Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

16.442 Kč, splatný v případě přiznání dotace... 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/ZO/2010 – posílení výdajů – oprava vodovodu Vilice a sál KD Vilice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "16.442 Kč, splatný v případě přiznání dotace... 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/ZO/2010 – posílení výdajů – oprava vodovodu Vilice a sál KD Vilice."— Transkript prezentace:

1 16.442 Kč, splatný v případě přiznání dotace... 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/ZO/2010 – posílení výdajů – oprava vodovodu Vilice a sál KD Vilice a vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 5/S/2010 a č. 6/S/2010.. 7) ZO vzalo na vědomí výpověď firmě Kolací, na všechny prostory dotčené projektem v rámci žádosti o dotaci na opravu sálu, což nařizují podmínky Strategického plánu LEADER OS MAS Krajina srdce. Jde o sál včetně přilehlých místností a 1. patře budovy o salonek a šatnu.. Vilická polnice č íslo 06/2010 3.10.2010 ro č ník 13. pro ob č any Vilic zdarma Vážení spoluobčané, v minulé Polnici jsem slíbil podrobné shrnutí okolností předcházejících srpnovému vyplavení sálu. Je tak učiněno v samostatném článku. V tomto úvodníku se krátce zmíním o častém znečištění návsi bahnem, které s výše uvedeným problémem okrajově souvisí a na které si mnozí z vás stěžují. Bahno se na náves dostává při každém větším dešti a to z pole paní Růžičkové, přes pozemek Růžičkových a Svobodových. Z ostatních míst je znečištění zanedbatelné až nulové. Nutno podotknout, že největší pohromy byly v letech 2007 a 2010, tzn. vždy když na zmíněných polích byla oseta kukuřice. Z logiky věci by se dalo očekávat, že se majitel pozemku pokusí s obcí spolupracovat na odstraňování své zeminy z obecních prostor. Jelikož rodina Růžičkova byla velkou vodou vždy postižena více nežli obec, nikoho ani nenapadlo to po nich požadovat a obec proto uklízela na své náklady. Po posledním jednání s rodinou Růžičkových na toto téma a jejich písemném projevu, je ovšem sporné zda by jakákoliv vina z jejich strany byla přiznána. Z uvedeného zápisu vyplývá, že souhrnem dílčích pochybení obce si vlastně za způsobené problémy může obec sama. Dalším aktérem tohoto dějství je pan Bartůněk z Bělče, nájemce výše zmíněných polí. Ani on se nikdy na odstraňování škod na obecním nepodílel, ačkoliv všichni zatím oslovení znalci připouští, že kukuřice na tomto poli přispívá k danému problému podstatně. Jeho vnímání zodpovědnosti bude asi silně ovlivněno hranicemi pozemků, protože podle dostupných informací se na odstraňování škod u Růžičků podílí vcelku ochotně. Každopádně obec letos požádala pana Bartůňka, aby alespoň odstranil zeminu splavenou z jím pronajatých polí do vilického „Kačáku“, který slouží jako požární nádrž. Odpověď by se dala označit za mírně demagogickou. Pan Bartůněk argumentuje tím, že jelikož mu obec vstoupila v roce 2007 bez jeho souhlasu na pole těžkou technikou, zničila mu úrodu a tehdejší rekonstrukci vodovodu provedla diletantsky za porušení technologických postupů, necítí se být za vzniklou situaci zodpovědný. Za další pádný důvod považuje čištění návsi po posledním dešti, kdy hasiči použili tlakovou vodu na smytí nejjemnějších fragmentů bahna. Pan Růžička, který ho na tyto práce upozornil, mu zapomněl sdělit, že veškerá zemina a bahno, které se nechalo shrabat, naložit a odvézt, bylo při konečném mytí již pryč. Podle pana Bartůňka si obec úklidem návsi zaneřádila požární nádrž sama a tudíž nic napravovat nehodlá. Z uvedeného vyplývá, že za vzniklé škody na obecním majetku nemůže ani majitel ani nájemce polí, ale obec sama. Také nestačíte žasnout nad krkolomností některých důvodů? Určitě nejste sami.. M.Břenda Zasedání ZO č. 33/2010. konané dne 13.9.2010. Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, J.Bednář, J.Klejnová, M.Petříková a P.Procházka. Omluveni: J.Kudrna. Na 33. zasedání ZO byla přijata tato usnesení:. 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace na výměnu oken v KD Vilice ve výši 140.000 Kč... 3) ZO schválilo, na základě žádosti manželů Fukanových, záměr prodeje části pozemku p.č. 1272/1 o výměře cca 48 m2 v Zátiší... 4) ZO zamítlo žádost OS Polánka o finanční příspěvek na pořízení sněžného skútru na protahování běžkařských stop.. 5) ZO schválilo podání žádosti na OS MAS Krajina srdce o dotaci na projekt „Výměna podlahových krytin a otevření stálé galerie v KD Vilice“. Celková výše nákladů bude cca 1.100.000 Kč. Dotace, bude-li přiznána by měla krýt cca 820.000 Kč. Nedílnou součástí žádosti je i finanční dar pro MAS ve výši 2% z požadované dotace, což činí Zavírání cyklistické sezóny. Zavírání sezóny je naplánováno na sobotu dne 9.10.2010. Jde o náhradní řešení místo neuskutečněného setkání cyklistů na Slovensku. V rámci akce se uskuteční závěrečná projížďka (cca 30 km) se startem v 13:00 hod na vilické návsi a večerní promítání od 19:00 hod. Téma: Korsika.

2 Voda, voda, etc…. Zde je shrnutí veškerých známých faktů ohledně vody, povodní, apod. na problematickém území od vilického vodojemu směrem dolů. Z obsáhlého materiálu je uvedeno, z prostorových důvodů, pouze to podstatné a to co nejstručněji. Bohužel nebude zveřejněn rekapitulační článek o naplnění či nenaplnění cílů ZO za uplynulé volební období, což by se vzhledem ke končícímu mandátu zastupitelů také slušelo. S ohledem na skutečnost, že nevíme jak dopadnou volby do ZO a tudíž je i nejasná budoucnost Polnice či jejího obsahu, považuji tento článek za prioritní. Následující text je prost jakýchkoliv komentářů, jedná se oficiální stanovisko obce, potažmo ZO Vilice. M.Břenda Jaro 2007 – je zpracován projekt na rekonstrukci vodovodu Vilice v úseku vodojem-obec. Vydáno stavební povolení a získána dotace. Práce jsou naplánovány po žních.. Květen 2007 – přívalová voda vyplavuje část obce, např. u Růžičků je cca 30 m3 spláchlé ornice. V údolnici pole, zhruba ve trase budoucího vodovodu, je odplavena jak ornice, tak úroda kukuřice. Obec navrhuje nečekat po žních a rekonstrukci provést ve trase prošlé vody, což znamená trochu odklonit plánovanou trasu vodovodu, aby se minimalizovali škody na úrodě. Pan Bartůněk (nájemce pole) souhlasí. Poté je vyzván, aby si sklidil kukuřici v těsné blízkosti vodojemu, kde porost není prošlou vodou zničen. Odmítá s tím, že se mu to pro 2 fůry nevyplatí. Stavba je zrealizována i když jí stěžují další vydatné deště.. Listopad 2007 – obec obdrží, v rozporu s uzavřenou domluvou, od pana Bartůňka fakturu na částku 8.900 Kč za zničenou úrodu. Pan Bartůněk v tuto dobu přestává komunikovat pomocí telefonu, obec nereaguje na platbu.. Říjen 2008 – obec obdrží 1. upomínku na stejnou částku. Situace se opakuje.. Únor 2009 – obec obdrží 2.upomínku a reaguje dopisem s žádostí o vysvětlení důvodu proč došlo ke změně stanoviska původní domluvy. Sděluje, že stávající požadavek je pro obec nepřijatelný.. Březen 2009 – do sporu se zapojil právní zástupce pana Bartůňka a vyzval obec k jednání.. Duben 2009 - po vzájemné komunikaci se obec s právním zástupcem pana Bartůňka domluvili na kompromisu pro obě strany. Pan Bartůněk vystaví novou fakturu na částku 4.500 Kč, kterou obec do 14 dní uhradí. Žádná faktura do dnešních dnů nepřišla.. Březen 2010 – na semináři ve Smilových Horách zabývající se problematikou pozemkových úprav se zaměřením na protierozní opatření byla obcí Vilice promítnuta prezentace z přívalového deště z roku 2007. Přítomní odborníci se shodly na tom, že vzniklé škody jsou v důsledku nevhodné skladby oseté plodiny (kukuřice). Pan Bartůněk, který byl semináře také přítomen, na vyzvání předsedajícím, k tématu nic neuvedl, pouze slíbil, že již kukuřici do této lokality sít nebude. Duben 2010 – obec podává odvolání proti rozhodnutí MěÚ Tábor o schválení havarijního plánu pro zemědělské hospodářství pana Bartůňka. Obci vadí umístění hnojiště v těsné blízkosti bytové zástavby a sportovišť obce. Hnojiště je na stejném místě již více než 2,5 roku. Je vyvoláno jednání s MěÚ Tábor – odborem životního prostředí, na kterém je domluveno, že pokud pan Bartůněk hnojiště do 14 dnů odstraní, obec odvolání stáhne. Obojí bylo realizováno.. Květen 2010 – je zjištěno, že pan Bartůněk, navzdory svému slibu, na inkriminované pole opět vysel kukuřici... Podle jedné „zaručené“ zprávy prostě jen nestihl na pole zasít trávu, kterou tam chtěl původně dát. Podle druhé „zaručené“ zprávy šlo o akt pomsty za příkoří působená mu obcí. 28. – 30.7.2010 – členy rodiny Růžičkovy byl vykopán výkop mající chránit jejich hospodářská stavení proti přívalové vodě. Výkop byl veden z pole s kukuřicí a ústil do parčíku nad sálem KD. 5.8.2010 – bylo zasláno písemné stanovisko obce paní Růžičkové, že obec nesouhlasí ze zbudovaným výkopem a že případné škody na majetku obce zaviněné přivedenou vodou či bahnem ze zmíněného výkopu budou paní Růžičkové předepsány k úhradě.. 7.8.2010 – po vydatných deštích je vyplaven sál KD vodou, kterou z valné většiny přivedl vykopaný výkop.. V týdnu po 9.8.2010 – byl výkop rodinou Růžičkovou zasypán. Na sále probíhají práce ve snaze všemožně zachránit parkety, leč marně.. Následující týdny – paní Růžičková jakoukoliv zodpovědnost odmítá s tím, že sál byl vyplaven spodní vodou. Obec objednává soudního znalce a píše požadavek panu Bartůňkovi o vvbagrování naplavené zeminy z požární nádrže.. 25.8.2010 – soudní znalec vyčíslil škodu na zničených parketách na částku 454.675 Kč s tím, že voda vnikla do sálu přes štítovou zeď v úrovni terénu. Nemohlo jít tudíž o vodu spodní.. Následující týden – jsou odstraněny zničené parkety a udělána provizorní stěrková podlaha, tak aby se mohl konat ples chalupářů 18.9.2010. Náklady vyšly obec na cca 40.000 Kč. 9.9.2010 – pan Bartůněk písemně odpověděl, že z důvodů uvedených v úvodníku této Polnice nic napravovat nehodlá a odmítá jakékoliv nároky za strany obce.. 17.9.2010 – svoláno jednání za účasti rodiny Růžičkovy a zástupců obce. Ke shodě došlo v názoru koncepčního přístupu k dané problematice s tím, že do budoucna bude nutno věc řešit např. pozemkovými úpravami, či jinými globálními zásahy do krajiny. Rozpor nebyl ani v žádosti paní Růžičkové, aby obec hlásila každý vstup na její pozemky v rámci uplatňování věcného břemene. Nesoulad nastal v otázce zaviněné škody. Rodina Růžičkova odmítá jakoukoliv zodpovědnost za způsobenou škodu a podsouvá odpovědnost na obec. Jde prý o léta neřešené problémy obcí. Argumentace má množství bodů, pro nedostatek místa nemohou být zveřejněny. Obec odmítá argumentaci rodiny Růžičkovy, vidí v nich zástupné problémy a odvádění pozornosti od tématu. Uvádí též množství protiargumentů, které rovněž pro nedostatek místa zde nabudou zveřejněny. 24.9.2010 – svoláno jednání za účasti rodiny Růžičkovy, zástupce obce a ing. Mišíka, ředitele Pozemkového úřadu. Probírány jsou budoucí vize s možností.zapojení pozemkových úprav a to v rámci celé obce. Bylo domluveno, že budou probíhat další jednání na ose: obec – Pozemkový úřad a to nejdříve na sklonku letošního roku. Způsobené škody zmíněny nebyly.. Blízká budoucnost - jelikož rodina Růžičkova odmítá jakékoliv vlastní zavinění na způsobené škodě, automaticky tím padá možnost mimosoudního vyrovnání, byť třeba symbolického. Obec je proto postavena před dilema: buď nad celou záležitostí mávne rukou, nebo podá trestní oznámení. Ať se rozhodne tak či onak už to bude na rozhodnutí nově zvoleného zastupitelstva.


Stáhnout ppt "16.442 Kč, splatný v případě přiznání dotace... 6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/ZO/2010 – posílení výdajů – oprava vodovodu Vilice a sál KD Vilice."

Podobné prezentace


Reklamy Google