Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archivace kvalitativních dat Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archivace kvalitativních dat Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;"— Transkript prezentace:

1 Archivace kvalitativních dat Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz

2 Archivace kvalitativních dat Sekundární analýza kvalitativních dat byla dlouho „bílým místem na mapě sociálně-vědního výzkumu “ V roce 1994 vznikl ve Velké Británii projekt Qualidata. Jeho cílem je shromažďovat informace o kvalitativních datech, podporovat jejich systematickou archivaci a zprostředkovávat jejich další využitíQualidata Od druhé poloviny 90.let pomalý rozvoj institucí, publikací a konferencí věnovaných archivaci a sekundární analýze kvalitativních dat

3 Proč archivovat ? Výzkum je nákladný, sběr dat náročný. Jediná analýza v rámci konkrétního projektu data obvykle zdaleka nevyčerpá, mnoho informací zůstává nevyužito Výzkum je placen z veřejných grantů, vše co je při výzkumu zjištěno by mělo být přístupno vědecké obci Můžeme podobně jako v kvantitativních výzkumech provádět komparace Jistá možnost „generalizace“ Longitudinální výzkumy „Nové“ interpretace „starých“ dat

4 Proč archivovat ? 2 Zachování informací od již nežijících respondentů, ty se pak stávají velmi cenným materiálem Kontrola interpretace dat „nezávislými“ odborníky Možnost využití ve výuce Pomoc pro samotného výzkumníka: data jsou bezpečně uložena a chráněna proti zneužití, jsou utříděna, systematicky zdokumentována a zorganizována Snížení „přezkoumání“ výzkumného terénu v případě malých sociálních skupin.

5 Sekundární analýza - výhody Úvahy o možné archivaci a sekundárním využití pořizovaných dat mohou podpořit větší pečlivost výzkumníků v oblasti dohody mezi výzkumníkem a zpovídaným člověkem, zejména s ohledem na platné zákony. Sekundární analýza provedená před výzkumem citlivého problému může informanty ušetřit od necitlivých a problematických otázek Využití archivovaných dat může podpořit možnosti zkoumání malých a těžko dostupných segmentů společnosti. Sekundární analýza může řešit problémy s neochotou lidí i organizací nechat se zkoumat

6 Problémy archivace ? Metodologická pozice může pro některé autory vylučovat archivaci "z principu" Provázanost dat s konkrétními podmínkami jejich vzniku, s teoretickou pozicí autora, koncepty převládajícími v akademickém diskurzu apod. může být překážkou pro sekundární výzkum zakotvený v jiných podmínkách Příliš pevně definovaný výzkumný problém a jeho konceptualizace mohou sekundární analýzu zmařit. Při sekundární analýze nemůže informant badatele opravit tak, jak to může udělat při rozhovoru tváří v tvář.

7 Zapsaná data jsou často čitelná jen na pozadí nevysloveného a nedokumentovaného vědění vytvořeného při práci v terénu Data často obsahují neformální nebo intuitivní prvek, který lze archivovat jen problematicky. Data nejsou empirické danosti, které by šlo jednoduše sebrat a někam uložit Do archivu se nedostane to, co při rozhovoru nelze nahrát na kazetu. Výzkumníkovi při sekundární analýze může chybět osobní zaujetí pro zkoumaná data a dostatečné ponoření se do nich

8 Transkript, který je většinou archivován, je jen nedokonalou reprezentací nahrávky V archivu nebude uložený zážitek interakce mezi výzkumníkem a respondentem

9 Etika a legislativa Dohoda o využití údajů jen pro účely jednoho konkrétního výzkumu většinou archivaci znemožňuje. Vyjednávání souhlasu k archivaci může ztížit získávání informantů pro výzkum. Nejasný souhlas s využitím rozhovorů a údajů o informantech může vést k jeho ohrožení při sekundární analýze. Výzkumy kriminálních aktivit, některých sexuálních aktivit a dalších problematických témat mohou produkovat data, jejichž archivace by mohla ohrozit informanty.

10 Anonymizace dat může být obtížná a může komplikovat nebo znemožnit archivaci a sekundární analýzu. Nebezpečí necitlivého zacházení s informacemi obsaženými v datech je u sekundární analýzy zvýšené.

11 Vlastnictví práv na užívání materiálů vytvořených v průběhu výzkumu může komplikovat archivaci a sekundární analýzu. Výzkumník, který data pořídil, může z etického hlediska nesouhlasit s tím, jak jsou data při sekundární analýze využita. Interpretace sekundární analýzy by mohly ublížit respondentům. Odpovědnost výzkumníka za interpretaci dat je zvýšená malým počtem respondentů, na kterých je analýza založená.

12 Motivační a technické překážky Výzkumníci odkládají archivaci, dokud nemají pocit, že sami data vytěžili. Výzkumníci upřednostňují práci na rychlé publikaci před přípravou dat pro archivaci. Příprava materiálu pro archivaci je náročná na čas a prostředky. Výzkumníci často dávají přednost výzkumům založeným na osobní interakci se zkoumanými lidmi.

13 Digitální formáty, ve kterých jsou ukládána data, mohou zastarávat. Výzkumníci se při sekundární analýze budou zaměřovat spíše na nové závěry než na ověření závěrů původního výzkumu. Posouzení a kritika výzkumu na základě analýzy archivovaných dat a dokumentace je činnost náročná na čas a peníze. Archivace analytických a polních poznámek může být velmi problematická kvůli narušení soukromí a osobních zájmů výzkumníka. Neexistují žádná pevná pravidla týkající se použité metody a dat, která by jednou provždy zajistila přesvědčivost výzkumných závěrů, a tím ochránila výzkumníka před kritikou.

14 Některým výzkumníkům může v principu vadit, že někdo mohl posuzovat dosud většinou neveřejné aspekty jejich práce. Výzkumník je vystaven nebezpečí alternativní interpretace. Požadavek archivace analytických a polních poznámek může vést k vytváření dokumentace vzdálené skutečné praxi výzkumu. Požadavky archivace a sekundární analýzy by mohly vést k požadavkům standardizace, které jsou v rozporu s povahou některých principů kvalitativního výzkumu. Dostupnost archivovaných může vést k analytickému nadužívání příliš specifického vzorku.

15 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. a) osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvkù, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, b) citlivý údaje je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů

16 Anonymizace Za anonymizované se podle dikce zákona na ochranu osobních údajů považují takové údaje, které buď v původním stavu, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

17 Informovaný souhlas Cíl výzkumu Co pro respondenta participace na výzkumu znamená Výhody a nevýhody Odvolání souhlasu Zabezpečení dat Zajištění důvěrnosti Uložení dat Přístup k datům

18 Archivy orální historie http://www.coh.usd.cas.cz/cs/katalog-a-sbirky- rozhovoru

19 Centrum vizuální historie - Malach http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/

20 Paměť národa www.pametnaroda.cz

21 Big Data - definice


Stáhnout ppt "Archivace kvalitativních dat Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika;"

Podobné prezentace


Reklamy Google