Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení a výsledky programového období 2007 - 2013 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení a výsledky programového období 2007 - 2013 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení a výsledky programového období 2007 - 2013 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj

2 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úvod  Programové období 2007 – 2013 je první sedmileté období na území hl. m. Prahy  Navazuje na období 2004 – 2006 po vstupu do EU –Programy JPD 2 a JPD 3 2

3 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úvod – cíle programů  Vzhledem ke své ekonomické vyspělosti bylo hl. m. Praha zařazeno do Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 – 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu  Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států.  Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 – 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj  Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 3

4 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úvod – strategické dokumenty Programy vycházely z Národního rozvojového plánu ČR (NRP), který byl připraven na základě usnesení Vlády ČR č. 245/2005 z 2. března 2005 a Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR ČR 2007 - 2013) z července 2007. Programy byly zpracovány v souladu s těmito strategickými dokumenty:  Strategickými obecnými zásadami Společenství,  Lisabonskou strategií (2000, revize 2005),  Strategií udržitelného rozvoje EU (Göteborg, 2001),  Communication on Cohesion Policy and cities (COM (2006) 385) Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Politika soudržnosti a města (COM (2006) 385)  Národním strategickým referenčním rámcem pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013,  Strategií hospodářského růstu ČR,  Národním programem reforem ČR,  Strategií udržitelného rozvoje ČR,  Strategií regionálního rozvoje ČR,  Strategickým plánem hl. m. Prahy. 4

5 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Úvod - alokace OPPA  - schválená alokace programu z ESF 108,3 mil €, Celkové finanční prostředky 127,4 mil €  - z ESF je financováno 85 % způsobilých výdajů, zbývajících 15 % tvoří národní zdroje a spolupodíl příjemce  - schválená alokace programu po revizi č. z ESF 114,8 mil €, Celkové finanční prostředky 135,1 mil € OPPK  - schválená alokace programu z ERDF 234,9 mil €, Celkové finanční prostředky 276,4 mil €  - v průběhu implementace došlo k realokacím (ještě doplním)  - schválená alokace programu po revizi č. 6 z ERDF 243,2 mil €, Celkové finanční prostředky 286,1 mil €  - z ERDF je financováno 85 % způsobilých výdajů, zbývajících 15 % tvoří národní zdroje a spolupodíl příjemce  Pro období 2007 – 2013 bylo celkem k dispozici 421,2 mil €  Řídicí orgánem OPPA a OPPK je hl. m. Praha, odbor evropských fondů 5

6 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  Aktuální stav čerpání OPPA 6 Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období 2007-2013 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky Certifikované výdaje předložené EK a související platby z nár. zdrojů 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1 203 438 782,891 171 028 401,111 030 621 813,781 030 960 114,95 17.2 Podpora vstupu na trh práce 1 025 386 564,391 152 614 569,561 026 166 813,19705 728 209,16 17.3 Modernizace počátečního vzdělávání 1 123 776 674,121 106 256 421,69977 819 210,10861 429 488,19 17.4 Technická pomoc115 205 334,65123 480 320,00116 037 842,2186 253 574,52 17 OP Praha Adaptabilita celkem 3 467 807 356,053 553 379 712,363 150 645 679,282 684 371 386,82

7 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  Aktuální stav čerpání OPPA 7 Prioritní osa / Oblast podpory Alokace podpory za období 2007-2013 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky Certifikované výdaje předložené EK a související platby z nár. zdrojů 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 1 203 438 782,891 171 028 401,111 030 621 813,781 030 960 114,95 17.2 Podpora vstupu na trh práce 1 025 386 564,391 152 614 569,561 026 166 813,19705 728 209,16 17.3 Modernizace počátečního vzdělávání 1 123 776 674,121 106 256 421,69977 819 210,10861 429 488,19 17.4 Technická pomoc115 205 334,65123 480 320,00116 037 842,2186 253 574,52 17 OP Praha Adaptabilita celkem 3 467 807 356,053 553 379 712,363 150 645 679,282 684 371 386,82

8 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  Aktuální stav čerpání OPPK 8 Operační program / prioritní osa / oblast podpory Alokace podpory za období 2007-2013 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky Certifikované výdaje předložené EK a související platby z nár. zdrojů 16.1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 2 507 334 551,603 297 085 753,442 481 355 774,422 235 206 498,35 16.2 Životní prostředí1 975 766 363,392 295 632 390,581 852 701 952,081 300 371 110,54 16.3 Inovace a podnikání2 694 829 799,923 114 411 556,372 262 558 428,421 981 110 066,63 16.4 Technická pomoc166 296 810,53218 595 000,00157 764 679,41121 799 235,11 16 OP Praha Konkurenceschopnost celkem 7 344 227 525,438 925 724 700,396 754 380 834,335 638 486 910,63

9 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  OPPA – rozdělení příjemců podle typu – počet projektů 9

10 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  OPPA – rozdělení příjemců podle typu – objem finančních prostředků krytých smlouvou o financování v tis. Kč 10

11 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  OPPK – rozdělení příjemců podle typu – počet projektů 11

12 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav 12/2015  OPPK – rozdělení příjemců podle typu – objem finančních prostředků krytých smlouvou o financování v tis. Kč 12

13 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – certifikace výdajů  OPPA –Do současnosti předloženo celkem 56 Souhrnných žádostí ve 14 certifikacích –Příjemcům bylo dosud proplaceno 83,3 % alokace programu –Certifikováno celkem 84,7 % alokace programu  OPPK –Do současnosti předloženo celkem 48 Souhrnných žádostí v 17 certifikacích –Příjemcům bylo dosud proplaceno 82,4 % alokace programu –Certifikováno celkem 79,6 % alokace programu 13

14 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – Prostředky kryté smlouvou 14

15 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav proplacených prostředků 15

16 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Čerpání alokace – stav zaslaných žádostí do EK 16

17 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Dočerpání alokace – blízká budoucnost  OPPA –Bude předloženo nebo je v administraci 200 monitorovacích zpráv –Zbývá proplatit cca. 100 žádostí o platbu –Uzavření financování projektů se očekává do konce března 2016  OPPK –Bude předloženo nebo je v administraci 80 monitorovacích zpráv –Zbývá proplatit cca. 800 mil Kč –Uzavření financování projektů se očekává do konce března 2016 17

18 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Ukončení programového období  Březen 2016 – poslední platby dotací příjemcům  Červen 2016 – poslední certifikace výdajů a žádost o proplacení výdajů do EK  Srpen 2016 – generování podkladů pro vypracování závěrečné zprávy  2. pololetí 2016 – audity projektů proplacených v roce 2016 AO MF  Říjen 2016 odeslání návrhu závěrečné zprávy k připomínkování AO MF  Do konce 2016 – Monitorovací výbor – schválení návrhu závěrečné zprávy  Leden 2017 – aktualizace finančních dat na základě provedených auditů projektů  Konec března 2017 – odevzdání finální verze závěrečné zprávy EK  Po odevzdání závěrečné zprávy budou následovat tyto kroky: –Bude probíhat udržitelnost projektů OPPK – do roku 2021 –Reakce na připomínky EK k závěrečné zprávě –Řešení nesrovnalostí projektů 18

19 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly projektů na místě  INTERNÍ –Administrativní kontroly předložených monitorovacích zpráv –Kontroly na místě –Ex-ante – na vzorku projektů –Interim – minimálně jednou na 100 % projektů –Ex-post – pouze OPPK minimálně jednou na 100 % projektů  EXTERNÍ –Auditní orgán MF ČR Audit systému – minimálně jednou ročně –OPPA – celkem 22 auditů –OPPK – celkem 26 auditů (vč. např. auditu zdravotnictví v roce 2014) Audit operací – na vzorku projektu, které byly v předchozím roce certifikovány –OPPA – dosud 189 zkontrolovaných projektů –OPPK - dosud 80 zkontrolovaných projektů 19

20 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly operačních programů  EXTERNÍ –Platební a certifikační orgán MF ČR –Evropská komise OPPA - dva audity – v roce 2011 a 2013 OPPK – dva audity – v roce 2010 a 2013 –Evropský účetní dvůr Provedl audit OPPK v roce 2014 – kontrola nebyla dosud uzavřena –Nejvyšší kontrolní úřad Provedl kontrolu OPPA v roce 2011 (kontrolované období 2004 – 2010) Provedl kontrolu OPPK v roce 2014 (kontrolované období 2007 – 2013) –Ministerstvo pro místní rozvoj Provádí kontrolu jednou ročně 20

21 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly projektů – AO MF OPPA – počty kontrol podle typu příjemce Zdroj: AO MF OPPA – počty kontrol podle prioritních os 21 Rok státní správahl.město PrahaMČ nestátní neziskové org.ostatní VŠ, vzdělávací org.soukr. Spol.Celkem 20102 1 115 201171 4 21024 201232 3 412 2013951181113176 201435 7171336 201566112 2936 Celkem301924522368189 Rok PO1PO 2PO 3PO 4Celkem 2010 311 5 2011 1166124 2012 542112 2013 321725276 2014 17216136 2015 71711136 Celkem 7547616189

22 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly projektů – AO MF OPPK – počty kontrol podle typu příjemce Zdroj: AO MF OPPK – počty kontrol podle prioritních os 22 státní správa, veř.přísp. Org-hl.město PrahaMČ nestátní neziskové org.ostatní VŠ, vzdělávací org. soukr. Spol.Celkem 2010 99 2011 11 68 20122 11 4 201323211 514 2014811 2921 2015719 724 Celkem196132223680 RokPO 1PO 2PO 3PO 4Celkem 2010117 9 2011233 8 2012103 4 2013464 14 20143215121 20155109 24 Celkem 162241180

23 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly projektů – AO MF 23

24 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ Kontroly projektů – AO MF 24

25  Povinná publicita

26 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 26 Povinná publicita  Vychází z Nařízení EK č. 1828/2006  Stanovuje základní pravidla v oblasti publicity evropských fondů (pro instituce poskytující dotace i příjemce dotací)  Vybrané ukázky povinností definovaných nařízením: –Tvorba Komunikačního plánu pro celé období + dílčí Roční komunikační plány (obsahující definici cílových skupin, komunikační strategii, rozpočet atd.) –Každoroční realizace min. 1 větší komunikační aktivity –Vyvěšení vlajky EU na budovu řídicího orgánu na 1 týden od 9. května –Zveřejnění seznamu příjemců na webu –Práce s logy + odkazy na fondy a slogany –Evaluace –Atd.

27 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 27 KoP a RKoPy  Komunikační plán na celé programové období 2007 – 2013  Roční komunikační plány zpřesňují Komunikační plán  Definice komunikační strategie a cílů, cílových skupin, komunikačních nástrojů, rozpočtu, monitorovacích indikátorů atd.

28 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 28 Harmonogram komunikačních aktivit  3 fáze komunikace: 1/ komunikace vůči potenciálním žadatelům – smyslem je informovat o možných oblastech podpory, motivovat žadatele k podání projektů 2/ komunikace vůči příjemcům – poskytování metodické podpory při administraci projektů 3/ komunikace vůči široké veřejnosti – informování veřejnosti o konkrétních přínosech pro společnost (ukázky úspěšně realizovaných projektů)

29 Osvědčené komunikační nástroje

30 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 30  30 Inzerce  Informace o vyhlášených výzvách  Periodika: –Deník Metro (OPPA a OPPK) –Učitelské noviny (OPPA)

31 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 31 Komunikace s médii  Měsíčně připravovány podklady pro Evropské noviny  Media relations  Tiskové zprávy  Tvorba PR článků  Dle monitoringu médií vychází průměrně 330 článků ročně  Krizová komunikace

32 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 32 Web  Nejčastěji využívaný komunikační nástroj  Pravidelná aktualizace informací, využívání newsletteru  Počet návštěv (rok 2012) 120 094  Uživatelsky příjemné rozhraní – web slouží také jako forma extranetu pro příjemce (možnost vkládat zadávací řízení, projektové konzultace atd.)  Diskusní fórum + návštěvní kniha  Seznam příjemců!!!

33 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 33 Polep tramvaje

34 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 34 CLV

35 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 35 CLV (úprava grafiky pro rok 2013)

36 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 36 Prezentační panely

37 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 37 Rámečky v metru

38 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 38 Rámečky v tramvajích

39 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 39  39 Dětské dny

40 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 40 Komunikační aktivity  Přímá komunikace (semináře, workshopy, konference)  Propagační sady pro příjemce (obsah: vlajka EU velká, vlajka EU na stůl, samolepky různých velikostí, plastová tabulka s logolinkem)  Konzultace (osobní, telefonické, e-mailové)  Publikace a letáky  Propagační předměty

41 WWW.OPPA.CZ | WWW.OPPK.CZ 41 Závěr  Velmi úspěšné programové období pro oba pražské operační programy  Celkem podpořeno přes 1200 projektů  Celkem investováno přes 11 mld Kč  V červnu 2015 schválen navazující, multifondový program – Praha pól růstu s celkovou alokací 400 mil € (spolupodíl EU 200 mil €

42 DĚKUJI ZA POZORNOST MAGISTRÁT HL. M. PRAHY JUNGMANNOVA 35/29 111 21 PRAHA 1 WWW.OPPA.CZ; WWW.OPPK.CZ


Stáhnout ppt "Vyhodnocení a výsledky programového období 2007 - 2013 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský sociální fond Evropský fond pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google