Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení vedoucích mládeže 17.-18.10.2009. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je registrováno jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR (Zák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení vedoucích mládeže 17.-18.10.2009. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je registrováno jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR (Zák."— Transkript prezentace:

1 Školení vedoucích mládeže 17.-18.10.2009

2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je registrováno jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR (Zák. č. 83/1990 o sdružování občanů) V rámci SH ČMS jsou zřízeny organizační jednotky – ☻ SDH, Okrsky, OSH, KSH, ÚHŠ a Centrum hasičského hnutí Přibyslav ☻ jsou registrovány SH ČMS a registr vede Kancelář sdružení ☻ mají postavení právnické osoby s právní a majetkovou odpovědností Základními dokumenty jsou Stanovy a Organizační řád SH ČMS. Statutárním orgánem SDH je jeho výbor, za který jedná starosta sboru

3  SDH jsou právnickými osobami, proto musí vést účetnictví (dříve tzv. podvojné účetnictví) nebo jednoduché účetnictví.  SDH mohou vést jednoduché účetnictví, pokud za předchozí rok jejich příjmy nepřesáhly 3 miliony Kč - což je většina SDH, proto se tato prezentace týká pouze jednoduchého účetnictví.  Účetnictví se řídí Zákonem č. 563 / 1991 Sb. o účetnictví.  Postupy účtování pro jednoduchého účetnictví stanoví Opatření MF ČR čj. 281,283/77 411/2000.

4  Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  Případné opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, datum jejího provedení a jaký byl obsah účetního záznamu před opravou.  Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy do účetních knih průběžně po vyhotovení účetního dokladu..

5 Musí obsahovat:  označení účetního dokladu (podle číselné řady)  obsah účetního dokladu (tedy o co se jedná),  peněžní částku  datum vyhotovení účetního dokladu  podpis osoby odpovědné za účetní případ a podpis osoby odpovědné za jeho zaúčtování. V případě výdajového dokladu též musí obsahovat podpis osoby, která hotovost přijala.

6 razítko SDH Vaše jméno: „Josef Požárník“ Cena proudnic celkem: „5000“ „Pěttisíckorunčeských“ „Nákup 2ks proudnic“ Ten kdo peníze dostává: „Josef Požárník“-podpis Ten kdo peníze vydává z pokladny: „Josef Požárník“-podpis Kolikátý je pokl.doklad v pořadí od počátku roku datum na paragonu Číslo stejné jako na tomto výd.dokladu-napíšete ho také na paragon datum zápisu do Peněžního deníku Ten kdo zapisuje do Pen.deníku: „Josef Požárník“

7  Peněžní (Finanční) deník  Knihu pohledávek a závazků,  Pomocné knihy (např. evidence zásob, evidence majetku, výpočet mezd a odvodů aj.) a to jen v případě, pokud pro ně mají využití.

8 Účtujeme do něj na základě příjmových a výdajových pokladních dokladů a výpisu z bankovního účtu. Obsahuje:  příjmy a výdaje v hotovosti  příjmy a výdaje na bankovním účtu  průběžné položky (zaznamenané převody mezi pokladnou a bankovním účtem) V Peněžním deníku označíme (barevně, číselně):  příjmy a výdaje, které jsou předmětem daně  druhy hlavní činnosti – dle následujícího doporuč.členění

9  X) hasičské činnosti a činnosti při ochraně obyvatelstva (včetně hasičských soutěží a práce s mládeží ) - činnost je zpravidla nezisková  Y) pořádání kulturních akcí (plesy, kulturní akce ) – činnost je zpravidla zisková  Z) náhodné činnosti zpravidla ziskové, které posuzujeme samostatně např. : o Z1) sběr odpadu o Z2) práce pro občana za úplatu o Z3) práce pro obec za úplatu o Z4) prodej zboží členům o Z5) a dále další činnosti

10 INVENTARIZACE provádí se každoročně k 31.12. příslušného roku nejméně tříčlenná komise jmenovaná starostou SDH Skutečný stav se zjišťuje:  fyzickou inventurou u hmotného (nehmotného) majetku a stavu hotovosti – přepočítáním  dokladovou inventurou u závazků a pohledávek – zkontrolují se faktury a jiné doklady Zjištěný stav se zaznamená v Inventurních soupisech, provede se zápis, rozdíly se zaúčtují.

11 UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH – sečtou se údaje sledované ve Finančním deníku (pokladna, bankovní účty popř. průběžné položky) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ se zjistí jako rozdíl součtu všech příjmů a všech výdajů k poslednímu dni účetního období (31.12.) Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz o příjmech a výdajích se sestaví na základě uzavřených účetních knih a provedené inventarizace majetku. DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ se zpracuje na tiskopise „ Přiznání k dani z příjmů právnických osob“, který je k dispozici na Finančních úřadech a podá se do 31. března následujícího roku, podepisuje jej starosta SDH.

12 Daň z příjmů se řídí zákonem č. 586/92 Sb. v platném znění. Předmětem daně jsou vždy :  příjmy z reklam a příjmy z nájemného,  příjmy z podnikatelské činnosti,  příjmy z hlavní činnosti, pokud je na nich dosahován zisk, tj. příjmy jsou vyšší než s nimi související výdaje. Předmětem daně nejsou příjmy:  z hlavní činnosti, pokud jsou ztrátové.  z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí a krajů (které jsou určeny na veřejně - prospěšnou činnost prováděnou členy sdružení)  z úroků z vkladů na běžném účtu  z příjmů, které již byly zdaněny u zdroje (např. dividendy)

13 Od daně z příjmu jsou osvobozeny:  členské příspěvky - pokud jsou vybírány v souladu se Stanovami SHČMS  dary přijaté SDH pro účely požární ochrany  ceny ze sportovních soutěží (peněžní i nepeněžní), které pro fyzické osoby nepřevyšují částku 10 000,- Kč. Úlevy na dani z příjmů: Podle § 20 odst. 7 zákona mohou SDH snížit základ daně (tj. rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a výdaji) „ až o 30%, maximálně však o 1 mil. Kč, použijí-li takto získané prostředky ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000,- Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000,- Kč, maximálně však do výše základu daně“. Daňovou úsporu získanou snížením základu daně dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů musí SDH skutečně použít na krytí ztrátových hlavních činností nejdéle ve třech následujících letech.

14 ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Školení vedoucích mládeže 17.-18.10.2009. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je registrováno jako občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR (Zák."

Podobné prezentace


Reklamy Google