Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém péče o uživatele drog Mgr. Barbara Janíková Mgr. Petra Vondráčková 28. 6. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém péče o uživatele drog Mgr. Barbara Janíková Mgr. Petra Vondráčková 28. 6. 2007."— Transkript prezentace:

1 Systém péče o uživatele drog Mgr. Barbara Janíková Mgr. Petra Vondráčková 28. 6. 2007

2 Historický exkurz  první specializované ústavní léčebné zařízení v ČR – léčba alkoholiků MUDr. Jaroslav Skála  první nestátní zařízení zaměřené na léčbu drogových závislostí Drop – in  v současnosti je nestátní sektor významným partnerem a doplňujícím článkem státních léčebných institucí

3 Závislost jako duševní porucha  v MKN-10 řazena mezi duševní poruchy Diagnostická kritéria pro syndrom závislosti: 1. Silná touha nebo pocit nutkání získat látky 2. Zhoršená schopnost sebeovládání ve vztah k užívané látce 3. Přítomnost odvykacího stavu 4. Průkaz tolerance k účinku látky 5. Zaujetí užíváním látky projevující se opuštěním nebo zredukováním jiných důležitých zálib 6. Trvalé užívání látky navzdory jasnému důkazu škodlivých následků

4 Systém péče NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY TERÉNNÍ PRÁCE KONTAKTNÍ CENTRA SUBSTITUCE METADONBUPRENORFIN POBYTOVÁ LÉČBA DETOXIFIKACE STŘEDNĚDOBÁ LÉČBA TERAPEUTICKÁ KOMUNITA ZÁCHYTNÉ STANICE AMBULANTNÍ AT AMBULANCE DENNÍ STACIONÁŘ PORADENSTVÍ (RODINNÉ, INDIVIDUÁLNÍ)

5 TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRÁCE (NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY) s uživateli návykových látek

6 Nízkoprahová zařízení v ČR v roce 2005 (NMS, 2006) – celkem 92 zařízení

7 Cíle NS  cíle ve vztahu ke klientům: navázání, prohloubení kontaktu s uživateli drog a jejich následná motivace ke změně navázání, prohloubení kontaktu s uživateli drog a jejich následná motivace ke změně poskytování základního servisu k „přežití“ poskytování základního servisu k „přežití“ zprostředkování pozitivní zkušenosti s odbornou institucí zprostředkování pozitivní zkušenosti s odbornou institucí mapování současné drogové scény mapování současné drogové scény

8 Cíle NS  cíle ve vztahu k veřejnosti: motivace klientů k výměně a bezpečné likvidaci použitého injekčního náčiní motivace klientů k výměně a bezpečné likvidaci použitého injekčního náčiní udržení nízkého výskytu HIV/AIDS a pozastavení nárůstu výskytu VHC udržení nízkého výskytu HIV/AIDS a pozastavení nárůstu výskytu VHC předcházení kriminalitě uživatelů drog předcházení kriminalitě uživatelů drog sběr použitého injekčního materiálu na exponovaných místech sběr použitého injekčního materiálu na exponovaných místech

9 Harm reduction  Přístup zaměřený na snižování či minimalizaci poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali (život a zdraví ohrožujících infekce)  Práce s neabstinujícím klientem, ačkoliv abstinenci považuje za ideální výsledek  Nabídka bezprostřední zdravotnické pomoci, ale také informací a vzdělávání  zvyšuje klientovu šanci dožít se okamžiku, kdy se rozhodne pro změnu  Ochrana společnosti před nežádoucími dopady užívání drog

10 Princip harm reduction v kontextu NS = minimalizace poškození souvisejících s užíváním návykových látek, jejímž specifikem je individuální přístup ke klientovi respekt k volbě klienta a jeho potřebám respekt k volbě klienta a jeho potřebám cílem HR není abstinence klienta => šance oslovit větší počet uživatelů cílem HR není abstinence klienta => šance oslovit větší počet uživatelů zvyšuje klientovu šanci dožít se okamžiku, kdy se rozhodne pro změnu zvyšuje klientovu šanci dožít se okamžiku, kdy se rozhodne pro změnu

11 Princip harm reduction v kontextu NS  OPATŘENÍ: výměnný program injekčního materiálu výměnný program injekčního materiálu harm reduction poradenství – zaměřené na rizika přenosu infekčních chorob a možnosti ochrany harm reduction poradenství – zaměřené na rizika přenosu infekčních chorob a možnosti ochrany testy na infekční choroby (HIV, hepatitidy, syfilis…) testy na infekční choroby (HIV, hepatitidy, syfilis…) očkování proti hepatitidám (A, B) očkování proti hepatitidám (A, B)

12

13 TERÉNNÍ PROGRAMY

14 Terénní programy  specifická forma sociální služby realizovaná přímo na ulici  východiskem princip ochrany veřejného zdraví => nástrojem harm reduction  odlišný způsob práce – přichází pracovník za klientem, nikoli klient za pracovníkem  délka péče není stanovena – odvíjí se od potřeb klienta

15 Cílová skupina  experimentátoři  „děti ulice“ – absolventi ústavní výchovy bez zázemí končící na ulici  pravidelní uživatelé drog bez zatím vážnějších následků užívání drog  problémoví uživatelé či drogově závislí, kteří pomoc potřebují, ale nezvládnou ji sami vyhledat

16 Služby terénních programů  výměna injekčního materiálu  informační servis  sociální a zdravotní poradenství  Psychologické poradenství a krizová intervence

17 KONTAKTNÍ CENTRA

18 Kontaktní centra  nízkoprahová centra pro klienty, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné aktivity  délka péče není stanovena a odvíjí se od potřeb klienta (vyjma strukturovaného poradenského kontaktu)  oslovení širokého spektra klientů – mj. šíří nabízených služeb  poskytování nízkoprahových i strukturovaných služeb => možnost posunu klienta v rámci daného zařízení směrem k pozitivní změně  oproti TP vyšší práh – klient musí být motivován k návštěvě KC

19 Cílová skupina  experimentátoři okrajovou skupinou  nejpočetnější - problémoví uživatelé či drogově závislí injekční aplikace drog injekční aplikace drog častý výskyt tzv. duálních diagnóz (souběžný výskyt další psychiatrické diagnózy) častý výskyt tzv. duálních diagnóz (souběžný výskyt další psychiatrické diagnózy) ohrožení sociální exkluzí ohrožení sociální exkluzí míra motivace k abstinenci není podstatná míra motivace k abstinenci není podstatná  do jisté míry překrývání klientely TP a KC  rodiče, přátelé, příbuzní, partneři výše uvedených osob

20 Služby poskytované KC  kontaktní práce  služby harm reduction  základní zdravotní péče  poradenské služby  krizová intervence  sociální práce  telefonické poradenství  doplňkové služby

21 Kontaktní práce  cílem navázání kontaktu s klientem a budování vztahu založeného na důvěře  prostředky kontaktní práce nízkoprahovost, interiér kontaktní místnosti, způsob komunikace s klienty, spektrum služeb nízkoprahovost, interiér kontaktní místnosti, způsob komunikace s klienty, spektrum služeb  specifika kontaktu KC často první kamennou institucí, kam klient vstupuje => obavy ze ztráty anonymity a zkreslená představa o povaze KC KC často první kamennou institucí, kam klient vstupuje => obavy ze ztráty anonymity a zkreslená představa o povaze KC

22 Základní zdravotní péče  základní zdravotní ošetření drobná poranění, zánětlivé projevy na kůži, abcesy, bércové vředy… drobná poranění, zánětlivé projevy na kůži, abcesy, bércové vředy… poskytováno zdravotnickým personálem, příp. proškolenými pracovníky ve vyhrazených prostorách poskytováno zdravotnickým personálem, příp. proškolenými pracovníky ve vyhrazených prostorách v případě závažnějších potíží spolupráce se specializovanými zdravotnickými zařízeními v případě závažnějších potíží spolupráce se specializovanými zdravotnickými zařízeními  zajištění neodkladné péče (první pomoc)  vitaminový servis

23 Monitorování infekčních chorob  testy na infekční choroby cílem snižovat riziko šíření infekčních chorob a motivovat klienty k méně rizikovému chování cílem snižovat riziko šíření infekčních chorob a motivovat klienty k méně rizikovému chování testování HIV/AIDS testování HIV/AIDS testování hepatitid a dalších infekčních chorob testování hepatitid a dalších infekčních chorob součástí pretestové a posttestové poradenství součástí pretestové a posttestové poradenství v současné době není možné testovat v podmínkách KC pomocí testů z kapilární krve v současné době není možné testovat v podmínkách KC pomocí testů z kapilární krve

24 Poradenské služby  základní poradenství probíhá nestrukturovaně v rámci pobytu v kontaktní místnosti probíhá nestrukturovaně v rámci pobytu v kontaktní místnosti cílem změna rizikových vzorců chování – HR poradenství cílem změna rizikových vzorců chování – HR poradenství  předléčebné poradenství má podobu strukturovaného individuálního poradenství – klient vystupuje z anonymity kontaktní místnosti má podobu strukturovaného individuálního poradenství – klient vystupuje z anonymity kontaktní místnosti standardní 50minutová konzultace s klientem probíhající v prostorách vyhrazených pro poradenství standardní 50minutová konzultace s klientem probíhající v prostorách vyhrazených pro poradenství cílem – posílení a udržení klientovy motivace ke změně cílem – posílení a udržení klientovy motivace ke změně (v ideálním případě zprostředkování léčby)  poradenství pro rodinné příslušníky a jinak blízké osoby informace drogách a příznacích jejich užívání informace drogách a příznacích jejich užívání nástin, jak je možné postupovat v případě zjištění, že jejich blízký užívá drogy nástin, jak je možné postupovat v případě zjištění, že jejich blízký užívá drogy krizová intervence krizová intervence zprostředkování péče – rodičovské skupiny, rodinná terapie apod. zprostředkování péče – rodičovské skupiny, rodinná terapie apod.  specifické poradenství odvíjí se od složení a možností pracovního týmu odvíjí se od složení a možností pracovního týmu právní poradenství, poradenství pro ženy… právní poradenství, poradenství pro ženy…

25 Doplňkové služby - příklady  potravinový servis různý charakter s ohledem na možnosti daného zařízení různý charakter s ohledem na možnosti daného zařízení  pracovní programy pro klienty úklid společných prostor v KC úklid společných prostor v KC podpora vytváření pracovních návyků podpora vytváření pracovních návyků legální zdroj příjmů legální zdroj příjmů možnost odpracovat si např. tímto způsobem uložené obecně prospěšné práce (není možné všude) možnost odpracovat si např. tímto způsobem uložené obecně prospěšné práce (není možné všude)

26 SUBSTITUČNÍ PROGRAMY

27 Substituční centra v ČR v roce 2005 (NMS, 2006), celkem 11 zařízení

28 Substituční programy  původně užívaná návyková látka nahrazena látkou – s podobným farmakologickým účinkem  výhodnější bezpečnostní profil  legální postup  krátkodobá - dlouhodobá

29 Cílová skupina  osoby s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci a léčbu  osoby s těžkou závislostí

30 Cíle  odklad abstinence na dobu, kdy ji bude klient schopen  ukončení injekční aplikace drog  omezení užívání (nelegálních) drog  omezení rizik spojených s užíváním drog (přenosné choroby, počet úmrtí)  snížení kriminality  zlepšení zdravotního a sociálního stavu

31 Kontakt např.:  Substituční léčba-metadon, Subutex, Apolinářská 4, Praha 2, 128 00 tel. 224968216  v ČR v současnosti 10 metadonových center /AT, VV Pankrác, VTOS - Příbram/

32 AMBULANTNÍ CENTRA

33 Některé rozdíly mezi AT a AC AT (alkohol-toxi) ordinace  státní zdravotnické zařízení  alkohol  substituční léčba  ochranná léčba ambulantní Ambulantní centra AC  nestátní neziskové organizace  drogové závislosti  spíše poradenství a terapie  motivovanější klientela

34 Cílová skupina  Osoby s nižším potenciálem pro relaps, rodina, blízké osoby  Větší schopnost sebekontroly  Motivace ke změně  Podpůrné (neškodící) sociální zázemí

35 Služby poskytované AC, AT  psychoterapie  substituční léčba  resocializační program  rodinné poradenství  doléčování

36 Kontakt např.:  Ambulantní program Prev- Centrum o.s., Meziškolská 1120/2, Praha 6, 160 00 tel. 233 355 459 tel. 233 355 459  Ambulantní program Anima o.s., Apolinářská 4a, Praha 2, 128 00 tel.224 968 238

37 DENNÍ STACIONÁŘE

38 Denní stacionáře  na pomezí mezi ambulantní a ústavní péčí  poskytují široké spektrum služeb psychoterapeutické psychoterapeutické sociální sociální zdravotní zdravotní výchovné obvykle v pracovní dny výchovné obvykle v pracovní dny  URČENA PRO: klienty s dobrým sociálním zázemím, pro něž je však běžná ambulantní péče nedostačující

39

40 Služby poskytované DS  program probíhá minimálně 5 dní v týdnu, denně minimálně 4-5 hodin  doba programu kopíruje dobu pro pracovní činnost či návštěvu školy  podstatou je intenzivní strukturovaný program komunitního typu komunitní setkávání komunitní setkávání skupinová terapie skupinová terapie individuální poradenství a terapie individuální poradenství a terapie sociální práce, pracovní terapie sociální práce, pracovní terapie práce pro centrum práce pro centrum klubové a volnočasové programy klubové a volnočasové programy  délka léčby obvykle 3-6 měsíců  minimální věk klientů zpravidla 17 let ( věk nad 30 let je méně častý)

41 Podmínky vstupu do programu:  zajištěné vhodné bydlení  schopnost do programu dojíždět  bez abstinenčních příznaků (či jen v malé míře)  somatické a psychické problémy nevyžadující hospitalizaci  akceptace programu a motivace  nižší potenciál pro relaps  neškodící sociální okolí a alespoň minimální podpora v nedrogovém prostředí

42 DETOXIFIKACE PL Bohnice, pavilon 31 PL Bohnice, pavilon 31

43 Cíl detoxifikace  zbavit organismus návykové látky  zvládnutí odvykacího stavu, stabilizace tělesného a psychického stavu  motivace pacienta k další léčbě

44 Nejčastější důvody podstoupení detoxifikace  nebezpečnost pacienta sobě nebo okolí z důvodu intoxikace či odvykacího stavu  příprava před další formou léčby závislosti  snížení tolerance vůči návykové látce  sociální důvody

45 Formy detoxifikace  Detoxifikační jednotka - izolované prostředí - stavy, které současně nevyžadují péči v jiném zařízení - pobyt v délce obvykle 5 – 10 dní

46 Formy detoxifikace  V domácím prostředí - lehčí formy závislostí, nižší stupeň odvykacího stavu - stabilní sociální situace, spolupráce rodiny, zajištění návštěvních služeb zdravotnického personálu

47 Poskytované služby  zajištění bezpečnosti pacienta  nedostupnost návykových látek  toxikologické, somatické a psychiatrické vyšetření  psychoterapie  farmakoterapie

48 ZÁCHYTNÉ STANICE

49 Záchytné stanice v ČR v roce 2004 (NMS, 2005), celkem 16 zařízení

50 Funkce ZS  detoxifikace osob zachycených a dopravených na ZS nebezpečných sobě a okolí  ochrana zdraví jedince  ochrana společnosti

51 Financování služeb  Výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami  Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt financuje ošetřená osoba sama  Cena za 1 noc v PZS v Praze stojí od 1780 do 3200 Kč

52 Cílová skupina a) závažné negativní ovlivnění zdravotního stavu b) ztráta kontroly jednání (ohrožení sebe, jiných osob či majetku) c) nesmí být ohrožení na zdraví nebo na životě jiným postižením (akutní interní komplikace, neobjasněné trauma obecně)

53 Délka hospitalizace  souvisí se stavem intoxikace a rychlostí detoxifikace (průměrně kolem 10 – 18 hodin)  pacienti propuštěni při ostřízlivění ne vystřízlivění  přeložení pro závažné stavy na odborná oddělní (psychiatrii, chirurgii, neurochirurgii, a JIP)

54 Ústavní léčba

55

56 Psychiatrické léčebny v ČR v roce 2004 (NMS, 2OO5)

57 Charakteristiky  délka obvykle 3 až 6 měsíců (střednědobá)  realizována zdravotnickými zařízeními (PL, některá oddělení PK)  dobrovolná forma, nedobrovolná forma (toxická psychóza, ochranné léčení)  bezpečnější prostředí  intezivnější terapeutický program

58 Cílová skupina  neúspěšná ambulantní léčba  nebezpečné, nevhodné přirozené sociální prostředí jedince  stavy s nutným nepřetržitým nebo průběžným sledováním zdravotníky  soudně nařízená ústavní léčba

59 Základní body terapie závislostí  Strukturovaná léčba a režim  Psychoterapie (skupinová, individuální, rodinná)  Farmakoterapie

60 Cíl léčby  trvalá a důsledná abstinence od všech návykových látek  vybudování náhledu  postupné řešení důsledků alkoholové nebo drogové kariéry  zvnitřnění struktury dne a týdne – režim

61 Kontakt např.:  PL Bohnice, oddělení léčby závislostí, Ústavní 91, Praha 8, 181 02 tel. 284 016 331, 284 016 249  Detoxifikační jednotka Apolinář při VFN, Apolinářská 4, Praha 2, 120 00 tel. 224 968 200

62 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

63 Terapeutická komunita  specializovaná pobytová péče zaměřená na léčbu vedoucí k abstinenci a na sociální rehabilitaci  péče realizovaná v přirozených podmínkách (obvykle venkovská usedlost nebo samota) – kapacita TK (cca 20 klientů)  URČENA PRO: drogově závislé s dlouholetou drogovou kariérou drogově závislé s dlouholetou drogovou kariérou časté zdravotní komplikace včetně psychických problémů časté zdravotní komplikace včetně psychických problémů opakované pokusy o léčbu opakované pokusy o léčbu sociální devastace a ztráta přirozených sociálních kontaktů sociální devastace a ztráta přirozených sociálních kontaktů častá zkušenost s pobytem s VV nebo VTOS častá zkušenost s pobytem s VV nebo VTOS věk klientů – 18 až… (horní věková hranice není stanovena) věk klientů – 18 až… (horní věková hranice není stanovena)  PODMÍNKY PŘIJETÍ: motivovanost klienta motivovanost klienta zaslání životopisu a žádosti o přijetí k léčbě s uvedením důvodů zaslání životopisu a žádosti o přijetí k léčbě s uvedením důvodů nástup po ústavní detoxifikaci nástup po ústavní detoxifikaci

64 Terapeutické komunity v ČR v roce 2004 (NMS, 2005) – celkem 15 zařízení

65 Co TK nabízí?  setkání komunity  skupinová a individuální psychoterapie (obvykle dynamická, KBT)  rodinná terapie  pracovní terapie - zajištění chodu domu a hospodářství => rozvíjení zodpovědnosti a pracovních návyků klientů  volnočasové, sportovní, zátěžové a další rehabilitační aktivity (arteterapie, relaxace…)  sociální práce

66 Struktura léčby v TK  délka péče – v rozmezí od 6 do 12 měsíců (možno až 18 měsíců)  FÁZE LÉČBY – léčba rozdělena do několika fází: každá fáze má jiný cíl; přechod do další fáze je možný až po zvládnutí fáze předchozí každá fáze má jiný cíl; přechod do další fáze je možný až po zvládnutí fáze předchozí NULTÁ FÁZE – cca 2 až 4 týdny po nástupu do TK (klient není ještě členem TK) NULTÁ FÁZE – cca 2 až 4 týdny po nástupu do TK (klient není ještě členem TK) PRVNÍ FÁZE – obvykle 3 měsíce (sžívání s komunitou, náhled na vlastní chování…) PRVNÍ FÁZE – obvykle 3 měsíce (sžívání s komunitou, náhled na vlastní chování…) DRUHÁ FÁZE – až 6 měsíců (zapojení do komunity a spolusprávy, aktivita na skupinách) DRUHÁ FÁZE – až 6 měsíců (zapojení do komunity a spolusprávy, aktivita na skupinách) TŘETÍ FÁZE - cca 3 až 4 měsíce („noční stacionář“) TŘETÍ FÁZE - cca 3 až 4 měsíce („noční stacionář“)  léčba v přirozeném prostředí a poměrně malé skupině klientů  důkladná příprava klienta na jeho přechod do normálního života včetně zajištění následné péče  dlouhotrvající léčba – může klientovi komplikovat jeho návrat do původního prostředí, pro některé může být délka léčby demotivující

67 Kontakt např.:  Terapeutická komunita Němčice, Zámek 1, Němčice u Volyně, 378 18 tel. 383 396 120  Terapeutická komunita Whigt Light, Mukařov 53, pošta Úštěk, 411 45 tel. 416 797 069

68 DOLÉČOVACÍ CENTRA

69 Zařízení následné péče v roce 2006 (NMS, 2006)

70 Doléčovací centra  ambulantní péče  podpora abstinence  stabilizace životního stylu + sociální integrace  doporučená délka péče minimálně 6 měsíců

71 Cílová skupiny  úspěšné ukončení ambulantní nebo pobytové léčbu  prokazatelná abstinence (min 3 měsíce)  rodinní příslušníci

72 Co DC nabízí?  psychoterapie  prevence relapsu  sociální poradenství  práce s rodinnými příslušníky  nabídka volnočasových aktivit  chráněné bydlení  práce, chráněná pracovní místa a rekvalifikace

73 DROGOVÉ SLUŽBY VE VĚZENÍ

74 Nabízené služby  Detoxifikace  Bezdrogové zóny (  Bezdrogové zóny ( specifický režim výkonu trestu odnětí svobody s cílem zamezit odsouzeným v kontaktu s drogami, není terapie)  Specializovaná oddělení  Programy NNO  Substituční programy

75 Detoxifikace, substituční programy  Detoxifikace - zvládání odvykacích stavů a intoxikací návykovou látkou - oddělení interních oborů vězeňské nemocnice Praha-Pankrác  Substituční programy - od dubna 2006 zahájen pilotní projekt ve věznicích Praha-Pankrác a Příbram - osoby nastupující výkon trestu, které byly pacienty tohoto typu léčby - podávaná substituční látka je metadon

76 Bezdrogové zóny  čení se praktickým dovednostem, zařazení do práce, poradenství, sportovní aktivity, zájmové činnosti)  specifický režim (učení se praktickým dovednostem, zařazení do práce, poradenství, sportovní aktivity, zájmové činnosti) výkonu trestu odnětí svobody s cílem zamezit odsouzeným v kontaktu s drogami, není terapie  Samostatná oddělení věznic (34 věznic)  Osoby ohrožené užíváním drog  Zařazení na základě vlastního rozhodnutí  Předcházení užívání drog a minimalizace vlivu odsouzených, kteří drogy užívají

77 Specializovaná oddělení - samostatná oddělení - cílem je úplná abstinence - léčebně terapeutické zaměření s cílem úplné abstinence od drog - skupinová práce, komunitní prvky řízení oddělení  Specializovaná oddělení pro diferencovaný výkon trestu - zařazení na základě vlastního rozhodnutí - zařazení na základě vlastního rozhodnutí - věznice Bělušice, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram a Všehrdy - věznice Bělušice, Nové Sedlo, Ostrov, Plzeň, Příbram a Všehrdy  Specializovaná oddělení ústavní léčby protitoxikomanické - zařazení na základě rozhodnutí soudu - zařazení na základě rozhodnutí soudu - věznice Rýnovice, Opava a Znojmo - věznice Rýnovice, Opava a Znojmo

78 Programy nestátních neziskových organizací (NNO)  7 nestátních neziskových organizací  Služby poskytované ve 14 věznicích Cíle:  Kontaktovat uživatele drog ve vězení  Motivovat ke změně životního stylu  Zprostředkovat návaznou péči

79 Poskytované služby NNO  Informační servis  Poradenství  Krizová intervence  Terapie  Asistence  Reference

80 Síť služeb pro UD v ČR internetová adresa: www.drogy-info.cz MAPA POMOCI (pravá lišta stránek)

81 Přínosy a limity léčby uživatelů drog  40 % UD po absolvování léčby zcela abstinuje  50-60 % UD – nevydrží zcela abstinovat, ale méně vyžadují další odbornou péči méně vyžadují další odbornou péči užívají méně rizikově (menší dávky, méně často, nesdílejí jehly…) užívají méně rizikově (menší dávky, méně často, nesdílejí jehly…) mají tendenci nastoupit dřív do opakované léčby mají tendenci nastoupit dřív do opakované léčby  Pouze nepatrná část UD - žádné nebo nevýrazné zlepšení

82 Přínosy léčby pro UD, jejich rodiny a společnost Zlepšuje:  fyzické a duševní zdraví uživatelů drog, čímž přispívá k jejich aktivnímu zapojení do života společnosti;  jejich rodinné a sociální fungování, čímž mírní starosti a problémy blízkých, kteří v důsledku jejich užívání strádali;  možnost získat zaměstnání po léčbě až o 40% a tím i zvýšit jejich produktivitu v prospěch jejich i společnosti;  kvalitu života uživatelů drog, jejich blízkých a rodin i společnosti.

83 Faktory ovlivňují úspěšnost léčby  hlavní role - osobnost uživatele, závažnost jeho zdravotních a sociálních problémů, jeho motivace k zásadní změně chování – životu bez užívání drog  typ zvolené léčby (odpovídá-li skutečným potřebám), ale i její délka, intenzita, náročnost a kvalita  vliv osobnosti a stylu práce pracovníků programu léčby  podpora rodiny uživatele (vč. širší rodiny a přátel),  sociální situace UD (škola, práce, bydlení)  socioekonomická situace blízkých osob UD.

84 Náklady vs. přínosy léčby UD  Anglické výzkumy - každá 1 £ vložená do léčby UD ušetří společnosti 3 £ na nákladech, jež by nesla v důsledku trestné činnosti (peníze na nákup drog) a náklady policie, soudů, věznic  Americké výzkumy – podobné výsledky nezávisle na typu léčby (volba podle individuální situace UD – ambulantní, rezidenční, substituční)  Další úspora - finanční břímě společnosti v důsledku tzv. ušlé produktivity (tj. UD zpravidla nepracují, čerpají prostředky ze sociálního a zdravotního pojištění- cca 69 % společenských nákladů, 19 % - náklady na činnost trestně-právního systému, jen 10% z celkových nákladů, které společnost v důsledku UD nese, tvoří náklady na léčbu.

85 Děkujeme za pozornost!  janikova@adiktologie.cz janikova@adiktologie.cz  vondrackova@adiktologie.cz vondrackova@adiktologie.cz


Stáhnout ppt "Systém péče o uživatele drog Mgr. Barbara Janíková Mgr. Petra Vondráčková 28. 6. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google