Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE (KROMĚ EVD) PO A HP – SPECIFIKA KE Zpracoval: útvar PO a HP Březen 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE (KROMĚ EVD) PO A HP – SPECIFIKA KE Zpracoval: útvar PO a HP Březen 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE (KROMĚ EVD) PO A HP – SPECIFIKA KE Zpracoval: útvar PO a HP Březen 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 OBSAH ŠKOLENÍ  Zajištění požární ochrany v organizačních jednotkách (OJ)  Základní informace OJ k technologiím  Místa ke kouření  Zakázané činnosti  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu  Nejčastější nedostatky v oblasti PO při svařování 1 Požár absorbéru v Tušimicích 2007

3 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ OCHRANY V OJ 2

4 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ V lokalitách:  Tušimice (ETU),  Počerady (EPC),  Dětmarovice (EDE),  Prunéřov (EPR),  Mělník (EMĚ),  Tisová (ETI),  Trmice (TTR), zajišťují požární ochranu z hlediska represe pobočné stanice požární ochrany elektráren dále jen PS PO OJ v nepřetržitém provozu. 3

5 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ  V OJ ELE zajišťuje PO v oblasti represe, dle smlouvy, jednotka hasičského záchranného sboru podniku Doly Bílina v nepřetržitém provozu.  V lokalitách Poříčí (EPO), Hodonín (EHO), Ledvice (ELE) zajišťují požární ochranu požární hlídky v nepřetržitém provozu. Riziková pracoviště všech elektráren jsou pod nepřetržitým dohledem:  elektrické požární signalizace (EPS),  kamerovým systémem. V době sníženého provozu (plánované opravy) zajišťují požární ochranu:  preventivní požární hlídky. V mimopracovní době zajišťují požární ochranu elektráren:  pracovníci bezpečnostní agentury formou kontrolních obchůzek areálu. 4

6 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ K TECHNOLOGIÍM

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ ZAUHLOVÁNÍ ZAUHLOVÁNÍ - prostor se zvýšeným požárním nebezpečím  nebezpečí výbuchu s následným požárem uhelného prachu na všech OJ, Požární zajištění  Stabilní hasicí zařízení  Požární dveře – požární přepážky  Požární potrubí – hydranty  Přenosné hasicí přístroje  Elektrická požární signalizace  Průmyslové kamery Zamezení vzniku požáru – výbuchu  Provádění pravidelného úklidu  Skrápěcí zařízení, odsávání  Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm  Pravidelné preventivní protipožární kontroly

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ KOTELNA KOTELNA - prostor se zvýšeným požárním nebezpečím  nebezpečí výbuchu plynu (zemní plyn ETU, ETI, EPC, PPC, EDE, ELE, TDK propan-butan EMĚ, EPR II, EPO)  nebezpečí výbuchu uhelného prachu Požární zajištění  Požární dveře – požární přepážky  Požární potrubí – hydranty  Přenosné hasicí přístroje  Elektrická požární signalizace  Průmyslové kamery Zamezení vzniku požáru – výbuchu  Provádění pravidelného úklidu  Pravidelné preventivní protipožární kontroly  Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 7

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ STROJOVNA STROJOVNA - prostor se zvýšeným požárním nebezpečím  Olejové hospodářství na všech OJ  Vodíkové hospodářství na ETI, EPC, EDE, ELE, EPR, EMĚ Požární zajištění  Požární dveře – požární přepážky  Požární potrubí – hydranty  Přenosné hasicí přístroje  Elektrická požární signalizace  Průmyslové kamery Zamezení vzniku požáru – výbuchu  Provádění pravidelného úklidu  Pravidelné preventivní protipožární kontroly  Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

10 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ OSTATNÍ PROVOZY CHEMICKÉ PROVOZY  CHÚV, přítomnost nebezpečných látek (hydrazin, kyselina, louh, čpavek) SKLADY HOŘLAVÝCH KAPALIN A TECHNICKÝCH PLYNŮ  nebezpečí požáru a výbuchu – hořlavé látky, technické plyny ROZVODNY, KABELOVÉ KANÁLY, MOSTY, TRANSFORMÁTORY  Nebezpečí úrazu el. proudem - zákaz vstupu nepovolaným osobám Požární zajištění  Požární dveře – požární přepážky  Požární potrubí – hydranty, PHP  Elektrická požární signalizace  Průmyslové kamery Zamezení vzniku požáru – výbuchu  Provádění pravidelného úklidu  Pravidelné preventivní protipožární kontroly  Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm

11 MÍSTA KE KOUŘENÍ 10

12 VYHRAZENÁ MÍSTA V OJ ZÁKAZ KOUŘENÍ Zákaz kouření platí vždy v celém areálu kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a jsou vybavena kovovým popelníkem (viz obrázek) (žádný smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ) 11

13 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU 12

14 13 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým jsou určeny  Žádný z výtahů v OJ není evakuační, při požáru se nesmí používat  V celém areálu OJ se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa, obzvláště na vstupech do kabelových kanálů, hlavních vjezdech do objektů, před požárně bezpečnostními zařízeními jako např. nadzemními hydranty, požárními žebříky).  Na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití

15 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 14 Příklad špatně prováděné požárně bezpečnostní činnosti!

16 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 15 Nebezpečné zacházení s hořákem svářecí soupravy

17 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 16 Svařovací souprava nezajištěná proti pádu

18 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 17 Nevhodné oblečení pro svářeče – silonová reflexní vesta

19 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 18 Zákaz parkování před požárně bezpečnostním zařízením - suchovody

20 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 19 Nezajištěné tlakové lahve proti pádu při přepravě v areálu elektrárny

21 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 20 Nedodržování bezpečné odstupové vzdálenosti od výrobních objektů při skladování materiálu

22 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 21 Nepozornost řidiče vozidla → poškození nadzemního hydrantu v areálu elektrárny

23 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 22 Nerespektování zákazu kouření - práce při opravách plynového potrubí

24 23 ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU  Před zahájením požárně nebezpečných činností oprávněná osoba ČEZ přímo na místě vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti jak bylo uvedeno v obecné části (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření tedy vystavení „S/V příkazu“) „S/V příkaz“ musí být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích: zauhlování (všechny prostory) kotelna, plynová kotelna, regulační stanice ZP strojovna – olejové, vodíkové hospodářství, COH kobky transformátorů, absorbér odsíření (během odstávky) rozvodny, kabelové kanály, prostory a šachty, akumulátorovny, vývody generátorů a transformátory v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních požárních úseků v prostorách, kde nelze vyloučit přítomnost nebo vznik výbušné koncentrace (např. natěračské práce s těkavými látkami). sklad hořlavých kapalin sklad technických plynů sklad nebezpečného odpadu archivy a spisovny čerpací stanice nafty a její okolí okolí nádrží a rozvodů turbo a transformátorového oleje montážní jáma v remíze lokomotiv budovy, prostory a zařízení z hoř. hmot  Na předaném pracovišti za požární ochranu zodpovídá po dobu činnosti zhotovitel prací!! Pokud je rozhodnuto oprávněnou osobou ČEZ, že příkaz S/V není třeba vystavovat, platí pro provádění požárně nebezpečných prací základní povinnosti dané §3, odst. 4, 5, 7, 8, 9, a §4 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

25 ČINNOST S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU  Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou musí mít u sebe bezpečnostní list nebezpečné látky, jehož pokyny musí dodržovat.  V případě, že provádí nátěry syntetickou barvou uvolňující těkavé složky musí s technologem zkonzultovat nutnost vystavení písemného příkazu S/V.  Všechny prostory s nebezpečím výbuchu jsou označeny výstražnou značkou.  Smluvní partner musí dodržovat podmínky v Dokumentaci o ochraně před výbuchem OJ. Nevstupovat do tohoto prostoru, nejste-li vybaveni pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

26 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY V OBLASTI PO PŘI SVAŘOVÁNÍ Tlakové láhve nezajištěné proti pádu Nedodržení podmínek požární bezpečnosti – lahve pod úrovní terénu Poškozený manometr redukčního ventilu  Tlakové láhve nezajištěné proti pádu  Poškození svařovacích souprav (manometr, hadice)  Práce svářečů bez PHP, práce svářečů bez svářecího průkazu  Porušení zákazu kouření

27 Děkuji za pozornost ! 26


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE (KROMĚ EVD) PO A HP – SPECIFIKA KE Zpracoval: útvar PO a HP Březen 2016 SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03."

Podobné prezentace


Reklamy Google