Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM V DOZOROVÉ,KONTROLNÍ A METODICKÉ PRAXI MINISTERSTVA VNITRA Setkání Sdružení tajemníků Ostrava, 20. května 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM V DOZOROVÉ,KONTROLNÍ A METODICKÉ PRAXI MINISTERSTVA VNITRA Setkání Sdružení tajemníků Ostrava, 20. května 2011."— Transkript prezentace:

1 NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM V DOZOROVÉ,KONTROLNÍ A METODICKÉ PRAXI MINISTERSTVA VNITRA Setkání Sdružení tajemníků Ostrava, 20. května 2011

2 Metodické doporučení: Právní úprava dispozic obecní majetkem podle zákona o obcích (komentář právní úpravy podle publikované judikatury a výkladů praxe Ministerstva vnitra ) http://www.mvcr.cz/odk

3 Postup při dispozicích s obecním majetkem: Přijetí a zveřejnění záměru - § 39 Rozhodnutí příslušného orgánu o majetkoprávním úkonu (o uzavření smlouvy) - § 85, § 102 odst. 2 a 3 Uzavření smlouvy - § 103 odst. 1

4 Záměr (§ 39): Kdo schvaluje záměr? (30 Cdo 2452/2006) Neschválení záměru „příslušným“ orgánem (22 Cdo 4897/2007) Nezveřejnění záměru Zveřejnění „vadného“ záměru Nedodržení doby zveřejnění záměru (NSS 2 Ao 2/2007) Obtíže při prokázání, že záměr byl zveřejněn Záměr při změně smlouvy (28 Cdo 3297/2008) Záměr při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě

5 Záměr - specifická pochybení: realizace jiného úkonu než zveřejněného problematika zveřejnění bližších podmínek pro právní úkony vylučování z „výběrových“ řízení zpoplatňování doprovodných informací k záměrům nezveřejnění záměrů při uzavírání dodatků a změn smluv a při smlouvách s budoucích smlouvách nezveřejnění záměru na elektronické úřední desce

6 Záměr při prodeji části (dosud neodděleného) pozemku Je možné zveřejnit i před pořízením geometrického plánu Je ovšem nutné příslušnou část nemovitosti co nejpřesněji identifikovat, což bude obvykle geometrický plán vyžadovat. Bude-li identifikace výjimečně možná i jinak (např. zákresem v kat. mapě), pak nebude nutné předem pořídit GP 30 Cdo 1250/2009

7 Uvádění bližších podmínek dispozice v záměru Judikatura považuje odchylku od bližších podmínek uvedených ve zveřejněném záměru za důvod neplatnosti uzavřené smlouvy – 32 Cdo 721/2010 Jestliže obec ve zveřejněném záměru stanoví podmínky, jež musí splňovat zájemce o nabytí nemovitého majetku obce, kupní smlouvu však uzavře se subjektem, který tyto podmínky nesplňoval, jde o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu se zveřejněným záměrem.

8 Vyřízení žádosti o prodej nemovitosti Starosta nepředpokládá zájem obce o prodej nebo pronájem nemovitosti: předložení žádosti zastupitelstvu nebo radě (v zásadě nemůže sám žádost „odmítnout“) Starosta předpokládá zájem obce o prodej nebo pronájem nemovitosti: –starosta zveřejní záměr (po event. projednání radou obce) a pak předloží věc příslušnému orgánu (buď schválí prodej nebo pronájem nebo odmítne) –starosta věc předloží příslušnému orgánu, jenž rozhodne o přijetí záměru a na dalším jednání o příslušné dispozici

9 Rozhodnutí o majetkoprávním úkonu: Rozhodnutí „nepříslušného“ orgánu (odchylka: II ÚS 87/04 a 33 Cdo 2532/2008) Rozhodnutí o jiném právním úkonu (v případě záměru) Nedostatečně určité rozhodnutí (chybí rozhodnutí o všech podstatných náležitostech úkonu)

10 Rozhodnutí o majetkoprávním úkonu - náležitosti: Zda musí být rozhodnuto o celém obsahu smlouvy nebo zda postačí jen rozhodnutí o jejích podstatných náležitostech? 28 Cdo 1067/2004: Musí být rozhodnuto alespoň o podstatných náležitostech smlouvy (lze i ve více postupných rozhodnutích) Kdo rozhodne o zbývajícím obsahu smlouvy? (rada obce podle § 102 odst. 3, starosta obce při uzavírání smlouvy)

11 Odchylka od obvyklé ceny: Odůvodnění musí být učiněno a zaznamenáno v zápise z jednání příslušného obecního orgánu Není-li, pak dle NS nastává absolutní neplatnost uzavřené smlouvy - 28 Cdo 3950/2010 Soud hovoří o „významné“ odchylce od obvyklé ceny

12 Uzavření smlouvy: Kdo je oprávněn jednat navenek: –Starosta (§ 103 odst. 1; ex lege, nepotřebuje pověření) –Pracovníci, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé nebo kteří mají takové jednání svěřeno vnitřním předpisem (§ 20 odst. 2 občanského zákoníku) –Sporné situace: jednání místostarosty (lze připustit, je-li pověřen takto jednat usnesením zastupitelstva nebo rady, a to na základě § 20 odst. 2 občanského zákoníku per analogiam) jednání jiných členů zastupitelstva (nikoli, nejsou součástí obecního úřadu, takže by potřebovali běžnou plnou moc k jednání).

13 Jednání za obec na základě plné moci: K realizaci majetkoprávního úkonu (vč. uzavření smlouvy): O jejím udělení musí rozhodnout ten orgán obce, jenž jinak rozhoduje o daném úkonu (např. zastupitelstvo pověří realizací prodeje nemovitostí realitní kancelář) – 30 Cdo 3598/2006 a 21 Cdo 224/2002 K úkonům mimo uzavření smlouvy: Postačí pověření radou obce na základě § 102 odst. 3 K „pouhému“ podpisu smlouvy: Patrně byl postačilo pověření starostou s ohledem na § 103 odst. 1 – 25 Cdo 2158/2009

14 Uzavření smlouvy - pochybení: Uzavření smlouvy bez předchozího rozhodnutí příslušného orgánu nebo zveřejnění záměru Odchýlení se od rozhodnutí příslušného orgánu Smlouva není opatřena doložkou dle § 41 odst. 1 Před uzavřením smlouvy nejsou zohledněny výdaje v rozpočtu Složené smlouvy - 33 Cdo 1090/2008

15 Hodnocení dispozice z hlediska obsahu (§ 38 odst. 1): Prvotním pro rozhodnutí by měla být výše získaného protiplnění „Výhodnost“ však není jediným hlediskem pro posuzování dispozice: dalšími je např. účelnost pro rozvoj obce, pro plnění úkolů obce v samostatné působnosti apod. Tyto situace činí odchylku „důvodnou“ ve smyslu § 39 odst. 2 zákona o obcích

16 Upozornění závěrem: Nikoli každý nedostatek vede k porušení zákona a k neplatnosti smlouvy – vždy je třeba hodnotit podle individuálních okolností (s výjimkou nezveřejnění záměru nebo uzavření smlouvy bez předchozího souhlasu)

17 Dotazy ? …děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM V DOZOROVÉ,KONTROLNÍ A METODICKÉ PRAXI MINISTERSTVA VNITRA Setkání Sdružení tajemníků Ostrava, 20. května 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google