Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 2 Tematická oblast: OV2 Anotace:Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí,žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Ing. Zdeněk Peška Období vytvoření: Srpen 2013

2

3 V České republice je možné podat následující daňová přiznání: - pro daně z příjmů: ppřiznání k dani z příjmů fyzických osob ppřiznání k dani z příjmů právnických osob - pro nepřímé daně: ppřiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) - pro majetkové daně: ppřiznání k dani z nemovitosti ppřiznání k dani silniční ppřiznání k dani dědické ppřiznání k dani darovací ppřiznání k dani z převodu nemovitostí

4 Je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Patří sem: PPříjmy ze závislé činnosti (ze mzdy či platu) a funkční požitky (§ 6 zákona) PPříjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona) PPříjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona) PPříjmy z pronájmu (§ 9 zákona) OOstatní příjmy (§ 10 zákona) Součtem příjmů fyzických osob dle jednotlivých paragrafů vzniká základ daně. Ten je možné očistit o nezdanitelné části, například hodnoty darů, odečet úroků, penzijní připojištění a pojištění, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání

5 Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou: a) osoby, které nejsou fyzickými osobami, b) organizační složky státu, c) podílové fondy, d) fondy obhospodařované penzijní společností a transformovaný fond ("fond penzijní společnosti“). Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem právnických osob

6 Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb. V současné době je v naší republice základní daň 21% a snížená daň 15% (např. na potraviny, nápoje, krmiva pro zvířata, voda, knihy, zdravotnické prostředky, teplo …..) V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Přihlášku k registraci musí podat do 15 dnů po skončení termínu, v němž subjekt překročil stanovený limit a plátcem se stává prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Pokud to neudělá, je mu finanční úřad ze zákona povinný udělit pokutu 10 % ze všech příjmů za období, v němž měl být plátcem daně a nebyl.

7 Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti (tedy staveb a nemovitostí). Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce. Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok a poplatník je povinen podat příslušnému úřadu daňové přiznání do 31. ledna na zdaňovací období. V případě, že přiznání bylo podáno v letech minulých a nedošlo od té doby k žádné změně, se přiznání nepodává. Daň se platí bez ohledu na úroveň příjmu poplatníka. Místem určeným výnosu daně jsou rozpočty měst a obcí, v jejichž územním obvodě se zdaňovaná nemovitost nachází. Daň, která přesáhla částku Kč 5 000,-, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. 5. a do 30. 11. (lze celou výši daně zaplatit najednou do 31. 5.), v opačném případě se musí zaplatit nejpozději do 31. 5. zdaňovacího období

8 Předmětem této daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána k podnikání, a to i když jsou vlastněna soukromými osobami. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu. Sazba daně je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48 %, další tři roky 40 % a další tři roky 25 %; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí 25 %. Zdaňovacím obdobím je 1 rok, daň se platí ve 4 zálohách (15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince)

9 Je taková platba, kterou platí dědici státu, na základě dědictví ze zákona nebo ze závěti. Jejím předmětem je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Až na výjimečné případy se vztahuje na všechny, je splatná do třiceti dnů ode dne doručení platebního výměru. Poplatníci daně se dělí do tří skupin podle svého příbuzenského vztahu: vv přímé příbuzenské linii (rodiče a děti) a manželé – DAŇ NEPLATÍ vv pobočné příbuzenské linii – sourozenci, tety, strýcové, neteře, synovci, sestřenice, bratranci oostatní fyzické a právnické osoby Zákonným právem je dědictví odmítnout, například pokud by zděděné dluhy převýšily hodnotu majetku. V tomto případě pak dědictví převezme stát a dluhy umoří prodejem jeho části.

10 Tato daň se velmi podobá předchozí, platí se ale tehdy, je-li darováním bezúplatně převeden majetek mezi několika osobami jinak než smrtí zůstavitele. Existují výjimky, kterými jsou například darování nemovitosti, která je kulturní památkou či darování peněz a majetku, který bude prokazatelně využit na studium, léčení, úhradu sociálních služeb, nákup zdravotních pomůcek nebo na charitativní účely. Základem daně je cena majetku, snížená o prokázané dluhy. Daň darovací platí většinou obdarovaný, dárce je ručitelem daně. V případě daru do ciziny platí daň dárce. Sazba není stejná jako u daně dědické (je dvojnásobná).

11 Daň z převodu nemovitosti je jednorázová, stejně jako dvě předcházející. Základem daně je buď cena podle znaleckého posudku nebo kupní cena; je jím vyšší z těchto dvou cen. Sazba daně je 4 %. Poplatníkem daně je kupující. Daňové přiznání je potřeba podat a daň zaplatit do tří měsíců od konce měsíce, v kterém byl vklad zapsán do katastru nemovitostí.

12 1.Daně musí každý z nás platit: a) ano b) ne 2. Daň z nemovitosti platí každý majitel nemovitosti: a) ano b) ne 3. Dědickou daň děti po rodičích: a)platí b) neplatí 4.Daň z převodu nemovitosti platí od roku 2014: a)kupující b) prodávající VÝSLEDEK TESTU 1a 2a 3b 4a

13 Zdroje (02.08.2013 Zdroje (02.08.2013) Zdroje obrázků: - MS Office Klipart -http://www.bing.com/images/search?q=dan%C4%9B&qs=n&form=QBIR&pq=dan%C4%9B&sc=0-3&sp=- 1&sk=#view=detail&id=AB4A56B3421FBAE231E05CDAF39AB45ACB3CD310&selectedIndex=0 -http://www.bing.com/images/search?q=pen%C3%ADze&qs=n&form=QBIR&pq=pen%C3%ADze&sc=2-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=CF60C12A43C5E783800607CD99BDA6AAAD4FA9D5&selectedIndex=31 -http://www.bing.com/images/search?q=dan%C4%9B&qs=n&form=QBIR&pq=dan%C4%9B&sc=0-2&sp=- 1&sk=#view=detail&id=0D6E5992B42D59ECA029D3C9617EC9E691462BAB&selectedIndex=107 -http://www.bing.com/images/search?q=dan%C4%9B&qs=n&form=QBIR&pq=dan%C4%9B&sc=0-2&sp=- 1&sk=#view=detail&id=C516717EB0740EB56826759466B38C27B198FE94&selectedIndex=24 -http://www.bing.com/images/search?q=nakladni+auta&qs=AS&sk=AS1&FORM=QBIR&pq=n%C3%A1kladn%C3%AD&sc=6- 8&sp=2&qs=AS&sk=AS1#view=detail&id=9389AB801B32D9D2011EE9004B47DBFF34A55040&selectedIndex=0 -http://www.bing.com/images/search?q=z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5&qs=n&form=QBIR&pq=z%C3%A1v%C4%9B%C5%A5&sc=0-3&sp=- 1&sk=#view=detail&id=9C45FC6B0E07EA385EF0377A92FD2D265D99763A&selectedIndex=25 -http://www.bing.com/images/search?q=darovat&qs=n&form=QBIR&pq=darovat&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=C3BA454979A343B0D0AE20082E803E4E651897EF&selectedIndex=2 -http://www.bing.com/images/search?q=koup%C4%9B+nemovitosti&qs=n&form=QBIR&pq=koup%C4%9B+nemovitosti&sc=0-0&sp=- 1&sk=#view=detail&id=E023950A6A7FBAB9B3B355B1DD1EE875998BC596&selectedIndex=69 Literatura-http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_p%C5%99izn%C3%A1n%C3%AD -http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_fyzick%C3%BDch_osob -http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_pr%C3%A1vnick%C3%BDch_osob -http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty -http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovitosti -http://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_da%C5%88 -http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bdick%C3%A1_da%C5%88


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google