Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 22. červen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 22. červen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 22. červen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010

2 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Program 1.Zahájení Ing. Antonín Špaček 2.Účetnictví státu – aktuální informace Ing. Antonín Špaček 3.Novela vyhlášky o rozpočtové skladbě Ing. Marek Kurka 4.Informace z oblasti přezkumu hospodaření obcí Ing. Marek Kupka 5.Informace z OE KrÚ JMK Ing. Ludmila Hrachovinová 6.Diskuse, dotazy 7.Závěr

3 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, České účetní standardy: Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky další účetní standardy ???

4 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – další České účetní standardy – v podobně diskusních materiálů - ČÚS č. 705 – Rezervy rezervy vyjadřují budoucí možné vynaložení neinvestičních prostředků důsledkem skutečností, které nastaly přede dnem jejich vytvoření, rezervy se vytvářejí lineárně v závislosti na lhůtě, ve které má dojít k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou, rezervy se tvoří podle plánu rezerv, který se stanoví vnitřním předpisem, tvorba minimálně po dobu dvou účetních období, podléhají inventarizace, při které se posuzuje jejich výše a odůvodněnost, otázka: současný převod finančních prostředků na zvláštní účet...

5 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – další České účetní standardy – v podobně diskusních materiálů - ČÚS č. 706 – Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku, OP k pohledávkám se mohou vytvářet v případech pochybných pohledávek, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny - problém se striktním zněním prováděcí vyhlášky - 10 % za 90 dnů po splatnosti, výše opravných položek nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena, opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek poznatek z kontroly účetnictví: opravné položky nejsou zrušeny, když dojde k úhradě pohledávky, zrušení opravné položky plně proti 556, i když tvorba byla zčásti nebo úplně proti 406, v případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % jmenovité hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena.

6 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – další České účetní standardy – v podobně diskusních materiálů - ČÚS č. 720 - Náklady opravy nákladů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů, kterých se týkají a náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období - problematické, kdy potom použít účet 408 (významné? nebo 408 zrušit?), vyúčtování za přijaté služby nebo nákladů podle jiných dokladů zahrnují částky, které nepatří do nákladů, postupuje se a) zjištěno před zaúčtováním - MD třídy 3 - Zúčtovací vztahy, b) nezjištěno před zaúčtováním - MD třídy 5 - Náklady, o dodatečně přijatých náhradách na D třídy 5 - Náklady, popis metody účtování A a B, nastíněn účet 537 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení, nastíněn účet 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou, ZÁSADNÍ PROBLÉM - přečíslování účtů, např. 505 - Opravy a udržování, problém nesrovnatelnosti s jinými účetními jednotkami.

7 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – další České účetní standardy – v podobně diskusních materiálů - ČÚS č. 721 - Výnosy postupy účtování pro účty výnosů, nastíněna metoda rozpouštění investičních dotací z účtu 403 - Přijaté dotace na dlouhodobý majetek - proti účtům 67x - to je problematické, bylo by vhodné ošetřit zvláštním syntetickým účtem často problém příliš striktního znění - např. účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků - účtuje se o výnosy z prodeje pozemků účetní jednotky a to se souvztažným zápisem na stranu MD příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy - ale např. směnu pozemků je třeba účtovat 031 / 647.... nastíněn účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou, jak u oprav nákladů, tak výnosů souhlas většiny krajů ke zrušení účtu 408 - Opravy chyb minulých let.

8 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – teze k metodě odpisování bude nutné zejména pro vybrané účetní jednotky, které neodpisovaly, ujasnit použití metod odepisování, pro vybrané účetní jednotky zajistit, aby byly schopny zavést "odpisování" - musí se jednat o jednoduché postupy jak v oblasti sestavení odpisových plánů, tak zatřiďování do odpisových skupin (stanoveny na vysoké úrovni obecnosti), nutné zdůraznit základní princip odpisování, tzn. že do doby vyřazení majetku musí být majetek stále odpisován, význam odpisování - i v oblasti výkonu veřejné moci je nutno zjišťovat souhrnně náklady na její jednotlivé aktivity (jejichž součástí odpisy jsou - jinak by bylo neúplné), zavedení pouze pro účely účetnictví - nikoli pro zajištění reprodukce majetku, resp. jejího financování (zásadně je nutno odmítnout, aby změny v oblasti odpisování byly zneužity pro tendenční tlaky v oblasti financování reprodukce majetku).

9 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – teze k metodě odpisování nebude zpochybňována výše "základu" pro odpisování (pokud je správně vedena v účetnictví), nebude docházet k přecenění tohoto majetku, nebudou prováděny "fiktivní" zpětné odpisy podle předchozí doby užívání majetku do 31. 12. 2010 za účelem snížení zůstatkové ceny budou pevně stanoveny doby pro odpisování a to tak, že rovnoměrně, odpisové plány pro nově odpisovaný majetek budou vycházet zásadně ze dvou údajů - "známého ocenění" a stanovené doby odpisování, odpisový plán bude sestavován vždy k 1. 1. účetního období.

10 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu – teze k metodě odpisování Přestože bude stanovena doby odpisování: vybraná účetní jednotka bude muset vždy upravovat odpisový plán, pokud v průběhu užívání předmětného majetku zjistí, že doba odpisování neodpovídá zjištěným skutečnostem, a to bez ohledu na stanovenou dobu odpisování - a to jak z důvodu zkrácení doby odpisování, tak i z důvodu, že vybraná účetní jednotka předpokládá delší dobu jeho používání (do doby vyřazení), nebude nutné tyto doby úplně dodržovat - tj. bude možné určit dobu odpisování jinak, pravděpodobně bude nutné zdůraznit, že v případě vyřazení majetku (zničení, prodej, apod.) se vždy provádí jednorázový odpis do výše "zůstatkové" ceny, a to bez ohledu na odpisový plán. potvrzeno rozpouštění účtu 403 do výnosů 67x. u organizací, které již odpisovaly, by neměla být povinnost měnit odpisové plány.

11 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. konsolidační vyhláška ??? inventarizační vyhláška ???

12 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška její teze byly předloženy již s novelou zákona o účetnictví, návrh vyhlášky nepředpokládá zvýšení administrativní náročnosti u ÚSC, jelikož se nezavádí nové povinnosti, ale je pouze stanoven formální rámec organizace a provádění inventarizace, resp. jednotlivých inventur, inventarizace se jedním z nástrojů pro zajištění průkaznosti účetnictví účetní jednotky, pro zajištění vyšší efektivnosti činností prováděných při inventarizaci a pro zajištění odpovídající srovnatelnosti závěrů inventarizací se vydává vyhláška,

13 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška § 1 - Předmět úpravy pro vybrané účetní jednotky se stanovují požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetků a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv, dále se stanoví požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů, § 2 - Základní pojmy prvotní fyzická inventura, rozdílová fyzická inventura, dodatečný inventurní soupis, inventarizační zpráva, inventarizační závěr, inventarizační položka, inventarizační evidence - souhrn pomocné evidence, inventurní evidence a jiná evidence, zúčtovatelný inventurní rozdíl....

14 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška § 3 - Inventarizační činnosti vymezení inventarizačních činností, které má vybraná účetní jednotka vykonávat pro zabezpečení inventarizace, § 4 - Inventarizační komise a ústřední inventarizační komise ústřední není pro ÚSC povinná (pokud některé činnosti prováděné při inventarizaci nejsou zajišťovány prostřednictvím jiných osob), § 5 - Plán inventur plán inventur se sestavuje do 31. března účetního období, za které se inventury provádějí - bylo předmětem připomínek, součástí mimo jiné seznamy inventarizační položek, u kterých se nebude provádět inventura včetně zdůvodnění, součástí seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, popis zajištění koordinace v případě, že se na inventarizaci podílí třetí osoba. Část druhá - požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pro vybrané účetní jednotky

15 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška § 6 - Provedení fyzické inventury § 7 - Provedení dokladové inventury § 8 - Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis § 9 - Inventarizační identifikátor specifikuje druhy inventarizačních identifikátorů pro různé druhy inventarizovaného majetku, § 10 - Průběžná inventarizace, § 11 - Inventarizace utajovaných skutečností, Část druhá - požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace pro vybrané účetní jednotky

16 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška § 12 - Inventarizační činnosti u vybraného majetku, § 13 - Inventarizační identifikátor vybraného majetku § 14 - Provádění inventur vybraného majetku § 15 - Inventurní závěr § 16 - Postup účetních jednotek neprovádějících víceleté zjišťování skutečného stavu Část třetí - Inventarizace vybraného majetku (tj. kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologické nálezy včetně majetku oceněného Kč 1,-) Část čtvrtá - Přechodná ustanovení použití vyhlášky poprvé pro inventarizace zahájené ke dni účinnosti vyhlášky (1. ledna 2011), v roce 2011 sestavit plán inventur nejpozději do 30. června 2011.

17 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - inventarizační vyhláška - připomínky specifikace pojmu "odborná způsobilost", a to zejména ve vztahu k provádění inventarizace na malých obcích, jasněji vymezit jinou osobu - někdo jiný než zaměstnanec? není omezeno složení inventarizačních komisí - může být i starosta? nereálný a nepraktický plán inventur k 31.3., z textu lze dovozovat zahrnutí inventarizace pozemků pod fyzickou inventuru, upřesnit způsob provádění fyzické inventury majetku, který není ve vlastnictví vybrané účetní jednotky, ale který se nachází na pozemcích, v budovách a jiných prostorech, které má vybraná účetní jednotka ve svém vlastnictví, s textem vyhlášky se obtížně pracuje bez nahlížení do důvodové zprávy, nelze souhlasit s tím, že návrh vyhlášky nepředpokládá zvýšení administrativní náročnosti.

18 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - stav legislativy - konsolidační vyhláška do vnějšího připomínkového řízení by měla jít začátkem července 2010...

19 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - informační zdroje web MF ČR http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf.html web Krajského úřadu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=127693&TypeID=2 metodické listy, výstupy "Skupiny" na základě nabídky MF ČR byly nominovány zástupci JMK do skupiny metodiků, první schůzka 15. června, další 28. července.

20 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - role Krajského úřadu Jihomoravského kraje krajský úřad je oprávněn vzhledem k odpovědnosti za úplnost a správnost výkazů stanovit způsob předávání těchto výkazů a dalších potřebných údajů vztahujících se k finančním a účetním výkazům. Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodl, že v rámci jeho působnosti se bude postupovat podle: § 5, odst. 4, písm. b), technické vyhlášky - účetní záznamy (účetní výkazy) obcí a dobrovolných svazků obcí předá do CSÚIS krajský úřad, § 5, odst. 5, písm. b), technické vyhlášky - účetní záznamy (účetní výkazy) příspěvkových organizací zřizované obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji předá do CSÚIS krajský úřad, § 5, odst. 6 a 7, technické vyhlášky - bližší podmínky pro toto předání. a v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., (Způsob a termíny předkládání údajů pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad) - předložení finančních výkazů.

21 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - role Krajského úřadu Jihomoravského kraje Účetní záznamy (účetní a finanční výkazy) bude za obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace (neškolského charakteru) na území Jihomoravského kraje předkládat do Centrálního systému účetních informací státu Krajský úřad Jihomoravského kraje.

22 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - Centrální systém účetních informací státu - registrace ZO/NZO 31. březen 2010 - seminář k problematice hromadné registrace obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, dále 19. května 2010; vzhledem ke způsobu předávání účetních a finančních výkazů zvolena varianta B (podobně dalších 5 krajů + hlavní město Praha), varianta B = zabezpečení hromadné registrace = odpadnutí individuální registrace u účetních jednotek, postupováno přesně podle metodických pokynů a termínů MF, také vzor formuláře Zmocnění byl poskytnut ze strany MF (jeho podoba byla předmětem připomínek), zabezpečen sběr formulářů Zmocnění od všech účetních jednotek a 26. května 2010 odeslány soubory s údaji, nepřeceňovat aktuálnost informací na www.mfcr.cz - bude dořešeno.

23 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Účetnictví státu - Centrální systém účetních informací státu správce registru aktivních organizací - náhrada správce registru RARIS ?? v RARIS prováděny aktualizace i v průběhu května - podle informací je platná smlouva na ARIS s firmou Asseco do listopadu 2010, CSÚIS pracuje s podobou RARIS k 31.12.2010, což je problém.

24 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 8. novela vyhlášky o rozpočtové skladbě, zavádí nové třídění vedle odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního – třídění zdrojové – v souvislosti se zavedením systému státní pokladny, třídění se týká pouze příjmů a výdajů státního rozpočtu, Výdaje státního rozpočtu – 10 zdrojových jednotek, např. výdaje ze základního rozpočtu, z úvěrů, kryté dotacemi z EU, finančních mechanismů, dotacemi od NATO, kryté převody z rezervního fondu, z mimorozpočtových zdrojů. Příjmy státního rozpočtu – 5 zdrojových jednotek, původem z EU, z finančních mechanismů, od NATO, z rezervního fondu, příjmy jiného původu. Zavádí nové položky a zpřesnění náplně některých položek třídy 4 (netýká se ÚSC). 4155 x 4234 – neinv. a inv. transfery z finančních mechanismů (pro ÚSC 4118x4218), 4156 x 4235 – neinv. a inv. transfery od NATO

25 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Další informace monitoring hospodaření obcí za rok 2009 celková likvidita v intervalu - celkem 34 obcí, žádná obec současně nemá ukazatel podílu CZ a PNFV k celkovým aktivům vyšší než 25 %, žádná obec tedy nedostala dopis ministra financí k vyjádření (v roce 2008 1 obec), příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2011 - MF požádalo o předložení údajů o počtech míst ve vybraných zdravotnických zařízeních v roce 2011 - v kojeneckých ústavech a dětských domovech, která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a jejichž zřizovateli jsou obce, aktualizaci příjemců dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím, která je součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu obcí knihovna Vyškov, Hodonín, popsána historie zrušené okresní knihovny Brno - venkov.

26 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů, 22. červen 2010 Další informace vytváření podkladů pro banky - analýza obcí z hlediska poskytovaných úvěrů neumíme vytvořit elektronické podklady, banky si budou muset přizpůsobit své systémy pro nápočet XML výstupů.

27 OFO OE KrÚ JMK 2010 Příští porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu září - říjen 2010

28 OFO OE KrÚ JMK 2010 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí Odbor ekonomický Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 22. červen 2010 OFO OE KrÚ JMK 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google