Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Administrace projektů po akceptování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Administrace projektů po akceptování."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Prioritní osa 6

2 Obsah I.Dokumenty pro administraci II.Akceptace x schválení žádosti / projektu III.Zadávací řízení IV.Podklady pro vydání RoPD a Smlouvy se SFŽP V.Schvalování faktur VI.Monitorovací zprávy VII.Závěrečné vyhodnocení akce + závěrečná monitorovací zpráva 2

3 Administrace žádosti o podporu 3

4 I. Dokumenty pro administraci  Implementační dokument aktualizace účinná od 28.6.2012  Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP a spolufinancované ze SR schválená 6.9.2012  Závazné pokyny pro žadatele a příjemce aktualizace 6.9.2012 4

5 II. Akceptace x schválení projektu  Akceptace - potvrzení formální úplnosti a přijatelnosti žádosti / projektu  žádost postupuje k věcnému hodnocení žádosti/projektu  Schválení / registrace akce – po věcném hodnocení - vyjádření KPS ­Řídící výbor ­rozhoduje ŘO – MŽP  Rozhodnutí Ministra + Registrační list 5

6 III. Zadávací řízení  v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace  zakázky zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. – zadávací dokumentaci je nutno předložit SFŽP ke kontrole a posouzení  Od 1.4.2012 novela zákona č. 137/2006 Sb. – snížení limitů VZ  zakázky malého rozsahu podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce – rovněž doporučujeme před zahájením soutěže konzultovat a předložit ke schválení 6

7 7 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá.  Blíže specifikováno v příloze č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012 platné od 6.září 2012. (změna oproti předchozí směrnici – dříve příloha č.2)  Do IS BENE-FILL (záložka veřejné zakázky) zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření.

8 8 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Záložka VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

9 9 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Záložka DODAVATELÉ

10 10 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Záložka SMLOUVY

11 11 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Záložka PŘÍLOHY ROZHODNUTÍ

12 12 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Záložka PŘÍLOHY ROZHODNUTÍ

13 13 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí a bankovní spojení v IS BENE-FILL  Poté je zaslat na SFŽP ČR ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou.  Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou.  Lhůta pro předložení dokladů je 10 dnů od uzavření příslušné smlouvy o dílo.

14 14 IV. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu  Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy  Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění  Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou  Kupní smlouva/y na pozemek/y  Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)  Kopie smluv o zřízení a vedení účtu  Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů  Doklady nutné pro zajištění pohledávek

15 15 IV. Definice objektů Záložka DEFINICE OBJEKTŮ

16 16 IV. Definice objektů Záložka DEFINICE OBJEKTŮ

17 17 IV. Definice objektů Záložka DEFINICE OBJEKTŮ

18 IV. Kontrola podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  PM  (MVZ)  VPM  FM  VFM  PR  VPR  tisk RoPD  MŽP  SFŽP  příjemce podpory  seznámení se se Smlouvou + podpis + ověření + odeslání zpět  zanesení data uzavření Smlouvy do IS  REALIZACE + FINANCOVÁNÍ 18

19 19 IV. Nejčastější chyby při dodávání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  Velmi dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů.  Změny projektu v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.  Nevyplněný IS BENE-FILL.  Nechat časovou rezervu mezi uzavřením smlouvy s dodavatelem a zahájením realizace pro přípravu smlouvy a RoPD se SFŽP.  Nutná spolupráce.

20 20

21 V. Schvalování faktur  Proplácení faktur – možné až po uzavření Smlouvy se SFŽP  A) schválení faktury na základě kontroly v místě realizace PM  B) vytvoření žádosti o platbu – zaslána FM 21

22 22 VI. Monitorování projektů  Průběžné monitorovací zprávy (PMZ)  Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)  Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ)  Příjemce vyplňuje a elektronicky zasílá PMZ 3 x ročně – od vydání Registračního listu.  Součástí je aktualizace Plánu financování projektu v letech.  Upozornění prostřednictvím IS BENE-FILL, následně je třeba PMZ vyplnit a zaslat do 10 pracovních dní (14 kalendářních dní) v elektronické podobě PM.

23 23 VI. Průběžná monitorovací zpráva

24 24 VI. Průběžná monitorovací zpráva

25 25 VII. Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce  Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá.  Blíže specifikováno v příloze č. 2 Směrnice MŽP č. 12/2012.  Nutné pečlivě vyplnit podklady pro ZVA v IS BENE-FILL.  Poté je zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.  Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou.  Veškeré dokumenty musí být podané včas a kompletní.  Výzva k předložení podkladů prostřednictvím IS BENE-FILL.  Projektový manažer (PM) schválí podklady k ZVA.  Příjemce vygeneruje v IS BENE-FILL ZMZ a odešle PM. (momentálně pozastavena administrace a nelze v IS odeslat na PM).  Po schválení ZMZ PM ji příjemce podpory vytiskne, opatří razítkem a podpisem statutárního zástupce a zašle na SFŽP ČR.  Schválení ZVA ze strany SFŽP ČR.

26 26 VII. Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce  Aktuální prohlášení o plátcovství DPH  Protokol o předání staveniště  Protokol o předání a převzetí dokončené stavby  Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu  V případě opatření budování a obnova vodních nádrží bude doloženo geometrické zaměření vypuštěné a upravené vodní nádrže, a to včetně podrobného zaměření zátopy vodní nádrže, a zároveň u rekonstruovaných (obnovovaných) vodních nádrží bude doložen výpočet množství skutečně odtěženého sedimentu ze zátopy. Tyto doklady budou vypracované oprávněným geodetem nebo projektantem.  Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody  Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)  Stanovisko zpracovatele odborného posudku k ukončené akci  Stanovisko AOPK ČR pro opatření realizovaná v rámci oblasti podpory 6.6  Formulář ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP – je vyplňován a předkládán spolu se ZMZ (formulář v IS bene-fill)

27 27 VII. Podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce Záložka PODKLADY ZVA

28 28 VII. Nejčastější chyby při dodávání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce  Možné nedodání požadovaných podkladů v termínu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (urgence ze strany SFŽP ČR, pozdní podání žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace).  Neúplné nebo problémové (záporné stanovisko k akci) podklady.  Nesprávně vyplněná závěrečná monitorovací zpráva.

29 29 VII. Závěrečná monitorovací zpráva Záložka ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

30 30 VII. Závěrečná monitorovací zpráva Záložka ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

31 31 VII. Závěrečná monitorovací zpráva Záložka ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

32 32 VII. Závěrečná monitorovací zpráva Záložka ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

33 Děkuji za pozornost Ing. Květoslava Rejlová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní fond životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, tel.: +420 267 994 300 kvetoslava.rejlova @sfzp.cz www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Administrace projektů po akceptování."

Podobné prezentace


Reklamy Google