Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011 Projektový záměr Profesní podpora učitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011 Projektový záměr Profesní podpora učitele."— Transkript prezentace:

1 Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011 Projektový záměr Profesní podpora učitele

2 Obsah prezentace Základní údaje o projektu Cíl/e projektu Zdůvodnění potřebnosti Klíčové aktivity Rozpočet Monitorovací indikátory Přínos projektu Podporované aktivity Vazba na jiné projekty „?!„

3 Základní údaje Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 4a – Systémový rámec celoživotního učení Typ projektu: IPn Žadatel: MŠMT – odbor 22, 25 Partner projektu: VÚP v Praze, NIDV Délka projektu: 27 měsíců Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, instituce poskytující další vzdělávání Finanční objem projektu: 130 mil. Kč

4 Hlavní téma

5 Cíle projektu Vyvinout a ověřit systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků.  Nastartovat proces proměny současného DVPP v ucelený profesní rozvoj.  Podpořit diverzifikaci forem profesní podpory.  Motivovat učitele k aktivní účasti na vlastním profesním rozvoji.  Poskytnout školám poradenství při procesu tvorby plánu profesního rozvoje a jeho následném vyhodnocování.  Připravit soubor návrhů na harmonizaci obsahu relevantních právních norem s potřebami profesního rozvoje pedagogických pracovníků (ve vazbě na kariérní systém). Priorita MŠMT

6 Zdůvodnění potřebnosti  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( 2007)  Stanovisko Evropské komise (2007)  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2007, 2011)  Akční plán MŠMT Škola pro 21. století ( 2009)  Analýza MŠMT Metodická podpora učitele (2010)  Výsledky mezinárodních i českých výzkumů (PISA 2000, TALIS 2007-08, TIMSS 2007, FACTUM Invenio 2008, McKinsey 2010…)  výsledky šetření ÚIV, materiály ČŠI, vlastní zjištění…

7  Absence komplexních dat z oblasti DVPP, resp. PR  Náročnost identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb pedagogů uvnitř škol a plánování jejich rozvoje  Další vzdělávání, resp. školení jako dominantní forma rozvoje  Strukturální nedostatky  Nízké využití vlastního potenciálu škol  Téměř nulové vyhodnocování účinnosti podpory  Malá provázanost kariéry a profesního rozvoje  Absence poradenského systému v oblasti PR

8 Řízení změny Profesní rozvoj učitele Kompeten ce učitele Výuka Výsledky žáků

9 Klíčové aktivity PROFESNÍ ROZVOJ MODEL uvnitř školy MENTORPROFIL21

10 KA 01 PROFESNÍ ROZVOJ Cílem aktivity je identifikovat hlavní problémy v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků v ČR a formulovat doporučení pro implementaci systému PRPP na základě ověřených výstupů projektu. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol, instituce poskytující další vzdělávání Cíl

11 KA 01 PROFESNÍ ROZVOJ  Identifikace hlavních problémů PRPP v ČR a formulace doporučení pro tvorbu komplexního systému  Komparativní analýza zkušeností PRPP v ČR a zahraničí  Přehled aktuálně dostupných forem podpory nabízených v ČR a jejich využitelnost  Databáze zahraničních a domácích zdrojů k profesnímu rozvoji PP uvnitř školy  Výzkumná zpráva popisující současný stav organizace a způsobu realizace DVPP, resp. PRPP  Podklady pro návrh legislativních změn a finančních opatření Výstupy

12 KA 02 MODEL uvnitř školy Cílem aktivity je vytvořit a ověřit model profesního rozvoje pedagogických pracovníků uvnitř školy. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol, instituce poskytující další vzdělávání, př. instituce poskytující poradenství v oblasti dalšího vzdělávání Cíl

13 KA 02 MODEL uvnitř školy  Metodika Model PRPP uvnitř školy  Principy PRPP uvnitř školy  Přehled diverzifikovaných forem podpory pedagogů (min. 15 forem – např. mentoring, koučing, supervize, dobrovolnictví, rotace, mobilita, rolový model…), vč. jejich popisu, očekávaného přínosu, př. rizik  Soubor evaluačních nástrojů vhodných k modifikaci pro různé druhy škol (identifikace potřeb učitele)  Metodiky pro implementaci vybraných forem podpory, vč. návrhu hodnocení absolvované podpory  Výzkumná zpráva z 2fázového šetření  Tým konzultantů profesního rozvoje  Aktivně zapojené školy Výstupy

14 KA 03 MENTOR Cílem aktivity je vytvořit a ověřit model kolegiální podpory – mentoring jako jednu z moderních a efektivních forem profesního rozvoje učitele. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol, instituce poskytující další vzdělávání Cíl

15 KA 03 MENTOR  Praktická příručka pro uplatnění kolegiální podpory  Zpráva z 3fázového výzkumu dopadu mentoringu  Školy přijímající plnou podporu  Metodika pro vedení škol  Tým externích mentorů  Tým interních mentorů  Komplexně zpracovaný program pro interní mentory a jejich uplatnění v praxi Výstupy

16 KA 04 PROFIL21 Cílem aktivity je vytvořit a ověřit systém, který tvoří nástroj pro strategické řízení rozvoje školy a nástroj pro sledování vlastního profesního rozvoje učitele v oblasti ICT. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol, včetně vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Cíl

17 KA 04 PROFIL21  Metodické materiály pro učitele se sborníky digitálních učebních materiálů ukazující možnosti a postupy při začleňování ICT do výuky.  Online aplikace Profil Učitel21, nástroj řízení vlastního rozvoje v oblasti ICT pro učitele, analogicky k Profilu Škola21  Videoprůvodci a videoukázky využití moderních technologií a aplikací a příkladů dobré praxe ve využití ICT ve výuce  Online databáze námětů a příkladů dobré praxe využití ICT ve výuce, hodnocení a popisu výukových programů, on-line služeb a hardwarových prostředků, které podporují využití ICT učiteli a žáky  Učitelé a školy aktivně využívající Profily Výstupy

18 KA 05 PROFIL21 Cíl Cílem aktivity je připravit a pilotně ověřit systém vzdělávání učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků základních škol v oblasti začlenění ICT jako významné podpory v jejich profesním rozvoji. Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol

19 KA 05 PROFIL21  Ověřený systém vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků v oblasti začlenění ICT do výuky a života škol:  Pilotně ověřené a akreditované vzdělávací programy (prezenční forma, e-learning)  Tým lektorů a tutorů  Absolventi vzdělávání (ředitelé, učitelé) Výstupy

20 Proces realizace projektu Mapa Vývoj Ověřování Výstup 27 měsíců

21 Kritéria úspěchu  Souběh rozvoje školy a jednotlivce  Struktura v čase  Postavení na reflexi  Orientace na praxi  Konkrétní zacílení  Partnerství mezi klientem a poskytovatelem  Diferenciace  Koherence  …

22 Rozpočet Název aktivityNáklady v % Náklady v tis. Kč PROFESNÍ ROZVOJ (PR)44 940 MODEL – ověření PR uvnitř školy1620 959 MENTOR – ověření formy PR4051 222 PROFIL21 – ověření nástrojů PR v oblasti ICT 1519 697 PROFIL21 – PR učitele v oblasti ICT68 167 ŘÍZENÍ PROJEKTU1924 931

23 Monitorovací indikátory Název monitorovacího indikátoruPočet Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s celostátním dopadem 3 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů v oblasti dalšího vzdělávání 62 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb218 Další výstupy:  Počet PO – pedagogičtí pracovníci = 3 952 osob  Počet PO – vedoucí pedagogičtí pracovníci = 836 osob  Počet aktivně zapojených škol = 524  Instituce poskytující další vzdělávání, př. poradenství = 930  …

24 Přínos projektu v PR Pro učitele:  Zpracování individuálního plánu rozvoje  Praktickou osobní podporu v reálném prostředí školy, třídy  Zkušenost s netradičními formami podpory  Odbornou pomoc profesionála Pro ředitele:  Zvýšení kompetencí v oblasti personálního řízení a řízení změny  Metodickou podporu  Odbornou pomoc profesionála Osobní rovina

25 Přínos projektu v PR Pro školu:  Příležitost funkčně propojit rozvoj žáka, učitele a školy  Personální, časovou a finanční úsporu  Klientský servis Pro poskytovatele podpory:  Informace o tom, jaké formy podpory, s jakým cílem a za jakých podmínek by bylo vhodné začít poskytovat  Příležitost k vlastnímu rozvoji Pro MŠMT:  Ověřený systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků  Podklady pro novelizaci relevantních právních norem  Základ podpůrného poradenského systému Institucionální rovina

26 Podporované aktivity  Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s důrazem na realizaci kurikulární reformy, včetně osvojení si dalších moderním pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání  Posílení systému informací o vzdělávacích možnostech  Vytváření podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např.: poradenství, informační a monitorovací systémy)  Vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží  Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání  Analýza stavu vzdělávání na národní, popř. krajské úrovni a v mezinárodním kontextu  Vytváření mechanismů, které povedou k propojení systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání Výzva k IPn

27 Vazba na jiné projekty  IPn Cesta ke kvalitě  IPn Kompetence III  IPn Kariérní systém učitele  IPn Komplexní školský portál  IPn Systém monitoringu a hodnocení kvality vzdělávání  …

28 Těšíme se na Vaše názory, připomínky, dotazy, návrhy… přípravný tým projektu ?!


Stáhnout ppt "Odborná diskuze MŠMT, 28. 6. 2011 Projektový záměr Profesní podpora učitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google