Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERNETOVÁ BEZPEČNOST A KURIKULÁRNÍ REFORMA Jana Přinosilová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERNETOVÁ BEZPEČNOST A KURIKULÁRNÍ REFORMA Jana Přinosilová."— Transkript prezentace:

1 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST A KURIKULÁRNÍ REFORMA Jana Přinosilová

2 Kdo jsme?

3 Čím se zabýváme? Divize VÚP se zabývá koncepcí všeobecného vzdělávání a otázkami jeho dalšího rozvoje v etapě počátečního vzdělávání. připravuje vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, základní umělecké školy, gymnázia a školy jazykové a poskytuje jim metodickou pomoc a konzultační i poradenský servis. se podílí na řešení úkolů obsažených v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.

4 Vzdělávací dokumenty Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních  Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání.  Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách1.

5 Internetová bezpečnost nebo on-line bezpečí, co je výstižnější? Kde všude se děti, žáci a studenti mohou setkat s nebezpečím? internet na PC intranet internet v mobilních zařízeních sociální sítě elektronická komunikace budoucí technologie Sociální sítě (Facebook, Twitter) forma SMS, MMS aplikace pro chytré telefony

6 Co z toho plyne? Internet a další technologie jsou prostředím, které pachatelé ke svým útokům používají. Z těchto důvodů je vhodné hovořit komplexněji o prevenci on-line bezpečnosti. V otázkách vzdělávání se vyskytují témata dříve neznámá či okrajová spojená s používáním a bezpečností nových technologií. V tomto případě jde o prevenci tzv. on-line kriminality. Pedagogové a psychologové se shodnou na tom, že nejdůležitější je právě prevence, tedy výchova a osvěta mládeže.

7 Prevence v RVP  Koncepčně je problematika prevence zapracována na úrovni školy do školního vzdělávacího programu a do minimálního preventivního programu školy.  Rámcový vzdělávací program pojímá péči o zdraví žáků z komplexního pohledu bio-psycho-sociálního zdraví, tedy zdraví tělesné, duševní a sociální. Do tohoto pojetí se vejde i prevence kriminality, která se prolíná celým výchovně- vzdělávacím procesem.

8 Kde je v RVP prevence zahrnuta? Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory Nejvíce prostoru je prevenci v RVP základního vzdělávání věnováno ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ, ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 2. stupni ZŠ. Problematiku lze dále mezipředmětově propojovat s dalšími vzdělávacími oblastmi a průřezovými tématy, zejm. Osobnostní a sociální výchovou a Mediální výchovou.

9 Jak je prevence formulována? Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět v tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví v učivu věnuje osobnímu bezpečí například tyto formulace: „bezpečné chování v rizikovém prostředí…krizové situace (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci“. Formulace jsou univerzálnější, nejde o zúžení problematiky na bezpečnost on-line či dokonce pouze na internetovou bezpečnost. V podobné míře obecnosti jsou rozpracovány např. závislosti, bezpečné chování, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, manipulativní reklama a informace, ochrana člověka za mimořádných událostí a další důležité a aktuální okruhy.

10 Co dále s obecnými formulacemi?  Snaha o konkretizaci formulací v dokumentu národního charakteru jakým je RVP by znamenala jeho podstatné rozšiřování a častou aktualizaci, což není z hlediska neustálého vývoje informačních technologií reálné.  Již dnes je jisté, že součástí plánovaných revizí kurikula, tedy opětovného posuzování rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání, bude nutné se na toto téma zaměřit.  Je třeba najít jiný způsob, jak informovat o aktuálních trendech on-line bezpečí.

11 Monitoring výsledků vzdělávání on-line bezpečnosti  Problematické – přesná data o výsledcích znalostí o bezpečnosti u českých žáků chybí Společnost SCIO  projekt Testování Informační GRamotnosti – TIGR pokus objektivně ověřit dosažené znalostí a dovedností ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. V 2009 se ho zúčastnilo 3 567 žáků 8. a 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ze 134 škol. Souhrnná zpráva vydaná v roce 2010 uvádí, že „Nejobtížnějšími částmi testu…byly otázky směrované na bezpečnost a etiku práce s IKT“. Zajímavý je kontrast s jiným tvrzením zprávy: „U studentů gymnázií byly relativně nejsnazším tématem komunikace a spolupráce s pomocí IKT“.  Tyto výsledky lze interpretovat tak, že gymnazisté sice umějí velmi dobře s technologiemi pracovat, ale možných rizik a způsobů jejich předcházení si vědomi příliš nejsou.

12  Na stránkách Učitelského Spomocníka zveřejnil Ondřej Klamt, učitel jedné pražské obchodní akademie v článku eSkills IT Fitness Test v praxi výsledky žáků této školy.  Z nereprezentativního vzorku 43 studentů ze 4 tříd vyplývá, že znalosti problematiky licencování softwaru, autorského práva a informační bezpečnosti jsou oproti ostatním tématům z hlediska úspěšnosti žáků velmi slabé.  V průměru dosáhli studenti školy úspěšnosti 45,9 %.  Autorské právo a právo - úspěšnost 20,9%  Informační bezpečnost - úspěšnost 20,9% Monitoring výsledků vzdělávání on-line bezpečnosti

13  ECDL – metoda pro ověřování počítačové gramotnosti  Ze 4 821 testovaných osob z ČR v období od dubna 2009 do června 2010 byla v oblastech Bezpečnost při práci s počítačem a Bezpečnost při komunikaci a práci s Internetem úspěšnost u věkové skupiny 12–15 let 87 %  a u věkové skupiny 16–19 let 91 %. Úspěšnost celé populace v této oblasti byla 83 %,  Testovaní žáci mají z dané problematiky hlubší vědomosti, nežli zbytek populace. Monitoring výsledků vzdělávání on-line bezpečnosti

14

15 Srovnání ČR a států Evropy V roce 2009 vydala Eurydice dvacetistránkovou závěrečnou zprávu Education on Online Safety in Schools in Europe, která shrnuje zjištění z průzkumu zaměřeného na on-line bezpečnost na základních školách ve 30 evropských státech. Tato publikace nabízí srovnání i pro Českou Republiku. 80 % států (24 ze 30) zavedlo témata spojená s problematikou on- line bezpečnosti do školních kurikul teprve ve školním roce 2006/07 nebo 2007/08. Z tohoto důvodu dosud nejsou známy výsledky těchto zavedených změn. Typicky je on-line bezpečnost v evropských kurikulech řešena jako horizontální téma, tedy něco jako průřezová témata v českém RVP ZV.

16 Eurydice - srovnání ČR a států Evropy Zastoupení nejčastěji zařazovaných témat v kurikulech evropských států z problematiky on-line bezpečí: 100 % – bezpečné chování on-line 91 % – ochrana soukromí 91 % – kopírování a autorská práva 82 % – kontakt s nebezpečnými lidmi 77 % – kyberšikana 50 % – bezpečné používání mobilních telefonů 55 % – další témata

17 Obrázek znázorňuje na mapě Evropy stav, jak byla ve školním roce 2008/2009 problematika on-line bezpečnosti řešena na jednotlivých stupních základních škol evropských států.  Červená barva reprezentuje státy, které zařazují tuto problematiku do kurikula již na prvním stupni ZŠ.  Oranžová barva státy, které ji zařazují na druhém stupni ZŠ.  Státy označené modře on-line bezpečnost v kurikulu neřeší. Eurydice - Srovnání ČR a států Evropy

18 Na obrázku jsou znázorněny konkrétní způsoby zavedení problematiky on- line bezpečnosti do kurikula. Červeně jsou označeny státy, kde je tato problematika řešena v rámci předmětu Informatika/ICT. V Oranžových státech se daná problematika řeší jak v předmětech Informatika/ICT, tak v dalších předmětech. Modrá barva zastupuje státy, kde je toto téma součástí horizontálních, tzv. průřezových témat.

19  Česká Republika se v přístupu k problematice on-line bezpečnosti a prevence kriminality od většiny vzdělávacích systémů evropských států neodlišuje.  Některé okruhy dané problematiky by mohly být v RVP vhodněji formulovány  Učitelům a především školním preventistům a ICT metodikům by měla být směrována kvalitní metodická pomoc v této problematice, která bude vždy muset dynamicky reagovat na nové technologické trendy. Eurydice - Srovnání ČR a států Evropy

20 Řešení problematiky on-line bezpečí  Aby si učitelé byli schopni pod obecnějšími formulacemi v RVP představit konkrétní způsoby a prostředky, kterými mohou být žáci ohroženi – a samozřejmě i vhodná opatření na jejich prevenci a eliminaci –, je potřeba pedagogům zprostředkovat metodickou pomoc.  Za všechny jmenujme doporučené weby Národního centra bezpečnějšího internetu či projekt E-Bezpečí.  metodickou podporu si lze představit v mnoha formách, například v podobě příruček pro učitele, on-line článků a digitálních učebních materiálů dostupných zdarma z Metodického portálu, vzdělávacích aktivit, konferencí, seminářů..

21 Metodická podpora učitelů diskuze odkazy články encyklopedie pojmů

22 Projekt E-bezpečí

23 Informace o projektu E - bezpečí E-Bezpečí je preventivní, vzdělávací, výzkumný a intervenční projekt, který se zaměřuje na problematiku nebezpečných komunikačních jevů, se kterými se mohou setkat uživatelé internetu a mobilních telefonů. Klíčová témata Mezi klíčová témata, kterými se projekt zabývá, patří:  kyberšikana a sexting,  kybergrooming,  kyberstalking a stalking,  hoax a spam,  ochrana osobních údajů na internetu,  rizika sociálních sítí (Facebook apod.). Aktivity projektu  přednášky a workshopy pro různé cílové skupiny (žáci, učitelé, policisté, preventisté),  výzkumná šetření,  poradenská činnost,  partnerská síť škol,  výukové materiály pro školy,  grantové projekty (národní, regionální).  Projekt realizuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP v Olomouci.Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

24 Citace PhDr. Ondřej Neumajer, PhD.: Prevence on-line kriminality v kurikulu všeobecného vzdělávání a životě mládeže PhDr. Ondřej Neumajer, PhD: Bezpečnost a prevence on-line kriminality na Zš Eurydice: Education on Online Safety in Schools in Europe

25 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "INTERNETOVÁ BEZPEČNOST A KURIKULÁRNÍ REFORMA Jana Přinosilová."

Podobné prezentace


Reklamy Google