Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikání jednotlivců Ročník / obor studia: I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikání jednotlivců Ročník / obor studia: I."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikání jednotlivců Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013DUM Klíčová slova: OSVČ, živnost, živnostenský rejstřík, vznik a zánik podniku jednotlivce Anotace: Odborná prezentace pro výklad učitele na téma – Podnik jednotlivce, aneb živnostenské podnikání.

2 Podnikání jednotlivců, aneb Živnostenské podnikání

3 Podnik jednotlivce Podnik jednotlivce je vlastněn jednou osobou, která sama nebo z části podnik řídí a provádí činnosti spojené s podnikáním. Podnik jednotlivce je vlastněn jednou osobou, která sama nebo z části podnik řídí a provádí činnosti spojené s podnikáním.

4 Výhody a nevýhody podniku jednotlivců Výhody: snadné a nízké náklady na založení a likvidaci podniku, svoboda v použití zisku, nižší daňové zatížení. Nevýhody: neomezené ručení podnikatele za závazky, existence podniku spojena s vlastníkem, omezené možnosti financování podniku, velká psychická fyzická zátěž.

5 Živnost Podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, platného od 1.1.1992 je živností: soustavná činnost, provozovaná samostatně, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem. Za živnost se nepovažuje: činnost lékařů, advokátů, auditorů, notářů.

6 Živnost Živnosti mohou provozovat: F FO (fyzické osoby) i PO (právnické osoby), aby mohla živnost vzniknout, musí být splněny podmínky, které ukládá živnostenský zákon, tyto podmínky musí splňovat: u FO osoba, která žádá o povolení živnosti nebo její odpovědný zástupce, u PO určený odpovědný zástupce.

7 Podmínky pro provozování živností Všeobecné – musíme je splňovat vždy: dosažení věku 18 let plná právní způsobilost bezúhonnost bezdlužnost vůči státním organizacím (FÚ, ČSSZ,ZP)

8 Způsobilost k právním úkonům Prokazuje se platným občanským průkazem. Prokazuje se platným občanským průkazem. Okresní soud může zbavit občana způsobilosti k právním úkonům v případě existence duševní poruchy, která není přechodná, ale trvalého rázu. Okresní soud může zbavit občana způsobilosti k právním úkonům v případě existence duševní poruchy, která není přechodná, ale trvalého rázu.

9 Bezúhonnost Bezúhonností rozumíme, že osoba nesmí být trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku a více nebo úmyslný a nedbalostní trestný čin související s předmětem budoucího podnikání, Bezúhonností rozumíme, že osoba nesmí být trestána pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, kde byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 1 roku a více nebo úmyslný a nedbalostní trestný čin související s předmětem budoucího podnikání, prokazuje se předložením výpisu z trestního rejstříku. prokazuje se předložením výpisu z trestního rejstříku.

10 Bezdlužnost vůči státním organizacím Zaplacení všech daní se dokládá potvrzením finančního úřadu, Zaplacení všech daní se dokládá potvrzením finančního úřadu, zaplacení sociálního pojištění se dokládá potvrzením OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení). zaplacení sociálního pojištění se dokládá potvrzením OSSZ (okresní správy sociálního zabezpečení).

11 Podmínky pro provozování živností Zvláštní podmínky, které se týkají jen některých živností odborná nebo jiná způsobilost, např. maturitní vysvědčení, tyto podmínky jsou pro každou živnost uvedeny v přílohách živnostenského zákona.

12 Podmínky provozování živností všeobecnézvláštní a) dosaženi věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost d) fyzická osoba nesmí mít daňové nedoplatky a) předepsaná odborná způsobilost b) jiná než odborná způsobilost (např. spolehlivost) Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou základní podmínkou získání všech druhů oprávnění provozovat živnost.

13 Živnostenský rejstřík Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR a provozují obecní a krajské živnostenské úřady. Vede informace o fyzických a právnických osobách, které provozují živnost na základě živnostenského oprávnění.

14 DDDDo živnostenského rejstříku se zapisují informace o fyzických i právnických osobách, které provozují živnost na základě živnostenského oprávnění včetně změn těchto údajů. Zapisují se zde tedy především tyto údaje: osobní údaje: fyzická osoba jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, IČ, místo podnikání, popřípadě obchodní firma, odpovědný zástupce, je-li ustanoven, právnická osoba obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, adresa organizační složky a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo odpovědným zástupcem apod., také jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území ČR a rodné číslo nebo datum narození,

15 dále se uvádí: předmět podnikání, druh živnosti, provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována (včetně údajů o zahájení a končení provozování živnosti v nich), doba platnosti živnostenského oprávnění (živnostenského listu nebo koncese), datum vzniku (popř. i zániku) živnostenského oprávnění, datum zahájení provozování živnosti, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o zrušení úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, vstup právnické osoby do likvidace, překážky provozování živnosti, a další doplňující informace.

16 Rozdělení živností podle druhu činnosti obchodní, výrobní, živnosti poskytující služby podle vzniku práva k provozování živnosti Živnosti ohlašovací (vzniká dnem ohlášení na ŽÚ) řemeslné, vázané, Volné. Živnosti koncesované právo provozovat živnost ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

17 Živnosti ohlašovací jsou charakteristické tím, že živnostenské oprávnění se vydává automaticky, pokud svůj záměr ohlásíme na živnostenském odboru příslušného městského úřadu a prokážeme splnění všeobecných, případně i zvláštních podmínek.

18 Živnost volná Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky. Druhy činností volné živnosti: Od 1.7.2008 je stanoven předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Tento obor obsahuje 80 volných činností, které jsou uvedeny v příloze č. 4 ŽZ, Každý živnostník má možnost volby např. všech možných činností. Ubytovací služby, výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, aj.

19 Živnost řemeslná jsou živnosti uvedené v ŽZ v příloze č.1. jedná se o živnosti, kde mimo všeobecných podmínek pro získání živnosti musí žadatel prokázat odbornou způsobilost následujícími způsoby: výučním listem v příslušném oboru, nebo VL v příbuzném oboru a doložením dokladu o vykonání praxe v délce 1 roku, maturitním vysvědčením nebo MV v příbuzném oboru a doložením dokladu o vykonání praxe v délce 1 roku, vysvědčením o absolutoriu na VOŠ nebo VOŠ v příbuzném oboru a doložením dokladu o vykonání praxe v délce 1 roku, VŠ diplomem nebo VŠ v příbuzném oboru, Osvědčením o rekvalifikaci v příslušném oboru vydaným zařízením akreditovaným MŠMT a doložením dokladu o vykonání praxe v délce 1 roku, doložením dokladu o vykonání praxe v délce 6 let.

20 Živnost vázaná jedná se o živnosti uvedené v příloze č. 2 ŽZ mimo všeobecných podmínek pro získání živnostenského oprávnění, musí žadatel splňovat následující odbornou způsobilost: Vzdělání v příslušném oboru, Odpovídající praxi v příslušné době, dle uvedení v příloze č.2 ŽZ Splnění podmínek odborné kvalifikace podléhá stanoveným zákonům dle jednotlivých oborů (certifikace). Druhy činností u vázané živnosti: Průvodcovská činnost – horská Maturitní vysvědčení + dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost. Osvědčení o rekvalifikaci, či kvalifikaci vydané zařízením akreditovaným MŠMT + 4 roky praxe v příslušném oboru. Provoz solárií, oceňování majetku, činnost účetních poradců.

21 Živnosti koncesované Podmínky jsou přísnější, místo živnostenského oprávnění získáme koncesní listinu, Podmínky jsou přísnější, místo živnostenského oprávnění získáme koncesní listinu, vyžaduje se speciální odborná způsobilost a schválení dalšími státními orgány, např. ministerstvy, vyžaduje se speciální odborná způsobilost a schválení dalšími státními orgány, např. ministerstvy, koncese bývá povolena pro určité území či dobu a vydává se jich omezený počet, koncese bývá povolena pro určité území či dobu a vydává se jich omezený počet, seznam najdeme v příloze č. 3 živnostenského zákona, seznam najdeme v příloze č. 3 živnostenského zákona,

22 Živnosti koncesované Příklady koncesovaných živností: Výroba a rozvod tepelné energie, Silniční motorová doprava, Provozování cestovní kanceláře, Ostraha majetku a osob, Provozování pohřební služby.

23 Vznik podniku jednotlivce dnem ohlášení živnosti a prokázáním se výpisem z ŽR. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese a prokázáním se výpisem z ŽR. Registrace podnikatele OSVČ: Registrace = ohlášení živnosti - probíhá na Živnostenském úřadě, Pro registraci je nutné předložit: OP, Doklady dle všeobecných a odborných podmínek ( všeobecné - OP, výpis z RT, doklad o bezdlužnosti vůči FÚ, ZP, ČSSZ; odborné -vzdělání, praxe – dle oboru činnosti a druhu živnosti) Vyplnění registračního formuláře, Zaplacení poplatku ve výši 1 000,- Kč

24 Povinnosti podnikatele po obdržení povolení do 8 dnů se přihlásit k placení zdravotního a sociálního pojištění do 30 dnů se zaregistrovat k placení daní - přidělení DIČ/podoba CZ + IČ v průběhu podnikání povinnost dokladovat způsob nabytí prodávaného zboží včetně označení zboží cenovkami, přítomnost osoby znající český jazyk na provozovně (v návrhu jazykové zkoušky), ohlášení uzavření provozovny/3 dny předem, dodržování požárních, bezpečnostních a hygienických pravidel, chránit živ. a prac. prostředí, přírodní zdroje a kulturní památky, pokud bude provozovna uzavřena, musí být označeno alespoň 3 dny předem, vyžaduje-li to povaha práce, musí se zaměstnanci podrobit zdravotní prohlídce, atd.

25 Podpora živnostenského podnikání zákon o státní podpoře malých a středních podniků Č. 47/2002 Sb. zákon o státní podpoře malých a středních podniků Č. 47/2002 Sb. půjčky např. ze strany Českomoravská záruční a rozvojová banka, evropské fondy např. program Phare apod., půjčky např. ze strany Českomoravská záruční a rozvojová banka, evropské fondy např. program Phare apod., různé zdroje jako např. podnikatelské inkubátory, poradenská střediska, inf. servery, brožury. různé zdroje jako např. podnikatelské inkubátory, poradenská střediska, inf. servery, brožury.

26 Zánik podniku jednotlivce Smrtí podnikatele, Zánikem PO, nebo výmazem z OR. Uplynutím doby, pokud živnostenské oprávnění bylo vydáno na dobu určitou. Rozhodnutím Živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Podnikání jednotlivců Ročník / obor studia: I."

Podobné prezentace


Reklamy Google