Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. Odbor ročních národních účtů HISTORICKÁ ROČENKA NÁRODNÍCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. Odbor ročních národních účtů HISTORICKÁ ROČENKA NÁRODNÍCH."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. Odbor ročních národních účtů HISTORICKÁ ROČENKA NÁRODNÍCH ÚČTŮ 1990–2010 24. dubna 2012

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2/15 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PUBLIKACI  Důvod zpracování - 20 let od zahájení prací na sestavování národních účtů v České republice (Československu)  Dlouhé časové řady ukazatelů (od roku 1990/1993/1995/1999  Komentáře k metodice i k významným změnám  Zcela nové, dosud nepublikované údaje za roky 1990 až 1992 (Československo, ČR, SR)

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3/15 OBSAH PUBLIKACE Publikace zahrnuje metodicky srovnatelné ukazatele téměř všech částí českého systému národních účtů. Je rozčleněna do 14 kapitol: 1Úvod 2Makroekonomické ukazatele národního hospodářství 3Věcná struktura užití HDP a národního bohatství 4Odvětvová struktura národního hospodářství 5Sektorová struktura národního hospodářství 6Vztah národního hospodářství k nerezidentům

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4/15 OBSAH PUBLIKACE (POKRAČOVÁNÍ) 7Sektor nefinančních podniků 8Sektor finančních institucí 9Sektor vládních institucí 10Sektor domácností 11Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem 12Regiony a mezinárodní srovnání 13Čtvrtletní národní účty 14Československo, Česká republika a Slovenská republika

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5/15 1. KAPITOLA – ÚVOD  Jsou zde představeny české národní účty jako ucelená soustava – upozornění na to, co v publikaci není zachyceno  Základní vazby v soustavě, základní definice a vysvětlivky – metodický úvod k národním účtům  Historie sestavování národních účtů v České republice

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6/15 2. KAPITOLA – MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  Poskytuje souhrnné informace o vývoji české ekonomiky, o rovnovážnosti tohoto vývoje ve vztahu k zahraničí až po výsledný stav ve formě národního bohatství  HDP a jeho výrobní, výdajové a důchodové složky - od roku 1990  Důchodové a kapitálové transakce se zahraničím, vč. změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům - od roku 1990  Vývoj národního bohatství – od roku 1993  Vývoj vládního dluhu a deficitu počítaných za účelem kontroly plnění maastrichtských kritérií – od roku 1995

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7/15 3. KAPITOLA – VĚCNÁ STRUKTURA UŽITÍ HDP A NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ  Poskytuje informace o věcné struktuře hrubého domácího produktu a národní bohatství:  Výdajové složky HDP (konečná spotřeba, THK, vývoz, dovoz) - od roku 1990  Složky národního bohatství (nefinanční aktiva, finanční aktiva, finanční závazky) - od roku 1993  Čistá fixní aktiva – od roku 1990

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8/15 4. KAPITOLA – ODVĚTVOVÁ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  Poskytuje informace o ukazatelích národních účtů, které jsou sestavovány v odvětvové struktuře  Výrobní, výdajové a důchodové složky HDP (produkce, mezispotřeba, THK, náhrady zaměstnancům, provozní přebytek) – od roku 1990  Zaměstnanost – od roku 1990  Stavy fixních aktiv – od roku 1990  Všechny ukazatele jsou převedeny do současné odvětvové klasifikace CZ-NACE (rok 2010 byl již přímo sestavován v CZ-NACE, údaje za roky 1993–2009 vycházejí z původní klasifikace OKEČ, údaje za rok 1990 jsou získány převodem z původní klasifikace odvětví JKONH a údaje za roky 1991–1992 vznikly kombinací údajů obou klasifikací JKONH a OKEČ)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9/15 5. KAPITOLA – SEKTOROVÁ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  Poskytuje informace o sektorové struktuře národního hospodářství  Údaje za pět základních institucionálních sektorů jsou zde uspořádány do celé sekvence účtů, počínaje účtem výroby, konče konečnou rozvahou ke konci běžného roku  Pro přehlednost jsou transakce a toky v této kapitole maximálně agregovány (podrobnější nebo specifické údaje za jednotlivé institucionální sektory jsou uvedeny v samostatných kapitolách 7 až 11, a souhrnný vztah k zahraničí, resp. údaje za nerezidenty jsou v samostatné kapitole 6)  Je zde navíc zachycen účet reálných zisků z držby (zachycuje dopad inflace na jednotlivé sektory, tj. který sektor na inflaci vydělává/prodělává z hlediska hodnoty majetku v důsledku různé struktury vlastnictví nefinančních aktiv a finančních aktiv a závazků)

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/15 6. KAPITOLA – VZTAH NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ K NEREZIDENTŮM  Poskytuje informace o ekonomických vztazích národního hospodářství k zahraničí, resp. k nerezidentům  Účelem této kapitoly je podrobnější specifikace transakcí a vlastnických vztahů s nerezidenty  Sektor nerezidentů představuje souhrn jednotek, které uskutečňují transakce s rezidentskými jednotkami, nebo mají jiné ekonomické vztahy s rezidentskými jednotkami. Nerezident je ten, jehož ekonomický zájem je mimo území ČR  Do sektoru nerezidentů se nezahrnují jednotky (právnické a fyzické osoby) pod zahraniční kontrolou, resp. tyto jednotky se zahrnují do jednotlivých sektorů národního hospodářství

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz11/15 KAPITOLY 7 AŽ 11 – ÚČTY ZA JEDNOTLIVÉ INSTITUCIONÁLNÍ SEKTORY  Poskytují informace za každý institucionální sektor od roku 1993, a to v celé sekvenci účtů a v podrobnosti položek významných pro daný sektor a v sub-sektorové struktuře  Sektor nefinančních podniků – členěn do tří sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů  Sektor finančních institucí – členěn do pěti sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů  Sektor vládních institucí – členěn do tří sub-sektorů, podrobnější členění důchodových transakcí  Sektor domácností – bez členění do sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů, podrobnější členění druhotných důchodů  Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz12/15 12. KAPITOLA REGIONY A MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ  Poskytuje informace o vývoji regionálně členěných ukazatelů národních účtů a o mezinárodním srovnání HDP od roku 1995  Regionální účty  Regionálně členěné ukazatele: HPH podle odvětví, HDP, THFK, zaměstnanost a sektorové účty domácností (účet rozdělení prvotních důchodů, účet druhotného rozdělení důchodů  Regionální celky: NUTS 3 – kraje (14 celků) a úroveň NUTS 2 – oblasti (8celků)  Mezinárodní srovnání  HDP přepočten do standardu kupní síly (PPS), srovnání regionů ČR s průměrem EU, srovnání úrovně národního HDP na obyvatele, porovnání úrovně cenové hladiny

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz13/15 13. KAPITOLA ČTVRTLETNÍ NÁRODNÍ ÚČTY  Poskytuje informace o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek ve čtvrtletní periodicitě od roku 1995  Metodicky i objemově sladěné s ročními účty  Sezonně neočištěné i sezonně očištěné čtvrtletní ukazatele (sezonní očištění umožňuje eliminovat krátkodobé kolísání kvůli počasí, zvykům, zákonodárství atd.)

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz14/15 14. KAPITOLA – ČESKOSLOVENSKO, ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA  Poskytuje informace metodicky srovnatelné údaje o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek za Československo, Českou republiku a Slovenskou republiku za roky 1990 až 1992  Za rok 1990 byl proveden zcela nový propočet tvorby a užití HDP, tak aby byl metodicky zcela srovnatelný s údaji publikovanými v časových řadách od roku 1995  Odhad za rok 1992 vycházel z tehdy sestavených národních účtů a aplikací metodických korekcí na ESA 1995, za rok 1991 byl proveden odhad kombinací informací o trendech a s přihlédnutím k úrovni roku 1990 a 1992  Poskytuje také porovnání vývoje České republiky a Slovenské republiky za celé období 1990 až 2010

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz15/15 ZVEŘEJNĚNÍ PUBLIKACE 24. dubna 2012  Informace o publikaci pro veřejnost na webu ČSÚ  Aktualizace/rozšíření databázové prezentace ročních národních účtů adresa: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_uctyhttp://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty 4. května 2012  Zveřejnění internetové české verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace 31. července 2012  Zveřejnění internetové anglické verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/15 Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. Odbor ročních národních účtů HISTORICKÁ ROČENKA NÁRODNÍCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google