Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika dlouhodobého majetku Členění: 1)Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, SMV nad 40 000 Kč, pěstitelské celky, základní stádo a tažná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika dlouhodobého majetku Členění: 1)Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, SMV nad 40 000 Kč, pěstitelské celky, základní stádo a tažná."— Transkript prezentace:

1

2 Charakteristika dlouhodobého majetku Členění: 1)Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, SMV nad Kč, pěstitelské celky, základní stádo a tažná zvířata 2)Dlouhodobý nehmotný majetek – průmyslové vlastnictví, projekty, software, know-how, licence nad Kč 3) Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, vklady podniku do jiných obchodních společností – vlastnictví musí být delší než jeden rok

3 Oceňování dlouhodobého majetku 1)Pořizovací cenou – cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady mezi vedlejší pořizovací náklady patří: a) doprava, montáž, clo b) průzkumné, geologické, projektové práce 2) Vlastními náklady – dlouhodobý majetek pořízen vlastní činností 3) Reprodukční pořizovací cenou – majetek nabytý darováním, vložený do obchodní společnosti Stanovuje se odborným odhadem

4 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Technické zhodnocení – výdaje na nástavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého dlouhodobého majetku částku Kč, u dlouhodobého majetku Kč za zdaňovací období Technické zhodnocení nelze zahrnout do nákladů jednorázově, zvyšuje pořizovací cenu Výdaje na nástavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace majetku: a)Do Kč u hmotného majetku - účet 548 b)Do Kč u nehmotného majetku – účet 518

5 Odpisování dlouhodobého majetku 1)Účetní odpisy - reálné vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku - stanovují se dle odpisového plánu účetní jednotky 2) Daňové odpisy – stanoveny zákonem o daních z příjmů Druhy daňových odpisů: a)Rovnoměrné b)Zrychlené Zvýšený odpis v prvním roce – platí pro odpisové skupiny 1,2 a 3, pokud je poplatník prvním vlastníkem DHM Odpisy ze zvýšené vstupní ceny – dojde-li k technickému zhodnocení Daňové odpisy nehmotného majetku – uvádějí se s přesností na měsíce a)Audiovizuální díla – 18 měsíců b)Software a nehmotné výsledky výzkumu – 36 měsíců c)Zřizovací výdaje – 60 měsíců d)Ostatní dlouhodobý majetek – 72 měsíců

6 Pořízení dlouhodobého majetku a) dodavatelsky , ,022,| FAP za DM montáž,dopravu VUD-převod do užívání VPD za DM montáž,dopravu b) majetek nabytý vlastní činností 623, , VUD-DM vytvořený vlastní činností přeprava, montáž vl.činností c) bezúplatné nabytí (např. po skončení leasingu) 01., , 08. ocenění reprodukční PC

7 d) darování DM ,02.,03. ocenění reprodukční PC e) převod z osobního užívání do podnikání ,02.,03. ocenění reprodukční PC f) vklad od jiné osoby ( vklady společníků) 411, ,02.,03. ocenění reprodukční PC

8 Pořízení dlouhodobého majetku formou záloh , , VBU-poskytnutá záloha VBU-doplatek rozdílu mezi FAP a zálohou zúčtování zálohy FAP za DM DPH

9 Účtování odpisů 081, VÚD

10 Vyřazení dlouhodobého majetku a) Zcela odepsaný dlouhodobý majetekPC = OPRÁVKY PCOprávky vyřazení DM v PC b) Dlouhodobý majetek odepsaný pouze částečněOPRÁVKY < PC Účtování se rozděluje na tři části: 1. Zaúčtování řádného odpisu DM za část běžného účetního období 2. Doúčtování zůstatkové ceny 3. Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence PC Oprávky 1. řádný odpis 2.zůstatková cena 3. vyřazení z evidence

11 Prodej dlouhodobého majetku řádný odpis 2. zůstatková cena 3. vyřazení z evidence FAV za prodej DPH

12 Likvidace dlouhodobého majetku a) Likvidace v důsledku opotřebení – velká poruchovost, technická zaostalost dodatečný odpis=ZC 2.vyřazení v PC b) Likvidace v důsledku manka a škody (582) 1.řádný odpis 2.zůstatková cena 3.vyřazení v PC

13 Náhrada škody od pojišťovny 648(688) předpis náhrady škody úhrada škody Náklady a výnosy vznikající při likvidaci dlouhodobého majetku a)Náklady – demontáž DM, odvoz b)Výnosy – použitelný materiál zbylý z DM FAP za práce spojené s likvidací zbylý materiál z likvidace

14 Darování dlouhodobého majetku řádný odpis 2.zůstatková cena 3.vyřazení v PC

15 Převod DM do osobního užívání řádný odpis 2.zůstatková cena 3.vyřazení v PC

16 061- podíly v ovládaných a řízených osobách – 40% hlasovacích práv 062 – podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem – nad 20% hlasovacích práv 063 – realizovatelné cenné papíry a podíly - s podílem do 20% 065 – dluhové cenné papíry držené do splatnosti – dluhopisy, směnky 066,067 – dlouhodobě poskytnuté půjčky, tichý společník 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek – termínované vklady se splatností nad 1 rok Dlouhodobý finanční majetek

17 Oceňování dl. fin. majetku Pořizovací cena: 1) Cena za kterou byl fin. majetek pořízen 2) Vedlejší náklady související s pořízením Vedlejší náklady zahrnují : 1)Poplatky a provize na burze 2)Odměny makléřům, právníkům, poradcům

18 Pořízení a prodej dlouhodobého finančního majetku 211,221, ,062, nákup cenných papírůpřevod na přísl. maj. účet vyřazení v PC ,221,378 Tržby z prodaného finančního majetku Pořízení a úbytek prodaného finančního majetku prodejní cena

19 Výnosy z držby dlouhodobého finančního majetku 1)Příjmy z dividend – z majetku účtovaných na účtech 061,062,063 účtují se na účtu 665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku daň 15% - účtují se po odpočtu srážkové daně – odvod daně provádí účetní jednotka vyplácející dividendy 2)Výnosy z dluhopisů, vkladních listů přiznání dividend výplata dividend výnosový úrok příjem na BÚ


Stáhnout ppt "Charakteristika dlouhodobého majetku Členění: 1)Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky, stavby, SMV nad 40 000 Kč, pěstitelské celky, základní stádo a tažná."

Podobné prezentace


Reklamy Google