Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující organizační a technologická opatření pro bezpečný provoz elektrotechnických zařízení. Na osmi snímcích rozebírá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující organizační a technologická opatření pro bezpečný provoz elektrotechnických zařízení. Na osmi snímcích rozebírá."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující organizační a technologická opatření pro bezpečný provoz elektrotechnických zařízení. Na osmi snímcích rozebírá základní problematiku bezpečnosti v elektrotechnice. Vzhledem k tomu, že obsah textů vychází z citace příslušných elektrotechnických norem, je v této elektronické podobě kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno výběrem otázek z Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Jednotlivé paragrafy ze jmenované vyhlášky jsou přejaté z CD ROM elektro (PŠIS Nymburk), který má naše škola zakoupen a aktualizuje jej. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Pokud škola vlastní přehled norem pro elektrotechniku, jak jej nabízí CD ROM elektro od PŠIS Nymburk, může si vyučující připravit test k přezkoušení uvedené látky. Poslední snímek ukazuje jednu z možností úpravy testových otázek – převzato z dokumentu Word. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Bezpečnost práce © Ing. Václav Opatrný2 Otázka: Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ustanovení předpisů, důležité pojmy, zásady a postupy při práci na el. zařízeních. Přezkušování el. zařízení před uvedením do provozu. Škody na zdraví a na majetku, technická a organizační opatření Stupně odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978Sb. Obsluha a práce na elektrickém zařízení podle elektrotechnické kvalifikace Práce pod napětím, příkaz „B“, bezpečnostní sdělení Nebezpečí úrazu elektřinou Přezkoušení elektrických zařízení před uvedením do provozu Škody na elektrickém zařízení: na zdraví na majetku Ochranná opatření: technická organizační Elektrické zařízení – zahrnuje jednotlivé elektrotechnické výrobky nebo jejich soubory, smontované k jistému účelu. Bezpečnost sériově vyráběných elektrických předmětů je ověřována v systému státního zkušebnictví – Elektrotechnický zkušební ústav. K zamezení neodborné montáže nebo k odhalení poškození el. instalací, sestav zajišťují výchozí a pravidelné revize výzkumvývoj konstrukce schvalování výroba provozlikvidace projektování montáž výchozí revize ELEKTRICKÉ PŘEDMĚTY ELEKTRICKÉ INSTALACE pravidelné revize Způsobilost pracovníků

3 Opatření na zajištění bezpečnosti el. zařízení © Ing. Václav Opatrný3 Paragraf 199 popisuje nejdůležitější ochranná opatření prováděná na elektrických zařízeních. Vybíráme tato nejdůležitější: Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu Opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem) Opatření proti nebezpečnému dotykovému napětí na přístupných vodivých neživých částech (například obalech, pouzdrech, krytech a konstrukcích) Opatření proti škodlivým účinkům atmosférických výbojů a provozních přepětí Opatření proti nebezpečí vyplývajícímu z nábojů statické elektřiny Opatření proti nebezpečným účinkům elektrického oblouku Opatření proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení

4 Činnosti na elektrickém zařízení © Ing. Václav Opatrný4 Činnosti na elektrickém zařízení obsluhapráce jednoduchásložitá samostatná odborně řídící bez napětí v blízkosti částí pod napětím pod napětím Pomocí pokynů Prováděním dohledu Prováděním dozoru Při práci se používají nástroje Zde se většinou používá hledisko, zda může dojít ke škodě Vypni odzkoušej uzemni zkratuj odděl živé části od neživých

5 Vyhláška 50/1978 Sb. Klasifikace pracovníků © Ing. Václav Opatrný5 Podle odpovědnosti pracovníka za bezpečnost při práci rozeznáváme: Práce pod dozorem – pracovník provádí práce za dozoru vedoucího práce, který buď vede pracovní skupinu a provádí jen dozor, nebo v případě, že z místa pracoviště obhlédne celou pracovní skupinu, s ní může i pracovat. Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá pracovník provádějící dozor. Práce s dohledem – pracovník provádějící dohled se před zahájením práce přesvědčí, jak jsou provedena bezpečnostní opatření a vydá podrobné pokyny pro prováděnou práci. Občas v průběhu práce kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Za jejich dodržování odpovídají pracovníci, kteří práci provádějí. Práce podle pokynů – pro práci jsou vydány jen nejdůležitější pokyny, pracovník sám odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů Z hlediska elektrotechnické způsobilosti dělí Vyhláška 50/1978 Sb. pracovníky do několika kategorií, které jsou popsány příslušnými paragrafy. Žák, který se učí v tříletém učebním oboru, patří mezi pracovníky poučené a musí splňovat všechny požadavky, které jsou popsány v §4 této vyhlášky. Stisknutím levého tlačítka myši lze zobrazit příslušné paragrafy vyhlášky Pracovníci pro řízení a) činnosti (§7) b) činnosti prováděné dodavatelským způsobem (§8 odst. 1) c) provozu (§8 odst. 2) Pracovníci pro provádění revizí (§9) Pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování (§10) Ochranné a pracovní pomůcky Ochranné pomůcky jsou předměty, které chrání pracovníka před ohrožením elektřinou, pádem, škodlivým pracovním prostředím,... dielektrické rukavice, galoše, izolační koberce, ochranná přilba, ochranné brýle, obličejový štít, gumová zástěra, záchranný hák, vybíjecí zařízení, zkratovací souprava,... Pracovní pomůcky tvoří předměty nutné k práci na EZ a v jeho blízkosti nebo k obsluze zařízení: izolované nářadí, zkoušečky napětí, stupadla, žebříky, měřící přístroje, izolační spínací tyče, lana,...

6 Stisknutím levého tlačítka myši lze zobrazit příslušné tabulky vyhlášky Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky (vybráno z příslušné vyhlášky) © Ing. Václav Opatrný6 Pro pracovníky znalé s vyšší kvalifikací je nutná příslušná doba praxe na elektrickém zařízení, která dělíme do dvou skupin podle provozního napětí. Tuto praxi již získá každý pracovník po vyučení na svém pracovišti. Pro získání příslušné kvalifikace například dle §6, je nutno provést po absolvování praxe ještě přezkoušení z uvedené Vyhlášky č. 50/1978 Sb. – zajistí organizace u které je v pracovním poměru.

7 © Ing. Václav Opatrný7 Ukázka testových otázek z probíraného učiva – zdroj CD ROM elektro

8 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný8 Všechny ostatní materiály a obrázky jsou z archivu autora. Pro doplnění informací byly převzaty části textů z Vyhlášky č. 50/1978 Sb. – vše po zpracování z již uvedeného materiálu CD ROM elektro PŠIS Nymburk.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující organizační a technologická opatření pro bezpečný provoz elektrotechnických zařízení. Na osmi snímcích rozebírá."

Podobné prezentace


Reklamy Google