Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stalking v policejní praxi Odborná konference Praha 23.11.2011 por. Bc. Andrea Kornetová 4. odd. OK ÚO SKPV MŘP Brno-město NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stalking v policejní praxi Odborná konference Praha 23.11.2011 por. Bc. Andrea Kornetová 4. odd. OK ÚO SKPV MŘP Brno-město NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ -"— Transkript prezentace:

1 Stalking v policejní praxi Odborná konference Praha 23.11.2011 por. Bc. Andrea Kornetová 4. odd. OK ÚO SKPV MŘP Brno-město NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ - STALKING

2 Definice Používaný výklad: Úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Přímým následkem stalkingu je závažné narušování soukromí, osobní svobody a lidské důstojnosti oběti. Aby mohl policista správně vyhodnocovat jednání pachatele, jeho nebezpečnost a vhodně volit způsob ochrany oběti, musí mít určité teoretické znalosti, ze kterých vychází.

3 Znaky stalkingu Opakovanost (dlouhodobost) Intenzita (forma) Nevyžádané (oběť nemůže chování stalkera ovlivnit) Mimo normu (společensky nepřijatelné) Eskalace (frekvence, závažnosti - nebezpečnosti, rozsahu okruhu osob) Záměrné, úmyslné a promyšlené jednání stalkera

4 Negativní vymezení stalkingu Sociálně akceptované chování (např. rodiče ve vztahu k nezletilému dítěti) Mobbing Bossing Pronásledování institucionální (může jít o práci pro Policii ČR, ale nejedná se o stalking)

5 Kdy jde o „práci pro policii“ U lehčích případů se vstup policie doporučuje, jsou-li přítomny následující projevy pronásledovatele: – denně několik obtěžujících telefonátů – 10 a více SMS denně – 3-5 dopisů týdně – odkládání dárků u dveří bytu – několikahodinové postávání před domem oběti, které je zjevné – sledování a oslovování oběti při jejím vycházení z bytu/ pracoviště atp.

6 Typické projevy stalkingu Chování stalkeraČetnost výskytu Telefonuje oběti, SMS, emaily› 85 % Pohyb v její blízkosti, u domu, práce…68 % Pokouší se o kontakt přes třetí osoby, zjišťuje,na síti 65 % Zasílá jí dopisy50 % Sleduje oběť, Posílá jí dárky44 % Zanechává jí vzkazy35 % Pronásleduje jí autem35 % Ničí její majetek26 % Vniká do jejího bytu18 % Zasílá jí šokující předměty13 % Objednává zboží či služby jménem oběti10 % Z dosud objasněných případů :

7 Intenzita stalkingu 1.Obtěžování (PŘ) 2.Pronásledování (PŘ nebo TČ dle způsobu) 3.Pronásledování + vyhrožování (újmou na životě nebo na zdraví - TČ) Zjevná eskalace v jednání pachatele:

8 Řešení stalkingu v pol. praxi Hlavní cíl = zajistit fyzickou bezpečnost oběti + stalking pokud možno zastavit individuální přístup (individuálně analyzovat a vyhodnotit) Pragmatismus (navržené postupy musí přihlížet k reálným potřebám oběti, dostupným zdrojům a k ovlivnitelnosti pronásledovatele) Oběť vždy řádně poučit i o možnostech ochrany  Návrh krátk. ochrany: § 50 Zák. č. 273/2008 Sb,  Předb. opatření § 76b) o.s.ř. (bez ohledu na kvalifikaci věci)

9 Doporučení pro oběti 1.žádný kontakt, žádná reakce 2.vyhýbat se setkáním se S 3.evidence - dokumentovat a uchovat 4.informovat své okolí a dohodnout opatření – Rodina, přátelé – Zaměstnavatel 5.hledat oporu a pomoc (např. poradny/linky) (poučuje již policista přijímající oznámení)

10 Postup policisty Identifikace (stalking ano x ne) Vyhodnocení rizika - typ stalkingu, typ stalkera (expartner, umanutý ctitel, duševně narušený pachatel), informace o oběti, pachateli atd. Doporučení k postupu oběti – Ochrana – Sběr a uchovávání důkazního materiálu Kvalifikace jednání stalkera (přestupek dle § 49/1a,c Zák. č. 200/1990 Sb. x přečin dle § 354/1a-e,2 tr. zákoníku)

11 Stalking trestní řízení por. Bc. Andrea Kornetová 4. odd. OK ÚO SKPV MŘP Brno Odborná konference Praha 23.11.2011

12 Kvalifikace: § 354/1 TZ Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a.vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b.vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c.vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d.omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e.zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti.

13 Kvalifikace: § 354/2 TZ Odnětím svobody na 6 měsíců až 3 roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin v odst. 1 a)vůči dítěti nebo těhotné ženě, b)se zbraní, nebo c)nejméně se dvěma osobami.

14 Naplnění skutkové podstaty přečinu ve smyslu ust. § 354 TZ 1)dlouhodobost pronásledování; 2)alespoň jeden z vyjmenovaných projevů 3)schopnost vzbudit důvodnou obavu o život nebo o zdraví oběti

15 Určení hranice PŘ x TČ  Nutné určit okamžik zlomu, tzn. kdy začíná protiprávní jednání pachatele (jasná výzva)  Pak okamžik, kdy jednání začíná být něčím nebezpečné životu či zdraví (výhrůžky, avizace)  Objektivní stránka TČ: opakované, trvající, nechtěné navazování kontaktů s obětí za použití násilí nebo jiných srovnatelných praktik a důvodně vzbuzující obavy o život nebo zdraví  opakování = více než 8 až 10 pokusů o kontakt  trvající období = doba minimálně 4 až 6 týdnů

16 Určení hranice PŘ x TČ čím nebezpečnější je chování pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku dlouhodobosti Nutno posuzovat každý případ individuálně dle Závažnosti jednání pachatele Dopadu jeho chování na oběť

17 Postup PČR proti osobě stalkera Ideálně rychlý a poměrně razantní Rychlé shromáždění důkazních materiálů a prostředků proti osobě pachatele ! Policisté kontaktují stalkera a provádí s ním cílený rozhovor (informace a jasná výzva) (cíl: získat důležité informace o eventuální nebezpečnosti stalkera + oficiální a jasná výzva k ukončení problematického chování)

18 Postup PČR V rámci trestního řízení využít všech dostupných zákonných možností pro objasnění věci (výpisy z telekom. provozu - § 88a tr. řádu, § 66 Zák. o PČR – nyní problematický postoj operátorů, pokud v daném případě lze, využít ust. § 78 tr.ř., event. § 79 tr.ř. po souhlasu st. zástupce atd.) Prověřování i vyšetřování probíhá standardně jako u jiné obecné kriminality, častější je ZPŘ, pokud jsou splněny zák. důvody. Jsou-li důvodné pochybnosti o duševním zdraví podezřelého (analogie ust. § 116 TŘ), pak zahájit TS dle ust. § 160/1 tr.ř. a ZP psychiatrie. (mylný názor: „každý pachatel stalkingu je duševně nemocný, ZP je vždy nutný“)

19 STALKING – pomůcka pro PČR 1)- znaky, hranice TČ, PŘ, typy stalkerů, posuzování rizika, doporučení pro oběť 2)- katalog otázek – v rámci přijímání oznámení a šetření Ke stažení v elektr. podobě na stránkách KŘP JmK Brno, sekce OSPP – VRCHNÍ KOMISAŘI – Domácí násilí – stanoviska,metodiky (stalking)

20 STALKING – STATISTIKY Z přehledu o nových trestných činech dle zákona č. 40/2009 Sb., počtu skutků a stíhaných osob v ČR: Je zřejmé,že nejvyšší nárůst počtu skutků je evidován u TČ „nebezpečné pronásledování“ dle ust. § 354 TZ k 30.9.2011 : 444 skutky, tj.+39, +9,6 % (oproti 30.9.2010) V případech trestného činu nebezpečné pronásledování se staly oběťmi ve větší míře ženy a malý počet mužů. Nejvíce byly pronásledovány bývalé manželky/partnerky a zhruba stejný počet obětí byl z kategorie obětí, ke kterým neměl pachatel žádný vztah (známá osobnost, náhodná oběť apod.). V případech nebezpečného pronásledování bylo zraněno 6 lidí.

21 Děkujeme za pozornost Dotazy? por. Bc. Andrea Kornetová por. Bc. Andrea Kornetová 4. Oddělení OK ÚO SKPV MŘP Brno tel. (974) 625 529 (31 – sekret.) e-mail: bmdnasil@mvcr.cz,bmdnasil@mvcr.cz intranet Mail 602: andrea.kornetova.b@mv.cr


Stáhnout ppt "Stalking v policejní praxi Odborná konference Praha 23.11.2011 por. Bc. Andrea Kornetová 4. odd. OK ÚO SKPV MŘP Brno-město NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ -"

Podobné prezentace


Reklamy Google