Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9."— Transkript prezentace:

1 Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9. 2015 Mgr. Karin Běhálková

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení vyhlášení Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (červen 2015) http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/socialni_oblast/podminky- dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-zpusobu- rozdeleni-a-cerpani-dotace-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-56302/ http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/socialni_oblast/podminky- dotacniho-programu-na-podporu-poskytovani-socialnich-sluzeb-a-zpusobu- rozdeleni-a-cerpani-dotace-z-kapitoly-313-_-mpsv-statniho-rozpoctu-56302/ vyhlášení dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb (září 2015) http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/granty_vyhlasene.html sběr žádostí poskytovatelů prostřednictvím internetové aplikace „OKslužby – poskytovatel“; termín od 16. 10. 2015 do 3. 11. 2015 https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel_ku.html hodnocení žádostí dle podmínek vyhlášeného dotačního programu (listopad, prosinec 2015) příjem dotace ze státního rozpočtu (leden 2016) výpočet návrhu dotace dle vyhlášeného dotačního programu (leden 2016) rozhodnutí o návrhu dotací – předpoklad – březen 2016

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení posouzení návrhu dotace sociálním výborem z hlediska dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu a výpočtu výše dotace (únor 2016) schválení návrhu dotace pro jednotlivé sociální služby v orgánech kraje (březen 2016) uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb (duben 2016+) výplata splátek dotací - příjem z MPSV na MSK (1. splátka 15. 3. 2016 a 2. splátka 30. 6. 2016) výplata splátek dotací poskytovatelům sociálních služeb – nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy, v případě zpoždění splátky z MPSV do 30 dnů od doručení splátky na MSK

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Harmonogram dotačního řízení evidence změn na základě žádostí poskytovatelů během roku (max. do 31. 10. 2016) evidence a posuzování žádostí o dofinancování sociálních služeb a nových sociálních služeb v termínech stanovených radou kraje vyúčtování dotací ze strany žadatelů vůči MSK (5. 2. 2017) vyúčtování dotace ze strany kraje vůči MPSV (15. 2. 2017) následná kontrola vyúčtování dotací odborem sociálních věcí v součinnosti s odborem kontroly (rok 2016+) kontrola u poskytovatelů sociálních služeb – 1 x za tři roky

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení na r. 2016 určen pro všechny registrované poskytovatele sociálních služeb zařazené do sítě sociálních služeb v MSK dotace poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o dotaci v průběhu roku možnost podání žádosti o dofinancování a žádosti o dotaci pro nové sociální služby v termínech stanovených radou kraje - o dofinancování mohou požádat sociální služby, které podaly žádost o poskytnutí dotace v aplikaci OKslužby – poskytovatel až do výše optimálního návrhu - nové sociální služby – podmínky pro financování dle SPRSS MSK; zařazení do sítě (veřejný zadavatel, finanční spoluúčast, místní dostupnost)

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Žádost o dotaci – novinky pro r. 2016 žádost podepsána elektronicky osobním kvalifikovaným certifikátem, vydaným certifikační autoritou s akreditací Ministerstva vnitra – podrobné pokyny na: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt povinná příloha žádosti pro r. 2016 - Příloha k žádosti o poskytnutí dotace – vyrovnávací platba (příloha č. 4 vyhlášeného dotačního programu) – pro každou službu zvlášť nepovinné přílohy: směrnice pro stanovení správní režie (pro žádost), zplnomocnění zástupce (pro žádost), vyjádření potřebnosti pro nové služby (pro každou službu zvlášť), oprávnění poskytovatele dotace vyžádat k uvedeným skutečnostem doplňující informace Dotace ???

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Žádost o dotaci – novinky 2016 – upozornění před zahájením vytváření žádosti nutno překontrolovat, zda údaje v registru poskytovatelů jsou aktuální. Oprava údajů registru provedená až v průběhu vyplňování žádosti se v žádosti již neprojeví a může zkomplikovat vlastní podání žádosti. Zásadní nesrovnalosti brání podání žádosti! jestliže žádost elektronicky podepisuje osoba, která není statutárním zástupcem žadatele, musí být jako příloha žádosti vložena el. kopie pověření k podání žádosti jestliže jménem organizace jedná více statutárních zástupců společně, pak žádost musí elektronicky podepsat všichni statutární zástupci. Pokud ji podepisuje pouze jeden, musí být k tomu zplnomocněn ostatními statutárními zástupci a kopie tohoto zplnomocnění musí být vložena jako příloha žádosti

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Dotační řízení – novinky r. 2016 minimální úhrady od uživatelů – nové sazby minimální úhrady z veřejného zdravotního pojištění – nové sazby meziroční nárůst rozpočtu – maximálně 5 % při stejné kapacitě; vyšší nárůst rozpočtu nutno zdůvodnit maximální výše správní režie – maximálně 12 % celkových nákladů služby; z dotace maximálně 12 % poskytnuté dotace; Správní režie, na kterou je poskytnuta dotace, může být použita pouze k úhradě uznatelných nákladů. Před podpisem smlouvy je nutno doložit směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) u žadatele. Žadatel musí uplatnit jednotný způsob úhrady správní režie pro všechny sociální služby. vyrovnávací platba – viz dále

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Vyjádření potřebnosti sociální služby: posouzení, zda poskytování služby je či není v souladu se SPRSS MSK – u stávajících služeb – kontrola zařazení do sítě, vč. kapacit a místa poskytování u nových služeb vyžádáno stanovisko obcí o potřebnosti služby a o výši jejich finanční spoluúčasti; podmínky financování nových a stávajících, dosud z veřejných zdrojů nefinancovaných sociálních služeb: - deklarace potřebnosti dané sociální služby, - minimální podíl spolufinancování sociální služby ze strany obce, - u pobytových sociálních služeb min. 30 % - u ambulantních sociálních služeb min. 25 % - u terénních sociálních služeb min. 20 % - u odborného sociálního poradenstvímin. 30 % - místní dostupnost služby - vznik v primárně nepokrytých oblastech - výjimky - např. transformace, převod zřizovatelských funkcí, … obec nedeklaruje potřebnost - návrh dotace 0 obec deklaruje potřebnost, nesplňuje minimální podíl spolufinancování sociální služby - návrh dotace 0 obec deklaruje potřebnost, splňuje minimální podíl spolufinancování sociální služby - stanoven návrh dotace

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Zhodnocení přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociální služby, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných nákladů zahrnutých v požadavku na dotaci: uznatelné náklady projektu: vznik 1. 1. – 31. 12. 2016, uhrazeny do 31. 1. 2017 požadavek na dotaci krácen o neuznatelné a nadhodnocené náklady uznatelné náklady = všechny náklady související s poskytováním sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb neuznatelné náklady - např. investice, odpisy, amortizace, pokuty, úroky, penále atd. při nezdůvodněném meziročním navýšení rozpočtu nad 5 % - krácení až o nepřípustné meziroční navýšení maximální výše dotace na osobní náklady – 30 tis. Kč/přepočtený úvazek

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Hodnocení žádostí o dotaci Zhodnocení zajištění dalších zdrojů financování sociální služby zejména vzhledem k druhu sociální služby a právní formě poskytovatele sociální služby Je posuzována: výše předpokládaných úhrad uživatelů (dle stanovené minimální průměrné výše úhrad): - při nezdůvodněném nenaplnění úhrad - krácení požadavku až do výše nevybraných úhrad výše předpokládaných úhrad z veřejného zdravotního pojištění (dle průměrné výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění): - při nezdůvodněném nedodržení minimální výše úhrad - krácení požadavku až do výše nenaplněných úhrad výše příspěvku obce jako zřizovatele a dotace obce: - při nezdůvodněném meziročním poklesu - krácení požadavku až do výše nezdůvodněného poklesu

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace Výpočet optimálního návrhu dotace požadovaná dotace snížená o neuznatelné a nadhodnocené náklady a o případné další částky dle podmínek dotačního programu Výpočet návrhu dotace (tzv. reálný návrh) I.stávající sociální služby financované v roce 2015 z dotace MSK (z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu): výpočet průměrných ročních nákladů pro každý druh sociální služby na pracovní úvazek a u pobytových služeb také na lůžko výpočet „přepočtených ročních nákladů“ z průměrných ročních nákladů podle druhu sociální služby a z počtu pracovních úvazků dané sociální služby, popř. z počtu lůžek, výpočet procenta dotace k těmto přepočteným ročním nákladům porovnání procenta dotace pro každou sociální službu s průměrným procentem dotace v daném druhu sociální služby výpočet průměrného poměru dotace MPSV k přepočteným nákladům pro každý druh sociální služby

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace zařazení sociálních služeb do 5 tříd dle zjištěných odchylek, kdy sociální služby s nejmenším procentem dotace byly zařazeny do třídy 1 a sociální služby s největším procentem dotace do třídy 5 výpočet dotace pro jednotlivé sociální služby dle rozdělení do tříd, a to jako výše přidělené dotace roku 2015 násobená příslušným koeficientem; koeficienty budou stanoveny zastupitelstvem kraje v závislosti na objemu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu vypočtený návrh dotace navýšen o částku určenou na mzdy, platy a jejich navýšení (dle rozhodnutí) limitování vypočtené dotace maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé sociální služby pro rok 2015 a maximální výši oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Výpočet návrhu dotace II.sociální služby nově vzniklé nebo dosud z veřejných zdrojů nefinancované: výpočet průměrné výše dotace na úvazek/lůžko pro každý druh sociální služby (průměrný náklad na úvazek/lůžko násobený průměrným procentem dotace v daném druhu služeb; viz výpočet pro stávající služby) vynásobení průměrné výše dotace na úvazek/lůžko počtem úvazků/lůžek uvedeném v žádosti o dotaci pro rok 2016 pro konkrétní sociální službu (kapacita zařazená do krajské sítě) snížení vypočtené částky o 10 % a její limitování maximální výší na úrovni optimálního návrhu pro jednotlivé sociální služby pro rok 2016 a maximální výši oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Smlouva o poskytnutí dotace Doklady nutné k uzavření smlouvy – maximálně do 4 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace: potvrzení bezdlužnosti (FÚ, OSSZ) - originály nebo úředně ověřené kopie ne starší 3 měsíců. doklady o právní subjektivitě (stanovy, zřizovací listina) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce doklad o přidělení IČ smlouva o zřízení běžného účtu – prostá kopie nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané dotace směrnice (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie (nepřímých administrativních nákladů) Lze doložit čestným prohlášením statutárního orgánu o platnosti již doložených dokladů na KÚ v r. 2015. Výjimky z dokladování – obce, příspěvkové organizace MSK

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Smlouva o poskytnutí dotace termíny splátek povinnost řídit se smlouvou, podmínkami programu, skutečnostmi v žádosti, právními předpisy služby poskytovat v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 oddělená účetní evidence sociální služby označení originálů účetních dokladů – registračním číslem služby, číslem smlouvy, výší použité dotace v Kč a formulací „Financováno z rozpočtu MSK“ dodržení nákladových rozpočtů – vysvětleno dále povinnost hlášení změn majících vliv na výši dotace či výši vyrovnávací platby a změn identifikačních údajů povinnost vyúčtování a předložení podkladů k posouzení vyrovnávací platby nepřevoditelnost dotace na jiný subjekt nezcizení majetku – 3 roky povinná publicita – na webu a ve výročních zprávách porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy = porušení rozpočtové kázně

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Příloha smlouvy - Rozpočet rozpočet přílohou smlouvy rozpočet má dvě části (dva listy v excelovské tabulce) nákladový rozpočet seznam (poskytovatel uvede všechny podpořené služby, náklad celkem a výše dotace) a nákladový rozpočet služby (poskytovatel připraví pro všechny podpořené služby) rozpočet přepracován pro každou službu podle výše přidělené dotace u některých nákladových položek bude nutno rozpočet ze žádosti zpřesnit do více nákladových položek výše jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace nepřekročí výši jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Povolené změny rozpočtu při vyúčtování dotace: jednotlivé nákladové druhy (uvedené v nákladovém rozpočtu služby) lze navýšit maximálně o 20 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu, maximálně do výše celkových nákladů u jednotlivých položek v nákladovém rozpočtu služby předloženém v žádosti o dotaci Změny nad rámec výše uvedeného nutno žádat na příslušném formuláři; schvaluje rada kraje (uzavření dodatku ke smlouvě)

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nejčastější chyby údaje v žádosti se liší s doklady o právní subjektivitě (názvy organizací, služeb) chybí důležité komentáře (rozpočet, zdroje, kapacita, pracovní úvazky) nevyplněny kontaktní údaje nedoložení příloh k žádosti - potřebnost

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Seminář pro poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 30. 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google