Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krizový plán Centrum primární prevence Občanské sdružení Semiramis Mladá Boleslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krizový plán Centrum primární prevence Občanské sdružení Semiramis Mladá Boleslav."— Transkript prezentace:

1 Krizový plán Centrum primární prevence Občanské sdružení Semiramis Mladá Boleslav

2 Co je krizový plán? Přesný „návod“, jak postupovat při řešení krizových situací Kdo se na něm podílí? Konkrétní podoba (školní řád, změny,srozumitelnost,odkazy,..) Kde je jeho místo?

3 STRATEGIE KRIZOVÝ PLÁN Síť návazných služeb Nové přístupy (čerpání dobré praxe) Kumulace funkcí Formálnost Nechci, neumím Priority jinde Strategie MPP Evaluace Metodické vedení Supervize Kazuistické semináře Konzultace Školní řád

4 Zásady krizového plánu Přesný postup Zakotvení konkrétních jevů do školního řádu + zřetelné sankce Jasné kompetence (kdo, co) Týmová spolupráce – Poradenské centrum Jednotný postup pro všechny x individuálně ke každému případu Podrobné seznámení (sbor, rodiče, žáci) Spolupráce s Policií ČR Vstup Policie ČR do školy

5 Rozumy Konzumace alkoholu, tabákových výrobků a ostatních návykových látek v ČR Konzumace návykových látek osobami mladšími 18ti let Distribuce drog Pravidla 1.pomoci (při akutní intoxikaci apod.) Znalost oznamovacích povinností Předčasné ukončení školní docházky (kriminogenní faktor) Každé řešení je lepší než pasivita? (některá řešení horší než neřešení) Provádět šetření má v kompetenci pouze Policie ČR Role školy je pouze preventivní a poradenská!

6 Rozumy Škola musí vytvořit podmínky pro předcházení výskytu rizikového chování v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. Škola musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky rizikového chování v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti. Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky. Škola musí pomocí školního řádu jasně vymezit zákaz rizikového chování.

7 Rozumy Škola poskytuje žákům a rodičům (zákonným zástupcům) nezbytné informace nutné k zajištění ochrany před rizikovým chováním. Škola poskytuje žákům věcné a pravdivé informace o formách rizikového chování, přiměřené jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji. Škola je povinna působit na žáky v oblasti primární prevence rizikového chování. Při řešení případů souvisejících s rizikovým chováním je třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi (Policie ČR, Orgán sociálně-právní ochrany dětí apod.).

8 Rozumy Škola může od Orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyžadovat pomoc. V České republice není stanovena věková hranice pro užívání návykových látek (nelegálních i legálních). Jejich konzumace tedy není považována za protiprávní jednání. Jejich užívání osobami mladšími 18 let je považováno za nebezpečné chování a každý nezletilec má tedy nárok na pomoc Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.

9 Rozumy Za přestupek nebo trestný čin je považováno navádění či podpora užívání návykových látek u osob mladších 18 let i samotné prodání či podání návykové látky (zde se jedná zejména o alkohol a tabákové výrobky, které spadají do legálních návykových látek). Užívání návykových látek v prostorách školy v době školního vyučování a na všech akcích pořádaných školou (tedy i mimoškolní činnosti) není přípustné. Všichni zaměstnanci školy mají oznamovací povinnost k vedení školy v případě, kdy žáci návykové látky užívají, distribuují či je u sebe přechovávají.

10 Rozumy Za přestupek nebo trestný čin je považováno přechovávání (držení) a distribuce nelegálních návykových látek. Množství, které je distribuováno, není rozhodující. Množství u přechovávání (držení) je rozhodující pouze ve vztahu ke kvalifikaci protiprávního jednání (přestupek nebo trestný čin). Šikanování může naplňovat skutkovou podstatu řady trestných činů (omezování osobní svobody, vydírání, vzbuzení důvodné obavy, čin loupeže, čin znásilnění, čin pohlavního zneužívání, čin kuplířství, čin ublížení na zdraví, čin poškození cizí věci, čin násilí proti skupině a proti jednotlivci).

11 Rozumy Pedagogický pracovník musí předcházet šikanování mezi žáky, projevy šikanování neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu (neoznámení trestného činu, nepřekažení trestného činu, nadržování, schvalování trestného činu, podněcování k trestnému činu apod.). Skutkovou podstatu trestného činu (účast na trestném činu) může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod.

12 Rozumy Vážnější projevy rasismu a jiné diskriminační projevy jsou postihovány jako přestupek nebo trestný čin. Za přestupek je považováno ohrožení výchovy a vzdělávání nezletilců, kdy dítě není přihlášeno k povinné školní docházce nebo dojde k zanedbání péče o ni. Osobní prohlídku u žáka nebo prohlídku jeho věcí má v kompetenci pouze Policie ČR.

13 Rozumy Pokud získá pracovník školy hodnověrným způsobem poznatky o tom, že někdo připravuje, páchá nebo již spáchal jednání, které lze posoudit jako týrání dítěte, má podle platných zákonů tzv. oznamovací povinnost. V případě zanedbání této povinnosti nastupuje pro tuto osobu trestní odpovědnost za nepřekažení nebo neoznámení trestného činu (týrání svěřené osoby, znásilnění, pohlavní zneužívání, vražda). Rodiče (zákonní zástupci) musí být informování o tom, co se s jejich dítětem děje či bude dít. Jedinou výjimkou, kdy rodiče nejsou informováni, je podezření či zjištění zneužívání, týrání dítěte ze strany rodičů nebo jiných příbuzných. V tomto případě se situace řeší s pomocí Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a s Policií ČR.

14 Rozumy Pokud je žák v ohrožení života, rodiče (zákonní zástupci) jsou informování až poté, co pedagog kontaktuje lékařskou službu první pomoci (opět s výjimkou problematiky zneužívání a týrání). Škola může použít orientační testy na přítomnost návykových látek (alkoholu pomocí dechové zkoušky, nelegálních návykových látek pomocí zkoušky ze slin) pouze v případě podezření na intoxikaci žáka (ne formou plošného testování) a na základě předem získaného souhlasu rodiče nebo zletilého žáka. Před použitím orientačních testů je vhodné mít zpracován postup při pozitivním výsledku testu i při negativním výsledku testu.

15 Zákony, paragrafy, pokyny a vyhlášky Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. Školský zákon č.561/2004 Zákon č. 563/20 04 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 116 /20 11 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole č.j. 27 317/2004-24 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

16 Zákony, paragrafy, pokyny a vyhlášky Zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 200/1990 Sb., O přestupcích Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník Zákon č. 218/2003 Sb., Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže Zákon č. 167/1998 Sb., Zákon o návykových látkách Závazný pokyn policejního prezidenta č.8/2002, č.64/2001 (vstup Policie ČR do školy)

17 Zákony, paragrafy, pokyny a vyhlášky Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT – 2009-2012 Metodický pokyn č.j.24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

18 Zákony, paragrafy, pokyny a vyhlášky Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14 423/99-22 Strategie prevence kriminality na léta 2008- 2011 Metodický pokyn MŠMT č.j. 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: 11 691/2004-24

19 Tvorba krizového plánu – NL (základní postupy)  Zabránit v další činnosti (konzumaci NL)  Odebrat a zajistit látku  Posoudit zdravotní stav  Rozhovor s dítětem  Stručný záznam o dané situaci  Založení záznamu do agendy ŠMP  Informace vedení školy  Informace zákonným zástupcům (mimořádná rodičovská schůzka), OSPODu  Opakovaná situace – OSPOD  Poskytnutí informací o možnostech odborné pomoci  Sankce vycházející ze školního řádu (příp. sankčního řádu)

20 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Nález alkoholu v prostorách školy  Netestovat danou látku  Ihned informovat vedení školy  Danou látku uložit u vedení školy  Provést stručný záznam  Mapovat situaci ve škole

21 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ U žáka zadržen alkohol  Netestovat danou látku  Informovat vedení školy  Stručný záznam s vyjádřením žáka (podpis)  Informovat zákonného zástupce (odevzdat mu danou látku), OSPOD (při opakování dané situace)  Podezření na intoxikaci neznámou látkou – přivolat lékaře (látku mu odevzdat)

22 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Žák je podezřelý z držení nelegální NL  Zajištění bezpečnosti (žáka i ostatních)  Zjištění zdravotního stavu, pokud zřejmá intoxikace (záchranná služba)  Kontakt PČR, zákonných zástupců  Izolace žáka do příjezdu PČR  Žádná prohlídka!

23 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Žák se svěří s užíváním návykových látek  Nevyhýbat se rozhovoru (nabídnout radu a podporu)  Obrátit se na relevantní služby  Informování zákonných zástupců (s vědomím žáka)

24 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Rodič hledá ve škole radu, jak řešit problémy s návykovými látkami u svého dítěte  Respektovat specifika každého případu  Poskytnout informace o dostupných službách  Doporučit poradenství  Domluvit se na případných společných krocích

25 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Škola zjistí, že v místě, kde sídlí, lze sehnat návykové látky  Škola nenese právní odpovědnost (mimo své území)  Role v komunitě, morální odpovědnost  Spojení s místními organizacemi (Policie ČR, neziskové organizace,..)  Zvážit, zda informovat rodiče, žáky  Zajistit dobrou informovanost pro pracovníky školy

26 Na co nikdy nezapomenout…  Posoudit zdravotní stav (1.pomoc, záchranná služba)  Prodiskutovat případ se žákem nebo zajistit intervenci (školní psycholog, výchovný poradce)  Nevyhýbat se rozhovoru (zájem)  Neslibovat, že nebudete nikoho informovat  Informování zákonných zástupců  Informování OSPOD  Informování PČR  Zvážit, zda informovat ostatní členy sboru, ostatní žáky

27 Tvorba krizového plánu – „Co dělat, když..?“ Odkazy:  www.poradenskecentrum.cz www.poradenskecentrum.cz  Časopis Prevence  www.msmt.cz www.msmt.cz  „Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi“, Jana Mahdalíčková, FAKTA

28 Děkuji za pozornost Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz +420 723 179 409 http://os-semiramis.cz


Stáhnout ppt "Krizový plán Centrum primární prevence Občanské sdružení Semiramis Mladá Boleslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google