Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání ZO č. 18/2012. konané dne 14.12.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka a J.Kudrna. Na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání ZO č. 18/2012. konané dne 14.12.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka a J.Kudrna. Na."— Transkript prezentace:

1 Zasedání ZO č. 18/2012. konané dne 14.12.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka a J.Kudrna. Na 18. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu.. 2) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2013 s tím, že příjmy i výdaje jsou ve výši 3.651.400 Kč. Komentář k rozpočtu bude v lednové Polnici.. 3) ZO vzalo na vědomí rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015, který předpokládá razantní snížení Vilická polnice číslo 07/2012 15.12.2012 ročník 15. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, kvapem se nám blíží valná hromada Honebního společenstva Vilice (dále jen HSV). Jelikož se množí dotazy, co se to vlastně odehrává za chaos kolem jejího konání, málokdo totiž chápe podstatu věci, pokusím se velmi zjednodušeně odpovědět. HSV sdružuje majitele zemědělských a lesních pozemků. Celek těchto pozemků se nazývá honitba. Majiteli vilické honitby, která má cca 600 ha, jsou tedy všichni ti, co vlastní byť jen kousek, pole či lesa. Honitba se využívá k hospodaření, nebo-li provádění myslivosti. Honitbu může obhospodařovat HSV samo nebo ji pronajmout, a to buď fyzické osobě nebo mysliveckému sdružení (MS). Pronajímá se na 10 let. Nyní nastává doba obnovení nájmu na další období. Na valné hromadě HSV se nebude řešit pouze nová nájemní smlouvy, nové stanovy, ale i volit starosta, místostarosta a výbor HSV. Tento výkonný orgán musí být ze členů HSV a hájí zájmy všech jeho členů. O všech bodech se hlasuje, a to tak, že za každý i započatý hektar půdy má jeho majitel jeden hlasovací hlas. Honičkou za podpisy, které jsme byli svědky v poslední době, nebylo nic jiného, nežli shánění hlasů pro určité skupiny, které budou chtít prohlasovat své zájmy. Nevíte-li komu zplnomocnění k hlasování udělit nebo tomu nerozumíte, je lepší nedávat své hlasy nikomu a na valnou hromadu přijít hlasovat osobně. Vyvarujete se tak rozčarování, že vaše hlasy byly použity na něco, co vy byste třeba vůbec nepodpořili. Obzvláště za situace, kdy v této oblasti není v poslední době vše v pořádku a sílící nespokojenost se zavedenými pořádky je očividná i pro naprosté laiky. Abych utnul jakékoliv spekulace jak se zachová obec, která se svými více jak 120 ha patří mezi nejvlivnější členy HSV, dopředu avizuji, že můj mandát, daný mi Zastupitelstvem obce, mě pověřuje k následujícímu: a) Nedopustit, aby starostou HSV byl zvolen stejný člověk, který by byl starostou či předsedou jakéhokoliv sdružení, kterému by se honitba eventuálně pronajímala. Nyní tomu tak je a jestliže to není přímo proti zákonné, tak nemorální určitě. Jak může starosta hájit zájmy HS proti zájmům mysliveckého sdružení, které honitbu má v nájmu a kterému předsedá, si můžete odpovědět sami.. b) Nedopustit, aby se honitba pronajala fyzické osobě, která nebude členem HSV, nebo sdružení jehož členové nebudou minimálně ze 75% buď členy HSV, nebo nebudou-li mít trvalé bydliště v obci Vilice. Původní návrh, aby tento požadavek byl u všech členů MS, zastupitelstvem neprošel. Vycházel přitom z logiky, že čím méně budou spolek ovládat cizí lidé, tím bude zapojení spolku do společenského života obce větší. Těžko můžeme po někom chtít, aby se zapojil do spolkového života v obci, tak jako ostatní vilické spolky, když mu jsou zájmy a potřeby obce cizí.. c) Do nájemní smlouvy prosadit jednoznačné a jasné formulování otázky placení nájemného všem členům HSV. Nyní tomu tak není.. d) Do nájemní smlouvy zakomponovat otázku prevence majetku, zejména lesních porostů, před poškozováním lesní zvěří. Dojde-li k poškození lesních porostů, tak jejich následnou ochranu a eventuální náhradu škody pro majitele porostů. Nyní se tato otázka také nijak neřeší.. e) Do nájemní smlouvy uvést ustanovení o výpovědi z nájmu za porušení výše uvedených bodů a to s tříměsíční výpovědní lhůtou.. Nastane-li varianta, že si HSV bude hospodařit na své honitbě samo, výše uvedené podmínky se stávají bezpředmětnými. Jelikož se budoucnost honitby Vilice týká prakticky nás všech, budu vás o výsledcích nadcházející valné hromady podrobně informovat v příštích Polnicích. M.Břenda příjmů. 4) ZO schválilo zařazení vilických projektů pro období 2013 – 2020 do databáze projektů DSO Mikroregionu Venkov... 5) ZO schválilo dodavatele na likvidaci a odvoz odpadů pro rok 2013, kterým zůstává i nadále firma Compag Votice.. 6) ZO schválilo vyřazení nepotřebného majetku obce dle doporučení inventarizační komise... 7) ZO pověřilo starostu k jednání na VH Honebního společenstva Vilice (viz. úvodník)..

2 8) ZO vzalo na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru.. 9) ZO zamítlo podpoření Červeného kříže formou nákupu propagačních brožur.. 10) ZO schválilo poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Šebířov ve výši 15.000,- Kč na opravu kostelních zvonů.. Výběr vodného – Jak již bylo konstatováno v minulé Polnici, v týdnu mezi vánočními svátky a to konkrétně 29. a 30.12. dojde k odečtu vodoměrů a výběru vodného. Zároveň od vás budou vybrány vyplněné dotazníky (viz. následující článek).. Dotazník – splaškové vody Zároveň s touto Polnicí dostáváte i dotazník, který mapuje stav a nakládání se splaškovými vodami v obci. Není to žádný výmysl OÚ, ale reakce na tlaky ze „shora“. V roce 2015 obci totiž končí povolení nakládání s odpadními vodami, ale ještě před tím, a to v roce 2013, budeme muset vodoprávnímu úřadu poskytnout seznam opatření, která povedou ke zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod. S ohledem na nerealizaci výstavby ČOV to bude dost těžký úkol. Při nekonání nebo nedodání smysluplných opatření se vystavujeme riziku, že nám Povodí Vltavy nedovolí vypouštět odpadní vody do svých toků a následně vodoprávní úřad toto svým rozhodnutím přímo zakáže. Dle tvrzení Ekomonitoru, našeho správce vodovodní a kanalizační sítě, se toto, alespoň na chrudimsku, již děje. Obyvatelé obcí, které se k problému postavili laxně, musí zaslepit své septiky a obce splaškovou kanalizaci. Vše se kontroluje a za nedodržení nařízení hrozí vysoké pokuty. Rozhodně bychom to neměli nechat dojít takto daleko. Vyplňte proto dotazníky pečlivě a hlavně pravdivě. Jakákoliv nepravda se totiž v budoucnu stoprocentně odhalí a pak si ponesete následky sami. Např. jedno z navržených opatření bude povinné vyvážení septiků od usedlých kalů, které se bude praktikovat v nějakých časových intervalech, patrně v závislosti na velikosti těchto septiků. Nebudete-li toto provádět sami a moci to doložit potvrzením odborné firmy o likvidaci, obec patrně firmu objedná sama a čištění se bude provádět hromadně. Takže uvedete-li např., že máte septik 10 m3 velký a zatím ho budete mít jen třeba 3 m3, tak při prvním vyvážení se to určitě zjistí. Součinnost s obcí na přípravě všech opatření ke zlepšení jakosti splaškových vod, a tím defakto naší přírody, bude požadována nejen od majitelů s trvalým bydlištěm v obci, ale i od všech majitelů rekreačních objektů, kteří jsou v tomto problému s námi na jedné lodi, a tudíž pro ně žádné výjimky platit nebudou.. Dne 5.prosince 2012 oslavila paní Marie Klejnová ze Zátiší 80. výročí svého narození a dne 6.prosince 2012 oslavil pan Miroslav Kukla ze Zátiší 60. výročí svého narození. Oběma jubilantům blahopřejeme Vánoční besídka Opětovné upozornění na tuto akci, která se koná v sobotu 22.12.2012 od 17:00 hod. v galerii ve Vilicích.. Zátišské zpívání Na Štědrý den 24.12. bude od 15:00 hod. v Zátiší tradiční zpívání u stromečku. Zváni, na toto hezké setkání, jsou nejen zátišští, ale všichni, kteří se chtějí na chvíli odreagovat a zapomenout na běžné i vánoční starosti. Výroční valná hromada První kolony. Ve čtvrtek 27.12.2012 se v salonku restaurace ve Vilicích uskuteční výroční VH cyklistického klubu První kolona Vilice. Začátek v 19:00 hod. Účast členů povinná. Spokojené vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce všem svým spoluobčanům přeje Zastupitelstvo obce Vilice.


Stáhnout ppt "Zasedání ZO č. 18/2012. konané dne 14.12.2012. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Klejnová, M.Petříková, a J.Bednář. Omluveni: P.Procházka a J.Kudrna. Na."

Podobné prezentace


Reklamy Google