Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKČNÍ PLÁN KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA OBDOBÍ 2010–2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKČNÍ PLÁN KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA OBDOBÍ 2010–2012."— Transkript prezentace:

1 AKČNÍ PLÁN KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA OBDOBÍ 2010–2012

2 Východiska Akčního plánu V Evropské unii je cca 8 – 12 procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče … asi 4,1 milionu pacientů za rok Mezi nejčastější nežádoucí události patří: - Chyby při podávání léků (nesprávná dávka nebo lék) - Chirurgická pochybení (chirurgických výkonů nebo po nich) - Diagnostické chyby - Nezohlednění výsledků testů - Infekce spojené se zdravotní péčí

3 Aktivity MZ ČR 2006 – 2010 Systematické kroky ke zvýšení bezpečnosti a kvality zdravotní péče: -Informační portál kvality a bezpečí; Kniha bezpečí -Odborné fórum pro tvorbu standardů -Národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb -Metodický rámec pro zavedení systému sledování nežádoucích událostí v lůžkových zdravotnických zařízeních -Metodický návod sledování spokojenosti pacientů ve zdravotnických zařízeních -Zmapování situace v oblasti řízení bezpečnosti a kvality zdravotní péče v přímo řízených organizacích MZ ČR Více na Portálu kvality a bezpečí - www.mzcr.cz

4 Soulad aktivit MZ ČR s doporučeními WHO Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v rámci „Světové aliance pro bezpečnost pacientů“ několik doporučení, například: - hygiena rukou - chirurgické výkony Další doporučení lze nalézt na:  www.who.int/patientsafety/en/  knihabezpeci.mzcr.cz/Categories/5-Verejna-cast- odborna.html (MZ ČR - Kniha bezpečí pro odborníky) - vzdělávání

5 Soulad aktivit MZ ČR s doporučeními EU Rada EPSCO (zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitelů) přijala za českého předsednictví 9. června 2009: Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů, včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče Publikováno:  www.mzcr.cz - Portál kvality a bezpečí ►Aktuality ► Doporučení v české i anglické verzi

6 Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů Doporučení má především pomoci členským státům EU při: a) Zavádění vnitrostátních strategií a programů bezpečnosti pacientů a prevence a kontroly nežá- doucích událostí a infekcí spojených se zdravotní péčí b) Ochraně občanů a pacientů před zdravotní újmou c) Posílení důvěry občanů v bezpečnost zdravotních systémů na základě zvýšeného poskytování dostatečných a srozumitelných informací d) Vytvoření rámce pro stimulaci rozvoje politik v oblasti bezpečnosti pacientů, na národní i unijní úrovni, které by byly zaměřeny na klíčové otázky a problémy bezpečnosti pacientů v EU

7 Realizace doporučení WHO a EU v ČR - Akční plán Akční plán kvality a bezpečnosti:  Implementuje zmíněná doporučení WHO a Evropské unie  Obsahuje konkrétní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v podmínkách ČR, včetně finančního pokrytí  Pracuje se střednědobým výhledem – jednotlivé fáze pokrývají roky 2010–2012  Obsahuje REZORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ CÍLE pro rok 2010  Dne 9. 4. 2010 byl schválen jako „Informace členům vlády ČR“  www. mzcr.cz- Portál kvality a bezpečí

8 Akční plán kvality a bezpečnosti Akční plán pokrývá:  Zavádění a rozvoj národních politik a programů pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče  Posílení účasti a informovanosti občanů a pacientů  Zavedení nebo posílení nerepresivních systémů podávání zpráv a informací o nežádoucích událostech  Vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků  Zajištění klasifikace a měření bezpečnosti pacientů  Rozvoj a prosazování výzkumu v oblasti bezpečnosti pacientů  Sdílení znalostí, zkušenosti a osvědčených postupů na úrovni EU  Implementaci strategie prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních, včetně infekcí spojených se zdravotní péčí

9 Nový INTERDISCIPLINÁRNÍ poradní orgán ministra zdravotnictví Akční plán předpokládá na základě Příkazu ministryně vznik Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče  jako: Hlavního iniciačního, koordinačního a realizačního orgánu pro bezpečnost a kvalitu zdravotní péče v ČR  s cílem: Komplexního začlenění otázek bezpečnosti a kvality péče do již existujících nebo rozpracovaných programů na celostátní, regionální a místní úrovni  a identifikuje nejrizikovější oblasti v návaznosti na: Rezortní bezpečnostní cíle pro příslušný kalendářní rok

10 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 1. Bezpečná identifikace pacientů

11 Realizace cíle:  Zdravotnické zařízení vypracuje vnitřní předpis konkrétně upravující správný postup při identifikaci všech pacientů  Vnitřní předpisy vyžadují minimálně dva nástroje k identifikaci pacienta (např. jméno a datum narození)  Identifikace pacienta se provádí vždy před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením apod.  Identifikace pacientů se provádí vždy před diagnostickými a terapeutickými výkony

12 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 2.Bezpečnost při používání rizikových léčiv

13 Realizace cíle:  Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem spektrum léčiv s vyšší mírou rizika. K těmto léčivům patří vždy: injekční roztoky chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzulíny, neředěné hepariny.  Vnitřní předpis upraví postupy při objednávání, skladování a podávání léčiv s vyšší mírou rizika.  Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou umístěna na pracovištích zdravotnického zařízení pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zařízení jejich umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání.

14 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 3.Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

15 Realizace cíle:  Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem jednotný postup zajištující provádění správného výkonu u správného pacienta ve správné lokalizaci včetně výkonů prováděných mimo operační sály  Vnitřní předpis obsahuje standardizovaný způsob označování místa výkonu a zajišťuje účast pacienta na označování místa operačního výkonu  Zdravotnické zařízení používá a dokumentuje předoperační bezpečnostní proceduru bezprostředně před zahájením operačního výkonu. Tato procedura zahrnuje ověření identifikace pacienta, identifikace výkonu a identifikace strany výkonu (při zaměnitelných místech), dostupnosti a správnosti potřebných technologií či zdravotnických prostředků

16 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 4.Prevence pádů pacientů

17 Realizace cíle:  Zdravotnické zařízení zavede vnitřním předpisem proces vstupního hodnocení rizika pádu u pacientů a opakovaného hodnocení u pacientů, u nichž došlo ke změně zdravotního stavu, ke změně spektra užívaných léků apod.  Zdravotnická zařízení stanoví jednotný postup pro prevenci pádů a zranění u pacienta/klienta a jeho řešení.  Zdravotnická zařízení sledované výsledky analyzuje a pravidelně vyhodnocuje. V případě potřeby stanovuje nápravná a preventivní opatření.

18 Resortní bezpečnostní cíle pro rok 2010 5.Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

19 Realizace cíle:  Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postup mytí rukou, používání bariérových technik a dezinfekčních prostředků, které jsou základem prevence a kontroly infekcí  Zdravotnické zařízení provádí pravidelná školení v metodách prevence a kontroly infekcí všech pracovníků odpovídající jejich pracovní činnosti  Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem zaměření programu prevence a kontroly infekcí odpovídající klinickému spektru ošetřovaných pacientů, oborovému zaměření zdravotnického zařízení a používaným diagnostickým a léčebným technologiím  Proces prevence a kontroly infekcí ve zdravotnickém zařízení je komplexním způsobem začleněn do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů

20 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "AKČNÍ PLÁN KVALITY A BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍ PÉČE NA OBDOBÍ 2010–2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google