Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2013."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2013

2 základní právní předpisy: zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů vyhláška MV č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí směrnice č. 5 MV (č.j. SC-108001-48/SC-2011) k zákonu o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů ze dne 30.12.2011 (částka 7/2011) účinnost 1.1.2012 (evidence přihlašovacích lístků k TP) Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z informačního systému evidence obyvatel (ISEO) na žádost obyvatele č.j. SC-4155/2007ze dne 9.11.2007 (částka 8/2007) Právní úprava 

3 související právní předpisy: zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích zákon č. 494/2012 Sb., změna zákona o přestupcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o EO nově § 3 odst. 3 písm. j) zákaz pobytu, § 5 odst. 2 do AISEO zapisuje OÚ podle TP /zatím budou zapisovat obce typu III/, zákon o přestupcích – nová sankce zákaz pobytu, OÚ podle TP přestupce uděluje povolení ke krátkodobému pobytu na území zakázané obce ze závažných osobních důvodů /návštěva lékaře/ účinnost 15.1.2013 zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 325/1999 Sb., o azylu zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů zákon č. 94/1963 Sb., o rodině vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy zákon č. 365/20000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

4 § 1 odst. 1 a 2 zákona o evidenci obyvatel Odst. 1 údaje o: státních občanech České republiky osobách, které pozbyly státní občanství ČR cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (vazební osoby) Odst. 2 Pro účely zákona o evidenci obyvatel se obyvatelem rozumí osoby uvedené v odstavci 1.

5 § 2 Ministerstvo vnitra krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností(magistráty) ohlašovny (ÚMČ)

6 § 3 odst. 1 evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO), který je informačním systémem veřejné správy správcem je Ministerstvo vnitra (OSČ /věcně/, OCIS /technicky/) Pojmy: místo narození (současný název), místo uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, místo úmrtí

7 § 3 odst. 3 (údaje o občanech) Údaje: identifikační (rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo…) další osobní (rodinný stav,jméno, příjmení a RČ dětí, manžela, partnera, rodičů, zbavení nebo omezení způsobilosti,osvojení…záznam o poskytnutí údajů) lokační (adresa místa pobytu, předchozí adresy trvalého pobytu,adresa pro doručování, nově zákaz pobytu)

8 Obsah AISEO § 3 odst. 4 (údaje o cizincích tj. vazebních osobách) Údaje: jménu, jménech příjmení rodném čísle, nemá-li přidělené RČ, vede se datum narození V AISEO se vedou i změny o všech v něm uvedených údajích.

9 Obsah AISEO Nevedou se údaje: titul národnost podoba

10 Krajské úřady zapisují údaje o fyzických osobách:  nabytí státního občanství  pozbytí státního občanství Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení a záznamu o poskytnutí údajů) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené). Zápis a užívání údajů z AISEO

11 OÚOSRP zapisují údaje o vazebních osobách u občanů, kteří nabyli státní občanství ČR:  o rodičích (jméno, příjmení, RČ)  o rodinném stavu nebo partnerství (datum vzniku)  o manželovi nebo partnerovi (jméno, příjmení, RČ)  o dítěti (jméno, příjmení, RČ)  Není možné, aby bez předchozího písemného pokynu MV OSČ v případě nabytí státního občanství, kdy osoba není vedena v žádné z dostupných evidencí, zaváděl do AISEO novou osobu – nebezpečí vzniku duplicitního záznamu v ROB (osoba by již mohla být v ROB (tj. základní registr obyvatel) vedena jako cizinec) Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení a záznamu poskytnutí údajů) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené).

12 01 | 12 Turistický ruch Údaje o cizincích Nepracovat s daty o cizincích pokud je vidíte – data nejsou aktualizovaná Počet cizinců v obci bude možné získat z ČSÚ (asi od 30.4.2013) www.czso.cz

13 Využívání hromadných dat pro obce Připravuje se funkcionalita v ROBU pro využití hromadných dat pro potřebu obcí - využití adresních míst za správní obvod obce (daňový řád, školský zákon) V provozu snad od dubna 2013 K využití pouze pro ty obce, které mají přístup k základním registrům Vítání občánků – vyžádat souhlas rodičů Využití pro samostatnou působnost – obecné ustanovení § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec pečuje o uspokojování potřeb svých občanů, potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, potřeby informací..celkového kulturního rozvoje…

14 Zápis a užívání údajů z AISEO Matriční úřady zapisují údaje o:  jménu, popř. jménech, příjmení  datu a místu narození  rodném číslu  pohlaví  státním občanství  rodičích, manželech nebo partnerech, dětech  rodinném stavu  osvojení (pouze přes Czech Point-jinak se nezpřetrhají biol. vazby)  úmrtí

15 Zápis a užívání údajů z AISEO ohlašovny zapisují údaje o :  adrese místa trvalého pobytu  adrese pro doručování  datu počátku trvalého pobytu  zrušení údaje o místu trvalého pobytu  ukončení trvalého pobytu na území ČR  Zákazu pobytu, místu zákazu pobytu a dobu jeho trvání (§ 75 trestního zákoníku, § 15a zákona o přestupcích) Jsou uživatelem údajů podle § 3 (s výj. údajů o osvojení a záznamu o poskytnutí údajů) o obyvatelích v rámci celé republiky. Údaje lze využívat jen, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti (samostatné i přenesené).

16 Další zapisovatel do AISEO Soudy I. stupně zapisují údaje o :  zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům  rodinném stavu – jde-li o rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, o rozhodnutí o neplatnosti či neexistenci manželství nebo partnerství

17 Opravy nesprávností v AISEO § 7 Zapisovatelé - povinnost zapsat údaje nejpozději do 3 pracovních dnů - odpovídají za správnost zapsaných údajů

18 Opravy nesprávností v AISEO POCHYBNOST O SPRÁVNOSTI při zápisu nebo při využívání zapisovatelem – označení údaje za nesprávný – předání informace OÚOSRP (podle TP, posledního TP, MMB) Při využívání údajů uživatelem na základě zvl.právního předpisu (např. soud) - předání informace OÚOSRP (podle TP, posledního TP, MMB) – označení údaje za nesprávný OÚOSRP zjišťování správnosti údajů – součinnost ostatních úřadů, soudů, občanů OÚOSRP provede opravu údaje(technicky změnu) – odstraní označení nesprávnosti – informuje zapisovatele nebo uživatele, který pochybnost uplatnil

19 Reklamace v ROBU (základním registru obyvatel) Formulář ZR8 Žádost o změnu údajů v registru obyvatel – je určen pouze pro změnu referenčního údaje v důsledku pochybnosti o jeho správnosti X nesprávně využíván pro zadávání ohlášené změny trvalého pobytu, zavedení adresy pro doručování písemností Při problémech řešit s HOT LINE tel. 974 849 830-32

20 Poskytování údajů z AISEO § 8 odst. 1 Ministerstvo vnitra poskytuje údaje z AISEO v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených v zákoně o EO (např. § 20 zákona o EO ohlašovny a MV poskytují notářům údaje vedené v manuálních evidencích pro účely dědického řízení) a ve zvl.právních předpisech, údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvl.právní předpis jinak. !!!! Pokud to vyplývá ze zvl.předpisů poskytují údaje i krajské úřady a OÚOSRP!!!!!! Pokud ve zvl. předpisu není v taxativním výčtu poskytovaných údajů uveden zákaz pobytu (uváděný od 15.1.2013), nelze poskytnout !!! 98 % oprávněných subjektů již má dálkový přístup

21 Poskytování údajů z AISEO Zvl.právní předpisy Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Zákon 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě atd……

22 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele § 8 odst. 3 Ministerstvo vnitra krajské úřady OÚOSRP ohlašovny Poskytují údaje z ISEO na žádost obyvatele staršího 15 let pouze k jeho osobě a osobě blízké (údaj o úmrtí)

23 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele Obyvateli staršímu 15 let k jeho osobě Obyvateli staršímu 18 let údaje dle § 3 odst. 3 písm. p)– údaje o osvojení a písm. q)-záznam o poskytnutí údajů (poskytuje pouze MV) K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel, partner) údaje o úmrtí Žádost: - písemná (úředně ověřený podpis, pokud se podepíše před pracovníkem ohlašovny ne) MV, KÚ, OÚORP, ohlašovna - elektronicky na formuláři zpřístupněném MV dálkovým přístupem (zaručený el.podpis, DS)- MV, KÚ, OÚORP - osobně- MV, KÚ, OÚORP, ohlašovna, kontaktní místo veřejné správy Pouze údaje, které požaduje( zaškrtnuté na formuláři)

24 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele V žádosti: údaje o obyvateli, o kterém mají být údaje poskytnuty (jméno, příjmení, RĆ nebo datum narození, č.OP, adresa místa pobytu) Osobě na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (PM k podání žádosti X PM k převzetí odpovědi) Za obyvatele mladšího 15 let, zbaveného/omez. způsobilosti – zákonný zástupce, opatrovník Obyvatel může žádat i ze zahraničí x § 8 odst. 9 (osobě ze zahraničí nebo ZÚ cizího státu-pouze pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) Zrušeno územní omezení poskytování údajů správním obvodem obce – údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost podána Záznam o poskytnutí údajů na žádost obyvatele se poskytuje za období 2 roky zpětně od podání žádosti (metodický pokyn MV č.j. SC-4155/2007 ze dne 9.11.2007

25 Poskytování údajů z ISEO na žádost obyvatele x potvrzování údajů podle zákona o obcích poskytování údajů  potvrzování údajů poskytování údajů - § 8 odst. 1 a 3 zákona č. 133/2000 Sb. potvrzování údajů (bez správního poplatku) - § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis. Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.

26 Potvrzování formulářů do ciziny Formuláře E 401, E 411 Pro účely přiznání rodinných dávek v EU Potvrzuje je MPSV. Ohlašovna vydává pouze potvrzení podle § 14 odst. 2 zákona o obcích (pro uznání platnosti v zahraničí – vyšší ověření odbor konzulárních činností MZV, podpisové vzory oprávněných zaměstnanců a otisky razítek na MZV)

27 Poskytování údajů na žádost fyzické osoby ze základního registru obyvatel (ROB) x z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) Z ROBU zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Údaje poskytuje MV Žádost lze podat (§ 58): elektronicky – formulář zpřístupněný MV (el. podpis), v listinné podobě kterémukoliv OÚORP, KÚ, MV (el.podpis), osobně na kontaktním místě veřejné správy nebo MV Pokud fyz.osoba požaduje údaje z registru obyvatel bez další specifikace, měla by být postoupena na MV Správní poplatek: 1.strana 100,- Kč, každá další 50,- Kč (položka 3 písm. d) – může se prodražit pokud chce občan i provozní údaje

28 Poskytování údajů na žádost fyzické osoby ze základního registru obyvatel (ROB) x z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) Z AISEO zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 8 odst. 3 Poskytuje MV, KÚ, OÚORP, ohlašovny (žádost osobně, písemně) Pozor na správný formulář na rozhraní Czech Point pod agendou ohlašovny Využívání údajů z informačního systému evidence obyvatel ohlašovnou (zákon č. 133/2000 Sb.) Správní poplatek: 50,- Kč za stránku (položka č. 3 písm. a)

29 Kontrola údajů v AISEO § 8a MV odpovídá za přesnost údajů tak, aby odpovídaly stavu, ve kterém byly zapisovatelem zapsány  prověření přesnosti, úplnosti a aktuálnosti údajů v AISEO (údaj ČSFR, duplicity rodných čísel, absence údajů o obyvateli v AISEO)  pokud ne OK, prošetření správnosti údajů-MV zajistí označení údaje jako nesprávný- předá OÚORP –zjišťování správnosti  odstranění nesouladu, doplnění chybějících údajů součinnost MV, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, ohlašoven, matričních úřadů, útvarů PČR, obyvatele Obyvatel právo na provedení opravy a právo na označení údaje k jeho osobě za nesprávné

30 Zprostředkování kontaktu § 8b -MV zprostředkuje na základě písemné nebo elektronické žádosti občana kontakt s jiným občanem (pouze občané ČR ne cizinci) -Žádost na MV, KÚ, OÚPSŘ, MÚ -Náležitosti žádosti – údaje o žadateli, údaje o kontaktované osobě, ověřený podpis žadatele n. poznámka totožnost ověřena dle OP ( zaručený el.podpis, DS) -Správní poplatek 500,- Kč (kolek nelepit na žádost pouze přiložit- MV část kolku lepí na odpověď)

31 Zprostředkování kontaktu MV zašle sdělení žadateli v případě: kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, kontaktovaná osoba nemá TP na území ČR, kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči žadateli osoba blízká (údaje o úmrtí)

32 Uchovávání údajů, archivování dokumentace § 9 uchovávání údajů:  75 let od úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou  Údaje o osobách, které pozbyly st. občanství – samostatná část IS  výmaz záznamu údajů:- Informace OIVS č. 219 - metodický postup výmazu č.j. SC- 1477/2007 Záznamy o poskytnutí údajů z AISEO - 10 let archivování dokumentace zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

33 Odst. 1 místo trvalého pobytu (adresa pobytu v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt, rodiče nebo zaměstnání) možnost volby každý jen jedno místo TP v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř.orientačním (vyhl. č.326/2000 Sb.) a který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci– kolaudační souhlas Odst. 2 z přihlášení občana k TP nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti

34 Odst. 3 místo TP matky místo TP otce – není-li matka občanem Odst. 4 sídlo ohlašovny, v jejímž spr. obvodu se občan narodil (nelze zjistit TP matky, matka s TP v ČR písemně požádá o utajený porod) sídlo zvl.matriky v Brně (narodil se v cizině a matka má ukončený TP v ČR nebo ho nikdy neměla)

35 Odst. 5 ohlášení změny místa TP ohlašovně adresa TP v sídle ohlašovny tzv. úřední adresa (zrušení TP úřední cestou,po nabytí státního občanství, při narození, po návratu z ciziny,osvojení do zahraničí-TP dítěte sídlo ohlašovny podle posledního TP a současně se TP ukončí

36 §10 odst. 6 převezme přihlašovací lístek (jméno, příjmení, předchozí a nová adresa TP, údaje o vlastníkovi) kontrola OP (bez odděleného rohu) kontrola CP (po ukončení pobytu v cizině) osvědčení o st. občanství (po nabytí st.občanství) doklady o vlastnictví bytu nebo domu nebo oprávněnost užívat objekt nebo souhlas oprávněné osoby (LV, nájemní i na dobu určitou-prodloužení zkoumat, podnájemní smlouva, věcné břemeno) Okamžitě při ohlášení změny vstoupit do Czech Pointu a ověřit údaje s OP. Pokud se přihlásí k TP na neplatný OP – HOT LINE neopraví - správní řízení § 12 odst. 1 písm. a) vybere správní poplatek 50,- Kč (u dětí mladších 15 let ne)

37 Změna trvalého pobytu – kroky ohlašovny §10 odst. 7 oddělí vyznačenou část OP vydá potvrzení o změně TP občanovi (nevydává se u zrušení TP úřední cestou) číslo potvrzení s údaji o občanovi (jméno, příjmení, datum narození) nahlásí OÚOSRP, který vydal OP oznámit vlastníku nemovitosti změnu v počtu přihlášených osob k TP (pouze počet, ne jména) do 15 dnů od zaevidování změny (jméno, příjmení, datum narození oprávněné osoby)

38 § 10 odst. 8 sdělení vlastníkovi objektu jména, příjmení a data narození občanů (ne cizinců !!), hlášených na adrese tohoto objektu písemná žádost, odpověď do vlastních rukou nelze u bytových domů U cizinců – inspektoráty cizinecké policie nebo MV pracoviště azylové a migrační politiky (§159/10 z.č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR-jméno, příjmení, datum narození, st.občanství cizince)

39 Změna trvalého pobytu Změnu TP hlásí za osobu mladší 15 let zákonný zástupce odst.10 za osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo byla omezena zákonný zástupce, opatrovník odst. 10 pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci odst. 11

40 § 10 odst. 12 písemné sdělení občana ohlašovně podle místa trvalého pobytu – ověřený podpis na sdělení(zaručený el. podpis, DS) odevzdat OP do 15 dnů OÚOSRP, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle TP

41 §10a Nemůže-li předložit doklady podle § 10 odst. 6 písm. c) TP je sídlo ohlašovny podle posledního TP(i na cizinecké policii) neměl TP v ČR – TP v sídle ohlašovny podle místa narození narodil se cizině – TP v sídle zvláštní matriky v Brně

42 Povolený TP, přechodný pobyt, přechodný pobyt občana EU, mezinár.ochrana formou azylu Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu TP (odbor azylové a migrační politiky MV) ostatní pobyt (inspektoráty cizinecké policie) Zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území ČR § 98a zákona č. 326/1999 Sb. (s úč.od 1.1.2011 na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné k užívání objektu-zruší MV, místem pobytu je sídlo spr.orgánu, který TP zrušil

43 Vedení přihlašovacích lístků směrnice MV č.j.– 108001- 48/SC-2011 řazeny abecedně v uzamykatelných skříních, povinnost mlčenlivosti běžná a odkládací evidence- zemřelí, odstěhovaní občané, s ukončeným TP, co pozbyli st.občanství cizinci: nepatří do AISEO, pouze v evidenci obyvatel obce pro potřeby obce na PL vedeny pouze údaje stanovené v jiném právním předpisu(§ 18 odst. 2 zákona o EO-o úkonech souvisejících s ohlášením změny místa TP se se uskuteční záznam na přihlašovacím lístku) Jedná se pouze o doklad o ohlášené změně trvalého pobytu!!!!! Dítěti po narození se nemusí vystavovat PL (jedná se o změnu se zákona) může se připsat k matce

44 Vedení přihlašovacích lístků směrnice MV č.j.– 108001- 48/SC-2011 občan v 15 letech – nový PL se nevypisuje změna stavu – nic se neznačí popř. příjmení přeškrtnout na původním PL zrušení TP úřední cestou – na PL do jiných záznamů se vyznačí PM rozhodnutí o zrušení TP Ukončení TP na území ČR – vyznačit do jiných záznamů a sdělení občana připojit k PL stěhování - na základě informace se změnových hlášení OÚOSRP na zadní stranu PL vyznačit datum přestěhování a adresu (dále nesdělovat) !!! změna TP ve správním obvodu ohlašovny – nový PL se vede společně s předchozím PL úmrtí – vyznačit datum a místo úmrtí ne pohřbu do jiných záznamů!!!! ohlášení změny TP rodiny s dětmi – dětem rodiče vypíší samostatný PL §22b ohlašovny mohou při výkonu státní správy podle zákona o EO pořizovat kopie OP CD, fotokopie řádně zabezpečit, aby nedošlo ke zneužití.

45 Adresa pro doručování § 10b údaj o adrese, na kterou mají být občanovi doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu Písemná žádost ohlašovně, ověřený podpis, DS Datum od kdy má být doručováno nebo datum podání žádosti Adresou pro doručování je údaj ve tvaru: adresy TP adresy obsahující prvky adresy, která jednoznačně určuje adresní místo adresy v zahraničí P.O.BOX Není: fax, e-mail

46 Děkuji za pozornost JUDr. Eva Sychrová tel.: 54 165 2216 e-mail: sychrova.eva@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel a trvalý pobyt Zpracoval: KrÚ JMK duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google