Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Programové období 2007-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Programové období 2007-2013."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Programové období 2007-2013

2 Integrovaný operační program (IOP) prioritní osy a oblasti intervence Základní přehled prioritních os a oblastí intervencí IOP 1 Modernizace veřejné správy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5 Národní podpora územního rozvoje 6 Technická pomoc Pozn. převody měn na základě kursu ČNB platné k 13.11.2015

3 Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Globální cíl „Zvýšení kvality a dostupnosti standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.“ Podpora oblastí rozdělena na: 3.2 a) Modernizace národních sítí 3.2 b) Prevence zdravotních rizik 3.2 c) Řízení nákladovosti a kvality zdravotní péče

4 3.2 a) Modernizace národních sítí  3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí Vymezení sítí definováno Věstníky MZ ČR: Národní sítě specializovaných pracovišť zdravotnických zařízení zajišťujících akutní péči v návaznosti na IZS - traumatologická - neurochirurgická - kardiochirurgická Národní síť specializovaných pracovišť zajišťujících komplexní onkologickou péči Podpora byla zaměřena i na zařízení v rámci hl. m. Prahy v rozsahu spádovosti mimo území hl. m.Prahy

5 3.2 b)Podpora prevence zdravotních rizik  3.2b opatření v oblasti prevence zdravotních rizik osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem primární prevence zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví modernizace a inovace stávající infrastruktury zdravotnických zařízení pro sekundární prevenci včetně zvýšení kvality systému následné a dlouhodobé péče (podpora sítě rehabilitačních center v rámci zdravotnických zařízení MZ ČR) národní a nadregionální projekty NNO Podpora marketingových aktivit, řešení nozokominálních nákaz, programy rozvoj celonárodního, plošného systému implementace a koordinace KHS a SZÚ, podpora sítě rehabilitačních center, programy NNO Příjemci podpory: KHS, SZÚ, zdravotní pojišťovny v oblasti propagace a marketingu, zařízení MZd v oblasti sítě rehabilitačních center a nozokominálních nákaz, NNO

6 3.2 c) Řízení nákladovosti a kvality  3.2c řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví modernizace pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita x nákladovost) modernizace zajištění inovativních technologií pro měření a vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita x nákladovost) projekty zajištění patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotních intervencí (kvalita x nákladovost) Systémový projekt MZd na řízení přímo řízených organizací - Personální systémy, provozní systémy, personální a procesní audity -Vyhodnocování zdravotnických intervencí „Health Technology Assessment“

7 Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Podporované aktivity Podporované aktivity: modernizace a obnova přístrojového vybavení systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Celková alokace 2007 - 2013 : 270 810 210,88 EUR (7,32 mld Kč)

8 Obecné podmínky čerpání Příjemci podpory: MZ ČR, příspěvkové organizace MZ ČR kraje, obce a jimi zřizované a zakládané organizace, státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, zdravotní pojišťovny, NNO Prioritní osa: jednocílová (Cíl Konvergence), spádová území Celková alokace: 270 810 210,88 EUR Struktura financování: 85% ERDF, 15% veřejné zdroje (MZ ČR) + rozdíl Praha a NNO cca 16% alokace ERDF na IOP Křížové financování: 9% na projekt Financování: ex-ante, ex-post dle typu příjemců

9 Přehled vývoje čerpání finančních prostředků v rámci IOP za období 2010 – 2015

10 Přehled vývoje počtu podaných žádostí o platbu (2010 – 2015)

11 Audity a kontroly (údaje platné k 31. 8. 2015) Kontroly provedené ministerstvem Počet kontrol provedených ministerstvem: 449 Počet kontrol s nálezem: 79 (17,6%) Počet nálezů vedoucích ke krácení: 18 Částka krácená na základě nálezů z kontrol: 382 886 EUR (0,20% alokace) (10 337 943 Kč) Průměrně kráceno na projekt: 1622 EUR (43 804 Kč) Nejčastější nálezy: 1. porušení v rámci VŘ (dotazy, chyby v uveřejnění, nedodržení resp. neprodloužení lhůt) 2. neoprávněné čerpání z limitkového účtu 3. odstoupení od projektu, kde již bylo čerpáno 4. chyba u zakázek malého rozsahu

12 Audity a kontroly (údaje platné k 31. 8. 2015)

13 Audity a kontroly (údaje platné k 31. 8. 2015) Kontroly provedené na Odboru evropských fondů Počet kontrol celkem: 57 Počet kontrol provedených ŘO IOP: 39 Nálezy spíše formálního charakteru Nedodržování lhůt stanovených manuálem, nahrávání příloh do IS MONIT) Auditní orgán (MF CR): 13 Nejzávažnější zjištění (horizontální audit): Selhání a nedostatečnost kontrolních mechanismů poskytovatele dotace v rámci procesu hodnocení a schvalování projektu a v procesu administrativních a/nebo kontrol na místě z pohledu dodržování pravidel zadávání veřejných zakázek v oblasti intervence 3.2a IOP s dopadem na veřejné zakázky vyhlašované před 31. 1. 2011 stanovena 5 % korekce (cca 42 milionů)

14 Audity a kontroly (údaje platné k 31. 8. 2015) Kontroly provedené na Odboru evropských fondů Nejvyšší kontrolní úřad: 3 Bez zásadních zjištění Odbor interního auditu: 2 Bez zásadních zjištění Šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: 39 Ve 23 případech bylo stanoveno, že nedošlo k porušení ZVZ nebo došlo, ale bez vlivu na výběr dodavatele Ve 2 případech byl porušen zákon Ve 14 případech dosud nebylo rozhodnuto Šetření POLICIE ČR 3

15 Veřejné zakázky (údaje platné k 31. 8. 2015) Počet veřejných zakázek podle zákona: 409 bez rozdělení na části 1105 včetně rozdělení na části Objem zakázek podle zákona: 255 712 530,89 (EUR) (6 911 909 710, 23 Kč) Průměrný počet zakázek na projekt: 1,7 zakázky Průměrný počet zakázek včetně částí na projekt: 4,7 zakázky

16 Veřejné zakázky (údaje platné k 31. 8. 2015)

17

18 Výstupy (údaje platné k 31.8. 2015) Počet projektů: 236 Počet nemocnic: 61 Nejčastěji pořizované přístroje: 3.2a: CT Simulátor 35, Angiografická linka 25, Lineární urychlovač 19 3.2b: Prevence nozokomiálních nákaz Antidekubitní matrace, dezinfektory, sterilizátory, myčky 3.2c: Modernizace Nemocničních/Ekonomických IS Nemocnice s nejvyšším objemem čerpání: Fakultní nemocnice Ostrava: 28 408 875,77 (EUR) (767 891 912,50 Kč ) Fakultní nemocnice Plzeň: 18 029 826,64 (EUR) (487 346 214,98 Kč) Fakultní nemocnice Hradec Králové : 20 683 573,21 (EUR) (559 076 984,68 Kč)

19 Děkuji za pozornost PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. ředitel odboru evropských fondů Ministerstvo zdravotnictví ČR jan.bodnar@mzcr.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný operační program (IOP) Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Programové období 2007-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google