Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soudy, soudní řízení, právnické profese Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soudy, soudní řízení, právnické profese Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Soudy, soudní řízení, právnické profese Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Soudy Jsou zřízeny státem jako nestranné a nezávislé instituce; Ústava ČR + zákony o soudech a soudcích; V konkrétních případech rozhodují podle zákona o našich právech a povinnostech, a tím vnášejí do společnosti spravedlnost; Dále rozhodují o vině obžalovaného, ukládají zákonem stanovené tresty či jiná opatření a přezkoumávají zákonnost rozhodnutí veřejné správy, popř. jiných orgánů; Soudce se při svém rozhodování řídí jen platným zákonem; 2 základní druhy: a) civilní (obchodní a správní) – př. rozvod; b) trestní – př. loupež, vražda, podvod, …

3 Soudce Smí jím být bezúhonný občan starší 25 let s vysokoškolským právnickým vzděláním a justiční zkouškou; Soudce jmenuje prezident republiky doživotně; Své funkce se ujímá složením slibu; Samosoudce = rozhoduje sám, většinou v civilních záležitostech (př. rozvod, méně závažné trestné činy); Soudce rozhodující v senátu rozhoduje o vážnějších proviněních; Senát = předseda soudu + přísedící (zpravidla 3 členové, méně často 5 členů).

4 Ústavní soud Má samostatné postavení v rámci justice ČR; Sídlí v Brně, 15 soudců jmenovaných prezidentem na 10 let; Úkol: chránit ústavu (i ústavní zákony) a lidská a občanská práva; Hlavní pravomoci – rozhodování o: a) zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení; b) zrušení jiných právních předpisů (nařízení vlády, vyhlášky, …) nebo jejich jednotlivých ustanovení; c) ústavní stížnosti proti rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do základních práv a svobod; d) ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky ad. (dostupné v Ústavě ČR).

5 Systém soudů Nejvyšší soud Nejvyšší správní soud Vrchní soudy Krajské soudy Okresní soudy

6 Nejvyšší soud (Brno) Hlavní úloha: sjednocování české judikatury; Úkoly jsou: rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím soudů nižších stupňů; uznání rozhodnutí zahraničních soudů; povolení průvozu osoby podle evropského zatýkacího rozkazu v rámci EU i v rámci vydávání do ciziny; přezkum příkazů k odposlechu a záznamu nebo zjištění údajů o telekomunikačním provozu; rozhodnutí v pochybnostech o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení; přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu mezi obvody vrchních soudů nebo určení místní příslušnosti v civilním soudnictví, pokud podmínky pro takové určení chybí nebo je nelze zjistit.

7 Nejvyšší správní soud (Brno) Zabývá se: - agendou správního soudnictví; - napadením voleb; - rozpuštěním politických subjektů, pozastavením nebo znovuobnovením jejich činnosti; - rozhodováním kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy a dalších záležitostí. Představuje také kárný soud pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

8 Úkol Pomůcky: PC, knihy. Rozdělte se na 3 skupiny. Každá skupina dostane 1 (vrchní, krajský, okresní) ze zbývajících soudů. Vytvoří co nejoriginálnější prezentaci v Powerpointu s informacemi, které o přiděleném soudu naleznou. Nejpoutavější prezentace si vyslouží známkové ocenění.

9 Soudní řízení – fáze 1) Vlastní přípravné řízení - patří sem i fáze předpřípravná; 2) Řízení před soudem - člení se na: hlavní líčení; řízení o odvolání. 3) Vykonávací řízení

10 Diskuse Zkuste vysvětlit jednotlivé fáze soudního řízení. Co ve fázích podle Vás probíhá? Učitel upřesní zmíněné informace a shrne žákům stručně fakta na tabuli.

11 Soudní řízení Civilní řízení – právní postup probíhající před soudy, v němž soudy rozhodují spory či jiné záležitosti a poté provádějí výkon těchto rozhodnutí. Trestní řízení – probíhá před orgány činnými v trestním řízení (soudy, policejní orgán, státní zastupitelství), cílem je zjištění trestných činů a potrestání jejich pachatelů.

12 Státní zastupitelství = orgán, který zastupuje stát v otázkách týkajících se činnosti soudů; Systém státního zastupitelství: a) Nejvyšší státní zastupitelství; b) vrchní státní zastupitelství; c) krajská státní zastupitelství; d) okresní státní zastupitelství; Oblast trestního řízení; Státní zástupce podává jménem státu žalobu a u soudu zastupuje stát.

13 Právnické profese Advokát Notář Veřejný ochránce práv

14 Diskuse Co mají za úkol v předchozím slidu zmíněné profese? Učitel dané informace shrne a nadiktuje žákům to nejdůležitější. Jaký je úkol státního zastupitele? Už jste někdy byli svědkem soudního řízení? Jak probíhalo?

15 Použité zdroje DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-7235-237-7. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5. Nejvyšší správní soud České republiky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_ spr%C3%A1vn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_ spr%C3%A1vn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Nejvyšší soud České republiky. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_ soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky. http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_ soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

16 Použité zdroje Trestní řízení. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2014-01- 28]. Dostupné z: http://iuridictum.pecina.cz/w/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3% ADzen%C3%AD. http://iuridictum.pecina.cz/w/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3% ADzen%C3%AD


Stáhnout ppt "Soudy, soudní řízení, právnické profese Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google