Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti

2 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ).Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (PPŽ). Aktuální verze z 30.9.2004.Aktuální verze z 30.9.2004. Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz.Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz, www.nuts2strednimorava.cz. Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x.Povinné přílohy (PP) musí být předloženy ve 2 paré (jedno paré originál nebo ověřená kopie, druhé paré prostá kopie). Výjimka: Žádost o příspěvek z krajského rozpočtu + formuláře ISPROFIN – 3x. Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).Musí být také předložen podepsaný seznam povinných příloh (2x).

3 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Seznam povinných příloh: Je předložen ve dvou vyhotoveních.Je předložen ve dvou vyhotoveních. Generuje se automaticky z programu ELZA.Generuje se automaticky z programu ELZA. Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran.Obsahuje čísla příloh spolu s počtem stran. Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc).Je podepsán žadatelem či jeho oprávněným zástupcem (plná moc). PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny.PP jsou dle seznamu očíslovány a seřazeny. Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle charakteru žadatele a projektu.Seznam PP se liší podle opatření a může se lišit podle charakteru žadatele a projektu.

4 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Čestné prohlášení žadateleČestné prohlášení žadatele - generováno z ELZY. Soulad s rozvojovou strategiíSoulad s rozvojovou strategií - „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k projektu, např. koncepce obce, mikroregionální strategie, PRÚOZK. Důležitá je podrobná anotace zdroje. Logický rámec projektuLogický rámec projektu – nejlépe dle metodiky MMR (příloha č. 3 PPŽ, www.strukturalni-fondy.cz).

5 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podrobný rozpočet projektuPodrobný rozpočet projektu – na podkladě průkazné kalkulace a musí obsahovat úplný výčet způsobilých výdajů, formulář na www.strukturalni-fondy.cz. Podklady pro ekonomické hodnocení projektuPodklady pro ekonomické hodnocení projektu - dle metodiky MMR „Závazné osnovy ekonom. hodnocení projektů“ (příloha č. 4 PPŽ, www.strukturalni-fondy.cz), v níž je definováno, pro jaký typ projektů a od jaké výše nákladů se zpracovávají jednotlivé studie – Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. Osnovy studií jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter.

6 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklady o právní subjektivitě žadateleDoklady o právní subjektivitě žadatele - obce, kraj – doklad o přidělení IČ (kopie dokladu ČSÚ) - svazky obcí – smlouva o vytvoření svazku, stanovy, doklad o registraci a přidělení IČ - příspěvkové organizace – zřizovací listina, doklad o přidělení IČ - NNO – zakladatelská smlouva nebo zakládací listina či zřizovací listina (netýká se občanských sdružení), výpis z příslušného rejstříku (týká se o.p.s., nadací, nadačních fondů a církevních práv. osob), stanovy a doklad o registraci na Ministerstvu vnitra (týká se občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO.

7 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatelePodklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - organizace založené obcí nebo krajem, NNO – daňové přiznání za poslední 3 účetně uzavřené roky, včetně příslušných příloh (účetnictví v plném rozsahu: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha; účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů) - obce – doklad o dluhové službě. (Svazky obcí, kraj ani organizace zřizované veřejnou správou nedokládají tuto přílohu.)

8 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o partnerstvíDoklad o partnerství – smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb, atd. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památkuDoklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku – pokud se projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

9 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o prokázání vlastnických vztahůDoklad o prokázání vlastnických vztahů - vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem, které budou dotčeny realizací projektu, dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí (KN) a snímkem z katastrální mapy - jiná práva (žadatel není vlastníkem pozemků a budov) dokládá žadatel výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy dokazující „cizí“ vlastnictví. Musí také doložit písemný souhlas pronajímatele s realizací projektu, který je stvrzen dalším dokladem –

10 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  nájemní smlouva (na dobu určitou, alespoň na 5 let od podpisu smlouvy), smlouva o výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí na odkup pozemků, doklad o zřízení věcného břemene, apod. - op. 2.2 – je-li součástí projektu jen nákup a umístění technologií, počítačů a software (není vyžadováno ÚR, SP či ohlášení), žadatel dokládá jen souhlas vlastníka (nájemce) nemovitosti s umístěním a provozem technologií - je-li žadatelem organizace zřizovaná krajem či obcí a pozemky a budovy vlastní zřizovatel, žadatel doloží výpis z KN a snímek z katastrální mapy vlastníka (zřizovatele) a jeho písemný souhlas s realizací.

11 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Územní rozhodnutíÚzemní rozhodnutí - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci (u projektů, u nichž je vyžadováno) - při sloučení územ. a staveb. řízení žadatel předloží sdělení stavebního úřadu o sloučení. Stavební povoleníStavební povolení - na celý projekt s vyznačením nabytí právní moci - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy (i v případě sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

12 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací stačí doklad o ohlášení Stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že SÚ nenařídil, že záměr podléhá stavebnímu povolení (nejpozději při podpisu smlouvy). Projektová dokumentaceProjektová dokumentace - do úrovně územního rozhodnutí při předložení žádosti a do úrovně stavebního povolení nejpozději při podpisu smlouvy - pokud výše uvedená dokumentace není k dispozici (hlavně u neinvestičních projektů), žadatel přikládá dokumentaci podrobně popisující předmět projektu.

13 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředíDoklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí - nejbližším konzultačním místem je odbor životního prostředí Krajského úřadu - postup pro získání vyjádření orgánu EIA ve smyslu „projekt podléhá/nepodléhá posouzení vlivů na ŽP“ je popsán v Pokynu MŽP č. 3/2004 (www.strukturalni- fondy.cz). Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit a jednotlivých typů záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na ŽP.

14 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  - žadatel také předloží stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Toto vyjádření nepředkládá žadatel, jehož projekt zahrnuje záměry uvedené v Seznamu priorit, opatření a podopatření, které nevyžadují vyjádření z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000. Formuláře ISPROFINFormuláře ISPROFIN - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formulář RA 80, dále podle charakteru projektu RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - pokud žadatel žádá o příspěvek ze státního rozpočtu, vyplní formulář RA 80, dále podle charakteru projektu RA 81 (investiční výdaje), RA 82 (neinvestiční výdaje) - formuláře budou předloženy papírově (ve 3 paré) i elektronicky (v ELZE)

15 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Žádost o příspěvek z krajského rozpočtuŽádost o příspěvek z krajského rozpočtu - žádost se vyplní a vytiskne z ELZY. Příslib spolufinancování ze SFDIPříslib spolufinancování ze SFDI - smlouva nebo příslib. Smlouva s autorizovaným auditoremSmlouva s autorizovaným auditorem - u projektů s celkovými náklady (včetně DPH) nad 3 mil. € se dokládá nejpozději při podpisu smlouvy smlouva s autorizovaným auditorem o provedení závěrečného auditu projektu.

16 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchuPotvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu - u projektů priority 4, jejichž předmětem je služba či zařízení cestovního ruchu spadající pod jeden z celostátně uplatňovaných standardů kvality služeb CR - seznam standardů je uveden na www.mmr.cz. Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu)Smlouva o vedení účtu (podúčtu k účtu) - účet slouží pouze pro platby související s realizací projektu (samostatný výpis) a bude existovat do vyplacení závěrečné platby - žadatel doloží nejpozději při podpisu smlouvy.

17 2. kolo výzvy – Povinné přílohy k žádosti  Doklad o zajištění finančního krytí projektuDoklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib; obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - žadatel dokládá finanční připravenost realizovat alespoň 1. etapu projektu - výpis z účtu žadatele, úvěrová smlouva nebo závazný úvěrový příslib; obce a kraj – usnesení zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt - doklad o zajištění spolufinancování ze zdrojů obcí a kraje (pokud se v projektu s takovým financováním počítá) – rozhodnutí (usnesení) příslušného orgánu obce, kraje - dokládá se nejpozději při podpisu smlouvy.

18 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová petra.kucerova@kr-zlinsky.czwww.nuts2strednimorava.czwww.strukturalni-fondy.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava 2. kolo výzvy SROP Povinné přílohy k žádosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google