Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE PO A HP - SPECIFIKA EVD duben 2016 Ing. František Dobrotka Koordinátor PO a HP EVD SKČ_VP_1976r03,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE PO A HP - SPECIFIKA EVD duben 2016 Ing. František Dobrotka Koordinátor PO a HP EVD SKČ_VP_1976r03,"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE PO A HP - SPECIFIKA EVD duben 2016 Ing. František Dobrotka Koordinátor PO a HP EVD SKČ_VP_1976r03, SKČ_VP_1977r03

2 OBSAH ŠKOLENÍ Specifika lokality  Zajištění požární ochrany  Kontaktní osoby útvaru PO na EVD  Informace o OJ EVD  Místa pro evakuaci  Kouření  Povinnosti a zákazy  Činnosti s nebezpečím vzniku požáru  Důležitá telefonní čísla OJ EVD 1

3 ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OJ EVD  personální zajištění PO: - koordinátor PO a HP - preventista PO - zaměstnanci zařazeni do PPH - jednotka HZS zřízena není  riziková pracoviště elektráren EVD jsou pod nepřetržitým dohledem elektrické požární signalizace (EPS),  V době sníženého provozu a v mimopracovní době je požární ochrana zajišťována technickými prostředky (EPS)

4 KONTAKTNÍ OSOBY ÚTVARU PO NA EVD Koordinátor PO a HP Ing. František Dobrotka e-mail: frantisek.dobrotka@cez.cz tel.:+420 211 026 402 mob.:+420 724 981 216 3

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EVD Do OJ EVD patří: EDS; EDA; EMO; EVR; EST1, 2; ESL; EKA; EOR; EHN; EKO; ELI1, 2, ředitelství ve Štěchovicích Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím na EVD:  Sklady hořlavých kapalin (výbuch)  Sklady (shromáždiště) nebezpečného odpadu (výbuch)  Sklady technických plynů (výbuch)  Olejové hospodářství  Strojovny  Prostory transformátorů  Rozvodny  Kabelové kanály a prostory  Archivy  Prostory dieselagregátu

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE OJ EVD Výskyt hořlavých a požárně nebezpečných látek:  Technické plyny – kyslík a acetylén v tlakových lahvích – dílny a sklady technických plynů  Oleje – transformátory, rozvodny, ložiska, olejové hospodářství (nádrže a sudy), sklady HK, sklady NO  Kyselina sírová – elektrolyt v akumulátorovně  Rozpouštědla a odmašťovadla – sklad HK, sklad NO, mycí stoly  Nafta – náhradní zdroj  Plasty – zejména izolace kabelů a zařízení

7 POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE EVD  Každý je povinen provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob (pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe).  Uhasit požár, jestliže je to možné, nebo vykonat nezbytná opatření k zamezení jeho šíření.  Ohlásit zjištěný požár dle platné PPS. V hlášení uvést: - kde hoří,- co hoří (stručný popis události),- kdo volá (jméno, telefonní číslo) Způsob vyhlášení požárního poplachu SIRÉNOU, ROZHLASEM, TELEFONEM, VOLÁNÍM „HOŘÍ“ Osoby se přemístí z místa ohroženého požárem do prostor určených pro evakuaci po vyznačených únikových cestách. Na výzvu velitele zásahu osoby poskytnou osobní a věcnou pomoc jednotce požární ochrany. PPS:

8 MÍSTA PRO SOUSTŘEDĚNÍ EVAKUOVANÝCH OSOB EDSodstavná plocha před vstupem do administrativní budovy EDAparkoviště u administrativní budovy EMOnádvoří elektrárny EVRu venkovního schodiště pře vstupem do provozní budovy EŠTnádvoří elektrárny u vstupu do infocentra ESLprostor před vrátnicí v areálu elektrárny EKAnádvoří elektrárny – prostory u vrátnice EORnádvoří elektrárny – prostor před vrátnicí EHNnádvoří před administrativní budovou EKOprostor u plotu před vstupem do objektu rozvodny ELI 1prostor nádvoří před vrátnicí ELI 2nádvoří před elektrárnou PSB (ředitelství EVD) – parkoviště vedle budovy PSB

9 SHROMAŽDIŠTĚ 8 EDS

10 SHROMAŽDIŠTĚ 9 EDA EMO

11 SHROMAŽDIŠTĚ 10 EVR

12 SHROMAŽDIŠTĚ 11 EŠT

13 SHROMAŽDIŠTĚ 12 ESL

14 SHROMAŽDIŠTĚ 13 EKA

15 SHROMAŽDIŠTĚ 14 EOR

16 SHROMAŽDIŠTĚ 15 EHN EKO

17 SHROMAŽDIŠTĚ 16 ELI I ELI II

18 VYHRAZENÁ MÍSTA PRO KOUŘENÍ Zákaz kouření ve všech prostorech vodních elektráren je kouření zakázáno, kromě vyhrazených míst viditelně označených tabulkou „Kouření povoleno“ a vybavených popelníkem. (Smluvní partner nesmí zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu ČEZ.) 17

19 POVINNOSTI VŠECH OSOB V OJ EVD  nahlásit určenému zaměstnanci zahájení, přerušení a ukončení činností s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu,  nahlásit určenému zaměstnanci používání požárně nebezpečných látek a to: - druh, množství a umístění těchto látek + předat požárně technické charakteristiky (např. bezpečnostní listy)  nahlásit určenému zaměstnanci činnost, která může zapříčinit spuštění hlásičů elektrické požární signalizace (EPS), (např. použití jeřábu pohybujícího se v paprsku lineárního hlásiče EPS)  nahlásit určenému zaměstnanci změny průjezdních profilů komunikací v areálu a zajistit dle dopravního řádu a pravidel chování ČEZ na těchto komunikacích předepsaný průjezdní profil  nahlásit ihned na ohlašovnu požáru (PSB, EDS, EDA) nebo obsluze elektrárny každý požár vzniklý při činnostech, které provozují. 18

20 ZAKÁZANÉ ČINNOSTI  Hydrantové vybavení (požární hadice + proudnice) se nesmí používat k úklidu pracoviště, ale pouze k účelům, ke kterým je určeno.  Žádný z výtahů v OJ EVD není evakuační, při požáru se nesmí používat.  Ve všech provozech OJ EVD se nesmí parkovat mimo vyhrazená místa.  Na označených nástupních plochách pro požární techniku se nesmí omezit nebo znemožnit jejich použití. 19

21 ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU  před zahájením požárně nebezpečných činností se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti (i v přilehlých prostorách) - zda se jedná o činnost vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření = vystavení „S/V příkazu“) → tzn. Oprávněná osoba ČEZ rozhodne zda musí být vystaven „S/V příkaz“  „S/V příkaz“ MUSÍ být vystaven vždy zejména na těchto pracovištích: 20  olejová hospodářství  sklady hořlavých kapalin  sklady technických plynů  sklady, kde se skladují hořlavé látky  rozvodny, kabelové kanály a prostory  prostory transformátorů  kabelové a generátorové vývody  v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru skrytými cestami do sousedních prostor  v prostorách, kde nelze vyloučit vznik požáru nebo výbuchu  kdy nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace  šachty generátorů  sklady nebezpečných odpadů  archivy, knihovny, spisovny  budovy a prostory z hořlavých hmot

22 ČINNOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU POŽÁRU, VÝBUCHU Oprávněná osoba ČEZ vystavuje „S/V příkaz“ a stanovuje podmínky provádění práce, např.: 21  Pracoviště musí být uklizeno  Hořlavé předměty musí být odstraněny nebo překryty nehořlavým materiálem  Musí být zajištěna vzájemná koordinace prací  Pracoviště musí být ohraničeno a označeno  Před opuštěním místa sváření se musí prostor řádně uklidit a zkontrolovat, zda nemůže dojít ke vznícení – požáru

23 KONTAKTY NA PRACOVNÍKA DOZORNY/OBSLUHY 22  EDA-EMOdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  EDSdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  EHN-EKOdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  EKAdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  ELIdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  EORdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  ESLdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201  EŠTdozorna/obsluha VE - 213vedoucí provozu - 301  EVRdozorna/obsluha VE - 211vedoucí provozu - 201

24 ČEZ, A. S., VODNÍ ELEKTRÁRNY DĚKUJI ZA POZORNOST ! 23


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PRÁCE A ODPOVĚDNÝCH OSOB DODAVATELŮ KE PO A HP - SPECIFIKA EVD duben 2016 Ing. František Dobrotka Koordinátor PO a HP EVD SKČ_VP_1976r03,"

Podobné prezentace


Reklamy Google