Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňový systém Francie JUDr. Pavlína Vondráčková 201 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňový systém Francie JUDr. Pavlína Vondráčková 201 3."— Transkript prezentace:

1 Daňový systém Francie JUDr. Pavlína Vondráčková 201 3

2 1. Charakteristika země a daňového systému Francie je pluralitní republikou s výraznými prezidentskými pravomocemi a dvoukomorovým parlamentem. Francouzské území se člení na metropolitní departmenty (96 ve 22 krajích) a zámořské departmenty (5). Francie patří mezi 6 zakládajících členů ES/EU. Počet obyvatel 65,4 mil. Daňová kvóta 4 6 % (ČR 35,6 %) Inflace 0,6 % (stav k říjnu 2013) Nezaměstnanost 10,9 %

3 1. Charakteristika země a daňového systému Daňový systém je založen na přímých daních doplněných složitým oboustranně placeným sociálním pojištěním, DPH a akcízech. Daňový systém je běžně aplikovatelný i v rozsáhlých zámořských deparmentech Francie: Francouzské Guayaně, Martinique a Réunionu pouze s místním přizpůsobením konkrétním ekonomickým a sociálním situacím v těchto departementech.

4 1. Charakteristika daňového systému změny ke snížení daně z příjmu v letech 2001-2003 spočívaly ve snížení sazeb osobní důchodové daně a povinných příspěvků na sociální pojištění, zavedení speciální slevy na dani pro rodiny s nižšími příjmy (tzv. prémie za zaměstnání) a v reformě podnikatelské daně. velmi diskutovaná je daň z bohatství (daň z majetku): prvek sociální solidarity, bývá příčinou emigrace (daň z bohatství zrušilo Finsko a Švédsko)

5 2. Daňová povinnost FO Daňová povinnost se liší dle toho, zda-li jde o daňového rezidenta nebo nerezidenta Daňoví rezidenti FO splňující osobní, profesní nebo ekonomická kriteria a dopadá na ně neomezená daňová povinnost => dani podléhají celosvětové příjmy osobní kritérium – FO, které mají na území Francie trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují (tj. déle než 183 dnů v kalendářním roce)

6 2. Daňová povinnost FO Francouzi žijící v Monaku jsou považováni za rezidenty Francie, s výjimkou těch, kteří jsou občany Monaka a žijí zde déle než 5 let (od 13.10.1962) profesní kritérium – daň. rezidentem je osoba, která vykonává samostatnou nebo závislou výdělečnou činnost na území Francie, ekonomické kritérium – daň. rezidentem je osoba, jejíž převážná část příjmů pochází ze zdrojů na území Francie

7 2. Daňová povinnost FO Ostatní osoby jsou daňovými nerezidenty => zdaňují jen příjmy ze zdrojů na území Francie, např. - z nemovitostí umístěných ve Francii - z CP vydaných na území Francie - z podnikání ve Francii - ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti vykonávané na území Francie, - z jiných činností přinášejících zisk a vykonávaných na území Francie - z důchodů a doživotních rent Pro francouzské daňové nerezidenty je stanovena minimální daň ve výši 20 % jejich zdanitelného příjmu.

8 3. Zdanění FO Zdaňovány jsou tyto příjmy: 1. příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 2. příjmy ze závislé činnosti 3. příjmy z pronájmu (je-li roční příjem nižší než 15 000 EUR: možno uplatnit výdaje paušálem ve výši 40 %) 4. příjmy ze zemědělské výroby 5. příjmy z podnikání (z průmyslových, obchodních a výrobních aktivit, z transakcí s nemovitostmi) 6. čisté bohatství 7. příjmy z nemovitostí 8. příjmy z kapitálového majetku

9 3. Zdanění FO Nejsou zdaňovány příjmy jednotlivce, ale vždy celkové příjmy domácností – tzv. fiskální domácnost. Příjmy manželů se nezdaňují samostatně, ale společně. Příjem domácnosti zahrnuje také příjem závislých dětí (do 18 let věku nebo do 25 let, pokud studují) nebo těžce postižených osob žijících v domácnosti s poplatníkem.

10 3. Zdanění FO Osoby žijící společně, které nejsou oddány nebo registrovány v partnerství, se považují za dvě samostatné domácnosti (mají-li děti, ty mohou být součástí domácnosti otce nebo matky – na základě rozhodnutí rodičů). Oddaní manželé jsou zdaňováni zvlášť, pokud spolu nežijí v jedné domácnosti, jsou v rozvodovém řízení či odloučení. Za členy domácnosti se automaticky považují svobodné děti do 18 let věku.

11 3. Zdanění FO V rámci daňové kontroly osobní situace daňového poplatníka je posuzován životní standard, jeho majetkové poměry a příjmy. Kontrolují se 3 předcházející zdaňovací období. Od základu daně lze jako daňově uznatelný výdaj uplatnit zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Odvádí se však další speciální typy pojistného ve výši 8 % – 11 %.

12 3. Zdanění FO Společné zdanění domácností Existují různá zvýhodnění a metody. Zdanitelný základ je násoben příslušnými koeficienty dle tabulky. Koeficienty se odvíjí od sociálního postavení poplatníka (počtu dětí, rodinného stavu). Nezdanitelné částky ze základu daně jsou vyšší u sociálně slabších osob – při příjmu nižším 10.310 EUR se uplatní nezdanitelná částka ze základu daně ve výši 2.172 EUR. Manželé podepisují daňové přiznání společně.

13 3. Zdanění FO Zvláštní odčitatelné položky od základu daně lze např. odečíst: - výživné poskytované osobám blízkým v řadě přímé a rozvedeným manželům, - částku 5.729 EUR na dítě - výdaje na ubytování osobám starším 75 let, ke kterým nemá poplatník vyživovací povinnost - výdaje spojené s péčí o děti, pomoc v domácnosti, školné dětí (do výše 50 % nákladů, ne více než 2.300 EUR na dítě), některé náklady na bydlení

14 3. Zdanění FO - položky na vyživovanou osobu ve výši 4.410 EUR (na manželský pár ve výši 8.820 EUR) - invalidé starší 65 let s čistým zdanitelným příjmem do 14.010 EUR odečítají částku 2.2 7 6 EUR - dary (u darů nezisk. organizacím lze odečíst 6 6 % hodnoty daru, ne více než 20 % zdanitelného příjmu)

15 3. Zdanění FO Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti příjmy ze svobodného podnikání (profesní příjem): příjmy lékařů, právníků investiční příjem: úroky z obligací, depozit, záruk, licencí, úroků Za určitých podmínek (jsou-li poplatníci členy oficiálních účetních sdružení, jež jim vedou účetnictví) lze výdaje uplatnit paušálem ve výši 20 % ze základu daně (max. 113.900 EUR).

16 3. Zdanění FO Příjmy ze závislé činnosti zahrnuje platy, odměny, provize a nepeněžní příjmy související se zaměstnáním, ale i příjmy z výkonu funkce statutárního orgánu, odstupné, překročí-li určitou hranici od celkového příjmu ze závislé činnosti se pro zjištění zdanitelného příjmu odečítá příspěvek na sociální zabezpečení

17 3. Zdanění FO výdaje lze odečítat v prokázané výši (např. na propagaci, vedení druhé domácnosti, domácí pracovny, uhrazené pojistné apod.) nebo paušálem ve výši 10 % - max. 1 4.157 EUR

18 3. Zdanění FO Příjmy z kapitálového majetku Mohou být dosaženy jednak hospodařením se soukromým majetkem a jednak v rámci podnikání. Zdaňují se příjmy společníků (FO) z podílů na kapitálových společnostech, příjmy na osobních společnostech, které podléhají dani z příjmů PO. U v.o.s. a komanditní společnosti se mohou společníci v.o.s. a komplementáři k.s. rozhodnout, zda-li budou své příjmy zdaňovat daní z příjmů FO nebo PO. Rozhodnutí nemohou měnit. U s.r.o., pokud podíly na ZK drží jedna rodina, je možné danit příjmy společníků daní z příjmů FO.

19 3. Zdanění FO Kapitálové příjmy plynoucí z nakládání s obchodním jměním společnosti se dělí na krátkodobé (tj. příjmy z aktiv, které jsou v majetku společnosti méně než 2 roky) a dlouhodobé (tj. příjmy z ostatních aktiv) Krátkodobé kapitálové příjmy se zahrnují do základu pro výpočet osobní důchodové daně a zdaňují se jako příjmy z podnikání Dlouhodobé kapitálové příjmy jsou zdaňovány sníženou paušální sazbou ve výši 18 %

20 3. Zdanění FO Příjmy z podnikání jsou stálé, samostatné, činěné za účelem dosažení zisku, nepatří sem příjmy ze zemědělské činnosti (patří do samostatně výdělečné činnosti) výdaje lze uplatnit jako skutečně vynaložené nebo paušální částkou Odpisy se uplatňují metodou rovnoměrného a zrychleného odepisování.

21 3. Zdanění FO Daň z čistého bohatství platí se z tržní hodnoty majetku vlastněného k 1.1. zdaňovacího období po odečtení závazků, pokud čistá hodnota takového majetku přesahuje částku 1,3 mil. EUR. Poplatník daně si může odečíst 30 % hodnoty svého tzv. hlavního bydliště. Od daně z čistého bohatství jsou osvobozeny např. obchodní majetek nebo podstatné účasti ve společnostech (tzn. účasti větší jak 25 %)

22 3. Zdanění FO Sazba daně je progresivně klouzavá v závislosti na hodnotě majetku a pohybuje se v rozpětí od 0,50 % do 1,50 % u majetku vyššího než 10.000.000 EUR. Celkové daňové zatížení poplatníka je omezeno – součet daně z příjmů FO a daně z čistého bohatství nesmí přesáhnout 75 % ročního příjmu poplatníka.

23 3. Zdanění FO osvobozené příjmy: příspěvky na bydlení, odstupné do určitých limitů, odškodné do výše max. 360.000 EUR, určité druhy příjmů z kapitálu, příjem do 7.135 EUR ročně – u osob nad 65 let věku je to 7.790 EUR) daň se vypočítává ze celou tzv. fiskální domácnost, tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob (děti, důchodci, nezaměstnaní) žijících v jedné domácnosti odvody sociálního a zdravotního pojištění jsou daňově uznatelným nákladem

24 3. Zdanění FO – výpočet daňové povinnosti Souhrn čistých příjmů všech členů domácnosti - odčitatelné položky = zdanitelný příjem : koeficient = zdanitelný příjem na osobu aplikace sazeb podle příslušného daňového pásma = daň z části důchodu * koeficient = hrubá daň - slevy na dani = čistá daňová povinnost

25 3. Zdanění FO - koeficienty za účelem snížení daňové zátěže (omezením daňové progrese) je zaveden systém tzv. rodinných koeficientů koeficienty jsou stanoveny v závislosti na statusu daňového poplatníka a počtu vyživovaných dětí ( koeficienty mají zmírnit progresivitu zdanění a pohybují se od hodnoty 1,0 do hodnoty 6,6, např. rozveden ý manžel s jedním dítětem n. bezdětn í manžel é mají přiřazen koeficient 2, manžel é se 2 dětmi koeficient 3) při výpočtu osobní důchodové daně se zdanitelný příjem vydělí příslušným koeficientem, čímž dostaneme zdanitelný příjem na osobu. V dalším kroku se aplikací daňových sazeb vypočte daň z části důchodu. Pro stanovení hrubého daňového zatížení domácnosti se daň z části důchodu vynásobí stejným koeficientem, jaký byl použit v prvním kroku.

26 3. Zdanění FO – sazby stejné sazby pro rezidenty i nerezidenty Roční příjem (EUR)Daňová sazba do 5.9630 % 5.963 – 11.8965,5 % 11.896 – 26.42014 % 26.420 – 70.83030 % 70.831 – 149.99941 % nad 150.00045 %

27 3. Zdanění FO – slevy na dani Hrubá daň se snižuje o slevy: Prémie ze zaměstnání: sleva pro domácnost s nižšími příjmy za splnění podmínky, že alespoň jeden z členů domácnosti je výdělečně činný. Prémie představuje 4,6 % ročního příjmu a nesmí být vyšší než minimální mzda. Sleva na energeticky úsporné spotřebiče Sleva na vybavení pro handicapované členy domácnosti

28 3. Zdanění FO - splatnost zdaňovací období: kalendářní rok daňové přiznání: daňoví rezidenti do 31.5, daňoví nerezidenti do 30.4 zálohy 2x ročně (15.2. a 15.5) splátky daně (31.1., 30.4. a v září následujícího roku po vzniku daňové povinnosti – na základě platebního výměru )

29 4. Zdanění PO Daň z příjmů PO princip teritoriality: dani podléhají pouze kapitálové společnost i ze svých příjmů dosažených na území Francie daňová povinnost z celosvětových příjmů se vztahuje pouze na tzv. pasivní příjmy (zejména investiční příjmy)

30 4. Zdanění PO Hlavními typy společností: - sociétés anonymes (S A ) – obdoba akciových společností vhodná pro velké koncerny - sociétes par actions simplifeée (SAS) – zjednodušená forma výše uvedené společnosti, která nemůže veřejně nabízet své akcie, k založení stačí jediný společník - sociétés a responsibileté limieée (SARLs) – soukromé společnosti s ručením omezeným s minimálním kapitálem 1 EUR, počet společníků se může pohybovat od 2 do 100.

31 4. Zdanění PO Dále společnosti osobní (sociétés de personnes) – nepodléhají dani z příjmů PO, pokud si to sami nezvolí. pokud jsou podíly na společnosti v držení jedné rodiny, nebo pokud jsou společníci pouze FO, může být společnost zdaňována nikoli daní z příjmů PO, ale daní z příjmů FO na úrovni FO

32 4. Zdanění PO – skupinová konsolidace francouzská mateřská společnost je oprávněna ke svému základu daně připojit daňové základy svých dceřiných společností, pokud v nich vlastní min. 95% podíl. Součet těchto základů zdaní mateřská společnost v rámci společného zdanění. Podmínkou je, že dcery musí být francouzskými rezidenty stejně jako matka. pokud jde o dividendy přijímané od rezidentních i nerezidentních dcer, má matka právo na 95% osvobození. Podmínky: účast v dceřiné společnosti min 2 roky a musí činit alespoň 5 % jejího kapitálu

33 4. Zdanění PO - základ vychází z účetního výsledku hospodaření a je upraven o položky zvyšující a snižující základ daně odpisy jsou daňově uznatelným nákladem Doba životnosti Sazba rovnoměrného odpisu Sazba zrychleného odpisu 3 roky33,33 %41,66 % 5 let20 %35 % 10 let10 %22,5 %

34 4. Zdanění PO - sazba základní sazba: 33,3 % zvyšuje se o tzv. solidární příplatek ve výši 3,3 %, jestliže PO odvede na dani částku vyšší než 763.000 EUR, a to z částky přesahující tuto výši. snížená sazba: 15 % právnické osoby s obratem nižším než 7.630.000 EUR, na jejichž základním kapitálu se alespoň ze 75 % účastní fyzické osoby (a to z prvních 38.120 EUR svého zdanitelného zisku)

35 4. Zdanění PO – minimální daň výše obratu min. daň do 400.000 EUR se neplatí od 400.000 do 750.000 EUR 1.300 EUR od 750.001 do 1.500.000 EUR 2.000 EUR od 1.500.001 do 7.500.000 EUR 3.750 EUR od 7.500.001 do 15.000.000 EUR 16.250 EUR …. nad 500.000.000 EUR 110.000 EUR Minimální daň lze odečíst od základu daně PO

36 4. Zdanění PO - splatnost zdaňovací období: kalendářní rok, hospodářský rok daňové přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, pro společnosti, jejich účetní rok končí 31.12., podávají daňové přiznání do 04.05. zálohy se platí k 20.2., 20.5., 20.8. a 20.11, pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok

37 5. Místní daně přímé daně, nejstarší daně francouzského daňového systému, plynou do rozpočtů municipalit daň ze zastavěných pozemků daň z nezastavěných pozemků daň ze zařízených objektů živnostenská daň a další

38 6. Živnostenská daň všechny FO a PO provozující ve Francii podnikatelskou činnost jsou povinny platit tuto daň základem je roční nájemní hodnota užívaných obchodních a průmyslových budov a zařízení daň se určí jako součin základu daně a daňových sazeb, které stanoví jednotlivé municipality (vzhledem k ročnímu obratu). Sazba daně se pohybuje od 6 % do 36 %. vybírá se ročně

39 7. Daň z objemu mezd placená zaměstnavatelem společnost odvádí tuto daň tehdy, není-li plátcem DPH anebo plátcem je, ale minimálně 90 % jejího obratu za předchozí rok bylo od DPH osvobozeno základem daně je vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění sazba daně je závislá na výši hrubých mezd (4,25 % - 13,6 %)

40 8. DPH Francie byla první zemí, která zavedla DPH do svého daňového systému (r. 1954) harmonizace (6. směrnice EU) plátci jsou osoby registrované k dani plátci nejsou subjekty, jejichž obrat nepřesahuje za rok 80.0000,- EUR (u dodání zboží) a 32.000,- EUR (u poskytování služeb) sazby základní: 19,6 % mezi-sazba: 7%, restaurační služby, ubytování, přeprava, renovační služby, kina, výstavy snížená: 5,5 %, potraviny, vybrané zemědělské produkty, knihy, hromadná doprava super snížená: 2,1 %, léčiva, časopisy

41 9. Majetkové daně Daň dědická a darovací (velmi vysoké), sazby progresivně klouzavé v závislosti na stupni příbuzenství a hodnotě majetku (od 5% do 60 %), uplatňují se odčitatelné položky Poplatníkem obdarovaný Předmětem dar darovaný francouzským rezidentem, je-li i obdarovaný rezidentem Darování realizované mezi nerezidenty podléhá zdanění jen tehdy, jde-li o darování nemovitosti umístěné na území Francie, akcií francouzských společností, hmotných movitých věcí na území Francie, hotovosti na bankovních účtech ve francouzských bankách.

42 9. Majetkové daně Dary mezi rodinnými příslušníky nejsou osvobozeny od daně, až na státem poskytované úlevy vztahující se k období 6 let. Limity jsou stanoveny dle vztahu mezi dárcem a obdarovaným: - manželé/partneři 79.533 EUR - děti (od rodičů nebo naopak) 159.325 EUR - vnoučata 31.395 EUR - bratr/sestra 15.697 EUR - neteř/synovec 7.849 EUR

43 9. Majetkové daně Sazby různé dle pokrevního příbuzenství a hodnoty daru od 5% do 55 %. Mimo okruh rodiny činí sazby 60 % (možná sleva u starších dárců – je-li dárce osoba nad 70 do 80 let uplatní slevu 30 %, nad 80 let slevu 50 %).

44 9. Majetkové daně Daň dědická platí se z majetku po francouzském rezidentovi. Byl-li zemřelý rezidentem Francie, je zdaňován jeho celosvětový majetek. Hodnota se až na výjimky oceňuje tržní hodnotou v den úmrtí. Součástí jsou i dary, které zůstavitel poskytl svým dědicům v období posledních 6 let. Osvobození: - až do 75 % hodnota určitých aktiv souvisejících s lesním hospodářstvím, - umělecká díla daná státu - historické budovy přístupné veřejnosti

45 9. Majetkové daně - od roku 2007 jsou osvobozeny přesuny majetku v rámci dědictví mezi manžely nebo registrovanými partnery, stejně tak může být osvobozeno dědictví ve prospěch sourozence za podmínky, že zemřelý sourozenec žil s dědicem ve společné domácnosti nejméně 5 let před smrtí Odčitatelné položky: - 159.325 EUR (u dědictví mezi rodiči a dětmi) - 15.697 EUR (u dědictví mezi sourozenci) - 7.849 EUR (u dědictví mezi neteřemi a synovci) Sazby daně jsou stejné jako u daně darovací.

46 9. Majetkové daně Daň z převodu majetku (27 % u rezidentů a 16 % u nerezidentů) Daň majetková a daň z obydlí jsou rozdílné daně a mohou být uvaleny kumulativně v případě, kdy vlastník bydlí ve svém domě. Daním podléhají domy a prostory, které nejsou využívány k podnikání. Výše daně vychází z nájemní hodnoty (ať už reálné nebo fiktivní).

47 10. Sociální pojištění Příspěvky na sociální pojištění Platí zaměstnavatelé a zaměstnanci a jsou počítány z celkových mezd a platů nebo z maximálních částek, tzv. stropů sociálního pojištění. Zaměstnavatelé platí následující příspěvky za své zaměstnance: - zdravotní 12,8 % - rodinný 5,4 % - na bydlení 0,5 % (zaměstnavatel s více než 20 zaměstnanci)

48 10. Sociální pojištění - na bydlení 0,1 % (všichni zaměstnavatelé) - na stáří 0,3 % - na starobní důchod 1,6 % - na zaměstnanost 4,0 %

49 10. Sociální pojištění Zaměstnanci hradí tyto příspěvky na sociální pojištění: - zdravotní 0,75 % - na star. důchod 6,6 % - na vdov. důchod 0,1 % - na nezaměst. 2,4 %


Stáhnout ppt "Daňový systém Francie JUDr. Pavlína Vondráčková 201 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google