Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sexualita člověka, životní praxe a nauka církve 1. Sex předmanželský, manželský, mimomanželský 2. Harmonie a disharmonie těla i ducha 3. Pornografie, erotika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sexualita člověka, životní praxe a nauka církve 1. Sex předmanželský, manželský, mimomanželský 2. Harmonie a disharmonie těla i ducha 3. Pornografie, erotika."— Transkript prezentace:

1 Sexualita člověka, životní praxe a nauka církve 1. Sex předmanželský, manželský, mimomanželský 2. Harmonie a disharmonie těla i ducha 3. Pornografie, erotika a morální problém 4. Antikoncepce jako „prostředek“ proti potratům?! Sexualita člověka, životní praxe a nauka církve 1. Sex předmanželský, manželský, mimomanželský 2. Harmonie a disharmonie těla i ducha 3. Pornografie, erotika a morální problém 4. Antikoncepce jako „prostředek“ proti potratům?! Sexuální iniciace Příprava na sex ve školách Sexuální úloha v životě člověka Sexuální iniciace Příprava na sex ve školách Sexuální úloha v životě člověka Svět tělesný Svět duchovní ČLOVĚK Rozum Svobodná vůle

2 Sexualita člověka Lidská sexualita je základní složkou osobnosti. Mužství a ženství není něčím, co jednotlivci dělají nebo mají, ale něčím, čím jsou. Celá osobnost - tělo i duše - je mužská nebo ženská. Proto je lidská sexualita tak komplexní a tajemná. Není omezena na vzhled nebo reprodukční systém, i když to jsou základní aspekty mužství a ženství. Sexualita ovlivňuje způsob myšlení, cítění, interpretaci našich zkušeností a vztah k druhým. Je důležitým aspektem naší osobní identity.

3 Sexualita Soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů. WP Samotné slovo se v Bibli nevyskytuje. Rozdíl mezi pohlavími slouží přesto několikrát k vysvětlení tajemství vztahu muže a ženy. STB „Stvořil je jako muže a ženu“ Gn. 1,27 RozdílJednota Harmonie OsobyČlověk Stvoření

4 Životní praxe Statistika sexuální iniciace Chápaní sexuality Kultura a etika Průměrný věk při pohlavním styku podle výsledků globálního průzkumu, který provedla společnost Durex v roce 2004 je 17,7 let. Zatímco v roce 2000 muži 1. pohlavní styk prožili kolem 17,5 r. a ženy 18,6 r., v roce 2004 muži začínají v průměru v 17,8 letech a ženy v 17,5. V ČR se podle průzkumu začíná se sexem kolem 17,5 roku života. Pohlavní styk se dnes redukuje na touhu a spokojenost založené na přitažlivosti. Dokonce lze říci, že úspěch v sexuální oblasti je vnímán jako základ vztahu a odvíjí se od něj i jeho trvání. Je to ovšem omyl, který úplně zkresluje podstatu sexuality jako podstatné složky celého člověka. Omezení sexuality na pohlavní styk staví člověka na úroveň zvířat a obírá o lidskou svobodu a rozumnost. Evropská kultura neřeší pojem studu a slušnosti. Umění, ať už ve filmu nebo jinde, ovlivněné obecným klesáním hodnot, dostává do našeho vědomí zkreslené představy dobra, štěstí a hlavně lásky. Následkem je, že také etika zkresluje, co je správné, a co ne, přehodnocuje pojmy za hranice přirozenosti a ovlivňuje veřejné mínění. Nezralý pro vztah Zkreslená představa Nepřirozené normy

5 Nauka církve Křesťanské zjevení zná dva zvláštní způsoby, jak plně uskutečňovat povolání člověka k lásce: manželství a panenství. To i ono je svým vlastním způsobem konkrétním uskutečněním nejhlubší pravdy o člověku, pravdy, že je „podle Božího obrazu". V důsledku toho sexualita, při níž se muž a žena navzájem darují úkonem, který je vlastní a vyhrazený manželům, naprosto není něco čistě biologického, ale týká se nejvnitřnějšího jádra lidské osoby jako takové. Uskutečňuje se opravdu lidským způsobem jen tehdy, když je začleněna do lásky, s jakou se muž a žena sobě navzájem až do smrti bezvýhradně zavazují. Úplné tělesné sebeodevzdání by byla lež, kdyby nebylo znamením a plodem úplného osobního sebeodevzdání, zahrnujícího celou osobu i v její časové dimenzi. Kdyby si člověk něco vyhrazoval, například možnost rozhodnout se v budoucnu jinak, už tím by jeho sebeodevzdání nebylo úplné. Úplnost, jakou vyžaduje manželská láska, odpovídá také požadavkům, které vyplývají z odpovědného plození. To je zaměřené na vznik nového člověka a přesahuje svou povahou čistě biologickou oblast. Dotýká se struktury osobních hodnot, k jejichž harmonickému rozvoji je nutný trvalý, svorný příspěvek obou rodičů. Jan Pavel II. FC 11 Člověk jako osoba Člověk jako obraz Boha Láska jako „ bytí pro “

6 Sex předmanželský, manželský, mimomanželský Sex předmanželský a jeho cíl Vychází ze zamilování, ne lásky Je hodně emotivní a sobecký Jde v něm o zážitek, nikoli plodnost Nepočítá se zodpovědností a následky Charakterizuje se „zkoušením“ Je přijímáním, nikoliv odevzdáním se druhému Je též někdy opravdovým prohloubením vztahu, ovšem zcela výjimečně.

7 Sex manželský a jeho cíl Má vyjadřovat lásku a odevzdanost Směřuje k dávání, nikoliv braní Je otevřeno plození beze strachu Bere zodpovědnost za druhou osobu a následky pohlavního aktu Těla mužů a žen jsou určena k tomu, aby si sdělovala lásku v intimním sexuálním vztahu a skrze ni přiváděla na svět nové lidi. Papež Jan Pavel II. to nazývá svatebním významem těla. Tento výraz popisuje sexualitu způsobem, který je hluboce osobní. Tělesná sexualita mužů a žen, jejich plodnost a jejich schopnost k sexuální rozkoši se pokládají za dar, který jeden druhému nabízí v manželství. Bůh nás stvořil jako muže a ženy. Obě pohlaví jsou rovnocenná, ale rozdílná. V nejhlubším slova smyslu se doplňují. Muži a ženy jsou spolu povoláni, aby vytvářeli vzájemný vztah lásky. Muži a ženy spolu mají sílu plodit, spolupracovat s Bohem a přinášet nový život na tento svět. Jsme stvořeni pro vztah Abychom byli plně lidští, potřebujeme být milováni a nabízet lásku druhým. První poučení o vztazích se nám dostane v rodině a pokračuje potom v přátelství navazovaném v okolí, ve škole a později na pracovišti.

8 Sex mimomanželský Je charakterizován zamilováním a zkreslenými představami Ničí vztah a celoživotní odhodlání Je hledáním něčeho, nikoliv NĚKOHO Je narušením slibů, závazků a zodpovědnosti Zraňuje nejbližší osoby a ničí jejich budoucnost Plodí neřesti a vytváří disharmonii v životě Vede k nihilismu (negace hodnot) a ztrátě soudnosti Charakteristika Kromě zážitků nic zajímavého ve skutečnosti nenabízí

9 První člověk byl stvořen nejen jako dobrý, ale byl postaven do přátelství se svým Stvořitelem a do harmonie se sebou i s okolním tvorstvem, které překoná jedině sláva nového stvoření v Kristu. KKC 374. Všechny rozměry života byly posíleny vyzařováním této milosti. Pokud by byl člověk zůstával v důvěrném přátelství s Bohem, neměl ani zemřít ani trpět. Vnitřní harmonie lidské osoby, soulad mezi mužem a ženou a konečně harmonie mezi prvním párem a celým stvořením vytvářely stav nazývaný „prvotní spravedlnost“. KKC 376 Hříchem našich prarodičů byla ztracena veškerá harmonie prvotní spravedlnosti, kterou Bůh ve svém plánu pro člověka zamýšlel. KKC 379 Hříchem našich prarodičů byla ztracena veškerá harmonie prvotní spravedlnosti, kterou Bůh ve svém plánu pro člověka zamýšlel. KKC 379 Harmonie a disharmonie těla i ducha

10 Soulad, ve kterém žili první lidé díky prvotní spravedlnosti, je zničen; vláda duchovních schopností duše nad tělem je podlomena; spojení muže a ženy je podrobeno napětím; jejich vztahy budou poznamenány žádostivostí a sklonem k panování jednoho nad druhým. Soulad s tvorstvem je rozbit: viditelné stvoření se člověku odcizilo a stalo se mu nepřítelem. Vinou člověka je stvoření „podrobeno nicotnosti“ (Řím 8,20). A konečně se uskuteční následek ohlášený pro případ neposlušnosti: člověk se navrátí do země, z níž byl vzat. Do lidských dějin vstupuje smrt. KKC 400 Ztracená harmonie Mezi mužem a ženou Mezi člověkem a světem Mezi lidmi a Stvořitelem

11 DISHARMONIE TĚLA I DUCHA smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, Klasickým příkladem disharmonie je hřích. Seznam některých najdeme u sv. Pavla a jako ukázku použijme list Gal 5,19-20. Rozmanitost hříchů je veliká. Písmo uvádí několik seznamů hříchů. List ke Galaťanům staví skutky těla proti ovoci Ducha: K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: nepřátelství, sváry, žárlivost, hněv, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci.

12 Pornografie, erotika a morální problém Jak rozumíme pojmům? Pornografie z řeckého - / πορνογραφία pornografía/ porné (prostitutka) + grafein (psát); krátce: porno) je neumělecké znázornění lidského těla či sexuálního chování, které nemá jiný účel než podněcovat sexuální pud. V přeneseném širším smyslu hanlivé označení vulgárního, příliš otevřeného literárního útvaru, zpravodajství atd. WP Erotika (z řečtiny - erós - láska, touha), někdy též erotismus, je v základním významu označení pro projevy erótu, tedy erotické lásky. Erotika jsou projevy citu (vášeň, touha, něha) související se sbližováním a přitažlivostí mezi osobami/bytostmi. WP

13 Jak pojmům rozumí křesťanství Pornografie Erotika Podle Jana Pavla II. je v pornografii (v umění, filmu nebo při jiném ukazování lidského těla) nebezpečné to, že ukazuje člověka nebo lásku jako sexuální zážitek a že jedinou hodnotou není opravdová láska, ale společný zážitek těchto osob jako nejdůležitější hodnota tohoto vztahu. Eros- láska v úrovní tělesnosti je vždy postavena na lidské plodnosti, a to na základě samotného tvůrčího aktu. Bůh stvořil muže a ženu, aby se milovali (plodnost vztahu) a podmanili zemi (plodnost rodičovská). Proto má sexualita vždy rozměr, který je prohlubováním lásky a zároveň plodí život (duchovní i tělesný). Vždy je závažným překročením Božích zákonů a je morálně ŠPATNÁ. Je chápana jako plodná tělesnost, platí jen v manželství a tam je morálně dobrá.

14 Pornografie spočívá v tom, že se skutečné nebo předstírané pohlavní úkony odcizí intimitě partnerů, aby se záměrně ukazovaly třetím osobám. Pornografie uráží čistotu, protože znetvořuje manželský úkon, důvěrné darování jednoho manžela druhému. Těžce zraňuje důstojnost těch, kteří se k ní propůjčí (herci, obchodníci, diváci), protože jeden se stává pro druhého předmětem nízké rozkoše a nedovoleného zisku. Jedny i druhé ponořuje do přeludu neskutečného světa. Je to těžký hřích. Zákony mají výrobě a rozšiřování pornografie zabránit. KKC2354 Nebezpečí pornografie

15 MORÁLNÍ PROBLÉM Morálka je rozeznání správných hodnot podle přirozeného zákona čili Božského ustanovení. Čistota vyžaduje stud. Ten patří k podstatě umírněnosti. Stud chrání intimitu člověka. Stud odmítá odhalit to, co má zůstat skryto. Je zaměřen na čistotu, jejíž křehkost dosvědčuje. Řídí pohledy a gesta ve shodě s důstojností osob a jejich spojení. KKC2521 Pohlavnost je zaměřena na manželskou lásku muže a ženy. V manželství se stává tělesná intimita manželů znamením a zárukou duchovního společenství. Manželské svazky mezi pokřtěnými jsou posvěceny svátostí. KKC 2360 Když muž a žena odmítají dát právní a veřejnou formu svazku, který zahrnuje pohlavní intimnosti, jde o volnou lásku. Výraz „volná láska“ je klamný: jaký smysl může mít spojení lásky, v němž se lidé navzájem k ničemu nezavazují a projevují tak nedostatek důvěry k druhému, k sobě samému nebo k budoucnosti? Výraz „volná láska“ pokrývá rozmanité situace: konkubinát (nemanželské soužití), odmítání manželství jako takové, neschopnost dlouhodobě se zavázat. Všechny tyto situace jsou urážkou manželství; ničí samotnou ideu rodiny; oslabují smysl pro věrnost. Odporují mravnímu zákonu: pohlavní styk má své výlučné místo v manželství; mimo ně je to vždy těžký hřích a připravuje člověka o možnost přijímat svátosti. KKC 2390

16 Potratové opatření 7 8 10 1 2 3 4 5 9 6 Antikoncepce jako „prostředek“ proti potratům?! Antikoncepce 1. Přerušovaná soulož 2. Spermicidní látky 3. Bariérová antikoncepce 4. Hormonální antikoncepce 5. Intrauterinní tělísko (spirály) 6. Opatření po souloži 7. Sterilizace 8. Sterilizační operace 9. Umělý potrat 10. Antikoncepce u mužů

17 Neplánované těhotenství: ŽENY, KTERÉ NEPOUŽÍVALY ANTIKONCEPCI – 52 % ŽENY, KTERÉ POUŽÍVALY ANTIKONCEPCI – 48 % Narozené děti 50 % Samovolný potrat 19 % Potrat 31 % Narozené děti 40 % Samovolný potrat 6 % Potrat 54 % 100 %

18 Pilulka RU-486 - I-fáze způsobí smrt dítěte v důsledku přerušení okysličení a omezení výživy matkou, II-fáze zahájí děložní stahy, které způsobují vypuzení mrtvého dítěte z dělohy. Výrobcem RU-486, pilulka potratu (pův. název ZK 95890, nyní nazývána jako Roussel-UCLAF, 38486 nebo zkratkou RU-486) je francouzská společnost Roussel-UCLAF Group, dceřiná společnost západoněmeckého farmaceutického giganta Hoechst. Ten v r. 1916 spoluzakládal firmu I. G. Farben. Tato firma dosáhla za války velkých zisků výrobou Cyklonu- B, plynu, který se používal k zabíjení Židů a dalších lidí v nacistických vyhlazovacích táborech. Po druhé světové válce změnila název, aby se zapomnělo na její špatnou pověst. Nyní se dědicové I. G. Farbena podílejí na zabíjení milionů nenarozených dětí. Paradoxně, vynálezce pilulky z francouzského Národního ústavu pro zdraví Etienne Baulieu je lékař a výzkumník - Žid. Narodil se jako Léon Blum. Dr. Blum v roce 1942 ovšem změnil jméno s cílem vyhnout se smrti otravou Cyklonem- B, plynem produkovaným korporací, pro kterou v současné době pracuje. v: Dr. Brian Clowes, The Facts of Life, HLI, Front Royal, Virginia 1997, s. 82 NEHORMONÁLNÍ PROSTŘEDEK PO SOULOŽNÍ : MIFEGYNE NEBO RU 486 – POTRAT !!!

19 Občasná zdrženlivost, metody odpovědného plánování rodičovství na základě sebepozorování a volby neplodných období jsou ve shodě s objektivními měřítky mravnosti. Takové metody mají v úctě tělo manželů, povzbuzují jejich vzájemnou něhu a podporují výchovu k ryzí svobodě. Vnitřně špatné je naopak „každé jednání, které před manželským stykem nebo při něm nebo při rozvíjení jeho přirozených účinků má za cíl nebo za prostředek zabránit početí“. KKC 2370 Regulace početí představuje jeden z rysů odpovědného otcovství a mateřství. Dobré úmysly manželů neospravedlňují používání prostředků mravně nepřijatelných (např. přímá sterilizace nebo antikoncepce). KKC 2399 Nauka církve

20 ČLOVĚK - MUŽ A ŽENA JAKO JEDNOTA BŮH - PÁN A STVOŘITEL Život tělesný: POZEMSKÝ. Život ducha: VĚČNÝ Početí lidského života Život člověka Antikoncepce Omezuje právo Boha JÁ JSEM NA MÍSTĚ BOHA JÁ ROZHODUJI !!!

21 Bůh stvořil člověka, ke svému obrazu, k Božímu obrazu jej stvořil, stvořil jej jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Buďte plodní, rozmnožujte se, naplňte zemi a podrobte si ji; vládněte mořským rybám, nebeským ptákům a všem živým tvorům, kteří se pohybují po zemi.„ Gen. 1.27-28 NA POČÁTKU STVOŘIL BŮH NEBE A ZEMI KONEC P. Edward Walczyk


Stáhnout ppt "Sexualita člověka, životní praxe a nauka církve 1. Sex předmanželský, manželský, mimomanželský 2. Harmonie a disharmonie těla i ducha 3. Pornografie, erotika."

Podobné prezentace


Reklamy Google