením zakázky  Kontrola úkonů zadavatele včetně zapracování podmínek zadávacího řízení do smlouvy o dílo Zadávací řízení na podpůrné činnosti (příprava žádosti, projektová dokumentace, technický dozor)  Jednorázová kontrola – ex post

9 9 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zadávací řízení na zhotovitele stavby  Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinná od 01.04.2012  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory  Prováděcí vyhlášky: č. 133 o uveřejňování vyhlášení veřejné zakázky, č. 230 stanovující obsah zadávací dokumentace na stavební práce, č. 231 stanovující obchodní podmínky zakázek na stavební práce, č. 232 vymezující rozsah odůvodnění účelnosti zakázky

10 10 Příprava podkladů pro RoPD - Zadávací řízení Zadávací řízení na technický dozor investora  Předpokládaná hodnota zakázky do 1 000 000 Kč – zakázka malého rozsahu mimo režim zákona, dle Závazných pokynů  Kvalifikační požadavky  Smluvní podmínky

11 11 Podklady pro vydání RoPD  Výčet podkladů uveden v příloze č. 1 směrnice 12/2012  Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, definici objektů pro jednotlivé zakázky a finanční harmonogram  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení

12 12 Nejdůležitější podklady pro vydání RoPD  Stavební povolení na celý rozsah stavby s nabytím právní moci, včetně povolení části kanalizačních přípojek na veřejném prostranství  ČOV - povolení k nakládání s vodami, posouzení nejlepších dostupných technik  Smlouvy o dílo na realizaci stavby, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu  Doklady k zadávacímu řízení na realizaci opatření  Doklad o technickém dozoru nad stavbou, smluvní doklady, doklady k zadávacímu řízení  Příprava žádosti, projektová příprava – smluvní podklady, zadávací řízení  Podklady k provozování – dle RL specifické pro odlišný způsob provozování  Aktualizace finanční analýzy: aktuální náklady dle SMoD, způsobilost výdajů, plátcovství DPH, termíny realizace, ceny za vodné/stočné, (provozní situace) → výše podpory + vlastní zdroje

13 13 Příprava podkladů pro RoPD – největší problémy  Vleklý proces schvalování zadávacích dokumentací (formální a věcné nedostatky, nerespektování specifických podmínek pro administraci OPŽP)  Předložení nekompletních podkladů k průběhu výběrového řízení ( na realizaci, na podpůrné činnosti)  Předložení nekompletních nebo neplatných podkladů k RoPD dle směrnice  Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace  Prodlevy při získávání stavebního povolení a ostatních povolení souvisejících s vlastní realizací  Rozsah stavby daný zadávací dokumentací koliduje s rozsahem stavebního povolení

14 14 Monitorování  Průběžné monitorovací zprávy v IS BENE- FILL  Četnost 1x za 4 měsíce od vydání RL  Před vydáním RoPD – monitorování veřejných zakázek, finanční řízení OPŽP  Po vydání RoPD – sledování parametrů a indikátorů projektu, financování projektu

15 15 Monitorování – realizace stavby  Kontroly na místě projektovými manažery  Kontrola realizace (soulad se stavebním povolením, zadávacími podmínkami)  Kontrola fakturace (věcné plnění na místě stavby, zanesení do IS BENE-FILL)

16 16 Monitorování – realizace stavby problematické oblasti  Změny stavby oproti zadávací dokumentaci – změnové listy - hledisko způsobilosti výdajů na vícepráce a čerpání rezervy - nepředvídatelnost - dopady na výsledky zadávacího řízení (nelze měnit zadávací podmínky)  Náležitosti fakturace - fakturace dle výkazu výměr, popř. změnových listů - fakturace skutečně provedených prací  Kontrola výstupu činnosti technického dozoru stavby

17 17 ZVA  Podklady k ZVA podle přílohy č. 2 směrnice 12/2012  Podklady v tištěné podobě, zaneseni do IS Benefill  Závěrečná monitorovací zpráva  Plnění indikátorů a parametrů projektů  Závaznost – ISPROFIN „minimální“  Plnění smluvních podmínek  Obsah a způsob uzavření nových smluv na provozovatele

18 18 Monitorování – následný monitoring  Plnění podmínek pro provozování (finanční nástroje, výkonové ukazatele)  Kontrola stálosti a udržitelnosti operací (udržitelnost projektu, vlastnictví předmětu podpory po dobu min. 10 let, cíl a účel projektu)

19 19 Děkuji za pozornost Ing. Alena Kozlová Odbor ochrany vod alena.kozlova@sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: 267 994 300 www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google