Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální péče o ohrožené a rizikové děti. Ohrožené a rizikové děti jsou děti, jejichž individuální rozvoj i jejich začlenění do společnosti je z vnitřních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální péče o ohrožené a rizikové děti. Ohrožené a rizikové děti jsou děti, jejichž individuální rozvoj i jejich začlenění do společnosti je z vnitřních."— Transkript prezentace:

1 Sociální péče o ohrožené a rizikové děti

2 Ohrožené a rizikové děti jsou děti, jejichž individuální rozvoj i jejich začlenění do společnosti je z vnitřních či vnějších příčin ohroženo. Řadíme sem (skupiny se často prolínají): – děti týrané, zneužívané a zanedbávané – děti s problémovým chováním, rizikové děti – znevýhodněné tzv. handicapované fyzicky, psychicky i sociálně (zde se zaměříme na děti s postižením)

3 Péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti CAN syndrom (Child Abuse and Neglect) – syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (1-2% dětí) – jakékoliv nenáhodné jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné, jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho smrt. – každý projev chování rodičů (či jiných osob), které dítě duševně či tělesně poškozuje

4 3 základní varianty CAN ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE TÝRÁNÍ FYZICKÉ ČI PSYCHICKÉ SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

5 ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE nedostatečné uspokojování potřeb dítěte (deprivace) Nejčastěji: – citová deprivace – strádání v oblasti citových potřeb dítěte a – sociokulturní deprivace – nedostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte.)

6 TÝRÁNÍ FYZICKÉ ČI PSYCHICKÉ Fyzické týrání se projevuje nadměrným tělesným trestáním, bitím. Psychické týrání se projevuje častým, nadměrným kritizováním, ponižováním a citovým vydíráním dítěte.

7 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ zneužití moci nad dítětem pro sexuální uspokojení dospělého. Sexuální praktiky, do kterých je zahrnuto dítě, nucení k prohlížení pornografických materiálů, pořizování fotek a videí se sexuálním podtextem

8 Rizikový dospělí U týrání= ti, kteří nezvládli svou moc nad dítětem (lidé, s násilnými sklony, se špatně se ovládající, lidé soustředěni na své problémy a zájmy, lidé, kteří o děti obecně nestojí, jsou jim na obtíž U zanedbávání= lidé s nezájmem o potomstvo (mladí, nezralí rodiče, profesní kariéra,…) U sex. zneužívání – hl. muži, (pedofilové, morálně narušení a sexuálně nevyzrálí muži, muži, kteří ztrácejí schopnost kontroly pudového jednání (schizofrenie, demence, alkohol,…)

9 Rizikové děti Týrání – děti, které se nějak odchylují od normy (děti chováním nesrozumitelným, provokujícím, s chováním, které zatěžuje, dráždí a vyčerpává rodiče – děti úzkostné, postižené, s ADHD) Zanedbávání – děti, které nedovedou rodiče zaujmout (pasivní, apatické, nenápadné) – děti znevýhodněné (které „zklamaly“ rodiče - postižené, nemocné,…) Sexuální zneužívání – typicky ženské, koketní a mazlivé holčičky (poměr zneužitých dívek a chlapců je 10:1) – děti postižené, tedy závislejší a bezbrannější

10 Rizikové situace Vysoká míra dostupnosti dítěte daná příležitostí (např. v nemocnici, na letním táboře, …) Rizika daná rodinnou konstelací (dysfunkční nebo doplněná rodina, kde žije cizí dospělý člověk – obyčejně partner matky, užívání alkoholu, drog odstraňuje zábrany, soužití s rodiči postiženými duševní nemocí nebo jinou zdravotní poruchou, rozvod rodičů,…)

11 Formy a projevy syndromu CAN aktivnípasivní Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání tržné, zhmožděné rány a poranění, bití, zlomeniny, krvácení, dušení, otrávení smrt neprospívání, vyhladovění, nedostatky v bydlení, ošacení, ve zdravotní a výchovné péči Duševní a citové týrání, zneužívání a zanedbávání nadávky, ponižování, strašení, stres, šikana, agrese nedostatek podnětů, zanedbanost duševní i citová Sexuální zneužívání sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání, manipulace v oblasti erotogenních zón, znásilnění, incest exhibice, video, foto, audiopornografie, zahrnutí dětí do sexuálních aktivit dospělých

12 Následky CAN změny v chování (skleslost, pasivita, apatie, uzavřenost, bojácnost, ale i neklid, agresivita, násilnické chování, výkyvy v prospěchu, regrese v chování, tendence k promiskuitě, závislostem, kriminální chování (jako odplata) vztahy s vrstevníky se negativně se mění na tělesné úrovni – psychosomatické problémy, nadměrné či snížené udržování čistoty, autoagresivní chování, poruchy příjmu potravy, onemocnění spojená s poruchami imunitního systému na psychické úrovni - pocity bezmoci a bezvýchodnosti, negativní sebeobraz, sklon k závislostem,

13 !U dětí s CAN je zvýšené riziko, že v dospělosti budou jednat dle vzorců chování z dětství, tedy, že zopakují jednání svých rodičů. ! (týrané děti se v dospělosti ve zvýšené míře stávají týrajícími rodiči)

14 Postup při odhalování CAN Oznámení na policii, orgánům SPOD – pokud hrozí nebezpečí dočasné odebrání dítěte Šetření SPOD – posouzení celkové situace- spolupráce s dalšími odborníky (multidisciplinární tým) Snaha pracovat s rodiči ( v rámci sanace rodiny)

15 Terapie CAN základem je zajistit dítěti bezpečné prostředí komplexní rozbor celého případu terapie zachycených problémů práce s dítětem i rodinou ( většinou kombinace individuální a rodinné terapie)

16 Prevence CAN Primární - péče o rodinu a podpora rodiny ze strany státu, sexuální výchova, zdravá výchova v rodině atd. Sekundární prevence - vzdělávání osob, které s dětmi pracují zaměřené na odhalení CAN, zvýšené sledování rizikových rodin, volnočasové aktivity pro ohrožené děti aj. Terciální prevence - terapie postižených dětí zaměřená na zmírnění následků, práce s rodinou zaměřená na zabránění opakování týrání – viz výše

17 Děti s problémovým chováním, rizikové děti ze sociálního hlediska za ně považujeme děti, které jsou zvýšeně ohroženy rizikem sociálního selhání, děti, jimž je nutno věnovat zvýšenou pozornost a sociální péči (jedinci s výchovnými obtížemi, nezvladatelné, “zlobivé děti”).

18 Děti, které jsou zvýšeně ohroženy vznikem rizikového chování: hyperaktivní děti děti selhávající ve škole děti s poruchami chování děti zneužívané a týrané v rodinách děti z dysfunkčních rodin děti z čtvrtí, kde je vysoká úroveň kriminality děti z rodin žijících pod hranicí životního minima děti z rodin, v nichž chybí otec děti s predelikventním chováním

19 Příčiny vnitřní (vrozené x získané) – jedinci s ADHD syndromem, dysporuchy, neurózy apod. genetické dispozice, stavy po úrazech, operacích mozku. Tyto poruchy se projeví v určité etapě vývoje, mohou se zmírňovat či stupňovat. vnější - narušené sociální vtahy v rodině, ve škole, ve vrstevnické skupině, viz CAN syndrom, faktory vnějšího prostředí (občanská válka apod.)

20 Dělení poruch chování Disociální Asociální Antisociální

21 Disociální poruchy chování Problémové až rizikové chování – vzdorovité, agresivní chování, lhaní, neposlušnost, nekázeň tj. nepřiměřené, nespolečenské, chování, – zvládnutelné běžnými výchovnými postupy. – Většinou přechodný ráz, upraví se samo či za pomoci odborníků, typické pro určité období (puberta) či pro určité postižení (ADHD, neurózy). – Tyto poruchy většinou řeší rodina ideálně ve spolupráci se školou, a event. i odborníky.

22 Asociální poruchy chování Rizikové až delikventní chování – chování se liší od průměru, od norem, ale škodí hlavně sám sobě (záškoláctví, rvačky, závislosti, útěky z domova, promiskuitní chování) – vyžaduje speciální pedagogický přístup buď poradenský (ambulantní) nebo ústavní péče. – Často přechází do antisociálního chování.

23 Antisociální poruchy chování Delikventní chování - proti společnosti (krádeže, ublížení na zdraví) (Rozpor s právem, nejen s morálkou). – Agresivita, destruktivní činnost, delikvence (krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty, zabití, vraždy), vystupňované násilí, terorismus, organizovaný zločin a trestná činnost související s toxikomanií). Identifikace s kriminální populací. – Náprava je obtížná, velké riziko recidiv. Většinou ústavní péče.

24 Opatření a terapie u dětí s těmito poruchami: Péče orgánů SPOD – hl. kurátor pro mládež Komplexní rozbor celého případu, spolupráce odborníků (sociální pracovník, etoped, psycholog, učitelé, justice, policie…) Spolupráce s rodinou – terapie problémů (psychopatologie, alkoholismus..)

25 Práce s jedincem – zjištění příčiny, osvojení nových vzorců chování, Vytržení dítěte ze závadného prostředí vrstevníků (party) Spolupráce se školou – sledování docházky, chování ve škole, domluva o výchovném působení Tyto děti se dostávají nejčastěji do ústavní či ochranné výchovy

26 Sociální péče o děti trpící CAN a „problémové“ děti: Činnosti vykonávané obcí Činnosti vykonávané OSPOD (obce s rozšířenou působností) – Sociální pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě – Kurátor pro děti a mládež – Sociální asistent Služby odborného sociálního poradenství Sociální služby (hlavně služby sociální prevence):

27 Další instituce, které se podílí na péči o děti s CAN a děti s probl. chováním Probační a mediační služba Preventivně výchovná péči Zařízení pro výkon ústavní péče Psychiatrické léčebny Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

28 Činnosti vykonávané obcí vyhledávání a sledování rizikových rodin, dětí a mladistvých

29 Činnosti vykonávané OSPOD (obce s rozšířenou působností) preventivní programy poradenství návrhy na soud (zásahy do rodičovské zodpovědnosti, odebrání dítěte, podněty a návrhy na ústavní či ochrannou výchovu, svěření dítěte do péče jiné fyz. osoby), spolupráce při výkonu soudního rozhodnutí.

30 Pod OSPOD pracují pracovníci hl. na těchto pracovních pozicích: Sociální pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě – opatrovnictví a poručnictví, SPOD, NRP Kurátor pro děti a mládež – hl. péči o „problémové“ děti - účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvému a podává návrhy na soud (např. prodloužení, zrušení ochranné či ústavní výchovy). Spolupráce s věznicemi, stát. zastupitelstvem. Organizuje preventivní a volnočasové aktivity. Sociální asistent - pracuje s rizikovými dětmi a mladistvými metodou streetwork; sekundární a terciární prevence sociálního selhání. (jeho zaměstnavatel může být i obecní, obvodní, magistrátní, případně krajský úřad).

31 Služby odborného sociálního poradenství v institucích poskytujících týmovou sociálně psychologickou či sociálně pedagogickou péči (Pedagogicko-psychologické poradny, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy) i v dalších institucích (orgány OSPOD, neziskové organizace, organizace poskytující sociální služby povinně ze zákona)

32 Sociální služby (hlavně služby sociální prevence): Telefonická krizová pomoc Krizová pomoc Intervenční centra Azylové domy pro matky s dětmi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Domy na půl cesty Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Kontaktní centra A další sociální služby (hlavně služby sociální prevence, dle aktuální osobní situace – nízkoprahová denní centra, terapeutické komunity, služby následné péče, sociální rehabilitace aj.)

33 Telefonická krizová pomoc je poskytována osobám, které se nacházejí v ohrožení života či zdraví, nebo jsou v obtížné životní situaci a nemohou tuto situaci momentálně řešit vlastními silami. Jedná se především o provoz linek důvěry a podobných telefonních služeb.

34 Krizová pomoc je terénní, ambulantní, ale i pobytová sociální služba určená osobám, které se přechodně nacházejí v situaci ohrožení zdraví a života a nejsou schopny tuto situaci v daném okamžiku řešit vlastními silami. Součástí krizové pomoci je také poskytování pomoci obětem domácího násilí (blíže viz intervenční centra). Krizová pomoc vedle poskytnutí stravy či ubytování nabízí především socioterapii a pomoc při vyřízení nezbytných osobních záležitostí.sociální služba

35 Intervenční centra ( v rámci krizové pomoci) nabízí pomoc na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštní právního předpisu, osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby, a to nejpozději do 48 hod. od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožené osobě násilným chováním dozví. Sociální služba v intervenčním centru je poskytována jako služba ambulantní, terénní nebo pobytová.

36 Azylové domy pro matky s dětmi jsou pobytové služby pro matky s dětmi (rodiče, ženy), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Vedle poskytnutí ubytování je vždy nezbytné poskytnout také podporu, která vede k vyřešení nepříznivé sociální situace, a to především prostřednictvím sociální práce.bydlení

37 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují zejména ambulantní služby pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, alkohol apod.). Cílem služby je zejména nabízet smysluplné využití volného času, pomoc v orientaci ve společenském prostředí a pomoc se změnou životního stylu, který je ohrožuje.

38 Domy na půl cesty jsou pobyt. službou pro osoby do 26 let, které žily dlouhodobě ve školských zařízeních ústavní nebo ochr. výchovy, nebo v jiných zařízeních pro děti a mládež, a pro osoby, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochr. léčby. Domy na půl cesty mají těmto lidem poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života.

39 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí rodinám s dětmi pomoc se zvládnutím dopadů dlouhodobě krizové sociální situace rodiny nebo jejího člena

40 Terénní programy jsou realizovány s cílem vyhledávat osoby, které žijí rizikovým způsobem života nebo žijí v sociálně vyloučených komunitách a pomáhat jim v minimalizaci rizik spojených s tímto způsobem života a v začlenění do společnosti.

41 Kontaktní centra jsou obvykle ambulantní zařízení určená osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Služby zde poskytované mají za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. A další sociální služby (hlavně služby sociální prevence, dle aktuální osobní situace – nízkoprahová denní centra, terapeutické komunity, služby následné péče, sociální rehabilitace aj.)

42 Probační a mediační služba spadá pod min. spravedlnosti, provádí výkon mnoha vých. a trestních opatření, hl. dohled probačního úředníka a společensky prospěšných činností. Nabízí spolupráci mladistvým pachatelům, jejich rodinám a poškozeným, spočívající zejména v mimosoud. řešení situace (mediaci), nabídce vhodných programů pro mladistvého a jiných výchovných opatření, která lze se souhlasem mladistvého uložit už v rámci přípravného řízení. Výsledek této činnosti je ideálně urovnání konfliktu, rychlá intervence, náhrada škody poškozenému.

43 Preventivně výchovná péči (spadá pod MŠMT), může být poskytována jako: – ambulantní služba – celodenní služba – internátní služba (vykonávaná ve středisku výchovné péče) střediska výchovné péče - poskytují péči, která je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších výchovných poruch a negativních jevů. Poskytují informace, konzultace a odbornou pomoc osobám odpovědným za výchovu a ped. pracovníkům. diagnostický ústav- je zároveň zařízením pro výkon ústavní výchovy (viz dále)

44 Zařízení pro výkon ústavní péče (podrobněji v celku ÚP o děti a mládeže) Dětské domovy, dětské domovy se školou – jsou určené pro děti s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou Výchovné ústavy – určené pro děti od 15 (výjimečně) 12 let s nařízenou ochrannou výchovou („místo vězení) Diagnostické ústavy - pro krátkodobé pobyty dětí, cílem je diagnostika dítěte, dle toho jaká je diagnóza se s dítětem dále pracuje

45 Psychiatrické léčebny zdravotnické zařízení, pro děti těžce deprivované, hlavně ke stanovení diagnózy, k nastavení léčby a terapie

46 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro děti, které musí být okamžitě odebrány z rodiny (nejznámější je Klokánek – zařízení zřizované Fondem ohrožených dětí), financování MPSV

47 Zařízení v regionu (podobně jako u péče o rodinu) Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD*) MěÚ Chrudim Oddělení prevence MěÚ Chrudim Občanské sdružení Amalthea Středisko výchovné péče Archa - školské zařízení Centrum J. J. Pestalozziho Probační a mediační služba Občanské sdružení Šance pro Tebe Centrum psycho-sociální pomoci-Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje Pedagogicko- psychologická poradna Chrudim Fond ohrožených dětí pobočka Pardubice

48 Zdroje: DUNOVSKÝ J.,DYTRICH Z., MATĚJČEK Z. a kol., Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Praha: Grada, 1995. ISBN- 80-7169-192-5 KOUKOLÍK F., Vzpoura deprivantů. Praha: Galén, 2006. ISBN 978-80-7262-410-2 MATOUŠEK O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-818-2 MATOUŠEK O., KROFTOVÁ A., Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-771-X MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0 MATOUŠEK O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003. ISBN 80-86429-19-9 MUSIL, L. "Ráda bych Vám pomohla, ale...": Dilema práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004, ISBN 80-903070-1-9. PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 s. ISBN 80-7178-295-5 ŘÍČAN P., KREJČÍŘOVÁ d., a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1049- 8 SAK, P., SAKOVÁ, K. Mládež na křižovatce. Praha: Svoboda Servis. 2004. ISBN 80-86320-33-2. ŠOLCOVÁ I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3 VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha: Portál 2007. ISBN 80-7367-342-8 VOJTOVÁ, V., Kapitoly z etopedie 1. MU Brno, 2004. ISBN 80-210-3532-3 www.lata.cz www.sos-ub.cz www.viod.cz


Stáhnout ppt "Sociální péče o ohrožené a rizikové děti. Ohrožené a rizikové děti jsou děti, jejichž individuální rozvoj i jejich začlenění do společnosti je z vnitřních."

Podobné prezentace


Reklamy Google