Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti

2 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ).Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ). Aktuální verze z Aktuální verze z Ke stažení na stažení na Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x.Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x. Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).

3 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle charakteru žadatele a projektu.Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle charakteru žadatele a projektu.

4 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele - generováno z ELZY. Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu, např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK. Důležitá je podrobná anotace zdroje. Logický rámec projektuLogický rámec projektu – nejlépe dle metodiky MMR (příloha č. 3 PPŽ,

5 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podrobný rozpočet projektuPodrobný rozpočet projektu – na podkladě průkazné kalkulace a musí obsahovat úplný výčet způsobilých výdajů, formulář na Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - dle metodiky MMR „Závazné osnovy ekonom. hodnocení projektů“ (příloha č. 4 PPŽ, v níž je definováno, pro jaký typ projektů a od jaké výše nákladů se zpracovávají jednotlivé studie – Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. Osnovy studií jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter.

6 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraj – doklad o přidělení IČ (kopie dokladu ČSÚ) - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČ - příspěvkové organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ - NNO – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina či zřizovací listina (netýká se občanských sdružení), výpis z příslušného rejstříku (týká se o.p.s., nadací, nadačních fondů a církevních práv. osob), stanovy a doklad o registraci na Ministerstvu vnitra (týká se občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO.

7 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh (účetnictví v plném rozsahu: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha; účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů) - obce – doklad o dluhové službě. (Svazky obcí, kraj ani organizace zřizované veřejnou správou nedokládají tuto přílohu.)

8 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství – smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památkuDoklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku – pokud se projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

9 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastrální mapy - jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas pronajímatele s realizací projektu, který je stvrzen dalším dokladem –

10 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  nájemní smlouva (na dobu určitou, alespoň na 5 let od podpisu smlouvy), smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, doklad o zřízení věcného břemene, apod. - op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software (není vyžadováno ÚR, SP či ohlášení), žadatel dokládá jen souhlas vlastníka (nájemce) nemovitosti s umístěním a provozem technologií - je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

11 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

12 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení (nejpozději při podpisu smlouvy). Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při podpisu smlouvy - pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici (hlavně u neinvestičních projektů), žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu.

13 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu - postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP.

14 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - žadatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formulář RA 80, dále podle charakteru projektu RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formulář RA 80, dále podle charakteru projektu RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (v ELZE)

15 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Žádost o příspěvek z krajského rozpočtuŽádost o příspěvek z krajského rozpočtu - žádost se vyplní a vytiskne z ELZY. Příslib spolufinancování ze SFDIPříslib spolufinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib. Smlouva s autorizovaným auditoremSmlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € se dokládá nejpozději při podpisu smlouvy smlouva s autorizovaným auditorem o provedení závěrečného auditu projektu.

16 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchuPotvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu - u projektů priority 4, jejichž předmětem je služba či zařízení cestovního ruchu spadající pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb CR - seznam standardů je uveden na Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu) - účet slouží pouze pro platby související s realizací projektu (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby - žadatel doloží nejpozději při podpisu smlouvy.

17 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib; obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib; obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - doklad o zajištění spolufinancování ze zdrojů obcí a kraje (pokud se v projektu s takovým financováním počítá) – rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu obce, kraje - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy.

18 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google