Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2004. Berman Group. Ex-ante hodnocení NRP 2007-13 Presentace na jednání ŘKV 18. října 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2004. Berman Group. Ex-ante hodnocení NRP 2007-13 Presentace na jednání ŘKV 18. října 2005."— Transkript prezentace:

1 © 2004. Berman Group. Ex-ante hodnocení NRP 2007-13 Presentace na jednání ŘKV 18. října 2005

2 © 2004. Berman Group. Stanoviska ex-ante hodnocení Analýza potřeb intervencí Průběžně ke strategii a prioritním osám – metodické výhrady Průběžně k počtu a rámcovému zaměření OP – problémová místa a možné důsledky Průběžně k finančním alokacím na OP – blízké zpracovatelům NRP Dílčí studie Účast na pracovních skupinách

3 © 2004. Berman Group. Výčet prioritních os Ochrana a zlepšení kvality ŽP Dostupnost a infrastruktura Konkurenceschopný podnikatelský sektor Rozvoj CR Podpora VaV, inovací Vzdělávání a vzdělanost Modernizace veřejné správy Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí Evropská územní spolupráce

4 © 2004. Berman Group. Prioritní osy a jejich vztah k OP ČR - atraktivní prostředí pro investice, práci a život obyvatel Konkurenceschopný podnikatelský sektor Rozvoj cestovního ruchu Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Dostupnost a infrastruktura Posílení inovačního potenciálu a budování znalostní společnosti Zvyšování zaměstnanosti a posilování sociální soudržnosti Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Posilování sociální soudržnosti Vyvážený rozvoj území Vyvážený rozvoj regionů, městských a venkovských oblastí Evropská územní spolupráce ROPy ERDF IROP ERDF Dop. FS/ERDF ŽP FS/ERDF VV, In. ERDF Vzděl. ESF Zaměst. ESF Podpora VaV, inovací Modernizace veřejné správy Vzdělávání a vzdělanost Podn. ERDF Rozvoj venkova EAFRD TA ERDF Cíl Konvergence

5 © 2004. Berman Group. Návrh – snížení počtu prioritních os 1.Metodická změna – zjednodušení 2.Lepší strategické zaměření, včetně doplnění cílů prioritních os 3.Posílení Lisabonské agendy  zacílení intervencí (CO chceme a PROČ)  měřitelnost (i na úrovni prioritních os)  lepší vyjednávání s Evropskouo komisí OBSAH - POKRYTÍ TÉMAT PRIORITNÍCH OS ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY

6 © 2004. Berman Group. Návrh strategie Diagram A: Vysvětlení logiky NRP Národní důchod Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a sociální inkluze (Faktor tržní konkurenceschopnosti) TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Vyšší konkurenceschopnost Infrastruk- tura Životní prostředí Doprava (Externí faktory tržní konkurenceschopnos ti) Podpora konkurenceschopnos ti soukromého sektoru: průmysl, služby, cestovní ruch Interní faktory tržní konkurenceschopnosti Rozvoj měst a městských oblastí (Externí faktory tržní konkurenceschopnos ti) Regionální konkurence - schopnost a soudržnost (Externí faktory tržní konkurenceschopnosti ) Faktory efektivnosti a rovnosti růstu ekonomiky

7 © 2004. Berman Group. Nové prioritní osy Posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky (soukromý sektor, prostředí-veřejný sektor) –Konkurenceschopný soukromý sektor, věda, výzkum, inovace, cestovní ruch Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti –Vzdělávání, zaměstnanost, sociální soudržnost, moderní veřejná správa Dostupnost a infrastruktura –Ochrana a zlepšení ŽP, dostupnost a dopravní infrastruktura Rozvoj území –Vyvážený rozvoj regionů, městských a „venkovských (???)“ oblastí

8 © 2004. Berman Group. Struktura NRP Globální cíl Konkurenceschopnost a kvalitní prostředí v ČR Atraktivní prostředí Inovace a znalost. ek. Zaměstnanost, soudržnost Vyvážený rozvoj území Konkurence schopnost ekonomiky Moderní společnost Dostupnost, infrastruktura Rozvoj území OP PP OP Vzděl ROP OP TA OP VVI OP ŽP IOP OP Zaměst OP Dop.

9 © 2004. Berman Group. Problémové oblasti v ROP administrativní vs. strategické zdůvodnění podobnost všech ROP -> respektovat CSG a Nařízení, vychází z kompetencí krajů, rozdělení mezi ROP a SOP Kde bude hranice mezi SOP a ROP ? (Jaké intervence budou v ROP?) Jak (organizačně i obsahově) zajistit podobnost ROP ? legislativní a administrativní problémy s ROP – finanční kontrola, postavení ŘO na úrovni NUTS II momentální absorpční kapacita – může do budoucna vzrůst koordinace mezi ROP navzájem a mezi ROP a IOP a ROP a ostatními SOP

10 © 2004. Berman Group. Možnosti ROP z hlediska NSRR Posílení administrativní a absorpční kapacity krajů v dlouhodobém pohledu Významný podíl vlastního financování intervencí ROP ze strany krajů (spolufinancování ERDF) Větší vlastictví ROP ze strany krajů (než je tomu u SROP) Odpovědnost za formálně správné využití finančních prostředků Stále zůstává možnost financovat aktivity krajů i z jiných OP – kraje jako zprostředkující subjekt nebo konečný příjemce Posílení projektové role krajů – financování vlastních projektů, nejen přerozdělování finančních prostředků třetím osobám

11 © 2004. Berman Group. Město a „venkov“ Povinnost výslovně řešit problematiku měst vyplývá z dokumentů EU Souvislost s IOP a ROP Možnost „integrovaných“ projektů – financované z IOP/ROP i z jiných OP v rámci jednoho místního „městského programu“ Nutost rozdělení problematiky měst – doporučení ex- ante ve 3 úrovních Venkov nenáleží ERDF ale EAFRD – malá města a jejich zázemí mohou být financováná z ERDF

12 © 2004. Berman Group. Finanční alokace na OP Faktory ovlivňující finanční alokace Povinné oblasti podpory – Lisabon, Goteborg, EES, CSG Rozložení EU fondů Druh zamýšlených intervencí – rámcové náklady Zdůvodnění OP v kontextu strategie – potřeby Administrativní kapacita – řízení programu Absorpční projektová kapacita Poptávka cílových skupin Předchozí alokace z národních programů

13 © 2004. Berman Group. Návrh alokací finančních prostředků Původní návrh zpracovatele OP ŽP OP Dop. OP PP OP VVI OP Zam. OP Vzdě IOPROPTA 20% 9% 10% 2% Návrh ex-ane hodnocení 20% 10%6%9% 15%2% Alokace na ROP je velice závislá na hranici se SOP, a může být významně menší i větší (např. realizace infrastruktury??)


Stáhnout ppt "© 2004. Berman Group. Ex-ante hodnocení NRP 2007-13 Presentace na jednání ŘKV 18. října 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google