Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů

2 Charakter pochybení, jeho forma, souvisí také se způsobem a formou prováděné kontroly: 1)kontrola administrativní 2)kontrola na místě 3)kontrola auditního orgánu (AO) 1)Administrativní kontrola Jedná se o kontrolu předložených dokladů k žádostem o platbu, vícepracím, změnám, a to v rozsahu 100% a) Žádosti o platbu - obecně - předkládání nezpůsobilých výdajů k proplacení 2

3 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů -Faktury musí být podloženy objednávkami nebo smlouvami o dodávce služeb nebo zboží, smlouvami o dílo nebo mandátními smlouvami, dále zjišťovacími nebo předávacími protokoly, v případě služeb podklady dokumentujícími a prokazujícími objem, obsah a termíny poskytnutých služeb, timesheety. -Výše částky a Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) na faktuře musí být v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytnutí dotace. Nelze mít datum DUZP po datu ukončení realizace projektu! -Dotační management – fakturují se činnosti, které ještě fakticky nebyly (nemohly být) realizovány k DUZP / k datu vystavení faktury (vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu). -Nesoulad výše částek např. způsobilých výdajů (ZV), celkových výdajů (CV) vůči částkám uvedeným v monitorovacích hlášeních/zprávách. -Nedodržení rozsahu SoD ve fakturaci (vyšší objem, vyšší částka za MJ) 3

4 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů Specifická pochybení : -Dokladování souboru – zahrnuto zaškolení po předání majetku provozovateli do užívání, jedná se o provozní výdaj, nevstupuje do hodnoty majetku (řešeno v MO č. 42 – zpřesnění dokladování výdajů projektu a limitů ZV). -Chybné účtování výdajů, které jsou součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (projektová dokumentace, náklady na výběrové řízení na stavbu, atp.) – účtováno jako neinvestiční výdaj místo investičního (viz MO č.42). -Součástí stavebního rozpočtu jsou „budoucí“ práce, např. péče o zeleň v dalších letech – jedná se o NZV -Nárokování realizační dokumentace (dílenská, výrobní aj.) v rámci stavebního rozpočtu u projektů zakládající veřejnou podporu – veškerá dokumentace u těchto projektů je nezpůsobilý výdaj 4

5 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů b) vícepráce/ záměna technologií Zvyšuje se důraz na posuzování oprávněnosti víceprací – nepředvídatelnost Záměna technologií = výběrové řízení Nejčastější pochybení v rámci víceprací: -Řádné neohlášení změny – zjištění při kontrole na místě -Nedostatečná příprava projektu (žádné průzkumy, stará PD apod.) -Provedení zápočtu víceprací a méněprací Nelze započítávat do stanovení rozsahu víceprací odečtené méněpráce, vícepráce se posuzují vždy zvlášť! POZOR na správnou fakturaci. Nelze fakturovat výdaje, které jsou následně označeny jako méněpráce a v poslední faktuře odečítány oproti vícepracím – správný postup vratka! (výjimka jedné faktury / jedné ŽoP) 5

6 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů 2) Kontrola na místě Jsou uplatňovány 2 principy – princip efektivity kontroly – princip kontroly 15% vzorku Uplatňování těchto principů vede k tomu, že kontrola na místě nepokrývá všechny proplacené výdaje. Nekontrolované výdaje mohou být předmětem následné kontroly ŘO nebo AO. Základní pochybení: a) Rozpor mezi fakturovaným a skutečně realizovaným výdajem - realizován jiný druh výdajů než byl fakturován - fakturovaný výdaj není realizován vůbec ! b) Realizovaný výdaj nenaplňuje způsobilost daného výdaje - nejčastěji jde o pevné spojení se stavbou - výdaje nejsou v souladu s aktivitami (např. oplocení) 6

7 Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů Ostatní -PUBLICITA ! Publicitu projektu (billboard) je nutné mít již při zahájení fyzické realizace projektu bez ohledu na podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace -Nedostatek informací o projektu (změny, problémy, možná rizika, výhled) Doporučujeme využít v plném rozsahu Doplňující informace k monitorovacímu hlášení / zprávě. -Prvotní investice – např. sítě, sloupky u multifunkčního hřiště jsou součástí způsobilých výdajů u prvního pořízení. 7

8 3) Kontrola auditního orgánu Každý projekt může být předmětem kontroly AO, příp. i jiného orgánu. U AO jde aktuálně o projekty, jejichž výdaje již byly certifikovány. -Příjemci, kteří jsou vybráni ke kontrole, budou na tuto skutečnost upozorněni. -V každé fázi kontroly může příjemce požádat o konzultaci ŘO. -Před obdržením zprávy o auditu je příjemci doručen její návrh, k němuž se kontrolovaný subjekt může vyjádřit. Doporučujeme zaslat ke konzultaci na ŘO. -K relevantním rozporovaným nálezům bude ze strany ŘO navržena odpovídající argumentace. Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů 8

9 Ing. Karel Holoubek Vedoucí odboru kontroly a plateb Lubomír Baláš vedoucí oddělení kontroly a plateb Olomouc www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nejčastější chyby a problémy při realizaci projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google