Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 SPECIFIKA LOKALITY EDE OBSAH PREZENTACE 1. BOZP, FYZICKÁ OCHRANA, ŘÍZENÍ PRACÍ  Systém orientace v areálu a na zařízeních lokality  Dopravní řád lokality, vstupy/vjezdy  Kontaktní místa pro ohlášení/povolení prací  Specifické zákazy, příkazy lokality  Rizika a opatření spojená s pohybem v lokalitě, Registr rizik BOZP 2. PO A HP  Zajištění požární ochrany  Základní informace OJ  Požární poplachová směrnice  Místa pro evakuaci a kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležitá telefonní čísla pro hlášení MÚ 3. OŽP  Shromažďování odpadů  Kontakt OŽP 4. Kontakty v případě mimořádných událostí 1

3 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. ORIENTACE V AREÁLU 2

4 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Vstup i vjezd do areálu EDE zhotovitelů se smlouvou EDE/ČEZ  s platnou identifikační kartou (IK) pro vstup  s platnou IK pro dlouhodobé vjezdy nebo jednorázový vjezd  vstup osob pouze hlavní vrátnicí v Administrativní budově Platí  Pravidla silničního provozu (svislé a vodorovné dopravní značení, přednost vozidel zprava apod.)  místní provozní instrukce EDE rev03 – Dopravní řád elektrárny Dětmarovice  Návštěvní řád lokality  zákaz stání vozidel mimo vyhrazená místa Za nerespektování - smluvní sankce 5.000,- Kč 3

5 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Pro podmínky EDE platí:  vstupy osob žádosti o vydání IK pro vstup do areálu EDE podepisuje osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená ve smlouvě  trvalá vjezdová povolení podepisuje osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená ve smlouvě  jednorázová/krátkodobá povolení bezpečnostní agentura  výdejní místa identifikačních karet Výdej IDK - Hlavní vrátnice, trvale Výroba a výdej IDK – kancelář č. 228, 2. patro správní budovy Po, Út a Čt 07:00 – 10:00 hod. Zhotovitel nemá oprávnění podepisovat žádosti o vjezd vozidel svých subdodavatelů, a to ani jednorázová či krátkodobá. 4

6 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VSTUPY, VJEZDY Zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům - vymezené plochy a parkoviště pro parkování jsou označeny dopravní značkou, parkujeme pouze na vyznačených místech 5 hlavní pro vstup osob vjezd osobních vozidel zadní (nákladní) tel.: tel.: tel.: km/h v celém areálu Pondělí - pátek ( 5:00 – 17:00 hod.)Vjezdy a výjezdy dopravních prostředků jsou uskutečňovány NV. Pondělí - pátek ( hod.)Vjezd a výjezd dopravních prostředků jsou uskutečňovány HV Pondělí – pátek (17:00 – 5:00 hod.) Soboty, neděle, svátky Nákladní vrátnicí jsou umožněny průjezdy pouze vozidlům pravidelné přepravy popelovin, strusky a sádrovce. Nákladní vrátnice

7 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. PRVNÍ POMOC První pomoc:  Zdravotní středisko  Hasiči  Ostraha Adresa zdravotnického zařízení pro poskytnutí ZPP: ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice MUDr. Valicová Taťána (tel ) Pro případ nutné součinnosti s ČEZ, a. s.  Směnový inženýr , (mobil)  Směnový mistr elektro , (mobil) 6

8 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. MÍSTA OHLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ Nastanou-li mimořádné události: Podle potřeby přivolat pomoc (150, 155, 158) Dále musí být události ohlášené ČEZ: Požár velitel HZS Ladislav Blahuttel.: Úrazkoordinátor BOZP lokality Dana Kozlovátel.: Ekologická havárieekolog lokality Pavlína Dulavovátel.: Krádeže, konfliktyostraha vrátnicetel.: , 431 7

9 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VELÍNY PRO OHLAŠOVÁNÍ PRACÍ Přehled řídících pracovišť (VELÍNY) pro případ ohlášení prací (zahájení, přerušení, ukončení)  Strojovna B1, B2, kotelna B1, B2, plynová kotelna, výměníky, CKS, NK, zauhlování, odpopílkování, odstruskování,– velín I. dvojbloku, ,  Odsíření – velín odsíření  Strojovna B3, B4, kotelna B3, B4 – velín II. dvojbloku, ,  Chemická úpravna vody – kancelář směnového chemika, zástupce mistra, ,  Elektrozařízení - provozní mistr elektro, , Veškeré sporné případy nebo nejasnosti řešit s SI – ,

10 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. POUŽÍVÁNÍ OOPP Povinné používání ochranné přilby:  Všechna technologická zařízení a přístupové cesty k nim, - viz bezpečnostní značení Povinné používání chráničů sluchu  Všechny prostory, které jsou označeny bezpečnostní tabulkou Možnost vyzvednutí tohoto OOPP na velínu I. a II. dvojbloku Ostatní OOPP na základě vyhodnocení rizik a prováděných činností 9

11 SPECIFIKA LOKALITA EDE 1. VÝSLEDKY MĚŘENÍ HLUKU Prostory s překročeným expozičním limitem dB Strojovna 0 m - prostor oběhových čerpadel 93,40 0 m - ostatní 89, 9 4,7 m - prostor regenerace VTO, NTO, olejové hospodářství 90,20 10,8 m - vnitřní prostor protihlukového krytu TG 94,70 10, 8 m - ochoz "B" 87,60 Kotelna 0 m - průchod kolem RS 115,00 0 m - prostor uvnitř RS 102,40 0 m - prostor u mlýnů a drtičů 92,30 5 m- prostor u parního rozdělovače 90,00 10,8 m - prostor PSU 87,80 prostor kouřových ventilátorů PG (vně objektu) 93,00 Odsíření Budova absorbéru 87,40 Dmychadlová stanice 98,60 Budova mlýnů vápence 95,90 Prostor drtírny vápence 92,30 Budova ventilátoru FGD 2 95,90 Centrální kompresorová stanice (CKS) 95,8 CHÚV II prostor 0 m 98,1 prostor -3,9 m 97,3 prostor -6,7m 102,0 10

12 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. VÝZNAMNÁ RIZIKA A OPATŘENÍ Zvýšená hladina Hluku – poškození sluchu Pro zaměstnance smluvních partnerů je k dispozici ochrana sluchu (zátkové chrániče sluchu):  Velín I. DVB  velín II. DVB Zvýšená hladina prachu – poškození dýchacích cest, zasažení očních sliznic  Objekty zauhlování – používání respirátorů a brýlí Možný výskyt toxických plynů (CO – oxid uhelnatý) - otrava  Objekty zauhlování – hlubinný zásobník kóta -7,30 m  Objekt kotelny - zásobník surového uhlí +25 m (dopr. pásy T 12A,B) 11

13 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. ZÁKAZY, PŘÍKAZY Chemické látky a přípravky  Stáčení CHLaS z vlakových souprav – zákaz vstupu do stáčecího místa Kotelna  Provoz kotle – riziko úniku žhavých částic, parní potrubí apod.  Obezřetný pohyb kolem zařízení na kotelně  Střecha – zatížení max. 80 kg/m2, omezený počet osob pohybujících se současně na střeše kotelny – 22 Zauhlování  Zákaz vstupu do kolejiště  Zákaz vstupu na rošty hlubinného zásobníku 12

14 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. DALŠÍ OPATŘENÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA JEDNOTLIVÝCH LOKALITÁCH ODPOVĚDNÁ OSOBA DODAVATELE (ZA BOZP, PO A EMS) JE POVINNA:  Kontaktovat koordinátora BOZP lokality  Zajistit schválení Žádosti o IK pro danou lokalitu  Předložit informace o rizicích a opatřeních, která vyplývají z činností smluvního partnera  Předložit Plán BOZP na staveništi (v případě potřeby, zpravidla je předmětem smluvního ujednání) 13

15 SPECIFIKA LOKALITY EDE 1. KONTAKTY Koordinátor BOZP řešící otázky BOZP v lokalitě EDE je Dana Kozlová (mobil ) Vedoucí práce, aby naplnil dokument SD 0039 Pravidla chování v ČEZ, a. s.  informuje KOO BOZP o vzniku pracovního úrazu a účastní se objasnění příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu  spolupracuje s KOO BOZP při zkoušce pro zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek a sám se jí na výzvu KOO BOZP podrobuje Další odpovědné osoby EDE jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců EDE, který naleznete na stránkách 14

16 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY  V Elektrárně Dětmarovice, a.s. zajišťuje požární ochranu jednotka hasičského záchranného sboru podniku v nepřetržitém provozu.  Riziková pracoviště elektrárny Dětmarovice jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS).  V době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu určení zaměstnanci provozu prostřednictvím členů preventivních požárních hlídek.  V mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektrárny pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. 15

17 16 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. KONTAKTNÍ OSOBY - PO A HP VO PO a BOZP, velitel HZS EDE, TPO Ladislav Blahut telefon: mobil Ohlašovna požáru v EDE telefon č. 150

18 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE  Skládka paliva tun uhlí  Zauhlování- nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu, - požární přepážky, nezavodněné požární potrubí, - PHP práškové, vodní, pěnové, EPS,  Strojovna - nebezpečí výbuchu vodíku, - velké množství oleje, - PHP práškové, CO 2, EPS, hydranty, nezavodněné požární potrubí, - ovládání SHZ trafobloků na + 10,8 m. 17

19 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE  Kotelna - vysoké požární nebezpečí, - nebezpečí výbuchu uhelného prachu na + 25 m, ±0,0m, - nebezpečí výbuchu zemního plynu na + 38 m, - PHP práškové, pěnové, hydranty, nezavodněné požární potrubí, tlačítka EPS.  Chemické provozy - CHÚV I a II, přítomnost nebezpečných chemických látek a přípravků  Sklady hořlavých kapalin a technických plynů - nebezpečí požáru a výbuchu. 18

20 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe). Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření. Ohlásit zjištěný požár na OHLAŠOVNU POŽÁRU tel. č. 150 Z veřejných sítí telefon č V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, telefonní číslo) Způsob vyhlášení požárního poplachu TELEFONEM, ROZHLASEM, VOLÁNÍM „HOŘÍ“ … Postup osob při vyhlášení požárního poplachu Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách. Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany. Telefonní čísla: Ohlašovny požáru, BIC Tísňová volání Pohotovostní a havarijní služby 19

21 20 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

22 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB Pro Elektrárnu Dětmarovice, a. s. je zřízen shromažďovací prostor: - ve společenském sále v Hotelovém domě - odstavná plocha před administrativní budovou Evakuaci vyhlašuje: - směnový inženýr - havarijní štáb - velitel zásahu Osoba organizující evakuaci určí, na které místo se budou evakuovat zaměstnanci a osoby zdržující se na pracovištích EDE. 21

23 22 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. POVINNOSTI VŠECH OSOB  nahlásit na HZS EDE  kl. 2192, + písemně na velínu (dozorný, mistr) zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit na HZS EDE  kl a veliteli HZS EDE  kl používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit na HZS EDE  kl činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit na HZS EDE  kl a SI  kl. 2206) změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru  150, kl každý požár vzniklý při činnostech, které provozují.

24 23 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno.  Žádný z výtahů v OJ není evakuační, při požáru se nesmí používat.  V celém areálu OJ se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).

25 24 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU Před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“

26 25 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích :  zauhlování – všechny prostory (vnitřní i vnější, skládky paliva, zauhlovací mosty a trasy, přesypné věže);  kotelna - v celém prostoru kotelny;  strojovna - v celém prostoru kotelny;  odsíření – prostory nad eliminátorem mlhy, nad souproudým roštovým ložem (gridy) v případě opravy extraktoru MGGH, vnitřní prostory absorbéru;  kobky trasformátorů;  rozvodny, kabelové kanály, vývodové prostory a šachty, vývody generátorů a chladičů traf;  sklady hořlavých kapalin; příruční sklady;  čerpací stanice nafty (HTO);  regulační stanice plynu;  spisovny a archivy;  budovy a prostory z hořlavých hmot;  při provádění požárně nebezpečných činností v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků; při provádění požárně nebezpečných činností, při kterých nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce nátěrovými hmotami s těkavou složkou).

27 26 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU Oprávněná osoba vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.:  Pracoviště musí být uklizeno.  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem.  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací.  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno.  Před opuštěním místa svařování se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít k požáru

28 27 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní datový list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu V.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ.  Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

29 SPECIFIKA LOKALITY EDE 2. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  28  Ohlašovna požáru  Velitel HZS  Směnový inženýr  Dozorný na I. DB dozorně  Záchranná služba

30 SPECIFIKA LOKALITY EDE 3. SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ Centrální shromažďovací místa odpadů: Ostatní odpad  uzamčený prostor na přízemí strojovny, oplocený prostor za halou kulových mlýnů, ostatní místa dle potřeby v provozu Kovový odpad  vždy zůstává v areálu elektrárny, pokud není domluveno jinak, ukládá se kovový odpad na šrotiště elektrárny Nebezpečný odpad  mezisklad nebezpečných odpadů EDĚ (uzamčený prostor), ostatní místa dle potřeby v provozu, kontakt pro mezisklad nebezpečných odpadů – pí Cyroňová tel ,

31 SPECIFIKA LOKALITY EDE 3. KONTAKTY - OBLAST OŽP Kontakty: Ing. Pavlína Dulavová, ekologIng. Irena Kasparková, vodohospodář  ( 420) ,  (+420) , veškeré informace o rizicích, ohrožení ŽP a únicích látek kontrolní činnost pravomoc zastavit činnost smluvního partnera, pokud je v rozporu s ochranou ŽP 30

32 SPECIFIKA LOKALITY EDE 4. KONTAKTY V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Služba/úkonZajišťuje Kontaktní údaj První pomoc v lokalitě Jednotka HZS EDE  150  Požár v lokalitěJednotka HZS EDE  150  Provozní nehody a události SI  ,  Dozorný provozu elektro  BOZPKoordinátor BOZP – D. Kozlová   POKoordinátor PO a HP – L. Blahut   OŽPEkolog – P. Dulavová   Další odpovědné osoby ČEZ jsou uvedeny v Seznamu příslušných zaměstnanců ČEZ, který naleznete na stránkách

33 KONEC PREZENTACE 32 Zveme Vás na virtuální prohlídku elektrárny Dětmarovice


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE SPECIFIKA LOKALITY DĚTMAROVICE (EDE) 1. 4 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google