Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Mgr. Karin Běhálková

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení vyhlášení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (červen 2015) dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-zpusobu- rozdeleni-a-cerpani-dotace-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-56302/ dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-zpusobu- rozdeleni-a-cerpani-dotace-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-56302/ vyhlášení dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (září 2015) sběr žádostí poskytovatelů prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“; termín od do https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html hodnocení žádostí dle podmínek vyhlášeného dotačního programu (listopad, prosinec 2015) příjem dotace ze státního rozpočtu (leden 2016) výpočet návrhu dotace dle vyhlášeného dotačního programu (leden 2016) rozhodnutí o návrhu dotací – předpoklad – březen 2016

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení posouzení návrhu dotace sociálním výborem z hlediska dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu a výpočtu výše dotace (únor 2016) schválení návrhu dotace pro jednotlivé sociální služby v orgánech kraje (březen 2016) uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb (duben 2016+) výplata splátek dotací - příjem z MPSV na MSK (1. splátka a 2. splátka ) výplata splátek dotací poskytovatelům sociálních služeb – nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy, v případě zpoždění splátky z MPSV do 30 dnů od doručení splátky na MSK

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení evidence změn na základě žádostí poskytovatelů během roku (max. do ) evidence a posuzování žádostí o dofinancování sociálních služeb a nových sociálních služeb v termínech stanovených radou kraje vyúčtování dotací ze strany žadatelů vůči MSK ( ) vyúčtování dotace ze strany kraje vůči MPSV ( ) následná kontrola vyúčtování dotací odborem sociálních věcí v součinnosti s odborem kontroly (rok 2016+) kontrola u poskytovatelů sociálních služeb – 1 x za tři roky

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení na r určen pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb zařazené do sítě sociálních služeb v MSK dotace poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o dotaci v průběhu roku možnost podání žádosti o dofinancování a žádosti o dotaci pro nové sociální služby v termínech stanovených radou kraje - o dofinancování mohou požádat sociální služby, které podaly žádost o poskytnutí dotace v aplikaci OKslužby – poskytovatel až do výše optimálního návrhu - nové sociální služby – podmínky pro financování dle SPRSS MSK; zařazení do sítě (veřejný zadavatel, finanční spoluúčast, místní dostupnost)

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Žádost o dotaci – novinky pro r žádost podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, vydaným certifikační autoritou s akreditací Ministerstva vnitra – podrobné pokyny na: povinná příloha žádosti pro r Příloha k žádosti o poskytnutí dotace – vyrovnávací platba (příloha č. 4 vyhlášeného dotačního programu) – pro každou službu zvlášť nepovinné přílohy: směrnice pro stanovení správní režie (pro žádost), zplnomocnění zástupce (pro žádost), vyjádření potřebnosti pro nové služby (pro každou službu zvlášť), oprávnění poskytovatele dotace vyžádat k uvedeným skutečnostem doplňující informace Dotace ???

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Žádost o dotaci – novinky 2016 – upozornění před zahájením vytváření žádosti nutno překontrolovat, zda údaje v registru poskytovatelů jsou aktuální. Oprava údajů registru provedená až v průběhu vyplňování žádosti se v žádosti již neprojeví a může zkomplikovat vlastní podání žádosti. Zásadní nesrovnalosti brání podání žádosti! jestliže žádost elektronicky podepisuje osoba, která není statutárním zástupcem žadatele, musí být jako příloha žádosti vložena el. kopie pověření k podání žádosti jestliže jménem organizace jedná více statutárních zástupců společně, pak žádost musí elektronicky podepsat všichni statutární zástupci. Pokud ji podepisuje pouze jeden, musí být k tomu zplnomocněn ostatními statutárními zástupci a kopie tohoto zplnomocnění musí být vložena jako příloha žádosti

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení – novinky r minimální úhrady od uživatelů – nové sazby minimální úhrady z veřejného zdravotního pojištění – nové sazby meziroční nárůst rozpočtu – maximálně 5 % při stejné kapacitě; vyšší nárůst rozpočtu nutno zdůvodnit maximální výše správní režie – maximálně 12 % celkových nákladů služby; z dotace maximálně 12 % poskytnuté dotace; Správní režie, na kterou je poskytnuta dotace, může být použita pouze k úhradě uznatelných nákladů. Před podpisem smlouvy je nutno doložit směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Žadatel musí uplatnit jednotný způsob úhrady správní režie pro všechny sociální služby. vyrovnávací platba – viz dále

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Vyjádření potřebnosti sociální služby: posouzení, zda poskytování služby je či není v souladu se SPRSS MSK – u stávajících služeb – kontrola zařazení do sítě, vč. kapacit a místa poskytování u nových služeb vyžádáno stanovisko obcí o potřebnosti služby a o výši jejich finanční spoluúčasti; podmínky financování nových a stávajících, dosud z veřejných zdrojů nefinancovaných sociálních služeb: - deklarace potřebnosti dané sociální služby, - minimální podíl spolufinancování sociální služby ze strany obce, - u pobytových sociálních služeb min. 30 % - u ambulantních sociálních služeb min. 25 % - u terénních sociálních služeb min. 20 % - u odborného sociálního poradenstvímin. 30 % - místní dostupnost služby - vznik v primárně nepokrytých oblastech - výjimky - např. transformace, převod zřizovatelských funkcí, … obec nedeklaruje potřebnost - návrh dotace 0 obec deklaruje potřebnost, nesplňuje minimální podíl spolufinancování sociální služby - návrh dotace 0 obec deklaruje potřebnost, splňuje minimální podíl spolufinancování sociální služby - stanoven návrh dotace

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Zhodnocení přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociální služby, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v požadavku na dotaci: uznatelné náklady projektu: vznik – , uhrazeny do požadavek na dotaci krácen o neuznatelné a nadhodnocené náklady uznatelné náklady = všechny náklady související s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb neuznatelné náklady - např. investice, odpisy, amortizace, pokuty, úroky, penále atd. při nezdůvodněném meziročním navýšení rozpočtu nad 5 % - krácení až o nepřípustné meziroční navýšení maximální výše dotace na osobní náklady – 30 tis. Kč/přepočtený úvazek

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování sociální služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby Je posuzována: výše předpokládaných úhrad uživatelů (dle stanovené minimální průměrné výše úhrad): - při nezdůvodněném nenaplnění úhrad - krácení požadavku až do výše nevybraných úhrad výše předpokládaných úhrad z veřejného zdravotního pojištění (dle průměrné výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění): - při nezdůvodněném nedodržení minimální výše úhrad - krácení požadavku až do výše nenaplněných úhrad výše příspěvku obce jako zřizovatele a dotace obce: - při nezdůvodněném meziročním poklesu - krácení požadavku až do výše nezdůvodněného poklesu

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace Výpočet optimálního návrhu dotace požadovaná dotace snížená o neuznatelné a nadhodnocené náklady a o případné další částky dle podmínek dotačního programu Výpočet návrhu dotace (tzv. reálný návrh) I.stávající sociální služby financované v roce 2015 z dotace MSK (z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu): výpočet průměrných ročních nákladů pro každý druh sociální služby na pracovní úvazek a u pobytových služeb také na lůžko výpočet „přepočtených ročních nákladů“ z průměrných ročních nákladů podle druhu sociální služby a z počtu pracovních úvazků dané sociální služby, popř. z počtu lůžek, výpočet procenta dotace k těmto přepočteným ročním nákladům porovnání procenta dotace pro každou sociální službu s průměrným procentem dotace v daném druhu sociální služby výpočet průměrného poměru dotace MPSV k přepočteným nákladům pro každý druh sociální služby

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace zařazení sociálních služeb do 5 tříd dle zjištěných odchylek, kdy sociální služby s nejmenším procentem dotace byly zařazeny do třídy 1 a sociální služby s největším procentem dotace do třídy 5 výpočet dotace pro jednotlivé sociální služby dle rozdělení do tříd, a to jako výše přidělené dotace roku 2015 násobená příslušným koeficientem; koeficienty budou stanoveny zastupitelstvem kraje v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu vypočtený návrh dotace navýšen o částku určenou na mzdy, platy a jejich navýšení (dle rozhodnutí) limitování vypočtené dotace maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé sociální služby pro rok 2015 a maximální výši oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace II.sociální služby nově vzniklé nebo dosud z veřejných zdrojů nefinancované: výpočet průměrné výše dotace na úvazek/lůžko pro každý druh sociální služby (průměrný náklad na úvazek/lůžko násobený průměrným procentem dotace v daném druhu služeb; viz výpočet pro stávající služby) vynásobení průměrné výše dotace na úvazek/lůžko počtem úvazků/lůžek uvedeném v žádosti o dotaci pro rok 2016 pro konkrétní sociální službu (kapacita zařazená do krajské sítě) snížení vypočtené částky o 10 % a její limitování maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé sociální služby pro rok 2016 a maximální výši oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Smlouva o poskytnutí dotace Doklady nutné k uzavření smlouvy – maximálně do 4 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace: potvrzení bezdlužnosti (FÚ, OSSZ) - originály nebo úředně ověřené kopie ne starší 3 měsíců. doklady o právní subjektivitě (stanovy, zřizovací listina) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce doklad o přidělení IČ smlouva o zřízení běžného účtu – prostá kopie nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané dotace směrnice (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) Lze doložit čestným prohlášením statutárního orgánu o platnosti již doložených dokladů na KÚ v r Výjimky z dokladování – obce, příspěvkové organizace MSK

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Smlouva o poskytnutí dotace termíny splátek povinnost řídit se smlouvou, podmínkami programu, skutečnostmi v žádosti, právními předpisy služby poskytovat v období – oddělená účetní evidence sociální služby označení originálů účetních dokladů – registračním číslem služby, číslem smlouvy, výší použité dotace v Kč a formulací „Financováno z rozpočtu MSK“ dodržení nákladových rozpočtů – vysvětleno dále povinnost hlášení změn majících vliv na výši dotace či výši vyrovnávací platby a změn identifikačních údajů povinnost vyúčtování a předložení podkladů k posouzení vyrovnávací platby nepřevoditelnost dotace na jiný subjekt nezcizení majetku – 3 roky povinná publicita – na webu a ve výročních zprávách porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy = porušení rozpočtové kázně

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příloha smlouvy - Rozpočet rozpočet přílohou smlouvy rozpočet má dvě části (dva listy v excelovské tabulce) nákladový rozpočet seznam (poskytovatel uvede všechny podpořené služby, náklad celkem a výše dotace) a nákladový rozpočet služby (poskytovatel připraví pro všechny podpořené služby) rozpočet přepracován pro každou službu podle výše přidělené dotace u některých nákladových položek bude nutno rozpočet ze žádosti zpřesnit do více nákladových položek výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Povolené změny rozpočtu při vyúčtování dotace: jednotlivé nákladové druhy (uvedené v nákladovém rozpočtu služby) lze navýšit maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu, maximálně do výše celkových nákladů u jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Změny nad rámec výše uvedeného nutno žádat na příslušném formuláři; schvaluje rada kraje (uzavření dodatku ke smlouvě)

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nejčastější chyby údaje v žádosti se liší s doklady o právní subjektivitě (názvy organizací, služeb) chybí důležité komentáře (rozpočet, zdroje, kapacita, pracovní úvazky) nevyplněny kontaktní údaje nedoložení příloh k žádosti - potřebnost

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google