Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 163ps.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 163ps."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 163ps

2 Obsah – I. Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření –Stanovení a předkládání plánu –Kontrola plnění plánu lovu –Odpovědnost zúčastněných Vnadění a přikrmování Životní prostředí zvěře Změny honiteb v souvislosti se změnou vlastnictví Vstup do honiteb (obor) Honební společenstvo Účast na mysliveckém hospodaření 2

3 Obsah – II. Myslivecká stráž a její kompetence (např. živočichové v přírodě nežádoucí) Odbornost mysliveckých hospodářů a OSSM Lov na nehonebních pozemcích Doby lovu a podmínky lovu Uvolnění zakázaných způsobů lovu Zvláštní případy usmrcování poraněné a nemocné zvěře Lovecký lístek Závěr 3

4 Zadání Řešit problematiku: –Zvýšených početních stavů některých druhů spárkaté zvěře – zejména prasete divokého –Škod zvěří na zemědělských plodinách, pozemcích a lesních kulturách Působení škod zvěří Náhrady škod zvěří 4

5 Plán mysliveckého hospodaření Plán chovu a lovu (§ 36 odst. 3) Uživatel honitby předloží plán chovu a lovu držiteli Držitel honitby souhlasí „Tichý souhlas OSSM“ (nevyjádří-li se do 30-ti dnů) OSSM rozhodne (plán může i změnit) Držitel honitby má výhrady OSSM rozhodne (plán může i změnit) Zapojení držitele do spolurozhodování Snížení zátěže OSSM 5 Hospodařící subjekt podněty k OSSM (např. povolení lovu mimo dobu lovu v zájmu zemědělské výroby)

6 Plán lovu (§ 36 odst. 5) Současná praxe – některé druhy zvěře (např. prase divoké či sika japonský) nejsou v honitbách záměrně sčítány a následně normovány, přesto se loví na základě § 39 (často i v tisících kusech) Nově se zavádí: –Uloví-li uživatel honitby v hospodářském roce (1.4.-31.3.) a více kusů jedinců daného druhu spárkaté zvěře (tzn. bez min. a norm. stavů) povinně pro následující hospodářský rok vyhotovuje pouze plán lovu u tohoto druhu zvěře! (navýšení početních stavů v „normovací vyhlášce“, černá zvěř se bude normovat i na polní část honitby) 6

7 Plnění plánu chovu a lovu spárkaté zvěře (§ 33 a § 37) Splnění plánu lovu se posuzuje u každého druhu spárkaté zvěře samostatně –Považuje se za splněný, je-li: a)Splněn tak, jak byl schválen OSSM, nebo b)splněn lov počtu kusů samic a mláďat daného druhu zvěře, přičemž počet ♂ může být i zcela nahrazen odpovídajícím počtem ♀ a mláďat. Nesplnění je sankcionováno až do výše 100 000 Kč (liberační důvod – je-li plán splněn alespoň na 70 % a uživatel nesplnění odůvodní – OSSM posoudí relevanci – např. špatný rok). Uživatel honitby bude držiteli honitby prokazovat ulovení kusu spárkaté zvěře – dohodnou si způsob průkazného potvrzení kontroly (ve smlouvě o nájmu honitby) Uhynulá zvěř – zahrnout do plnění plánu, je-li úhyn doložitelný (způsob doložení je ponechán na dohodě OSSM a uživatele) 7

8 Kontrola plnění plánu lovu Ošetření ulovené zvěře (§ 50) Původně se uvažovalo o markantech (pro odpor veřejnosti, zvýšení finančních nákladů na likvidaci, větší tlak na OSSM – od záměru upuštěno), nově zmocnění MZe k možnosti zavedení celostátního povinného způsobu kontroly ulovení zvěře. Společně se vzorkem na laboratorní vyšetření na svalovce stočeného zasílá uživatel honitby i pírko (tj. ocas) prasete divokého –Nebude-li ulovení kusu podloženo protokolem o vyšetření potvrzující i dodání pírka, nebude možno tento kus zahrnout do plnění plánu lovu. –Opatření podporuje dosavadní povinnost uživatele honitby předkládat vzorky ze zvěře vnímavých na trichinelózu (svalovce stočeného). 8

9 Držitel honitby (vlastníci pozemků) Hospodařící subjekt (tj. uživatel honebního pozemku) Uživatel honitby (př. myslivecký spolek) Nájemné / pachtovné Nájemné ŠKODY zvěří 9 na zvěři SMP ČR + další legislativa Zákon o myslivosti

10 Vnadění a přikrmování Zakazuje se: –Ponechávat v krmných zařízeních jakékoliv krmivo mimo dobu nouze (vyjma léčiv, minerálních lizů a minerálních směsí) –Umisťovat vnadiště do vzdálenosti kratší jak 200 m od krmného zařízení –Umisťovat vnadiště blíže než 200 m od sebe, –Umisťovat vnadiště do vzdálenosti kratší jak 200 m od hranic sousední honitby, nedohodnou-li se uživatelé jinak –Umisťovat v honitbě více vnadišť než 1 na 50 ha, –Umisťovat na vnadiště více než 10 kg krmiva na den, na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 10 kg krmiva, –Umisťovat vnadiště bez souhlasu vlastníka pozemku a osoby, která na pozemku zemědělsky či lesnicky hospodaří. – 10

11 Stav životního prostředí jako faktor ovlivňující živočichy, kteří v něm žijí (§ 52-§ 54) Živočichové evolučně výše než rostlinstvo, současně jsou na rostlinný pokryv navázáni, a to jak po stránce potravní, tak především pro jeho krytovou, klidovou a prostorovou nabídku. Současná krajina nabízí mnohým druhům zvěře uvedené podmínky v hojné míře a tento stav jim prospívá a podporuje zvyšování početních stavů vybraných druhů spárkaté zvěře). Naopak jiným druhům zvěře aktuální podoba krajiny neprospívá – z krajiny mizí (zvláště drobná zvěř, zpěvné ptactvo, hmyz aj.) 11

12 Zrovnoprávnění vztahu uživatele honitby a hospodařícího subjektu Nově se zavádí motivační nástroj k zapojení zemědělsky hospodařícího subjektu do prevence vzniku škod zvěří na zemědělských plodinách a pozemcích a rovněž pro podporu komunikace mezi ním a uživatelem honitby. Hospodařící subjekt by měl mít primární zájem na ochraně své produkce a půdy před škodami, jejichž úhradu následně požaduje po uživateli honitby. Zmenšení půdních bloků, resp. dílů s jednou plodinou poskytující nyní vybraným druhům zvěře (např. praseti divokému) vhodné potravní, klidové a krytové podmínky podporující exponenciální reprodukci v praxi často neumožňující efektivní lov, tj. optimalizaci početnosti. Škody způsobené zvěří nebudou hrazeny uživatelem honitby v případě, že neporušil zákonem stanovené povinnosti ve vztahu nejen k plnění plánu chovu a lovu zvěře (nejde jen o spárkatou, ale i o nepředvídatelné škody způsobené např. husami na ozimech) 12

13 Společný zájem obou stran – OPTIMUM (početních stavů, škod zvěří i na zvěři) 30 ha oddělených pásem o šíři min. 12 m s plodinou usnadňující lov spárkaté zvěře (vzrůst, atraktivita apod.), opatření se nevztahuje na trvalé travní porosty Při nedodržení podmínky nelze uplatnit nárok na škody u uživatele honitby. Podpora využívání přímých plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí – např. diverzifikace plodin, zachování stávajících trvalých travních porostů (např. kolem vodního útvaru) a vyčlenění ploch v ekologickém zájmu tzv. EFA (krajinné prvky, úhory v ekologickém zájmu, souvratě, meziplodiny, plodiny vázající dusík aj.) Podpora využívání dotačních titulů na agroenvironmentálně-klimatických opatření (např. nektarodárné biopásy, zatravňování orné půdy, nově zaváděné opatření zatravňování drah soustředěného odtoku) – sloužící též např. jako protierozní opatření 13

14 14 Změny honitby se změnou vlastnictví (§ 31 odst. 4) Církevní restituce Dohodne-li se držitel honitby s vlastníkem honebních pozemků, provede OSSM změnu i k jinému datu než 31. 12. následujícího roku po roce, v němž bylo požádáno Nejde o tvorbu honiteb, platí dosavadní přístup, tj. nová honitba pouze po majetkové změně

15 Vstup do honiteb (obor) Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany (§ 9) OSSM může na základě žádosti uživatele honitby nařídit omezení nebo zákaz vstupu do honitby – nově z důvodu bezpečnosti osob (výjimkou pozemní komunikace) U obor – omezení či zákazy –Nařídit na dobu užívání honitby uživatelem (žadatelem) –Vyznačit na přístupech do obory Zrušení při změně podmínek, za kterých byly omezení či zákazy nařízeny. Procesní postup – cestou správního řízení 15

16 Úpravy ve fungování honebního společenstva a účast na mysliveckém hospodaření (§ 32) Je-li honitba pronajata, je tento myslivecký spolek povinen upřednostnit přihlášky ke členství podané vlastníky nebo nájemci honebních pozemků podle pořadí od data jejich podání Valná hromada odsouhlasuje účetní závěrku, tj. schází se jednou ročně 16

17 Myslivecká stráž Nově ustavování nebude povinné a je ponecháno na libovůli uživatele honitby (podm. jedna stráž na započatých 500 ha zůstává) Přenesení kompetencí –Druhy živočichů v přírodě nežádoucí – navíc vykonává i myslivecký hospodář a další osoby pověřené na základě povolenky k lovu vydané uživatelem honitby 17 Zvyšování odbornosti mysl. hospodářů a OSSM Aktivní myslivečtí hospodáři budou v pětiletých cyklech proškolováni (vysoké školy – ČZU v Praze a Mendelova univerzita v Brně) Výkon státní správy myslivosti zajišťuje územní samosprávný celek v přenesené působnosti prostřednictvím úředníků, kteří povinně budou do dvou let splňovat podmínku vzdělání na úrovni loveckého lístku, do tří let – úroveň zkoušek pro myslivecké hospodáře (§ 47)

18 Lov na nehonebních pozemcích (§ 41) Pokud pověřené osoby neprovádí lov na nehonebních pozemcích, může OSSM pověřit kteroukoli osobu, která má lovecký lístek (dosud mohl pouze jen uživatele honitby, v níž se nehonební pozemky nachází či sousedního uživatele honitby) – prevence před nárůstem početních stavů zvěře z důvodu nečinnosti pověřených osob) Řešení pro stále častější případy – např. prase divoké v intravilánu obce Mníšek p. Brdy Doby lovu a podmínky lovu (§ 42) Nově bude moci OSSM udělit výjimku z doby lovu u samičí zvěře a mláďat – v zájmu zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody nebo v zájmu mysliveckého hospodaření. Reflexní prvek na společném lovu spárkaté zvěře povinně (vyjma sokolníků) 18

19 Uvolnění zakázaných způsobů lovu (§ 45) Klade se důraz na dohodu mezi sousedními uživateli honiteb (lov zvěře na čekané od hranice honitby, od sousední bažantnice, přikrmování zvěře, umisťování mysliveckých zařízení aj.) Střílet zvěř v odchytových zařízení kulovým nábojem s nižší úsťovou energií Zvláštní případy usmrcování poraněné a nemocné zvěře (§ 45a) Jedinec druhu zvěře: a)Zraněný – např. po srážce s dopravním prostředkem b)Vykazuje zjevné projevy nemoci Zmocněné osoby na základě povolenky k lovu, Policie ČR, obecní policie. V případě pochybností OSSM může pro příště nařídit veterinární vyšetření. 19

20 Lovecký lístek (§ 47) Nově: Bezúhonný není ten, kdo v posledních třech letech byl pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku na úseku myslivosti, popř. komu byla udělena za dané období více než jedna pokuta Zavádí se „duplikát loveckého lístku“ (ztráta, odcizení, změna jména či příjmení) Zkouška pro získání loveckého lístku se bude skládat z písemné a ústní části 20 A další drobné věcné a procesní nedostatky… Soulad s NOZ, držení a chov zvěře, dosled a dohledávka zvěře, vypouštění zvěře do honitby, evidence význačných trofejí aj.


Stáhnout ppt "Novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Hlavní novelizační body 1 163ps."

Podobné prezentace


Reklamy Google