Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová problematika příspěvkových organizací. OBSAH DPH Kontrolní hlášení Daň z příjmů právnických osob Judikát č.j. 1 Afs 238/2014-52 Bezúplatné příjmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová problematika příspěvkových organizací. OBSAH DPH Kontrolní hlášení Daň z příjmů právnických osob Judikát č.j. 1 Afs 238/2014-52 Bezúplatné příjmy."— Transkript prezentace:

1 Daňová problematika příspěvkových organizací

2 OBSAH DPH Kontrolní hlášení Daň z příjmů právnických osob Judikát č.j. 1 Afs 238/2014-52 Bezúplatné příjmy Odpočet na podporu odborného vzdělávání Samostatná příloha k DP - spojené osoby Daň silniční 2

3 DPH KONTROLNÍ HLÁŠENÍ (§ 101c - § 101i zákona o DPH) Nástroj Finanční správy v boji proti daňovým podvodům na DPH. Po zavedení kontrolního hlášení se počítá se zvýšením daňových příjmů v řádech miliard korun ročně. 3

4 Zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká plátcům DPH s účinností od 1. 1. 2016. Podávají právnické osoby měsíčně (bez ohledu na čtvrtletní plátcovství) do 25 dnů po skončení měsíce (nebo nejblíže následující pracovní den), lhůtu nelze prodloužit (první termín je 25.2.2016). Navazuje na některé řádky DP k DPH. Nahrazuje samostatný výpis z evidence pro účely DPH u přenesené daňové povinnosti (zrušení odst. 3 až 4 v § 92a od 1.1.2016). 4

5 Pouze elektronické podání, doporučeno použít Daňový portál a aplikaci EPO. Formát a strukturu formuláře určuje Finanční správa ČR (www.financnisprava.cz).www.financnisprava.cz Párovacím znakem pro strany odvádějící DPH a uplatňující odpočet DPH bude DIČ, evidenční číslo daňového dokladu a datum. U čísla dokladu se budou vyhodnocovat pouze alfanumerické znaky bez ohledu na užití mezer, lomítek, pomlček a jiných speciálních symbolů. 5

6 Zachování alfanumerických znaků ve správném pořadí tak, jak jsou uvedeny na daňové dokladu Číslo daňového dokladu ≠ variabilní symbol Splátkový nebo platební kalendář také musí mít číslo. Příklad: Číslo daňového dokladu FV 126/2015-5 Zachycení v kontrolním hlášení minimálně ve formátu: FV12620155 6

7 Za porušení povinností spojených s podáním kontrolního hlášení jsou stanoveny zákonné pokuty (§101h), např.: 1 000,- Kč pozdní podání bez výzvy správce 10 000,- Kč pozdní podání na výzvu správce 30 000,- Kč plátce nepodá následné KH na základě výzvy správce ke změně, doplnění či potvrzení Pokuty generuje systém, jsou automatické ze zákona, správce daně je neovlivní. Nelze požádat o prominutí pokuty. 7

8 Výzva správce daně k odstranění pochybností nebo ke změně, doplnění či potvrzení údajů bude doručována do datové schránky (automaticky systémem, nelze se domluvit se správcem daně). Lhůta začíná běžet přihlášením oprávněné osoby do datové schránky. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí během 10 dnů po odeslání, dojde k tzv. fikci doručení. 8

9 Web Finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a- pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni- hlaseni-DPH obsahuje informace ke Kontrolnímu hlášení http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a- pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni- hlaseni-DPH Na adresu kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz lze zasílat dotazy ke kontrolnímu hlášení.kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz Na adresu epodpora@fs.mfcr.cz lze zasílat technické dotazy.epodpora@fs.mfcr.cz 9

10 Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb § 13 Z povinnosti evidování tržeb jsou vyňaty tržby příspěvkové organizace. 10

11 Daň z příjmů JUDIKÁT Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 238/2014-52 (www.nssoud.cz)www.nssoud.cz Žalující:České doteky hudby EM-ART, o.p.s. Žalovaný:Odvolací finanční ředitelství 11

12 Žalováno bylo zastavení řízení o dodatečném daňovém přiznání k dani z příjmů, kterým byla dodatečně (v průběhu daňové kontroly) uplatněna odčitatelná položka snižující základ daně o 300 tis. Kč podle § 20 odst. 7 ZDP. NSS rozhodl ve prospěch žalujícího, podle § 1 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) je základní podstatou správy daní daň správně zjistit a stanovit a zabezpečit její úhradu a nikoliv vybrat co nejvíce. 12

13 Osvobození bezúplatných příjmů § 19b odst. 1 písm. a), d) Od daně z příjmů se osvobozuje a) bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu d) bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 tis. Kč u- vydlužitele při bezúročné zápůjčce - vypůjčitele při výpůjčce - výprosníka při výprose. 13

14 Zápůjčka – zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc (např. peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, splatnost je závislá na vypovězení smlouvy. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky, kdežto při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu. 14 § 2390 OZ

15 Výpůjčka - půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, prsten) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Výprosa - půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, aniž si s ním sjedná, kdy ji má vrátit. Např. Zahrádkář půjčí druhému rýč, aniž by řekl, kdy ho chce vrátit. Může pak kdykoli přijít a chtít rýč zpátky. 15 § 2189 OZ § 2193 OZ

16 § 19b odst. 2 písm. b) Od daně z příjmů se osvobozuje bezúplatný příjem (bez omezení výše příjmu) veřejně prospěšného poplatníka, pokud je nebo bude využit pro –účely vymezené v § 20 odst. 8 –jeho kapitálové dovybavení plynoucí nebo přijatý z veřejné sbírky na humanitární nebo charitativní účel 16

17 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému uplatňování některých ustanovení ZDP z 6.2.2015 „Pro účely aplikace těchto ustanovení při stanovení základu daně veřejně prospěšných poplatníků se kapitálovým dovybavením rozumí navýšení vlastních zdrojů (vlastního jmění) poplatníka zakladatelem nebo jinou osobou v průběhu existence poplatníka.“ 17

18 § 23 odst. 6 Za příjmy se považuje peněžní plnění (oceněno nominální hodnotou) nepeněžní plnění - ocenění u veřejně prospěšného poplatníka je upraveno v § 23 odst. 6 písm. b) takto: 18

19 Ve výši 1 Kč v případě nabytí movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předmětu kulturní hodnoty Ve výši ocenění převzatého od VÚJ v případě –svěření majetku do správy podle rozpočtových pravidel od VÚJ –výpůjčky od VÚJ –bezúplatného převodu nebo přechodu majetku od VÚJ Reprodukční pořizovací cenou podle zákona o účetnictví v ostatních případech 19 VÚJ = organizační složky státu (např. ministerstva), státní fondy, kraje, obce, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny

20 Odpověď MFČR č.j. MF-29193/2015/15-5 na dotazy Svazu měst a obcí ČR Dotaz č. 1: Je svěření majetku zřizovatele příspěvkové organizaci nepeněžním příjmem podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1.? 20

21 Odpověď: „Příkladem, kdy příjem vůbec nevzniká, je právě situace svěření majetku příspěvkové organizaci. Ekonomickou podstatou tohoto vztahu je totiž snaha zřizovatele příspěvkové organizace tuto osobu vybavit určitými zdroji, prostřednictvím kterých bude schopna naplňovat činnosti chtěné zakladatelem.“ § 23 odst. 6 písm. b) bod 2. ZDP, který stanoví, jakým způsobem se bezúplatný příjem – svěření majetku – ocení pro daňové účely, se v tomto případě nepoužije. 21

22 Dotaz č. 2: Jak aplikovat osvobození podle § 19b, pokud je bezúplatný příjem používán pro osvobozené činnosti jen částečně? 22

23 Odpověď: „Pokud jedna část příjmu podmínky osvobození naplňuje a druhá ne, je příjem osvobozen dle těchto svých částí. Nebude-li tedy majetek v plné míře využíván při činnost, která svou povahou odpovídá náplni § 20 odst. 8 ZDP, nelze osvobodit celý příjem, ale pouze jeho poměrnou část, která odpovídá účelům osvobození podmiňujícím.“ 23

24 Dotazy zaslané JMK na FÚ pro JMK Jak rozlišit, zda v případě výpůjčky vzniká bezúplatný příjem? Dotaz navazuje na konstatování MF v dopisu Svazu měst a obcí ČR: „V případě výpůjčky je zapotřebí skutečnost, zda se jedná nebo nejedná o příjem, ad hoc zvážit“. 24

25 Jakým způsobem má být případný bezúplatný příjem oceněn? Ocenění převzaté od VÚJ, ani použití RPC nevystihuje ekonomickou realitu (§ 23/6 písm.b). Ovlivňuje výši ocenění doba, po kterou trvá výpůjčka? Jak postupovat v případě výpůjčky uzavřené na dobu neurčitou a v případě krátkodobé výpůjčky (např. v řádu dnů)? 25 Odpověď FÚ pro JMK zatím nebyla doručena.

26 Jak se bezúplatné příjmy projeví v DP? Platí daňová symetrie osvobozený výnos  nedaňový náklad zdaněný výnos  daňový náklad Možnosti: 1. Dar na neinvestiční/investiční účely 2. Dar do vlastnictví JMK/do vlastnictví PO 3. PO uplatní/neuplatní osvobození (u každého daru individuálně) 26

27 Dar přijatý do vlastnictví JMK Organizace sdělí kraji, jaký objem darů do jeho vlastnictví přijala. (Zásady 3.3.14, příloha č. 31, do 20.1.) JMK jako vlastník dary daňově vypořádá (závěr z jednání zástupců krajů s MFČR). Příspěvková organizace však o darech přijatých do vlastnictví JMK účtuje, ovlivňují její náklady a výnosy, resp. daňový základ. Musí se s dary přijatými do vlastnictví JMK také daňově vypořádat. 27

28 Dar na investiční účely A.Organizace uplatní osvobození od daně daňový základ v DP se nijak neupravuje skutečnost uplatnění osvobození se uvede do Přílohy k účetní závěrce jako Komentář ke způsobu zjištění základu daně z příjmů v části A.3. B. Organizace neuplatní osvobození od daně částka darů se „dodaní“ - uvede se na ř. 30 DP, tím dojde ke zvýšení základu daně 28 DAR do vlastnictví JMK nebo PO

29 Podle § 29 odst. 1 se vstupní cena majetku snižuje o účelový peněžitý dar na jeho pořízení a nelze tedy uplatnit daňový odpis. 29

30 Dar na neinvestiční účely A. Organizace uplatní osvobození od daně Dar dosud nebyl čerpán je zaúčtován na Rezervním fondu a dosud se neprojevil v nákladech a výnosech daňový základ v DP se nijak neupravuje skutečnost uplatnění osvobození se uvede do Přílohy k účetní závěrce jako Komentář ke způsobu zjištění základu daně z příjmů v části A.3. 30 DAR do vlastnictví JMK nebo PO

31 Po čerpání daru v dalším období organizace upraví daňový základ v DP takto: náklad se vyloučí na ř. 40 podle § 25 odst. 1 písm. i) jako související s příjmem osvobozeným od daně výnos se vyloučí na ř. 140 podle § 23 odst. 4 písm. g) jako související s čerpáním příjmu osvobozeného od daně 31 DAR do vlastnictví JMK nebo PO OSVOBOZENÝ

32 Dar byl čerpán a zaúčtován do nákladů a výnosů náklad se vyloučí z daňového základu na ř. 40 podle § 25 odst. 1 písm. i) výnos se vyloučí z daňového nákladu na ř. 109 jako osvobozený od daně podle §19b skutečnost uplatnění osvobození se uvede do Přílohy k účetní závěrce jako Komentář ke způsobu zjištění základu daně z příjmů v části A.3. 32 OSVOBOZENÝ DAR do vlastnictví JMK nebo PO

33 B. Organizace neuplatní osvobození od daně Dar dosud nebyl čerpán je zaúčtován na účtu 414 – Rezervní fond a dosud se neprojevil v nákladech a výnosech částka darů se „dodaní“ - uvede se na ř. 30 DP podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16., tím dojde ke zvýšení základu daně 33 DAR do vlastnictví JMK nebo PO NEOSVOBOZENÝ

34 Při čerpání daru v dalším období organizace upraví daňový základ v DP takto: náklady jsou daňové uznatelné (daňový základ se o ně nebude v DP upravovat) výnos se vyloučí ze základu daně na ř. 140 podle § 23 odst. 4, písm. d), aby nedošlo k duplicitnímu zdanění (dar byl zdaněn už v roce jeho přijetí) 34 DAR do vlastnictví JMK nebo PO NEOSVOBOZENÝ

35 Dar byl čerpán a zaúčtován do nákladů a výnosů v roce přijetí daru náklady a výnosy spojené s čerpáním daru se ponechávají v základu daně, daňové přiznání se neupravuje. 35 DAR do vlastnictví JMK nebo PO NEOSVOBOZENÝ

36 Ostatní bezúplatné příjmy (kromě darů), např. bezúplatný prospěch plynoucí z výpůjčky 1. Organizace uplatní osvobození podle § 19b O bezúplatném prospěchu není účtováno v nákladech a ve výnosech organizace. V daňovém přiznání se nic neupravuje, skutečnost uplatnění osvobození se uvede do Přílohy k účetní závěrce jako Komentář ke způsobu zjištění základu daně z příjmů v části A.3. 36

37 2. Organizace neuplatní osvobození od daně O bezúplatném prospěchu není účtováno v nákladech a ve výnosech organizace. Částka bezúplatného prospěchu se uvede na ř. 30 DP podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 16., tím dojde ke zvýšení základu daně. Zároveň lze při splnění podmínek tutéž částku uvést na ř. 112 DP podle § 23 odst. 3 písm. c) bod 8. 37

38 Porušení podmínky pro osvobození bezúplatného příjmu Pokud došlo k porušení podmínky pro osvobození, zvyšuje se základ daně o částku uplatněnou v minulém období jako osvobozený bezúplatný příjem. Dodanění musí být provedeno v roce porušení podmínky (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 3), na ř. 30 DP se zvýší daňový základ. 38

39 Jak přijímá PO JMK dary? 1.Do vlastnictví zřizovatele věcné a peněžité dary do 100 tis. Kč přijímá organizace bez schvalování zřizovatele věcné a peněžité dary nad 100 tis. Kč schvaluje RJMK v každém jednotlivém případě 39 Pravidla JMK

40 2. Do vlastnictví příspěvkové organizace věcné a účelově určené peněžité dary schvaluje v každém jednotlivém případě RJMK účelově neručené peněžité dary v jakékoli výši může PO přijímat na základě předběžného „hromadného“ souhlasu RJMK (byl schválen v r. 2009). Platí zde povinnost informovat odvětvový odbor o každém překročení částky 20 tis. Kč. Pozn.: PO mimo oblast sociálních služeb, školství, kultury a zdravotnictví musí mít pro přijetí jakéhokoli daru do svého vlastnictví souhlas RJMK v každém jednotlivém případě. 40 Pravidla JMK

41 Odpočet na podporu odborného vzdělávání (§ 34 odst. 4 a násl. ZDP) Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu odborného vzdělávání (ř. 243 DP). výdaje vynaložené na žáka/studenta výdaje na pořízení majetku na odborné vzdělávání (podmínky v § 34g ZDP) 41

42 Se školou musí poplatník uzavřít smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praxe. Pro prokázání uskutečněných hodin praxe vede poplatník třídní knihu nebo obdobnou evidenci o poskytované vzdělávací činnosti a jejím průběhu. 42

43 Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin 200,- Kč a počtu hodin uskutečněných v období na pracovišti poplatníka v rámci  praktického vyučování ve středním vzdělání  odborné praxe ve vyšším odborném vzdělávání  vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu VŠ 43

44 Příklad V pracovních dnech je v organizaci vždy jeden praktikant/student na praxi (denně 6 hodin): 250 dnů x 6 hodin x 200 Kč/hod. = 300.000 Kč Organizace může od základu daně odečíst 300 tis. Kč. Pokud to není možné z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet provést nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém vznikl nárok. 44

45 Samostatná příloha DP – spojené osoby Kdo je pro PO kraje spojenou osobou? Jihomoravský kraj ostatní příspěvkové organizace kraje firma CEJIZA, s.r.o. jiné společnosti s majetkovým podílem JMK: KORDIS JMK, a.s., Thermal Pasohlávky, a.s., CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s.r.o., Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. 45

46 Samostatnou přílohu podává poplatník, který splní alespoň jednu z podmínek: a)Aktiva Brutto více než 40 mil. Kč b)Roční čistý obrat více než 80 mil. Kč c)  přepočtený počet zaměstnanců vyšší než 50 Za předpokladu, že uskutečnil transakci se spojenou osobou a splňuje alespoň 1 podmínku: 1)uskutečnil transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí 2)vykázal na ř. 200 DP daňovou ztrátu 3)je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani 46

47 Daň silniční Při nejistotě, zda je vozidlo užívané k činnosti, jejíž příjmy jsou předmětem daně z příjmů: Před 15.4. podat žádost o stanovení záloh jinak, a to v nulové výši – FÚ rozhodne, zda vyhoví. K 31.1. podat daňové přiznání podle skutečnosti, ve stejné lhůtě případnou daň silniční zaplatit. Případně oznámit FÚ, že nebudu přiznání k dani podávat, protože mám nulovou povinnost. 47

48 Děkuji za pozornost. Ing. Zita Nováková novakova.zita@kr-jihomoravsky.cz tel. 5 4165 2194 48


Stáhnout ppt "Daňová problematika příspěvkových organizací. OBSAH DPH Kontrolní hlášení Daň z příjmů právnických osob Judikát č.j. 1 Afs 238/2014-52 Bezúplatné příjmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google