Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HARAKTERISTIKA OSOBNOSTI U Č ITELE. OTÁZKY: TYPOLOGIE OSOBNOSTI UČITELE. POŽADAVKY NA VÝKON ROLE UČITELE Z HLEDISKA SOUČASNÝCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN. VZTAH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HARAKTERISTIKA OSOBNOSTI U Č ITELE. OTÁZKY: TYPOLOGIE OSOBNOSTI UČITELE. POŽADAVKY NA VÝKON ROLE UČITELE Z HLEDISKA SOUČASNÝCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN. VZTAH."— Transkript prezentace:

1 C HARAKTERISTIKA OSOBNOSTI U Č ITELE

2 OTÁZKY: TYPOLOGIE OSOBNOSTI UČITELE. POŽADAVKY NA VÝKON ROLE UČITELE Z HLEDISKA SOUČASNÝCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN. VZTAH MEZI UČITELEM A ŽÁKEM.

3 Po ž adavky na profesi a osobnost u č itele: učitel musí vychovávat, dobře znát psychiku žáka, musí vyučovat, tj. vzdělávat, znát svůj obor, umět používat pedagogicko-psychologické poznatky, mít osobní vzhled, kulturnost… atd.

4 Motivace k u č itelskému povolání: (dle Casselmannovy typologie) podle zam ěř enosti: logotrop: učitel zaměřený na svůj obor, na obsah svého předmětu, pečuje o své sbírky, s nadšením vede nejrůznější kroužky, nelituje času ani námahy, aby získal žáky pro svůj předmět. a1) filozoficky orientovaný : seznamuje žáky s nejrůznějšími filozofickými směry a který jim pomáhá nalézt smysl života. a2) vědecky orientovaný : poznatky exaktních věd, jeho nadšení pro obor je velice nakažlivé, pro žáky se stává životním vzorem, může ublížit žákům…

5 podle zam ěř enosti: paidotrop: učitel orientovaný spíše na žáky, na jejich problémy, zájmy apod. b1) individuálně psychologicky orientovaný : velmi citlivý, chápavý přístup k jednotlivým žákům, snaží se je dobře poznat, pochopit a získat si jejich důvěru. b2) sociálně-psychologicky orientovaný : zaměřený na žáky jako na určitou sociální skupinu, zajímá se o problémy dětí a mládeže určitého věku, přemýšlí, jak rozvíjet jejich myšlení, paměť, ale také vůli, zájmy, motivaci (a nejen vědomosti).

6 podle stylu vedení: autoritativní – vyžaduje důsledné plnění svých příkazů, v rejstříku jeho výchovných prostředků převažuje trest. sociální – respektuje samostatné rozhodování žáků, podporuje jejich iniciativu, je k dětem přátelský, dá jim možnost projevit jejich osobnost.

7 podle pou ž ití pedagogických postup ů : vědecko-systematický : vysvětluje správně, srozumitelně a systematicky látku, rozvíjí logické myšlení. umělecký: upoutá pozornost, snaží se rozvíjet kladnou motivaci k předmětu. praktický: využití názorných pomůcek, snaží se děti hodně naučit.

8 Döringova typologie: ideový: (nábo ž enský): vychovávání podle vlastních p ř edstav, podle svého p ř esv ě d č ení, je uzav ř ený, vá ž ný, s tvrdými morálními zásadami, ž ák ů m se jeví jako nudný, bez smyslu pro humor; estetický: s p ř evahou emo č ní slo ž ky osobnosti nad racionální, preferuje tvo ř ivý p ř ístup d ě tí; sociální: zam ěř uje se na t ř ídu jako celek, trp ě livý a tolerantní, d ě tmi je oblíben, ale mívá problémy s kázní; teoretický: zam ěř en spíše na vyu č ovací p ř edm ě t ne ž na ž áka, všt ě puje v ě domosti; ekonomický: snaha o dosa ž ní optimálních výsledk ů ve výuce; mocenský: prosazuje svoji osobnost, velká míra trest ů, autorita je zalo ž en na strachu.

9 Lukova typologie: podle reakce na podn ě ty: naivně reproduktivní typ : reaguje instinktivně, žáky vede k mechanickému osvojování vědomostí, bývá oblíben mladšími žáky. naivně produktivní typ : reakce pohotové, na základě logického úsudku, tvořivá a samostatná řešení problémů, oblíben u žáků středního a staršího školního věku. podle zpracování vn ě jších podn ě t ů : reflexivně reproduktivní : v rozhodování těžkopádný, řešení nezvyklých situací mu působí obtíže, nemá autoritu a bývá neoblíben. reflexivně produktivní : nemá pochopení pro problémy svých žáků, náročné situace řeší způsoby, které nevedou k pozitivním výsledkům, u žáků bývá neoblíben.

10 Learyho typologie: Autokratická osobnost; Egocentrický; Agresivní; Podezíravá; Ponížená; Hyperkonformní; Hyperafiliativní; Hyperprotektivní.

11 Typ u č itele podle stylu vedení ž áka: styl autoritativní = autokratický, dominantní. vychází z: nedůvěry učitele v žáka, žáky neustále vede a kontroluje, poskytuje málo samostatnosti a iniciativy, málo porozumění pro jejich potřeby, vyžaduje okamžité podřízení a bezpodmínečnou kázeň, mnoho rozkazuje a trestá. u žáků vyvolává: vyšší napětí, dráždivost, dominanci, agresivitu, činnost. orientovaná na: příkazy, zákazy, nátlaky, na tresty za nesplnění úkolu, negativní vliv na žáky, blokuje samostatnost, tvořivost.

12 styl liberální: neúčast učitele na skupinových aktivitách, učitel žáky nevede, nekontroluje, nebo jen velice málo, nespolupracuje, naprostá volnost v rozhodování, maximální množství svobody.

13 styl demokratický: Učitel má vedoucí roli, spolupráce s žáky a účasti na jejich životě, dává méně příkazů, podporuje iniciativu žáků, porozumění, učitel respektuje jejich názory přání, přátelské vztahy.

14 Charakterov ě – volní vlastnosti u č itele: vztah k sob ě : objektivní sebehodnocení a zdravé sebev ě domí, m ě l by mít ty kladné vlastnosti, které od ž ák ů ve výchov ě sám vy ž aduje, náro č ný sám na sebe, nep ř ece ň ovat se/nepodce ň ovat se Zdravá sebed ů v ě ra: v sebe, ve své schopnosti, metody, postoje. Sebepojetí: soubor postoj ů jedince k sob ě a jako ka ž dý postoj má tedy i postoj k sob ě samému t ř i slo ž ky: kognitivní, poznávací, tj. sebepoznávací, emo č n ě -hodnotící, tj. sebehodnotící a seberealiza č ní. Venovy diagramy: subjektivní já = vlastní p ř edstava o sob ě sama, jaký jsem, kam pat ř ím, co umím; zrcadlové já: to, co si o m ě myslí, jak m ě vnímají druzí lidé; reálné já: skute č né vlastnosti, schopnosti, které ale neznám zcela ani já ani druzí lidé; ideální já: naše p ř ání, perspektivy, mo ž nosti, p ř edpoklady našeho rozvoje.

15 Charakterov ě – volní vlastnosti u č itele: vztah k druhým: p ř edevším k d ě tem, ale také ke koleg ů m, ř editeli, rodi čů m: vzájemné pochopení, up ř ímné a č estné jednání, p ř átelskost, v ř elost – citlivost pro druhé, tj. schopnost vycítit o č ekávání, snahy a pot ř eby ž ák ů, ur č itý stupe ň dominance vztah k práci: zodpov ě dný, sv ě domitý, „u č itel chápe své povolání jako ur č ité poslání“ vztah k hodnotám: postoj u č itele k materiálním i duchovním hodnotám, tedy vztah k pen ě z ů m, ale také ke kultu ř e, v ě d ě č i pravd ě, smysl u č itele pro spravedlnost, tak i jeho vztah k p ř írod ě č i jeho názor na smysl ž ivota a zp ů sob jeho pro ž ívání, bezúhonnost ve vlastním soukromém ž ivot ě volní vlastnosti: sebeovládání, trp ě livost, rozhodnost, d ů slednost, vytrvalost, hou ž evnatost, d ů slednost…

16 Dynamické vlastnosti, temperament u č itele Klasická temperamentová typologie: (dle Hippokrata) sangvinik: společenský, přátelský, vyrovnaný, aktivní, optimistický, výřečný, rozhodný, ale také lhostejný, lehkomyslný, nevytrvalý, příliš ovlivnitelný, nesoustředěný, málo náročný k sobě, se sklonem k povrchnosti zájmů a citů úkoly: pěstovat větší vytrvalost, důslednost, soustředění apod. cholerik: průbojný, energický, nebojácný, zásadový, tvořivý, samostatný, velmi aktivní, náladový s nedostatkem sebeovládání, dříve jedná než myslí, nesnášenlivý, tvrdohlavý, vzdorovitý. úkoly: naučit se více ovládat, nedávat příliš najevo své prožívání. flegmatik: trpělivý, rozvážný, vyrovnaný, klidný, zodpovědný, se smyslem pro spravedlnost, vytrvalý, přizpůsobivý, disciplinovaný, spolehlivý, nerozhodný, pasivní, se sklonem k lenosti a setrvačnosti v názorech či metodách. úkoly: zvýšit pružnost, aktivitu, překonat pohodlnost, rozvíjet tvořivost. melancholik: velmi citlivý, chápající, obětavý, svědomitý, pečlivý, ale zároveň pesimistický, starostlivý, bojácný, plachý, uzavřený, urážlivý, nedůvěřivý, shovívavý, mírný, nedůsledný, málo praktický. úkoly: zaujmout reálný postoj k životu, neidealizovat si skutečnost

17 Jungova typologie: extrovert: dru ž ný, spole č enský, má hodn ě p ř átel, cítí pot ř ebu být obklopen lidmi, se kterými se m ůž e povídat, nerád sám č te a studuje, tou ž í po vzrušení, rád riskuje, je spíše impulzivní, lehce se rozhn ě vá, má sklon k agresivnosti, je bezstarostný, nenucený, optimistický, veselý, lehkomyslný. introvert: klidný, introspektivní, spíše nesm ě lý, zdr ž enlivý, uzav ř ený v ůč i lidem, kte ř í nejsou jeho intimními p ř áteli, nemá rád vzrušení, bere vá ž n ě ka ž dodenní povinnosti a oce ň uje spo ř ádaný zp ů sob ž ivota, p ř ísn ě kontroluje své city, málokdy se rozzlobí, je spolehlivý, trochu pesimistický, klade velký d ů raz na etickou stránku v ě cí.

18 Eysenckova typologie: škála tzv. neuroticismu: Labilita: náladovost, nedostatek sebeovládání a sebejistoty, nadm ě rná vzrušivost i na podn ě ty menší intenzity, spole č enská plachost, neklid. Stabilita: – u č itelé by m ě li být co nejvíce stabilní.

19 Speciální schopnosti: (dovednosti) p ř edur č ují úsp ě šnost u č itele: didaktické schopnosti: volba vhodných vyu č ovacích metod, probouzí zájem o p ř edm ě t, rozši ř uje dosavadní v ě domosti, p ř edevším rozvíjí samostatné myšlení, tvo ř ivost,… konstruktivní sch.: umo žň ují formulovat vyu č ovací a výchovné postupy na základ ě anticipace jejich výsledk ů. percep č ní schopnosti. zahrnují vnímání d ě ní ve t ř íd ě a sociální vnímání ž ák ů. expresívní sch.: srozumitelné verbální i neverbální vyjad ř ování myšlenek, cit ů a postoj ů, pat ř í sem herecké dovednosti: mimika, gesta, práce s hlasem, ž ivá a obrazná ř e č. komunikativní sch.: schopnost interakce u č itele s ž áky, tj. jednat s nimi, najít k nim vhodný p ř ístup, navázat vztahy porozum ě ní, akceptace a vzájemného respektu.

20 Speciální schopnosti (dovednosti): p ř edur č ují úsp ě šnost u č itele: organiza č ní sch.: ř ízení vlastní pedagogické práce, p ř íp. mimoškolní aktivity. schopnost sebereflexe: tj. znát sám sebe, v ě d ě t o svých p ř ednostech ale i nedostatcích a mít „zp ě tnou vazbu“. pedagogický takt: správné, citlivé a pohotové vedení ž ák ů, projevuje se empatií: schopností vcítit se do psychiky d ě tí, chápat jejich pot ř eby, vnit ř ní motivy, pocity, zájmy apod. + pohotové rozhodování, objektivní hodnocení, smysl pro spravedlnost, p ř i výuce být náro č ný, ale zárove ň vytvo ř it p ř átelskou atmosféru,. Ž áci oce ň ují smysl pro humor a pedagogický optimismus = víru v ž áka, jeho lepší vlastnosti.

21 Vlastnosti úsp ě šného u č itele: Vřelost, Pochopení, Přátelskost, Přiměřený stupeň dominance Odpovědnost, Systematičnost, Tvořivost, Sebedůvěra, Optimismus, Inteligence, Emoční stabilita, Schopnost vytvářet dobré mezilidské vztahy Samostatnost, Verbální pohotovost, Pružnost, Odolnost a síla osobnosti, Rychlost a adekvátnost reakcí a rozhodování,….

22 Použitá literatura: Szachtová,A. a kol.: Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie. Plze ň, Z Č U 2000 Č áp, J.; Mareš,J: Psychologie pro u č itele. Praha, Portál 2001; Gillernová,I.; Hermochová,S.; Šubrt,R.: Sociální dovednosti u č itele. Praha, SPN 1990; Helus,Z.: Sociální psychologie pro u č itele. Praha, Karolinum 2001.

23 D ě kuji za pozornost!!!


Stáhnout ppt "C HARAKTERISTIKA OSOBNOSTI U Č ITELE. OTÁZKY: TYPOLOGIE OSOBNOSTI UČITELE. POŽADAVKY NA VÝKON ROLE UČITELE Z HLEDISKA SOUČASNÝCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN. VZTAH."

Podobné prezentace


Reklamy Google