Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie.

2 Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel Doporučený maximální počet obyvatel NUTS I3 000 0007 000 000 NUTS II800 0003 000 000 NUTS III150 000800 000

3 Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistické členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistické členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU).

4 Členění území České republiky ÚroveňNázevPočet jednotek NUTS IStát1 NUTS IIRegiony soudržnosti8 NUTS IIIKraje14 LAU IOkresy76 + 15 pražských obvodů LAU IIObce6 249

5 Na mapě je zobrazena skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II):

6 M6 – Strukturální fondy EU v období 2007-13

7

8

9

10 Fondy EU Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony).

11 Existují dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu

12 Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.

13 Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí. Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

14 Cíle regionální politiky V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000 € (přibližně 8 686,8 mld. Kč): V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000 € (přibližně 8 686,8 mld. Kč):

15 Cíl Konvergence: Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

16 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha.

17 Cíl Evropská územní spolupráce: Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony.

18 Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-2013: Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR Konvergence 251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 % 25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98 % Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 % 15,95 % 419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 % Evropská územní spolupráce 7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 % 389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) 1,46 % Celkem 308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00 % 26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00 %

19 Programy 2007 - 2013 Tématické operační programy Tématické operační programy Regionální operační programy Regionální operační programy Operační programy Praha Operační programy Praha Evropská územní spolupráce Evropská územní spolupráce

20 Tématické operační programy

21 OP Doprava modernizace železničních koridorů transevropských dopravních sítí (TEN-T), modernizace železničních koridorů transevropských dopravních sítí (TEN-T), modernizace a zkapacitnění úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, modernizace a zkapacitnění úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví,

22 OP Doprava elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť TEN-T, rozvoj sítě metra v Praze, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod. rozvoj sítě metra v Praze, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Fondu soudržnosti Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)Fondu soudržnosti

23 OP Životní prostředí Např. čistírny odpadních vod, úpravny vody, Např. čistírny odpadních vod, úpravny vody, informační systémy předpovědní povodňové služby, informační systémy předpovědní povodňové služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání odpadů, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, sanace kontaminovaných lokalit,

24 OP Životní prostředí výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, výsadba a obnova remízů, alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, tvorba environmentálních informačních materiálů, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla atd. instalace obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla atd. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

25 OP Podnikání a inovace podpora začínajícím podnikatelům, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj informačních a komunikačních technologií, rozvoj informačních a komunikačních technologií, výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, posílení vývojové a inovační kapacity podniků, posílení vývojové a inovační kapacity podniků,

26 OP Podnikání a inovace podpora podnikatelských inkubátorů, podpora podnikatelských inkubátorů, příprava projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, příprava projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, podpora nabídky kvalitních poradenských služeb, podpora nabídky kvalitních poradenských služeb, marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod. marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

27 OP Výzkum a inovace obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence, výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu (VaV) ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání,

28 OP Výzkum a inovace zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV apod. zlepšení informovanosti veřejnosti o VaV apod. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

29 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a programy, rekvalifikace, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnání, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnání,

30 OP Lidské zdroje a zaměstnanost poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené skupiny, poradenské činnosti a programy pro sociálně vyloučené skupiny, posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod. posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF), tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Evropského sociálního fondu (ESF) Evropského sociálního fondu (ESF)

31 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby pro rozvoj klíčových kompetencí, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby pro rozvoj klíčových kompetencí, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj kompetencí pedagogů, rozvoj kompetencí pedagogů, rozšíření výuky v cizích jazycích, rozšíření výuky v cizích jazycích,

32 OP vzdělání pro konkurenceschopnost tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím, tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání apod. podpora dalšího vzdělávání apod. Jedná se o projekty spolufinancované z ESF, tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z ESF, tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty.

33 Integrovaný operační program podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, digitalizace vybraných datových zdrojů, digitalizace vybraných datových zdrojů, investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb umožňující návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb umožňující návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, modernizace systému krizového a havarijního managementu, modernizace systému krizového a havarijního managementu,

34 Integrovaný operační program zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, regenerace bytových domů v problémových lokalitách - ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, regenerace bytových domů v problémových lokalitách - ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu apod. opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu apod. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. Jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty.

35 OP Technická pomoc Podpora řízení a implementace fondů EU v ČR Podpora řízení a implementace fondů EU v ČR podpora monitorování, evaluace, publicity podpora monitorování, evaluace, publicity

36 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

37 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. € (cca 52,03 mld. Kč), což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

38 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Kdo může žádat o podporu? Kdo může žádat o podporu? –Poskytovatelé sociálních služeb, –vzdělávací a poradenské organizace, –orgány státní správy, –zaměstnavatelé, –kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, –orgány služeb zaměstnanosti

39 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Kdo má OP Lidské zdroje a zaměstnanost na starosti? Kdo má OP Lidské zdroje a zaměstnanost na starosti? –Řídícím orgánem OP LZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72 obsahuje 6 prioritních os obsahuje 6 prioritních os –Adaptabilita –Aktivní politika trhu práce –Sociální integrace a rovné příležitosti –Veřejná správa a veřejné služby –Mezinárodní spolupráce –Technická pomoc

40 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

41 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. € (cca 51,09 mld. Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.

42 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kdo může žádat o podporu? Kdo může žádat o podporu? –Školy a školská zařízení, –organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, –instituce vědy a výzkumu, –ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, –obce, kraje, –zdravotnická zařízení, –nestátní neziskové organizace, –profesní organizace, –zaměstnavatelé, –občané s trvalým pobytem v ČR a další

43 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kdo má OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na starosti? Kdo má OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na starosti? –Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - odbor pro záležitosti Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - odbor pro záležitosti Evropské unieMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - odbor pro záležitosti Evropské unie –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost obsahuje 5 prioritních os rozdělující operační program na logické celky

44 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Počáteční vzdělávání Počáteční vzdělávání Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Další vzdělávání Další vzdělávání Systémový rámec celoživotního učení Systémový rámec celoživotního učení Technická pomoc Technická pomoc


Stáhnout ppt "Regionální politika Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř."

Podobné prezentace


Reklamy Google