Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (I. část – hospodaření PO) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (I. část – hospodaření PO) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (I. část – hospodaření PO) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 OBSAH  1. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  právní úprava  rozpočet organizace  účetnictví  movitý a nemovitý majetek  inventarizace majetku  činnost oddělení financování nepřímých nákladů  2. SMĚRNICE RADY KRAJE -č. 1 a 2/2005 – nakládání s nemovitým a movitým majetkem LK - č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek LK a jím zřizovanými PO - č. 2/2012 k plánování, přípravě, pořizování a vlastní realizaci investic LK a jím zřizovanými PO

3 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní úprava -Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví -Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) -Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách -Směrnice Rady Libereckého kraje -Zřizovací listina

4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Ustanovení, která se týkají příspěvkových organizací : (§ 27 – 37a) Zřizování, změny a zrušení PO Finanční hospodaření PO Rezervní fond PO Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Úvěry, půjčky, ručení PO, nákup na splátky, nakládání s cennými papíry, zřizování a zakládání právnických osob

5 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 27 – Zřizování, změny a zrušení PO -PO hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou; -PO nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit k jakému nabytí majetku je třeba předchozí písemný souhlas. -Do svého vlastnictví může PO nabývat majetek pouze následujícími způsoby: a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele; b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele c) děděním – písemný souhlas zřizovatele; d) jiným způsobem dle rozhodnutí zřizovatele.  nepotřebný majetek nabytý bezúplatným převodem od svého zřizovatele, nabídne PO přednostně svému zřizovateli

6 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů SOUHLAS S PŘIJETÍM DARŮ -Usnesením Rady LK č. 380/09/RK ze dne 7. 4. 2009 byl udělen paušální souhlas zřizovatele s přijetím finančních darů účelově neurčených pro PO -Finanční dary účelově určené a věcné dary podléhají předchozímu písemnému souhlasu zřizovatele  (tzn. schválení souhlasu radou kraje)  Usnesením Rady LK č. 406/09/RK ze dne 7. 4. 2009 bylo rozhodnuto, že PO budou nabývat veškerá oběžná aktiva do svého vlastnictví  Oběžná aktiva: zásoby, pohledávky, finanční majetek, účty rozpočtového hospodaření, přechodné účty aktivní

7 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 28 – Finanční hospodaření PO PO hospodaří s peněžními prostředky: -získanými vlastní činností -přijatými z rozpočtu svého zřizovatele -svých peněžních fondů -poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí -peněžitými dary od fyzických a právnických osob Dále hospodaří: -s dotací na úhradu provoz. nákladů z rozpočtu EU -s dotací na úhradu provoz. nákladů dle mezin. smluv poskytnutých z FM EHP/Norska, programu švýcarsko-české spolupráce

8 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 28 – Finanční hospodaření PO  Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své PO zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb!  Porušení rozpočtové kázně:  použití finančních prostředků v rozporu s účelem  převedení do svého peněž. fondu více fin. prostředků než je schváleno zřizovatelem  použití prostředků peněž. fondů na jiný účel než je dán zákonem  použije provoz. prostředky na účel, na který měly být použity peněž. fondy  Zřizovatel uloží odvod do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků

9 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 30 – Rezervní fond Tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření PO; -na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku; snížený o případné převody do fondu odměn. -Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel. -Zdrojem mohou být peněžní dary a prostředky dle § 28 odst. 3 (např. prostředky poskytnuté z dotací krytých z rozpočtu EU, FM EHP Norska, nespotřebované do konce kalendářního roku). Čerpání – k dalšímu rozvoji své činnosti  k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně  k úhradě ztráty za předchozí léta

10 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 31 – Investiční fond Zdroje investičního fondu: -odpisy hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku dle odpis.plánu -investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, -výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO -Převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem Čerpání – k financování investičních výdajů - k úhradě investičních půjček nebo úvěrů - k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud ho uložil - k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku

11 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 32 – Fond odměn Tvorba fondu odměn: -Fond je tvořen stanoveným nebo přípustným objemem prostředků na platy. -Tvorbu PO provede na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení zřizovatelem. § 34 – Úvěry, půjčky a ručení PO -PO může uzavírat smlouvy o půjčce, úvěru po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. -PO není oprávněna zajišťovat závazky.

12 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 35 – Nákup na splátky příspěvkovými organizacemi -PO může pořizovat věci nákupem na splátky jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele § 36 – Nakládání s cennými papíry PO -PO není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. -Přijímat je jako protihodnotu lze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. -PO nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani nesmí být směnečným ručitelem.

13 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 37 – Poskytování darů příspěvkovými organizacemi -PO není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům (výjimka obvyklé peněžité nebo věcné dary svým zaměstnancům a jiným osobám z FKSP). § 37a – Zřizování a zakládání právnických osob PO nesmí: - zřizovat ani zakládat právnické osoby; -mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.

14 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 39b – Předchozí souhlas zřizovatele -Poskytuje se vždy pouze pro jeden právní úkon. -Výjimka – peněžitý dar účelově neurčený, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas společný pro více právních úkonů. -Bez předchozího souhlasu je právní úkon neplatný.

15 Směrnice rady kraje – č.3/03 k řízení příspěvkových organizací  rozdělena do 12 částí, nyní probíhá připomínkové řízení  I. Zřizování, změny a zrušení PO  II. Hospodaření PO z rozpočtu kraje je poskytován: - neinvestiční příspěvek určený k financování odpisů DHaNM, výše stanovena odpisovým plánem - neinvestiční příspěvek na provoz organizace – stanoven radou kraje v souladu se směrným číslem rozpočtu kraje - hospodaření PO se řídí schváleným rozpočtem a sestavuje se jako vyrovnaný

16 Směrnice rady kraje – č.3/03 k řízení příspěvkových organizací  III. Rozpočet organizace souhrn finančních dokumentů, který zahrnuje: a)přehled o rozpočtu výnosů a nákladů b)bilanci rozpočtových vztahů c)soustavu ukazatelů organizace d)plán investic e)odpisový plán -pro sestavení odpisového plánu stanovila rada tabulku odpisových skupin s max.přípustnou dobou odepisování v letech a roční odpisovou sazbou v % -schválení finančních dokumentů pro daný rok – duben -jejich úprava průběžně během roku – schválení v RK

17 Směrnice rady kraje – č.3/03 k řízení příspěvkových organizací  IV. Změny a úpravy schválených rozpočtů organizací  V. Finanční vztahy st. rozpočtu a st. fondů k rozpočtům org.  VI. Platební styk  VII. Doplňková činnost – povolena ve zřizovací listině  Zisk z doplň. činnosti použije organizace ke zkvalitnění své hlavní činnosti  VIII. Majetek, majetková práva a povinnosti -vymezena zřizovací listinou  IX. Účetní evidence – vedení účetnictví dle zákona, čtvrtletní/roční účetní závěrky předávat na odbor školství přehled výsledku hospodaření a stavu fondů – březen RK  X. Inventarizace majetku a závazků -iventarizovat veškerý majetek a závazky

18 Směrnice rady kraje – č.3/03 k řízení příspěvkových organizací  XI. Kontrola - kraj provádí kontrolu – odvětvovými odbory – zaměření na plnění hlavních, doplňkových činností, plnění závazných ukazatelů - kontrolním orgánem krajského úřadu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  XII. Zpráva o činnosti organizace - projednání v radě kraje 1x ročně /souhrnná zpráva/ - osnova pro sestavení „Zprávy o činnosti organizace“ - zpracování zprávy - květen

19 Zřizovací listina příspěvkové organizace  čl. V – Vymezení majetku - jakým způsobem organizace nabývá majetek - uveden v příloze zřizovací listiny  čl. VI – Vymezení majetkových práv a povinností - majetek spravovat a efektivně využívat - nakládat se svěřeným movitým majetkem jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li pořizovací cena 100 000 Kč - svěřený nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele na období nejdéle 1 roku - povinnost majetek sepsat, ocenit, vést v účetnictví - provádět pravidelnou inventarizaci – předložení přehledu provedené inventarizace odboru školství v lednu

20 Zřizovací listina příspěvkové organizace  čl. VI – Vymezení majetkových práv a povinností - organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 5 000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku a nebo je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky - odpis lze uplatnit postupně, tj. rozložit v časovém období tak, aby nedošlo k celkovému negativnímu ovlivnění výsledku hospodaření PO v daném roce - souhlas s odpisem pohledávek nad stanovený limit – projednání v RK říjen/listopad

21 ODD. FINANCOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ – pracovní náplň  SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST 64 škol a školských zařízení rozpočet 2012 je 278 173 745 Kč (kapitola 913 04) -zabezpečení neinvestičních výdajů PO a jejich vypořádání -zpracování rozpočtů pro jednotlivé PO a jejich změny v průběhu příslušného roku -zpracování účetních závěrek za všechny PO odboru školství -metodická pomoc v oblasti účetnictví a financování -příprava podkladů pro nakládání s movitým majetkem svěřeným do správy PO -příprava podkladů o pronájmu nemovitého majetku svěřeného PO na dobu delší než 1 rok -příprava podkladů pro rozhodování o zadání veřejných zakázek -shromáždění výsledků inventarizací majetku PO

22 ODD. FINANCOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ – zaměstnanci Ing. Michaela Stříbrná – vedoucí odd. financování nepřímých nákladů (tel. 485 226 288, michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz -na odd. pracuje celkem 13 zaměstnanců Úsek účetních analýz ve školství Ing. Helena Balounová – tel. 485 226 247 Dagmar Krejčová – linka 216 Bc. Pavla Machová – metodická pomoc PO – linka 242 Iva Štíchová – linka 215 Rozpočtářky PO – fin. dokumenty, identifikační listy Jana Plívová – linka 290 Vlasta Vodičková – linka 289

23 ODD. FINANCOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ – zaměstnanci Movitý a nemovitý majetek PO, daň z nemovitosti Lubomír Ťoupalík – linka 286 Veřejné zakázky Ing. Drahomír Nesvadba –linka 285 Odpisy majetku, analytik odd. Ing. Jarmila Vítová – odpisy majetku – linka 291 Ing. Lenka Šulcová – linka 257 Inventarizace majetku PO Lenka Cvrčková – linka 292 Dotace a jejich vyúčtování, odpis pohledávek Ing. Erika Hladíková – linka 253

24 Název POJméno účetní Jméno rozpočtářky G Česká LípaD. KrejčováV. Vodičková G FX Šaldy LIberecP. MachováJ. Plívová G a SOŠ pedag. LiberecP. MachováJ. Plívová SPŠ textilní LiberecP. MachováJ. Plívová SUPŠ sklářská Kam. ŠenovD. KrejčováV. Vodičková SUPŠ a VOŠ Jablonec n/ND. KrejčováV. Vodičková ZŠ a MŠ pro těl.postiž.LiberecP. MachováJ. Plívová ZŠ Jablonec n/NH. BalounováV. Vodičková ZŠ a MŠ při nemocnici LiberecP. MachováJ. Plívová DD Česká LípaD. KrejčováV. Vodičková DD FrýdlantP. MachováJ. Plívová PPP Jablonec n/NH. BalounováV. Vodičková PPP LiberecP. MachováJ. Plívová

25 Informace pro účetní Pravidelné semináře pro účetní PO (cca 4x ročně):  19. 9. nebo 26. 9. – Vnitřní směrnice  9. 11. – Školení PAP  19. 11. nebo 29. 11. – Roční účetní závěrka  Připravujeme do konce roku:  daň z přidané hodnoty  daň z příjmu právnických osob Aktuální informace na webu www.edulk.czwww.edulk.cz

26 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "FINANČNÍ ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (I. část – hospodaření PO) 15. srpna 2012 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google