Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci. Charakter vegetace ČR souvisí s: polohou ději, které proběhly v minulosti geologickou stavbou klimatem členitostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci. Charakter vegetace ČR souvisí s: polohou ději, které proběhly v minulosti geologickou stavbou klimatem členitostí."— Transkript prezentace:

1 Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci

2 Charakter vegetace ČR souvisí s: polohou ději, které proběhly v minulosti geologickou stavbou klimatem členitostí reliéfu

3 chladný S teplý J oceanický Zkontinentální V

4 Geologická stavba Český masív- prvohory Západní Karpaty- třetihory vněkarpatské sníženiny středopolské nížiny Vídeňská pánev versus Polabí

5 Alpínské vrásnění porušeníparoviny Českého masívuporušení paroviny Českého masívu pohraniční horypohraniční hory jezerní pánve (Podkrušnohoří, Třeboňsko)jezerní pánve (Podkrušnohoří, Třeboňsko) sopečná činnost (Doupovské hory, České středohoří)sopečná činnost (Doupovské hory, České středohoří)

6 Přelom 3-tihor a 4-tohor síť kaňonovitých údolí zvyšování pestrosti reliéfu zvyšování biodiverzity

7 Pleistocén střídání dob ledových a meziledových mnohonásobné přesuny vegetačních pásem jevy sedimentační, půdotvorné a odnosné vznik sprašového pásma vátých písků ledovcových kotlů reliktů

8 Pleistocén

9 Pleistocén severoevropské zalednění horské zalednění ZV migrace druhů

10 Podnebí

11 Současnost mírný podnebný pás teplé a suché nížiny, chladné a vlhké hory západní proudění vzduchu místní rozdíly jsou podmíněny: výškovou členitostí postavením horských pásem

12 mírně teplá oblast –6-7°C; srážky 600-800mm teplá oblast –8-9°C; srážky 400-600mm chladná oblast –3-5,5°C; srážky 900-1200mm

13 Suché oblasti: –SZ Čechy: Poohří, Slánsko –JZ Morava: Znojemsko, Pavlovské vrchy Vlhké oblasti: –Ostravsko

14 Geologický podklad fyzikální vlastnosti substrátu chemismus substrátu

15 fyzikální vlastnosti substrátu pevné, kamenitě větrající horniny: horniny starohor, prahor a prvohor, vápence druhohor, vyvřeliny nezpevněné zeminy: kvartérní hlíny, spraše a aluviální štěrky a písky, terciérní jíly a písky (mořské) polopevné horniny: křídové a třetihorní slíny, jílovce permokarbonu horniny přechodné: křídové a permokarbonové pískovce, karpatský flyš

16 Druhy vázané na skalní podklad

17 Saxifraga paniculataSaxifraga rosacea

18 Druhy skal i přechodných hornin

19 Helianthemum canumFumana procumbens

20 Alyssum montanum

21 Druhy vázané na hluboké substráty

22 Tetragonolobus maritimusSilaum silaus

23 Serratula tinctoriaStippa capillata

24 chemické vlastnosti substrátu: BAZICKÉ HORNINY vápence a dolomity: proces krasovění (škrapy, dutiny), Český a Moravský kras, Pavlovské vrchy sladkovodní vápence-travertiny, almy: tzv. bílé stráně-dolní Poohří, Polabí, Moravský Krumlov ultrabazické vyvřeliny, přeměněné horniny: serpentiny (hadce): údolí řek (Mohelno, Povodí Želivky-Sedlický potok) vrcholy (Mnichovské hadce u Mar. Lázní) třetihorní čediče: Lounské středohoří

25 Druhy vázané na vapnité substráty

26 Sesleria caeruleaAsplenium viride

27 Arenaria grandifloraEpipactis atrorubens

28 Druhy vázané na travertiny

29 Triglochin palustreSchoenus nigricans

30 Equisetum variegatumCarex davalliana

31 Druhy vázané na hadce

32 Asplenium adulterinumMinuartia smejkalii

33 Potentilla crantzii subsp. serpentini

34 Cerastium alsinifolium

35 chemické vlastnosti substrátu: KYSELÉ HORNINY křemence: vznik sutí kvádrové pískovce české křídy: úzká údolí, skalní věže váté písky: vázané na kyselé bory a doubravy karpatský flyš:

36 Druhy vázané na kyselé váté písky

37 Koeleria glaucaTeesdalia nudicaulis

38 Filago minimaFestuca psammophila

39 Reliéf členitost reliéfu umocňuje či potlačuje vliv substrátu modifikuje vliv makroklimatu (inverze) říční fenomén ledovcové kotle (Krkonoše, Hrubý Jeseník) exponované skalnaté vrcholy (České středohoří)

40 Půdy hnědozemě- převládající lesní půdy podzoly - vysoké polohy černozemě - lesostepi; spraše členitý reliéf podmiňuje mozaiku půdních typů

41 Osídlení a tvářnost krajiny s příchodem člověka zemědělce (6-8000 let př. n. l.): –kontinuitní odlesnění –zemědělství, pastva –rozrušení a odnos půdy –plošný odnos a stržová eroze –vznik náhradních stanovišť


Stáhnout ppt "Neživá příroda ve vztahu k flóře a vegetaci. Charakter vegetace ČR souvisí s: polohou ději, které proběhly v minulosti geologickou stavbou klimatem členitostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google