Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_ 19 PředmětSpolečenské vědy Tematický okruhZdravý životní styl Název materiálu Celoživotní vzdělávání AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 20. leden 2014 Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou celoživotního vzdělávání. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o celoživotním vzdělávání. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky celoživotního vzdělávání. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Vzdělávání Cílem každého člověka je vést spokojený život.  úspěch v práci - být lepší ve svém oboru, jít s dobou, změna oboru  hmotné zabezpečení Co si představujete pod pojmem spokojený život? Pro každého je to něco jiného – např.  rozšiřování svých zálib a koníčků  zachování si duševní svěžesti Toto vše jsou důvody k celoživotnímu vzdělávání, které se v dnešní době stává nutností. Samozřejmostí je zdraví, láska, přátelé, rodina apod. Důležité pro spokojený život je:

3 Získání základů vzdělání Získat vzdělání umožňuje občanům školský systém. Po jeho ukončení záleží na každém, jak se bude dále vzdělávat. Dobré vzdělání není v dnešní době přepychem, ale nutností. Kromě studia na školách lze využít nabídek různých vzdělávacích agentur. Také úřady práce pořádají kurzy pro doplnění vzdělání či rekvalifikaci (získání nové kvalifikace).

4 Systém vzdělávání v ČR předškolní vzdělávání 2 – 6 let mateřské školy povinná devítiletá školní docházka 6 – 15 let základní školy střední vzdělávání 15 - 26 let se závěrečným vysvědčením praktické školy s výučním listem SOU s maturitní zkouškou gymnázia, SOŠ vyšší odborné vzdělávání 19 - 26 let vysoké školy 19 - 26 let bakalářské studium – Bc. magisterské studium – Mgr., Ing. doktorské programy CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 15 let – do konce života absolutorium diplomovaný specialista – DiS.

5 Celoživotní vzdělávání Co je dle vás celoživotní vzdělávání? Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, dovednosti a profesní kvalifikaci účastníků tohoto vzdělávání. Může být realizováno buď:  v rámci formálních institucí (školy s akreditovanými programy)  nebo neformální cestou  nebo informální cestou

6 Formální vzdělávání Probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací. Takovouto typickou vzdělávací institucí je škola. Výsledkem je určitý stupeň vzdělání. Formální vzdělávání zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné vzdělání), nebo určitým skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělání). Obr. 1

7 Neformální vzdělávání Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další. Je dobrovolné a záměrné učení, které rozvíjí schopnosti, dovednosti, zájmy a potřeby člověka mimo rámec běžného školního vzdělávání. Dále také vzdělávání na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a základních uměleckých školách. Uskutečňuje se různými formami a vzdělávacími programy. Patří sem například:  organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé  počítačové kurzy  kurzy cizích jazyků  přednášky apod.

8 Informální vzdělávání Je součástí každodenního života. Nemusí být na rozdíl od formálního a neformálního učení učením záměrným. Je proces získávání vědomostí, znalostí, osvojování dovedností a postojů z každodenních zkušeností, prostředí, kontaktů. Je chápáno jako nezáměrné učení se, které člověk provádí bezděčně nebo formou sebevzdělávání. Na rozdíl od formálního vzdělávání či neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické a institucionálně nekoordinované. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při sledování TV či rozhlasu atp.

9 Samostudium Člověk má možnost využít i jiných možností dalšího vzdělávání. Mohou to být:  studijní cesty  výstavy  konference (porady)  veletrhy (přehlídky zboží a služeb) Novinky v různých oborech lze hledat také v odborných časopisech a na internetu. Takové získávání vědomostí samostatným studiem nazýváme s a m o s t u d i e m Obr. 2

10 Celoživotní vzdělávání a zaměstnavatelé Celoživotní vzdělávání má velký význam pro zaměstnavatele. Tato forma vzdělávání jim přináší mnoho pozitiv - např.:  získávají díky němu lépe kvalifikované a motivované zaměstnance, kteří mohou pocházet z jejich vlastních řad a nemusí vynakládat další prostředky na získání nových zaměstnanců, seznamovat je se zázemím firmy a i přes jejich dostatečnou odbornost je i dále proškolovat pro výkon speciálních úkolů  zvyšuje se konkurenceschopnost dané firmy, roste produktivita práce zaměstnanců  lepší image firmy, k němuž přispívají zaměstnanci lépe vzdělaní a schopní adaptovat se na nové technologie a technologické postupy, metody práce atd.

11 Rekvalifikace Některé profese zanikají, jiné vznikají, poptávka po některých profesích se snižuje, u jiných profesí se poptávka naopak zvyšuje. Rekvalifikace je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který slouží k získání nové kvalifikace nebo ke zvýšení, rozšíření či prohloubení již dosažené kvalifikace. Pomocí rekvalifikace:  je možné si také kvalifikaci udržovat nebo obnovovat  může získat kvalifikaci i fyzická osoba, která žádnou kvalifikaci nezískala Každý člověk se proto v průběhu produktivního věku může dostat do situace, kdy se v oboru své profese již nemůže na trhu práce uplatnit. Musí svou profesi změnit nebo si kvalifikaci zvýšit. V tomto případě může pomoci r e k v a l i f i k a c e

12 Rekvalifikace Rekvalifikace nenahrazují vzdělání a kvalifikaci, kterou lze získat studiem na středních nebo vysokých školách. Rekvalifikace jsou v současné době propojeny s Národní soustavou kvalifikací. To umožňuje uchazečům (zájemcům) o zaměstnání získat v rámci rekvalifikace úplnou profesní kvalifikaci. Získá-li uchazeč (zájemce) o zaměstnání osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích v rámci úplné profesní kvalifikace, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku předepsanou pro příslušný obor vzdělání (tzn. závěrečnou „učňovskou“ nebo maturitní zkoušku) a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.

13 Vzdělávání seniorů V rámci celoživotního vzdělávání tvoří senioři významnou cílovou skupinu. I ve starším věku je nejdůležitějším kriteriem kvality života různorodost potřeb a možnost jejich uspokojování – fyziologické, psychické a sociální. I pro ně je systém celoživotního vzdělávání:  velmi důležitým zdrojem informací  začlenění do společnosti  zvýšení pocitu sebejistoty  dalšího společenského uplatnění Zcela jednoznačně podporuje zlepšení kvality života seniorů po všech stránkách, tedy i po zdravotní. Obr. 3

14 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání se stává v poslední době významnou součástí rozvoje naší společnosti i každého z nás. Neplatí, že to, co jsme si osvojili v průběhu vzdělávání na základní, střední, případně vysoké škole, nám vystačí po celý zbytek života. Je třeba si uvědomit nutnost celoživotního učení v závislosti dynamiky ekonomických a technologických změn, které vedou k rozvoji významu profesní mobility a rekvalifikace.

15 Celoživotní vzdělávání Moderní život přináší lidem větší šance a možnosti výběru, ale také větší rizika a nejistoty. Lidé mohou svobodně přijímat různé životní styly, zároveň však mají odpovědnost za utváření vlastního života. Každým dnem se svět kolem nás mění, každý den jsme vystaveni novým nárokům jak v osobním, tak profesním životě. Nejvíce záleží na lidské schopnosti vytvářet a efektivně a rozumně používat znalosti ve stále se měnícím světě. Vzdělávání v průběhu celého života je pro každého nejlepší cestou, jak se vypořádat se změnami.

16 Otázky a úkoly 1. Jaké typy škol tvoří náš školský systém? 2. Co je rekvalifikace? 3. Jaké jsou další možnosti vzdělávání kromě školní docházky? 4. Zamysli se, co člověku přináší kromě získání vědomostí a dovedností celoživotní vzdělávání? 5. Zjisti, jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání v regionu po ukončení současného studia?

17 Použité zdroje Obr. 1TUNGSTEN. [cit. 2014-01-16]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Math_lecture_at_TKK.JPG?uselang=cs Obr. 2GHEDO. [cit. 2014-01-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mammuthus_meridionalis.JPG Obr. 3TOIRELB. [cit. 2014-01-30]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TheOldManGregorioFuentes.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google