Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální konference Operační program Průmysl a podnikání 2004–2006, výsledky, hodnocení a dopady pro nové programové období 2007–2013 25. května 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální konference Operační program Průmysl a podnikání 2004–2006, výsledky, hodnocení a dopady pro nové programové období 2007–2013 25. května 2009."— Transkript prezentace:

1 Regionální konference Operační program Průmysl a podnikání 2004–2006, výsledky, hodnocení a dopady pro nové programové období 2007–2013 25. května 2009 Hradec Králové

2 Základní pravidla čerpání z operačních programů MPO 25. května 2009 Hradec Králové Ing. Petr Porák Odbor implementace SF

3 Schéma čerpání z operačních programů MPO Podrobný návod viz Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI – obecná část (dále jen Pokyny – OČ)

4  Kvalitní podnikatelský záměr  realizovatelný, efektivní, udržitelný  všechny významné body projektu  obsahuje stručný záměr projektu, potřebnost a jeho závažnost, připravenost žadatele k realizaci projektu, přínos projektu pro další rozvoj žadatele  je hlavním vodítkem pro hodnotitele  Získání informací o možnostech podpory záměru z dotačních programů  webové stránky MPO, agentury CzechInvest (dále jen CI) a jejích regionálních kanceláří, HK ČR, semináře, konference, brožury MPO  Sladění záměru s požadavky vybraného dotačního programu  seznámení se s podmínkami daného programu a podmínkami pro poskytnutí dotace a dalších povinných příloh 1. fáze – příprava projektu a podání žádosti

5 Podávání žádostí, zpráv a komunikace  Webová aplikace eAccount – nový prvek v OPPI  nepřetržitá, on-line přístupná žadatelům prostřednictvím Internetu (24/7)  jednoduchá, bezpečná výměna informací mezi žadatelem a implementační agenturou CI  usnadňuje práci s formuláři (systém nápověd) a vylepšuje informovanost o aktuální fázi projektu a následných krocích, které je možné v dané chvíli učinit  podmínky pro využití : splnění HW a SW požadavků PC založení Master účtu – obsahuje základní údaje o žadateli získání elektronického podpisu: První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eIdentity a. s. 1. fáze – příprava projektu a podání žádosti

6 Podání registrační žádosti - nový prvek OPPI  v návaznosti na konkrétní výzvu programu podpory  obsahuje omezené množství příloh (všechny až v plné žádosti)  požadavky na přílohy jsou pro jednotlivé programy podpory odlišné – viz Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu xxxx – specifická část  potvrzením RŽ ze strany implementační agentury CI je možné začít realizovat projekt ve vztahu ke způsobilým výdajů (nezaručuje ale následné schválení projektu k realizaci) 1. fáze – příprava projektu a podání žádosti Podání plné žádosti  časově následuje po schválené registrační žádosti  obsahuje podrobnější informace o projektu – viz Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu xxxx – specifická část  obsahuje rozšířené množství příloh oproti RŽ Hodnocení projektu  probíhá na agentuře CI, poté externími hodnotiteli (dle programu podpory) a nakonec hodnotitelskou komisí na základě výběrových kritérií – na webu MPO  informace o výsledku v eAccount a písemně  finální schválení projektu probíhá na MPO

7 2. fáze – realizace projektu Podmínky poskytnutí dotace  základní dokument definující povinnosti příjemce dotace vůči poskytovateli dotace (MPO)  stanovují, čím se musí žadatel řídit, co musí dodržet, k čemu se jejich podepsáním zavazuje (mj. harmonogram, rozpočet, závazné ukazatele apod.)  na jejich podepsání ze strany žadatele navazuje vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MPO  základní pravidla, kterými je třeba se řídit: povinnost vést analytické účetnictví dodržet pravidla pro výběr dodavatelů dodržet pravidla pro povinnou publicitu v případě etapizace projektu, dodržování pravidel etapizace provést archivaci všech dokumentů souvisejících s projektem atd. (viz Pokyny – OČ)

8 2. fáze – realizace projektu  po vyhotovení MPO je zasláno v tištěné formě příjemci  informace o vydání zároveň v eAccount  stanovuje maximální částku, kterou může být projekt podpořen Rozhodnutí o poskytnutí dotace Změny v realizaci projektu (pokud nastanou)  změny, které jsou v rozporu s Podmínkami poskytnutí dotace, je nutné oznámit NEPRODLENĚ prostřednictvím eAccountu  o změnu Podmínek poskytnutí dotace je NUTNÉ požádat PŘED termínem splnění dané povinnosti  podstatné změny jsou zejména: posun termínu ukončení projektu do budoucna změny položek rozpočtu o více něž 20 % u jednotlivé položky změna místa realizace projektu změny závazných ukazatelů přesuny nevyčerpaných prostředků mezi etapami

9 2. fáze – realizace projektu Předkládání průběžných monitorovacích zpráv  v průběhu realizační části projektu  v souladu s kalendářem v eAccount  za předložení v termínu a správnost údajů odpovídá žadatel  formální kontrolu úplnosti údajů provádí CzechInvest  v rámci realizace projektu: průběžná etapová zpráva – u projektů, které jsou etapizovány průběžná pololetní zpráva v rámci realizace projektu

10 2. fáze – realizace projektu Kontrola na místě  po podání žádosti o platbu  před proplacením dotace  kontroloři z agentury CzechInvest, popř. MPO  ověření projektu na místě, ověření dodržování povinných pravidel, ověření úplnosti a správnosti dokumentace  po ukončení realizace projektu nebo jeho etapy  společně se závěrečnou zprávou, popř. průběžnou etapovou zprávou  prostřednictvím eAccount  přílohy se zasílají v papírové podobě na regionální kancelář CzechInvest  doklady musí být přehledné, úplné, odpovídající vynaloženým prostředkům  podrobné informace v Pokynech - OČ Žádost o platbu Žádost o platbu i kontrola na místě jsou v pořádku = vyplacení dotace

11 3. fáze – monitorování a udržitelnost Udržitelnost projektu  příjemce dotace nesmí po dobu 5 let (3 let pro MSP) ode dne SKUTEČNÉHO ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou činnost, při níž je využíván dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých výdajů Monitorování projektu po ukončení realizace  doplňující zpráva – podává se následujíc rok po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu  monitorovací zprávy – podávány 1x ročně zpravidla po dobu 3 let od druhého roku následujícím po ukončení realizace projektu (tedy ve 2., 3., a 4. roce)

12 Kontroly projektu po ukončení realizace  kontroly nepovinné, nicméně existuje na ně legislativní nárok  ze strany žadatele povinnost spolupracovat, umožnit kontrolu projektem pořízeného hmotného i nehmotného majetku, umožnit nahlížení do relevantních dokumentů  zejména kontroly ze strany:  MPO  finančního úřadu  Nejvyššího kontrolního úřadu  Evropského účetního dvora  Auditoři DG Regio (Evropská komise) 3. fáze – monitorování a udržitelnost

13 Přejeme současným i potenciálním příjemcům dotací šťastnou cestu operačními programy MPO www.mpo.cz Zelená linka 800 800 777 www.czechinvest.org


Stáhnout ppt "Regionální konference Operační program Průmysl a podnikání 2004–2006, výsledky, hodnocení a dopady pro nové programové období 2007–2013 25. května 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google