Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klinické audity a jejich smysl Vlastimil Polko Miloš Glatzner Zdeněk Kuběna Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klinické audity a jejich smysl Vlastimil Polko Miloš Glatzner Zdeněk Kuběna Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav."— Transkript prezentace:

1 Klinické audity a jejich smysl Vlastimil Polko Miloš Glatzner Zdeněk Kuběna Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

2 Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb. „Atomový zákon“ Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách Vyhláška č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Věstník MZ ČR částka 9/2011 STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE – NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY

3 Zákon 373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách HLAVA V. LÉKAŘSKÉ OZÁŘENÍ A KLINICKÉ AUDITY

4 Lékařské ozáření § 70 (5) Národními radiologickými standardy se rozumí postupy při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, které odpovídají současným poznatkům vědy a klinické medicíny (dále jen „národní radiologické standardy“). Národní radiologické standardy vydává ministerstvo; zveřejňuje je, včetně jejich aktualizace, ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5 Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření je povinen § 71 b) vypracovat místní radiologické standardy a zajistit jejich dodržování; při vypracování místních radiologických standardů vychází z národních radiologických standardů, konkrétních podmínek na pracovišti zdravotnického zařízení a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb, c) provádět interní klinický audit, a zjistí-li na základě jeho výsledků nedostatky, provést opatření za účelem jejich odstranění,

6 Poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření je povinen § 71 d) zajistit provedení externího klinického auditu k tomu oprávněnými osobami; jsou-li externím klinickým auditem zjištěny nedostatky, provede poskytovatel opatření za účelem jejich odstranění; jsou-li externím klinickým auditem zjištěny nedostatky neodhalené interním klinickým auditem, poskytovatel zajistí prošetření důvodů tohoto neodhalení a přijme příslušná opatření; externí klinický audit se neprovádí na radiologických pracovištích zdravotnických zařízení vybavených pouze zubními rentgeny nebo kostními denzitometry,

7 Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby: § 71 a) byly místní radiologické standardy k dispozici všem zdravotnickým pracovníkům provádějícím lékařské ozáření, c) při poskytovaní zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, byla provedena optimalizace radiační ochrany,

8 Národní radiologické standardy obsahují zejména § 73 a) požadavky na odbornou, zvláštní odbornou a specializovanou způsobilost zdravotnických pracovníků, b) technické parametry radiologických přístrojů, na kterých se provádí lékařské ozáření, minimální vybavení pro jejich kontrolu a nastavování, c) způsob stanovení zátěže pacientů; požadavky na podklady nutné pro odhad dávky, na způsob jejich hodnocení a na jejich evidenci, d) radiologické postupy, e) požadavky na přípravu pacienta k vyšetření a na průběh vlastní metody.

9 Interní klinický audit § 74 (1) Cílem interního klinického auditu je ověřit a zhodnotit, zda zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, jsou prováděny v souladu s místními radiologickými standardy a zda je dodržován systém jakosti lékařského ozáření. (2) Interní klinický audit se provádí jedenkrát za rok, a to prostřednictvím osob, které mají k poskytovateli pracovněprávní nebo obdobný vztah a jsou odborně způsobilé v oblasti, ve které má být audit proveden. (3) Poskytovatel vede evidenci provedených interních klinických auditů, ve které zaznamenává termín provedení auditu, zjištění učiněná na jeho základě ve vztahu k cíli stanovenému v odstavci 1 a jméno, popřípadě jména, příjmení osob, které interní klinický audit provedly, a jejich vztah k poskytovateli.

10 Externí klinický audit § 75 (1) Cílem externího klinického auditu je ověřování a hodnocení dodržování místních radiologických standardů při poskytování zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření. Výsledky jsou srovnávány s národními radiologickými standardy, a je-li to žádoucí, jsou tyto činnosti modifikovány, nebo je-li to nezbytné, jsou zavedeny nové standardy. Externí klinický audit se provádí nejméně jedenkrát za 5 let. (2) Externí klinický audit může provádět právnická osoba, které bylo ministerstvem uděleno oprávnění k této činnosti na základě souhlasného závazného stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost; ministerstvo si vyžádá závazné stanovisko před vydáním rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu. Oprávnění k provádění externího klinického auditu nelze převést ani nepřechází na jinou právnickou osobu.

11 Externí klinický audit § 75 c) má vypracována pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy (dále jen „pravidla procesu hodnocení“) pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření; oblastmi lékařského ozáření se rozumí 1. radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie, 2. radioterapie, 3. nukleární medicína a

12 Interní klinický audit MOÚ 1x ročně Nejpozději do 9.10.2014 Úsek kvality, Oddělení radiologie, Oddělení radiologické fyziky MOÚ Vstupní otázky: obecná část, skiagrafie, skiaskopie, intervenční radiologie, screeningová mamografie, intervenční mamografie, výpočetní tomografie Vyhodnocení

13

14

15

16

17

18 Externí klinický audit MOÚ Do 29.9.2015 musí být uzavřena smlouva o provedení externího klinického auditu. Do roka od uzavření musí proveden. 1x za 5 let VF, a.s. - radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína OLE audity s.r.o. - radiodiagnostika

19 Externí klinický audit MOÚ Pravidla procesu hodnocení dle § 78 odst. 1 Zákona č. 373/2011 Sb. Radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie  1. Postup při indikaci, žádost o provedení vyšetření.  2. Příprava vyšetření - identifikace pacienta, souhlas pacienta s lékařským ozářením, příprava pacienta, kontraindikace vyšetření, radiační ochrana žen v reprodukčním věku, lékařské ozáření dětských pacientů, doprovod pacienta na vyšetřovně.  3. Vybavení pracoviště – požadavky na technické vybavení, používání ochranných pomůcek.  4. Personální a kvalifikační předpoklady.  5. Nastavení projekcí a expozičních parametrů.  6. Hodnocení kvality zobrazení, opakování vyšetření.  7. Diagnostický popis radiogramu.  8. Optimalizace zobrazovacího postupu.  9. Stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření, MDRÚ.  10. Záznamy, dokumenty – žádost o provedení vyšetření, záznam o praktické části lékařského ozáření, radiogram, záznam o nálezu, záznam o aplikovaném typu a množství kontrastní látky a další.

20 Externí klinický audit MOÚ - závěr Hodnocení zjištěných neshod. Součástí zprávy z externího KA bude zhodnocení případných zjištěných neshod, a to ve smyslu:  souladu MRS a NRS  souladu praxe poskytovatele zdravotních služeb s MRS  adekvátnosti MRS vzhledem k možnosti a potřebám pracoviště Zhodnocení bude provedeno pomocí třístupňové škály:  soulad  soulad s výhradou  nesoulad

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Klinické audity a jejich smysl Vlastimil Polko Miloš Glatzner Zdeněk Kuběna Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google