Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej Seminář MEDSOFT 2016 Hotel Academic, Roztoky u Prahy, 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej Seminář MEDSOFT 2016 Hotel Academic, Roztoky u Prahy, 12."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej Seminář MEDSOFT 2016 Hotel Academic, Roztoky u Prahy, 12. dubna 2016

2 Osnova Základní informace, cíle projektu Co se podařilo Harmonogram Priority pro rok 2016 Aktuální stav a další kroky Pracovní skupiny NSeZ Závěr 2

3 Základní informace Název - Tvorba Národní strategie elektronického zdravotnictví Zadavatel – Ministerstvo zdravotnictví Gestor – náměstek pro strategie Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA Řídící výbor Koordinátor – Ing. Jiří Borej Tým pro tvorbu strategie Pracovní skupiny Organizace projektu 3

4 Základní informace Zajistit podporu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 nástroji elektronického zdravotnictví Poskytnout státu (MZ ČR) nezbytný nástroj: ke správě národního systému elektronického zdravotnictví k realizaci základních komponent elektronického zdravotnictví Vytvořit národní rámec interoperability Cíle projektu 4

5 Základní informace Organizace projektu Gestor náměstkyně ministra Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA Řídící výbor vedení MZ ČR, ÚZIS, SÚKL, KSRZIS zástupce MPSV, zástupce Asociace krajů, zástupce ZV PSP ČR Koordinátor Ing. Jiří Borej Pracovní týmy D1 - Interní tým: M. Zeman odborný garant, F. Shima, M. Doležal, J. Borej, P. Vepřek D2 - Podpůrný pracovní tým D1 + M. Blaha, D. Chroust, Z. Vitásek, L. Roubík, J. Pejchal, L. Kettner, M. Adam, L. Seidl, H. Kružík, D. Klimeš, D. Veselá, C. Legát, M. Hofman, M. Pokorný D3 - Tým pro tvorbu strategie cca 38 zástupců různých organizací + MZ D4 – Veřejnost + Pracovní skupiny Stav k 1.4.2016

6 Podařilo se Schválení Akčního plánu elektronizace zdravotnictví Národní strategie Zdraví 2020 vládou ČR v roce 2015 Přijetí Soustavy cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví včetně popisů cílů a opatření Realizace projektu „Enterprise Architektura eHealth“, pro vytvoření architektury stávajícího a budoucího stavu klíčových projektů pro rozvoj elektronizace, včetně sestavení architektonického týmu Realizace projektu „Posouzení proveditelnosti vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví“

7 Podařilo se Usnesení zdravotního výboru PS PČR č.123/2015 směřující k ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví Spolupráce s Krajem Vysočina na podání projektu do výzvy v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF) na řešení NCP eHealth (Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví)

8 Projektový plán a harmonogram projektu Harmonogram projektu tvorby a implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví

9 Priority pro rok 2016 V roce 2016 je klíčovým úkolem vytvořit základní stavební prvky elektronizace (informační infrastrukturu), které spočívají v těchto projektech: 1.Vytvoření / úprava referenčních registrů Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) a Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP). Tyto registry budou obdobou základních registrů eGOV a budou základem pro identifikaci jednotlivých subjektů, nastavování jejich práv a odpovědností. Důležitým přínosem bude zcela jasný výkon správních agend, vykonávaných KÚ, vzdělávacími institucemi, apod. 2.Vyřešení elektronické identity zdravotnických pracovníků. Nástroj nezbytný pro zajištění právní a organizační jistoty a kontinuity při práci s elektronickými písemnostmi, zdravotnickou dokumentací. Tento projekt bude v souladu s řešením eID realizovaným MV. 3.Zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví v souladu s principy eGovernmentu. 4.ePreskripce – připravit postupný náběh plnohodnotné elektronické preskripce včetně vedení lékového záznamu pacienta, přístupného oprávněným lékařům, lékárníkům a pacientovi, s možnostmi kontroly interakcí a duplicit. Tento úkol bude vyžadovat legislativní úpravy. 5.Ustavení / vytvoření Národní centra elektronického zdravotnictví, které bude mít za úkol programově a hospodárně koordinovat a podporovat rozvoj digitalizace, udržovat a rozvíjet koncepci národního systému elektronického zdravotnictví. Schváleno ŘV NSeZ 11.2.2016

10 Aktuální stav a další kroky Projekt tvorby strategie Realizace výstupů strategie … ePreskripce VZD Registry a eID ESI fondy Pracovní skupiny SC 1SC 2SC 3 SC 4 Pracovní skupiny Útvar hlavního architekta elektronizace zdravotnictví Fáze 2 Národní centrum elektronického zdravotnictví Fáze 3 Řídící výbor pro tvorbu strategie Řídící výbor pro rozvoj elektronizace Transformace do realizační fáze … ePreskripce VZD Registry a eID ….. Pracovní skupiny Transformace Schválení strategie Výbor pro architekturu elektronického zdravotnictví Organizační struktura tvorby strategie Schváleno ŘV NSeZ 11.2.2016

11 Aktuální stav a další kroky V těchto dnech zahajují činnost pracovní skupiny k jednotlivým klíčovým tématům strategie, jejich činnost kontinuálně přejde do Národního centra elektronického zdravotnictví Finalizujeme výstupní dokumenty strategie a připravujeme její implementaci Připravujeme první žádosti do otevřených výzev ESI fondů

12 Pracovní skupiny NSeZ Seznam aktuálně ustavených pracovních skupin Národní strategie elektronického zdravotnictví: Elektronická preskripce Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Elektronická zdravotní dokumentace Standardy Telemedicína a mHealth Portál elektronického zdravotnictví

13 Pracovní skupina Elektronická preskripce Předseda Ing. Hynek Kružík (1) Hlavním posláním PS ePreskripce NSeZ je příprava postupného náběhu plnohodnotné elektronické preskripce včetně vedení lékového záznamu pacienta, přístupného oprávněným lékařům, lékárníkům a pacientovi, s možnostmi kontroly interakcí a duplicit. (2) PS ePreskripce NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti elektronické preskripce a dispenzace; b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti elektronické preskripce a dispenzace.

14 Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Předseda Ing. Jiří Borej (1) Hlavním posláním PS Registry a eID NSeZ je příprava podkladů pro optimální využívání registrů ve zdravotnictví a včetně zavedení resortních referenčních registrů NRPZ a NRPZS a nastavení způsobu elektronické identifikace jednotlivých účastníků systému. Součástí návrhu pracovní skupiny bude: optimalizace využívání registrů ve zdravotnictví a tvorba základních referenčních registrů včetně konsolidace zdravotních, hygienických a dalších registrů jako nástrojů eHealth řešení autorizace, autentizace a řízení oprávnění přístupů uvedené návrhy budou respektovat principy poskytování a sdílení služeb podle pravidel eGovernmentu

15 Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita (2) PS Registry a eID NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti registrů a elektronické identifikace. b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti registrů a elektronické identifikace.

16 Pracovní skupina Elektronická zdravotní dokumentace Předseda Ing. Martin Zeman (1) Hlavním posláním PS eZD NSeZ je příprava návrhu bezpečného systému sdílení a výměny zdravotní dokumentace. Předmětem činnosti je: bezpečné sdílení informací o zdravotní péči a vybudování nezbytné infrastruktury pro výměnu zdravotnické dokumentace, specifikování legislativních, technických, bezpečnostních a obsahových standardů pro realizaci sdíleného zdravotního záznamu (EHR, PCEHR) a jeho referenční implementace,

17 Pracovní skupina Elektronická zdravotní dokumentace Předmětem činnosti je: sdílení zdravotních záznamů obsahujících tři základní části: index zdravotnické dokumentace - přehled o existující dostupné zdravotnické dokumentaci, uložené u poskytovatelů zdravotních služeb a přehled o umístění sdíleného elektronického zdravotního záznamu pacienta. elektronický zdravotní záznam (EHR, PCEHR) bude obsahovat vybrané zdravotní údaje, lékové záznamy a výsledky vybraných vyšetření, národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví

18 Pracovní skupina Elektronická zdravotní dokumentace (2) PS eZD NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti výměny zdravotnické dokumentace b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti výměny zdravotnické dokumentace, c)zapracuje vstupy z dalších pracovních skupin řešících přesahová témata, jako např. identifikaci pacienta, referenční registry ve zdravotnictví

19 Pracovní skupina Standardy Předseda Ing. Martin Zeman (1) Hlavním posláním PS Standardy NSeZ je spolupráce při tvorbě návrhu a implementaci standardizačního rámce elektronického zdravotnictví (Národního rámce interoperability). (2) PS Standardy NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti standardů. b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti standardů.

20 Pracovní skupina Telemedicína a mHealth Předseda Ing. Martin Doležal (1) Hlavním posláním PS Telemedicína a mHealth NSeZ je definování podmínek pro rozvoj Telemedicíny a mHealth a expertní působení při jejich realizaci. Předmětem činnosti je: Definice technického a organizačního rámce telemedicíny a mHealth Bezpečné a efektivní aplikace v mHealth a telemedicíně Vytvoření rámce datové bezpečnosti a přenositelnosti v telemedicíně Elektronická podpora léčby v domácím prostředí pacienta

21 Pracovní skupina Telemedicína a mHealth (2) PS Telemedicína a mHealth NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti telemedicíny a mHealth. b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti telemedicíny a mHealth.

22 Pracovní skupina Portál elektronického zdravotnictví Předseda MUDr. Pavel Vepřek (1) Hlavním posláním PS Portál NSeZ je vymezit způsob jakými prostředky elektronického zdravotnictví podpoří rozvoj zainteresovanosti občanů na péče o vlastní zdraví a expertní působení při jejich realizaci. (2) PS Portál NSeZ dále zejména: a)spolupracuje s dalšími institucemi působícími v oblasti zprostředkování zdravotnických informací občanům. b)podílí se na zpracování všech částí Národní strategie elektronického zdravotnictví, dotýkajících se oblasti participace občanů/pacientů ve zdravotnictví.

23 Příprava na čerpání ESI fondů Příprava projektových žádostí zajištění výzev pro Řídicí orgány ujasnění si potřeb jednotlivých organizací eliminace duplicit specifikace neujasněných bodů na které odpoví EA Finalizace projektových žádostí IROP Dokončení architektonické vize EA Podávání žádostí OPZ a urgentních IROP Podávání žádostí IROP 5 / 2016 Podávání neodkladných žádostí k existujícím výzvám: OPZ, např. kybernetická bezpečnost, Standardizace zdr. techniky, …. IROP – KB, Datová centra,… Specifikum projektů – je jasná legislativa a naléhavost předurčuje jejich podání. Projekty vyplývající ze strategie a zpracované architektury řešení Sladěné s legislativním zajištěním Využívající infrastrukturu poskytující služby eGOV a eHealth Zajištěný konsensus s odbornou veřejností

24 Závěr Věříme, že tentokrát bude skutečně dokončena, přijata a postupně realizována Národní strategie elektronického zdravotnictví

25 Děkujeme za pozornost Ing. Martin Zeman Ing. Jiří Borej


Stáhnout ppt "Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví Martin Zeman, Jiří Borej Seminář MEDSOFT 2016 Hotel Academic, Roztoky u Prahy, 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google