Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací výbor Cross-compliance 13.10.2014 Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací výbor Cross-compliance 13.10.2014 Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Monitorovací výbor Cross-compliance 13.10.2014 Ministerstvo zemědělství

2 1)Změny CC od 2015 -nová legislativa -snížení počtu oblastí, snížení počtů GAEC 2)Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 3)Podrobný popis změn -úpravy, zdůvodnění 4)Další postup -legislativní proces, metodika 5)Diskuse Program jednání MV CC

3 Systém podmíněnosti v roce 2015 Vychází z nařízení EU: EPaR č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování SZP, EK č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení 1306/2013, EK č. 809/2014, prováděcí pravidla.

4 Oblasti cross compliance 4 2015 Oblast Životní prostředí a dobrého zemědělského a environmentálního stavu Oblast Veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oblast Dobrých životních podmínek zvířat 2014 Oblast GAEC Oblast Životní prostředí Oblast Veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin Oblast Dobrých životních podmínek zvířat

5 Hlavní změny systému CC 2015 Zrušení 4 podoblastí/aktů: Kalová směrnice (SMR 3) Ohlašování nákaz (SMR 13, 14, 15) Změny standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu: ze 12 GAEC → 7 DZES zrušení standardů péče o travní porosty → převedení do podmínek pro přímé platby (greening)

6 20132014navazující standardy 2015 GAEC 1 eroze na svažitých pozemcíchukončen k 31.12.2014 GAEC 2 a) a b) erozeDZES 5 a) a b) eroze GAEC 3 a) nebo b) organické složky půdyDZES 6 a) nebo b) organické složky GAEC 4 pálení bylinných zbytkůDZES 6 (část pálení) GAEC 5 zákaz zásahů na zaplavené, přesycené půdě vodouDZES 5 (část zákaz zásahů) GAEC 6 krajinné prvkyDZES 7 a) KP x DZES 7 a) zákaz řezu stromů NOVÝ nemá předchůdce GAEC 7 invazní rostlinyDZES 7 b) invazní rostliny GAEC 8 zákaz rozoráníukončen k 31.12.2014 GAEC 9 péče o travní porostyukončen k 31.12.2014 GAEC 10 zavlažovací soustavyDZES 2 GAEC 11 ochranné pásy podél vodních tokůDZES 1 a) 3m x DZES 1 a) svažité pozemky 25 m NOVÝ nemá předchůdce xDZES 1 b) POR NOVÝ nemá předchůdce SMR 2/1 GAEC 12 a) ochrana podzemních vod DZES 3 a) předchůdce SMR 2/1 SMR 2/2 DZES 3 b) technické zabezpečení skladů + kvalita jímek předchůdce SMR 2/2 SMR 2/3DZES 3 c) předchůdce SMR 2/3 SMR 2/4DZES 3 d) předchůdce SMR 2/4 x DZES 4 a) nebo b) minimální pokryv půdy NOVÝ nemá předchůdce 6

7 Národní úprava cross compliance nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor  navazuje na změny evropské legislativy - nařízení EU č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování SZP, a nařízení EK č. 640/2014 a EK č. 809/2014  ruší předchozí NV k CC a mění řadu dalších navazujích NV,  mění se počet oblastí CC, ruší se některé podoblasti (SMR),  mění se počet a obsah GAEC,  dotčení příjemci jsou: žadatelé pro přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova, některé podpory SOT 7

8 Ochrana volně žijících ptáků PPH 2/3 Důvod změny: Nové legislativní vymezení pro požadavky dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků dle Přílohy II nařízení (ES) č. 1306/2014. Cíl: Ochrana populací vybraných druhů ptáků ohrožených vyhubením nebo vzácných či vyžadujících zvláštní pozornost. (ptačí oblasti součástí chráněných území Natura 2000) Co bude požadováno: budou zaznamenávány případy usmrcení ptáků, poškozování nebo ničení jejich hnízd, jejich rušení či další škodlivé zásahy namířené proti jejich přirozenému vývoji. Podpora ochrany vybraných druhů ptáků na TP (chřástal, bahňák).

9 Ochrana volně žijících ptáků PPH 2/3 Znění: Nedošlo v případě druhů ptáků vymezených přílohou 1 směrnice o ptácích k úmyslnému usmrcení ptáků jakýmkoli způsobem, k úmyslnému poškozování hnízd a vajec vedoucí k jejich zničení nebo odstraňování, k úmyslnému vyrušování těchto druhů ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat? Důvod změny: Nové legislativní vymezení pro požadavky dle směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků dle Přílohy II nařízení (ES) č. 1306/2014. Odvozeno od: SMR 1/3, vyhodnocování zůstává totožné se současným nastavením.

10 Evidence zvířat PPH 7/5 a PPH 8/4 Důvod změny: Dle opakovaných připomínek auditů na chybějící požadavky nařízení (ES) č. 1760/2000 (systém identifikace a evidence skotu) a nařízení (ES) č. 21/2004 (systém identifikace a evidence ovcí a koz). Cíl: Možnost zpětného vysledování, pokud jde o předcházení ohrožení veřejného zdraví a přenosy nebezpečných chorob. Co bude požadováno: Posouzení včasnosti hlášení přesunů od 1.1 kontrolovaného roku do data kontroly u fyzicky přítomných zvířat, tak u zvířat, která prošla hospodářstvím do data kontroly již zavedeno pro rok 2014 prostřednictvím požadavků SMR 7/4 a SMR 8/3.

11 Evidence zvířat PPH 7/5 a PPH 8/4 nově samostatně uvedené požadavky navazující na SMR 7/4 a SMR znění: Jsou všechna zvířata, která prošla kontrolovaným hospodářstvím v roce podání žádosti, nahlášená v ústřední evidenci do 14 dnů od události? vyhodnocování: Zůstává totožné se současným nastavením dle požadavku SMR 7/5 a 8/3 pro hodnocení včasnosti hlášení, vhodné zohlednit v hodnocení velikost stáda.

12 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh PPH 10/1 Důvod změny: Znění bodu 1 upraveno vůči Nařízení (ES) č. 1107/2009 a zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, bod 5 a 7 metodická úprava nastavení (zohlednění věcného zaměření a postupu vyhodnocování). Cíl PPH 10/1: Snížit přímé nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat z důvodu použití zejména nepovolených přípravků na ochranu rostlin. Cíl PPH 10/5 a 7: Zamezit úhynu živočichů a organismů v souvislosti s použitím přípravku na ochranu rostlin (POR). Co bude požadováno: zůstává totožné s původními požadavky na plnění: –pro bod 1 předložení dokladů o nákupu přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin, tzn. dodací listy, faktury – pro body 5 a 7 bude požadováno předložení záznamů (evidence) o aplikovaných POR

13 Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh PPH 10/1 Odvozeno od: SMR 9/1 a SMR 9/5 + nový požadavek 10/1 - Byl aplikovaný přípravek použit v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin z hlediska jejich povoleného použití? 10/5 - Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně včel a zvěře tak, aby nedošlo k jejich úhynu? 10/7 (nově) - Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody? – nově koncipovaný požadavek Vyhodnocování: Pro bod 1 zůstává totožné, body 5 a 7 samostatné rozdělení

14 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků DZES 1 Důvod změny: legislativní úprava- příloha II nařízení (EU) č. 1306/2013 pro DZES 1 Cíl standardu: Ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti (zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv a POR) a předcházení možnému vzniku takového znečištění. Vztahuje se na ochranná pásma uvnitř, tak vně nitrátově ohrožených oblastí, podmínky v souladu s akčním programem Doplněna je podmínka pro používání přípravků na ochranu rostlin v ochranném pásu v souladu se stanovenými ochrannými vzdálenostmi jednotlivých přípravků (účinných látek) Bude požadováno: Při kontrole na místě bude zjišťován fyzický výskyt hnojiva v ochranném pásu (3 nebo 25 m) a soulad používání POR s návodem nebo etiketou.

15 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků DZES 1 odvozeno od: GAEC 11 znění: Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů a a) zachová v souladu s § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry. Pozn.: podtržené doplněno oproti původnímu znění.

16 Zavlažovací soustavy DZES 2 Důvod změny: legislativní vymezení přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 pro DZES 2, soulad se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. Cíl: Ochrana vody a hospodaření s ní v souladu s platným právním předpisem tj. zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Bude požadováno: K udělení povolení k nakládání s vodami je kompetentní příslušný vodoprávní úřad, a to po provedeném vodoprávním řízení zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby.

17 Zavlažovací soustavy DZES 2 odvozeno od: GAEC 10 znění: Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem. Pozn.: podtržené doplněno oproti původnímu znění. Plnění povinnosti je vztaženo na žadatele a zúžen je rozsah zavlažovacích soustav - pouze technická zařízení mimo takových, která využívají pouze spádu vody. Vyhodnocování: totožné se současným nastavením.

18 Ochrana podzemních vod před znečištěním DZES 3 Důvod změny: legislativní vymezení přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 pro DZES 3 tj. zákaz přímého vypouštění do podzemních vod a opatření k předcházení nepřímému znečištění podzemních vod vypouštěním nebezpečných látek uvedených v příloze směrnice 80/68/EHS, ve znění platném poslední den její platnosti, pokud se to týká zemědělské činnosti. Cíl : Omezit znečišťování podzemních vod nebezpečnými látkami a jeho důsledky. Bude požadováno: Při zacházení se závadnými látkami musí dodržovat pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí – stanoveny konkrétní povinnosti.

19 Ochrana podzemních vod před znečištěním DZES 3 Odvozeno od: GAEC 12 (SMR 2) Návrh znění: Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí, b) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona

20 Ochrana podzemních vod před znečištěním DZES 3 Návrh znění: Žadatel v souladu s § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek, a d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

21 Ochrana podzemních vod před znečištěním DZES 3 Podmínka je tak doplněna o požadavek na technický stav jímek pro tekutá statková hnojiva (močůvka, kejda apod.), kapalná minerální hnojiva (např. DAM 390) a kapalná organická hnojiva (např. digestát), nikoli tedy jen ropných látek ve sjednocené podobě s aktuálně platným požadavkem SMR 4/8. Vyhodnocování: Zůstává totožné se současným nastavením. Doplněn do bodu b) je požadavek na kvalitu jímek.

22 Minimální pokryv půdy DZES 4 Důvod změny: Standard je navržen se širším zaměřením nikoli pouze vztaženému k ochraně proti vodní erozi, rozšíření aktuálního GAEC 1 v jeho části řešící pokryvnost půdy. Podmínka je rozšířena na PB s kulturou standardní orná půda a sklonitostí více než 3 stupně z důvodu nedostatečné účinnosti původního nastavení standardu GAEC 1. Cíl standardu: Zajištění pokryvu půdy z důvodu omezení působení vodní, větrné eroze a zachování půdní vláhové bilance. nově koncipované znění s využitím stávajícího nastavení standardu GAEC 1

23 Minimální pokryv půdy DZES 4 Návrh znění: Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 3 stupně, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny, b)podmítnutí strniště sklizené plodiny bez provedení další agrotechnické operace až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset meziplodinou, pro zajištění pokryvu půdy v mimovegetačním období a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. prosince. Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových nebo organických hnojiv v minimální dávce 10 tun na hektar. V případě zapravení ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka. – návrh nově doplněné věty dle návrhu VÚRV se souhlasem RK MZe Pozn.: podtržené doplněno oproti znění GAEC 1.

24 Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze DZES 5 Cíl: Ochrana půdy před vodní erozí a ochrana komunikací a dalších staveb před zaplavením nebo zanesením splavenou půdou. Odvozeno od: GAEC 2 Vyhodnocení zůstává totožné

25 Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze DZES 5 Návrh znění: Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí, b)mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

26 Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze DZES 5 Návrh znění: Vypouští se následující podtržený text: Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku provádět agrotechnické zásahy, pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou. Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

27 Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze DZES 5 Návrh k projednání - do budoucna doplnit podmínky řešící větrnou erozi: c) silně erozně ohrožená větrnou erozí zajistí, že se nebudou pěstovat plodiny málo odolné vůči účinkům větru (kukuřice, slunečnice, cukrovka, zelenina, mák), porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií pro větrnou erozi; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií pro větrnou erozi při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí, d)mírně erozně ohrožená větrnou erozí zajistí, že plodiny málo odolné vůči účinkům větru (kukuřice, slunečnice, cukrovka, zelenina, mák), budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií

28 Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu vypalování strnišť na orné půdě vyjma z důvodu ochrany zdraví rostlin DZES 6 Důvod změny: Sloučení do jednoho standardu je navrženo v souladu s vymezením pro DZES 6 dle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 a využití seznamu dusík vážících plodin je shodné s podmínkami v rámci EFA´s. Cíl: Zvýšit používání hnojiv s vyšším obsahem organických složek, které zlepšují strukturu půdy a v dlouhodobém horizontu zvyšují její úrodnost. Ochrana živočichů a půdních organismů a využití biomasy jiným způsobem než neproduktivním spálením. Vypalování porostu je také přímo zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o odpadech a zákonem o ovzduší. sloučení standardů GAEC 3 a GAEC 4, vyhodnocení zůstává totožné

29 Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu vypalování strnišť na orné půdě vyjma z důvodu ochrany zdraví rostlin DZES 6 Návrh znění: Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

30 Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu vypalování strnišť na orné půdě vyjma z důvodu ochrany zdraví rostlin DZES 6 b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 1. června do 31. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. Pozn.: podtržené doplněno oproti původnímu znění.

31 Zachování krajinných prvků, včetně případných živých plotů, rybníků, příkopů, stromořadí, skupin stromů nebo solitérů, mezí a teras a včetně zákazu ořezu živých plotů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat, a jako možnost opatření proti invazním druhům rostlin DZES 7 Důvod změny: Sloučení do jednoho standardu je navrženo v souladu s vymezením pro DZES 7 dle přílohy II nařízení (EU) č. 1306/2013 včetně zařazení podmínky pro zákaz řezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat - ve vegetačním období (31. 3. – 1. 11.) sloučení standardů GAEC 6 a GAEC 7

32 DZES 7 Cíl: ochrana krajinných prvků (zachování biodiverzity, významná protierozní funkce, členění krajiny, prostor úkrytu a potravního zdroje pro ptáky a živočichy, příznivý vliv na vodní režim krajiny). Zabránění šíření nežádoucích invazních rostlin na zemědělskou půdu a snížení zásoby jejich semen v půdním fondu. Bude požadováno: Podmínky zůstávají v nezměněné podobě dle současných GAEC 6 a 7. Doplněna dle legislativního požadavkuí pouze podmínka zákazu řezů ve vegetačním období.

33 DZES 7 Návrh znění: Žadatel a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. …/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. …/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a

34 DZES 7 Návrh znění: Žadatel b) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

35 Další postup návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor vypraven do meziresortního připomínkového řízení připomínkování do 3.11.2014, návazně předložení do vlády předpokládaná účinnost k 1.1.2015 v přípravě metodická příručka pro rok 2015 probíhá projednávání auditního šetření DG Agri –upozornění na obecně mírný postup hodnocení –nízký počet udělených sankcí, nízké sankce probíhá ČR předala námitky ke zjištěním, probíhá jejich posouzení

36 Děkuji za pozornost. DISKUSE


Stáhnout ppt "Monitorovací výbor Cross-compliance 13.10.2014 Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google