Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LPIS ve vazbě na dotace Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová MZE, odbor rozvoje a projektového řízení IT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LPIS ve vazbě na dotace Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová MZE, odbor rozvoje a projektového řízení IT."— Transkript prezentace:

1 LPIS ve vazbě na dotace Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová tereza.gimunova@mze.cz MZE, odbor rozvoje a projektového řízení IT

2 LPIS ??? Evidence zemědělské půdy v ČR Zák. o zemědělství (252/1997 Sb.) –evidence půdy – od r. 2003 (spuštění v březnu 2004) –evidence ekologicky významných prvků – od r. 2009 –evidence hospodářství podle objektů určených k chovu hospodářských zvířat (s výjimkou včel) – od r. 2009 = Land Parcel Identification System

3 K čemu je LPIS? K ničemu… Prvek IACS (integrovaný administrativní kontrolní systém) Nařízení EU 1306/2013: –S–Systém identifikace zemědělských pozemků je vytvořen na základě map, dokumentů evidence pozemků nebo jiných kartografických údajů. Využívané postupy se zakládají na postupech počítačového zeměpisného informačního systému včetně leteckých nebo družicových snímků se stejnými standardy, které zaručují přesnost rovnající se alespoň přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v měřítku 1:5 000, přičemž se zohlední tvar a stav pozemku. –Č–Členské státy zajistí, aby systém identifikace zemědělských pozemků obsahoval referenční úroveň pro zachycení ploch využívaných v ekologickém zájmu. –S–Systém identifikace a evidence platebních nároků umožňuje ověřování nároků a křížové kontroly s žádostmi o podporu a systémem identifikace zemědělských pozemků.

4 Bez LPIS = žádná zemědělská dotace na plochu (ani národní dotační programy) Další užití: –podklad pro vedení zákonných evidencí o použití hnojiv, pastvy, přípravků na ochranu rostlin, –stanovení omezení hospodaření z titulu nitrátové směrnice, erozní ohroženosti, –lokalizace ohnisek nákaz zvířat, monitoringu výskytu škodlivých organismů.

5 Obsah LPIS Podkladová data –Ortofoto od r. 2002 –Katastr (vč. RÚIAN) –Vrstvy důležité pro dotace: enviro LFA vhodnost k zalesnění vhodnost k zatravnění environmentálně citlivé trvalé travní porosty plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA) –Životní prostředí: chráněná území (NATURA 2000, VZCHÚ) nitrátová směrnice (aplikační pásma, uložení hnojiv) eroze (odtokové linie, vrstevnice, osevní postupy) vodní útvary, OPVZ

6 Obsah LPIS Evidence půdy –Půdní bloky zemědělský, vodní plocha, zalesněná půda a ekologicky významný prvek zbytková plocha –Díly půdních bloků min. 100 m2 uživatel zemědělská kultura ekologie (konvenční hospodaření, přechodné období, certifikované EZ) osázená plocha vinice

7 Zemědělské kultury – NV LPIS 307/2014 Sb. Zemědělské kultury do 31. 12. 2014Zemědělské kultury od 1. 1. 2015 NázevZkratkaNázevZkratka Orná půdaRStandardní orná půdaR ÷÷ ÚhorU Travní porost - ostatníTOTravní porostG Travní porost - stálá pastvinaTSPTrvalý travní porostT ViniceV V ChmelniceC C SadS S ŠkolkaK K Porost rychle rostoucích dřevinDRychle rostoucí dřevinyD ÷÷ Jiná trvalá kulturaJ RybníkB B Zalesněná půdaL L Jiná kulturaO O Zelinářská zahradaZ ÷÷Mimoprodukční plochaM

8 Integrace LPIS s registrem sadů a chmelnic § 3g (10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 dotýká dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad stanovená nařízením vlády podle § 3i, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) a výsledek sdělí Fondu do 15 dnů. ÚKZÚZ se vyjadřuje ke všem sadům! Zamítnutí návrhu ÚKZÚZ nezpůsobuje zamítnutí návrhu Kvalita vazby nemusí být 1(pozor ale na podmínky dotačních opatření!!!)

9 Integrace LPIS s registrem vinic Kromě dosavadní vazby 1:1 je nově povolena i vazba 1:N (1 vinice v registru vinic : N DPB v LPIS) Zamítnutí auditu ÚKZÚZ nezpůsobuje zamítnutí návrhu DPB „Přepárování“ DPB v čase (bez nutnosti procesu aktualizace DPB) Osázená plocha vinice: 1 řízení spolu s aktualizací EP

10 Obsah LPIS Evidence ekologicky významných prvků krajinné prvky (mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, solitér, stromořadí, příkop) zalesněná půda rychle rostoucí dřeviny krajinotvorný sad Evidence hospodářství podle objektů trvalé vodní ostatní

11 Kde hledat LPIS? Veřejný LPIS (http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/)http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ Portál farmáře – iLPIS (pro registrované uživatele) Evidence půdy (vnitřní – pro pracovníky MZE, SZIF, ÚKZÚZ…)

12 Veřejný LPIS Prohlížení (včetně podrobných informací o DPB) Vyhledávání

13 Veřejný LPIS Možnost stažení dat –shapefile Veřejné webové mapové služby –WMS, WFS –http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi

14 EAGRI.CZ http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/ Portál farmáře – Registr půdy - LPIS

15 Portál farmáře - iLPIS Pro registrované uživatele – žádost o přístup na regionální odbory SZIF (MZE) Výhody oproti veřejnému LPIS: KN – průniky s DPB Nitrátová směrnice – plnění podmínek Osevní postupy Tisky map Tiskové sestavy (seznamy DPB s atributy) Elektronické ohlášení aktualizace evidence půdy Import/export GPS …

16 Parcely osevního postupu Evidence hnojení, POR, pastvy, zelené nafty….pojmenování Na 1 DPB může být 1 nebo více parcel Areály (seskupené parcely – např. reálné pastevní areály) SZIF, ani nikdo jiný založené parcely/areály nevidí. Uživatel je jediný, kdo může parcely/areály upravovat.

17 Elektronické ohlášení změn v EP

18 Proces aktualizace Ohlášení uživatele (do 30 dnů) Změna průběhu hranice Změna uživatele Ukončení užívání Změna druhu zemědělské kultury Změna osázené plochy vinice Vznik nového DPB Z moci úřední Řízení –> oznámení o ne/provedení aktualizace

19 Novela zákona o zemědělství - od r. 2015 Evidence využití půdy –= ISVS, správcem je MZE –Aktualizaci provádí Fond (OPŽL≈ AZV/ZAPU) Veřejný LPIS: podaná ohlášení (probíhající řízení) Právní důvod užívání DPB: rozpor, pochybnost, dohoda uživatelů EVP: v příp. KP>500 m2, přilehlých EVP („náhrada“ KP): zjednodušení řízení, podnět k aktualizaci Námitka proti oznámení -> rozhoduje Ministerstvo (již ne Ministr)

20 Díl půdního bloku a ENVIRO Tituly podopatření ošetřování travních porostů – všechny „celodílové“ -> důvod rozdělení DPB/změna vymezení AOPK

21 Plocha využívaná v ekologickém zájmu (=EFA) Neevidované v LPIS – deklarované jen v žádosti (souvrať, úhor, meziplodiny, plodiny vážící N) Povinně evidované v LPIS – stabilní (pravidlo 3 let): –Krajinné prvky –RRD –Zalesněná půda EFA - objektivně: povinnost členského státu mít evidenci všechny stabilní potenciální EFA EFA - subjektivně: deklarovatelné žadatelem v žádosti („mít k dispozici“, min. 100 m2, KP přilehlé k orné půdě žadatele)

22 Číselník plodin

23

24 Zákaz rozorání a změny kultury ECT Vrstva v LPIS Není vázáno na celý DPB Podrobné údaje - > důvod zákazu Vázáno na plochu, ne na uživatele! Výjimka EZ po dobu EZ (po ukončení EZ -> obnova T)

25 Zákaz změny kultury ECT


Stáhnout ppt "LPIS ve vazbě na dotace Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová MZE, odbor rozvoje a projektového řízení IT."

Podobné prezentace


Reklamy Google