Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Welfare koní vs. jezdecký a dostihový sport Problematika dopingu MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní VFU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Welfare koní vs. jezdecký a dostihový sport Problematika dopingu MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní VFU Brno."— Transkript prezentace:

1 Welfare koní vs. jezdecký a dostihový sport Problematika dopingu MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní VFU Brno

2

3 Legislativa Zákon na ochranu zvířat proti týrání Česká jezdecká federace (www.cjf.cz) Jezdecké disciplíny, tzn. skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, vytrvalost, reining, pony Jockey club ČR (www.dostihyjc.cz) Dostihový řád Česká klusácká asociace (www.czetra.cz) Klusácký dostihový řád

4 ČJF – všeobecná pravidla ČLÁNEK 142: TÝRÁNÍ KONÍ 1.Žádná osoba nesmí nikdy týrat koně. „Týráním“ se rozumí jednání, které způsobují nebo mohou způsobit bolest nebo zbytečné nepohodlí koně, a mimo jiné zahrnuje: - nepřiměřené bití koně; - vystavení koně elektrickým zařízením; - nepřiměřené používání ostruh; - škubání udidlem nebo jiným zařízením v tlamě; - soutěžení s vyčerpaným nebo kulhajícím či zraněným koněm; - nadměrné znecitlivění nebo zcitlivění jakékoliv části koňského těla; - barování koně; - ponechání koně bez dostatečného množství vody a žrádla; - používání jakéhokoliv zařízení, které by koni způsobovalo bolest při shození překážky. 2. Kdokoliv, kdo je svědkem hrubého zacházení s koněm, musí tuto skutečnost oznámit formou protestu (Článek 163). Pokud k hrubému zacházení dojde během závodů, musí podat protest oficiálním představitelům. Pokud je svědkem takového zacházení kdykoliv jindy, musí podat Protest Generálnímu Sekretáři. Ten případ postoupí FEI Právní komisi.

5 ČLÁNEK 141: BEZPEČNOST KONÍ V případě zranění koně rozhodne Sbor rozhodčích, po poradě s Veterinárním delegátem nebo komisí, zda kůň může pokračovat v probíhající a následujících soutěžích.

6 ČJF – skoková pravidla ČLÁNEK 243: ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ A TÝRÁNÍ KONÍ (VŠEOBECNÁ PRAVIDLA, ČLÁNEK 142) 1.Každý čin (nebo série činů, včetně barování), který je podle mínění Sboru rozhodčích posouzený jako špatné zacházení nebo týrání koně, bude v souladu s Všeobecnými pravidly, Článek 142, potrestány jednou nebo více z následujících možností: i.udělením žluté výstražné karty (viz Všeobecná pravidla, Článek 142 169); ii.pokutou; iii.vyloučením; iv.diskvalifikací NÚ: Pokud Sbor rozhodčí rozhodne, že kůň byl zraněn ostruhou, musí být jezdec vyloučen pro hrubost. Za pád jezdce se považuje i jeho sesednutí a to z jakéhokoli důvodu a je trestáno vyloučením. Sazby pokut na národních závodech, které uloží Sbor rozhodčích, jsou uvedené v příloze VS5 a musí být uhrazeny prostřednictvím Organizačního výboru závodů na účet ČJF.

7 2. Následující je posuzované jako špatné zacházení a týrání koní (viz také Všeobecná pravidla, Článek 142): 2.1. Barování Výraz „barování“ zahrnuje všechny umělé techniky zamýšlené donutit koně, aby v soutěži skákal výš a pozorněji. Není prakticky možné vyjmenovat všechny způsoby barování, ale všeobecně záleží na tom, že Sportovec a/nebo pomocník ze země, za jehož chování je Sportovec odpovědný, buď uhodí do nohy koně ručně čímkoliv (nezáleží na tom čím a kým) nebo způsobí, že kůň se nedobrovolně o něco sám uhodí, ať postavením překážek příliš velkých a nebo příliš širokých, položením falešných odskoků (odskokových barier), umístěním kavalet na překračování nebo prvků kombinace na nesprávné vzdálenosti, záměrně hnát nebo nutit koně do překážky nebo jiným způsobem činit obtížným nebo nemožným pro koně, překonat cvičnou překážku aniž by se uhodil. V případě barování nebo jiného špatného zacházení s koněm v době působnosti sboru rozhodčích, soutěžící (jezdec a kůň) bude diskvalifikován ze všech soutěží nejméně na 24 hodin. Navíc mohou být provedena další opatření považovaná za přiměřená okolnostem.

8

9 2.2. Přehnané používání biče Bič nesmí být použit jako průchod Sportovcovy nálady, takové použití je vždy hodnocené jako přehnané; Bič nesmí být použit po vyloučení; Bič nesmí být nikdy použit „shora“, (tj. bič v pravé ruce byl použit na levém boku apod.); použití biče na hlavu koně apod., je vždy ohodnoceno jako přehnané použití; Kůň by neměl nikdy být udeřen více než třemi údery při jakémkoliv incidentu. Jestli je kůň zraněný na kůži po úderu bičem, je to hodnoceno jako jeho přehnané použití; Sportovec, který zneužívá, nebo přehnaně používá bič, může být, podle uvážení Sboru rozhodčích diskvalifikován, a může mu být uložena pokuta podle uvážení Sboru rozhodčích.

10 ČJF – všestrannost ČLÁNEK 524: ZDRAVÍ A PROSPERITA KONÍ FEI kodex chování musí být dodržovaný nejen po celou dobu trvání závodů, ale i během tréninků, přípravy, přepravy, a zotavování se atd. 524.1. Veterinární vyšetření při příjezdu Koná se po příjezdu koní na závody. Je prováděna Veterinárním delegátem nebo jeho zástupcem, který musí být kvalifikovaným veterinářem. Účelem prohlídky je zjištění identifikace koně, historie očkování, další detaily z pasu koně a jeho zdravotní stav. Organizační výbor po souhlasu veterinárního delegáta musí určit místo a časový plán pro tato vyšetření a informovat o tom vedoucí ekip a/nebo Sportovce. Sporné případy musí být neprodleně nahlášeny sboru rozhodčích nebo Odvolací komisi, normálně však před první kontrolou koní.

11 524.2. Prohlídky koní Kontroly koní jsou přístupné pro diváky. 524.2.1 První prohlídka koní Koná se před drezurní zkouškou, ne více než 24 hodin před začátkem drezurní zkoušky. Provádí ji sbor rozhodčích a veterinární delegát, kteří spolupracují jako kontrolní komise řízená předsedou sboru rozhodčích. Koně předvádění svými jezdci jsou kontrolováni na ruce v klidu a v pohybu na rovném, pevném, čistém a nekluzkém povrchu. Kontrolní komise má právo a povinnost vyloučit ze soutěže každého koně, kterého uzná za neschopného buď z důvodu kulhání, nedostatečné kondice nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V případě pochybností o způsobilosti koně může Sbor rozhodčích odkázat koně do zadržovacího boxu, kde bude vyšetřený veterinářem zadržovacího boxu. Chce-li Sportovec koně znovu předvést k opakované kontrole, oznámí veterinář zadržovacího boxu svůj posudek kontrolní komisi před tím, než je kůň znovu posouzený. Koně v zadržovacím boxu jsou pod kontrolou a dohledem komisaře a veterináře zadržovacího boxu. V případě rovnosti hlasů v kontrolní komisi má Prezident sboru rozhodčích druhý a rozhodující hlas a rozhodnutí komise musí být hned oznámeno.

12 524.3. Pohoda a zdraví koně během soutěže Kdykoliv během soutěže má sbor rozhodčích právo a povinnost, po konzultaci s veterinárním delegátem, vyloučit každého koně, který podle jeho názoru kulhá nebo není schopen v soutěži pokračovat. 524.3.1 Terénní zkouška - opracoviště V blízkosti startu musí být přítomen veterinář jmenovaný Organizačním výborem se souhlasem technického delegáta, který hlásí všechny sporné případy sboru rozhodčích. 524.3.2 Terénní zkouška - prostor za cílem Po skončení terénní jízdy je kůň veterinárně vyšetřen. Vyšetření provádí kvalifikovaný veterinář jmenovaný Organizačním výborem se souhlasem technického delegáta. Kromě okamžitých ošetření poraněného nebo vyčerpaného koně rozhodne veterinář, zda kůň: a)je schopen být ihned odveden do své stáje; b)by měl zůstat na místě pro další ošetření před návratem do stáje; c)by měl být odvezen přepravním prostředkem buď do své stáje, nebo do veterinární nemocnice. Sportovec, který vzdal, byl vyloučen nebo zastaven během terénní zkoušky je zodpovědný za ujištění se, že byl jeho kůň před opuštěním areálu soutěže zkontrolován veterinárním delegátem nebo jmenovaným veterinářem. Každému Sportovci, který opustí areál soutěže, aniž by podrobil svého koně veterinární kontrole dle tohoto článku, bude vystavena žlutá výstražná karta za nevhodné chování. Karta bude předána dotyčnému Sportovci nebo jeho Národní federaci.

13 ČLÁNEK 526: ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S KOŇMI 526.1. Definice Špatným zacházením s koněm je míněna každá akce, která způsobuje nebo může způsobit koni bolest nebo zbytečné nepohodlí. Takové akce jsou např. (není to vyčerpávající seznam): a) Barování b) Jízda na vyčerpaném koni c) Nadměrné pobízení unaveného koně d) Jízda na zjevně kulhajícím koni e) Nadměrné používání biče, udidla a/nebo ostruh Strana 41 Pravidla všestrannosti 2015 f) Krvácení na slabinách nebo bocích koně, ukazující na nadměrné použití bič a/nebo ostruh Jestliže takovýto případ nebyl sborem rozhodčích postřehnut, musí být sboru rozhodčích prostřednictvím sekretáře Organizačního výboru nebo řídícím centrem co nejdříve nahlášen pokud možno se svědectvím alespoň jednoho svědka. Sbor rozhodčích musí rozhodnout, zda je to případ k řešení.

14 526.3. Používání biče Nadměrné a/nebo špatné používání biče se může pokládat za špatné zacházení s koněm a bude posouzeno sborem rozhodčích případ od případu: a) Bič nesmí být použit jako průchod jezdcovy nálady b) Bič nesmí být použit po vyloučení c) Bič nesmí být použit potom, co kůň skočil poslední překážku na trati d) Bič nesmí být použit přes ruku (např. bič držený v pravé ruce nesmí být použit na levé straně koně) e) Bič nesmí být použit na hlavu koně f) Bič nesmí být použit více než třikrát při jakémkoliv incidentu g) Jestliže je kůň zraněn na kůži, je použití biče hodnoceno jako nadměrné 526.4. Krev na koni Krev na koni může indikovat špatné zacházení s koněm a musí být sborem rozhodčích posouzena případ od případu. V případech malého krvácení z huby, které může být způsobeno kousnutím koně do jazyka nebo pysku, nebo malého krvácení na končetině, může sbor rozhodčích po přezkoumání zranění povolit jezdci pokračovat. NÚ: Kůň, na kterém se objevila krev, musí být ihned po dokončení zkoušky (drezurní, skokové nebo terénní) ošetřený veterinární lékařem. Sbor rozhodčích rozhodne o jeho pokračování v soutěži.

15 ČJF - spřežení ČLÁNEK 933: WELFARE (ZNEUŽITÍ KONĚ A DOPING) 1. SUROVOST - Definice Zneužitím koně je myšlen akt nebo opomenutí, které může být zdrojem bolesti nebo závažného nepohodlí koně, jenž zahrnuje, ale neomezuje se pouze na: a) nadměrné pobízení vyčerpaných koní b) nadměrné používání biče c) nepřiměřeně ostré nebo špatně použité, poškozené či zlomené udidlo d) špatně padnoucí postroj, který může zapříčinit stres koně e) poškozený kočár, který může způsobit poranění koně 2. Zranění a tržné rány 2.1. Krev na koni může být známkou zneužití koně a musí být vyšetřen případ od případu členem Sboru rozhodčích. 2.2. Menší případy krve na hubě, které se mohou jevit jako kousnutí do jazyka nebo písku nebo menší krvácení na končetině – po vyšetření (zjištění stavu) může být povoleno pokračovat v soutěži.

16 Klusácký dostihový řád § 220.Koním, kteří mají startovat v dostihu, nesmí být podány preparáty nebo se nesmí dělat taková opatření, která v době dostihu mohou přivodit pozitivní nebo negativní změnu formy koně. Proto kůň nesmí startovat v dostihu, jestliže je v jeho těle přítomna látka ovlivňující nervový systém, kardiovaskulární systém, dýchací systém, zažívací systém, močopohlavní systém, svalový, šlachový, kloubní a kosterní systém, krevní systém, imunitní systém, endokrinní systém a dále látka ze skupiny protiinfekčních, protiinvazivních, protizánětlivých, analgetických, antipyretických a cytotoxických prostředků ze skupiny hormonů, anabolik, anestetik (i lokálních), trankvilizérů a stimulantií. Látky uvedené v § 220 jsou „látky zakázané“.

17 § 221. Trenér koně je zodpovědný za to, jaké látky se nacházejí v organismu koně v době konání dostihu i v době tréninku. Je povinen zabezpečit, aby koni nebyly podány za kázané látky. V návaznosti na léčení veterinářem se musí přesvdčit, čím je kůň léčen, a musí se nechat poučit o vlivu léčení na trénink koně, eventuelně na start koně v dostihu. Kvalifikační dostih je v tomto smyslu postavena na stejnou úroveň s dostihem

18 Medikace a doping u koní

19 Doping u koní Definice použití nedovolených substancí a prostředků s cílem ovlivnit přirozené aktuální výkonnostní schopnosti koně při sportovních soutěžích a dostizích

20 Formy dopingu pozitivní (doping na vítězství) krátkodobý (amfetamin) dlouhodobý (anabolika) negativní (tlumivý) - doping k dosažení porážky, útlumu

21 Doping u koní Úmyslný ? Vlastní zavinění Cizí zavinění Neúmyslný ? Zbytky léčiv Kontaminace krmiv Kontaminace boxu Neznalost pravidel Zodpovědná osoba Veterinář

22 Důvody antidopingové kontroly u koní sportovně-etické důvody ochrana zvířat (welfare) ochrana ostatních účastníků před nekontrolovatelným medikovaným zvířetem mylné chovatelské závěry ochrana sázkového provozu vyšetření koní při koupi

23 Antidopingová kontrola zač. 20. stol.: první antidopingové kontroly (sliny) 70. léta:  chromatografie na tenké vrstvě (screening)  hmotnostní spektrometrie (konfirmace) 80. léta:  ELISA – vysoká senzitivita  plynová a vysokotlaká chromatografie (HPLC)  hmotnostní spektrometrie

24 Antidopingová kontrola odběr vzorku laboratorní analýza vzorku interpretace pozitivního nálezu a vyvození důsledků (legislativa)

25 Metodika odběru  vyčleněný box  identifikace koně  odběr moči  odběr krve  vzorek A  vzorek B

26 Metodika odběru 

27 Legislativa - FEI www.feicleansport.org 5. dubna 2010: Veterinary Regulations Prohibited Substances List FEI List of Detection Times Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations (1. vydání)

28 Legislativa - FEI 1.Látky zcela vyloučené z použití u koní (nemají indikaci – psychofarmaka…) 2.Medikamenty s kontrolovaným použitím (protizánětlivé, analgetika…) 3.Látky povolené (antibiotika, antiparazitika, antiuloceróza…) 4.Látky prahové (tělu vlastní nebo obsažená v krmivech)

29 Prahové látky LátkaPrahová koncentrace Boldenon 0,015 µg/ml moči u hřebců Oxid uhličitý36 mmol/l plazmy DMSO15 µg/ml moči n. 1 µg/ml plazmy Estradiol (samci, ne valaši)5 α- estran-3β,17 α -diol - 0,045 µg/ml moči Hydrokortizon1 µg/ml moči Kyselina salicylová625 µg/ml moči n. 5,4 µg/ml plazmy Testosteron0,02 µg/ml moči (valaši) 0,055 µg/ml moči (klisny)

30 Legislativa - FEI FEI Prohibited Substances List -1 148 položek -nesmí být během soutěže v exkretech a tělesných tekutinách -každoroční aktualizace

31 Legislativa - FEI List of Detection Times fenylbutazon, flunixin, ketoprofen, metamizol,dembrexin, mepivakain, detomidin, lidokain, clenbuterol, butylskopolamin, dexamethason, metylprednisolon acetát, triamcinolon acetát

32 Legislativa - FEI Detekční časy léčiv (DT) Doba po aplikaci léčiva, během níž lze stanovit jeho přítomnost v organismu (liší se od ochranné lhůty) Stanoveny: pro odlišení legitimního ošetření koní od cíleného dopingu pro zajištění welfare a regulérnosti sportu

33 Legislativa - FEI Detekční časy léčiv Ovlivněny: hmotností koně způsobem aplikace velikostí a počtem dávek tréninkem, výživou individuálními faktory (metabolismus) metodikou v laboratoři riziko „recyklace“ pouze informativní význam!!!

34 Legislativa - FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations 1. vydání závazné postupy při nálezu zakázaných substancí postihy zodpovědných osob

35 Legislativa - IFHA International Federation of Horseracing AuthoritiesInternational Federation of Horseracing Authorities (IFHA) (článek 6 Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách):  metodika odběru  sankce při pozitivním nálezu  odpovědná osoba (trenér)  omezení medikace v den dostihu  zakázané látky s nulovou tolerancí  zakázané látky s prahovou koncentrací  akreditace laboratoří

36 Legislativa - IFHA International Federation of Horseracing AuthoritiesInternational Federation of Horseracing Authorities (IFHA) (článek 6)  plný souhlas 42 zemí (ČR, SR)  částečný souhlas 13 zemí  nepodepsalo 5 zemí

37 Legislativa - IFHA Zakázané látky s nulovou tolerancí (zero tolerance) ovlivňující:  nervový aparát  kardiovaskulární aparát  respirační aparát  trávicí aparát  močový aparát  reprodukční aparát  muskuloskeletální aparát  krev  imunitní systém (kromě vakcín)  endokrinní systém

38 Legislativa - IFHA Zakázané látky s prahovou koncentrací: LátkaPrahová koncentrace Arzenik0,3 µg/ml moči Oxid uhličitý37 mmol/l plazmy DMSO15 µg/ml moči n. 1 µg/ml plazmy Estradiol (hřebci)0,045 µg 5αstran-3β, 17α- diol/ml moči Hydrokortizon1 µg/ml moči Boldenon0,015 µg/ml moči Kyselina salicylová759 µg/ml moči n. 6,5 µg/ml moči Testosteron0,02 µg/ml moči (hřebci) 0,055 µg/ml moči (klisny) Theobromin2 µg/ml moči

39 Legislativa - IFHA Sankce (IFHA článek 6):  diskvalifikace koně  penalizace zodpovědné osoby (trenér)

40 Nejčastější nálezy zakázaných látek HFL Newmarket, 2002 140 vzorků pozitivních (0,6 %) 44 zakázaných látek bylo detekováno 31 vzorků – morfin 16 vzorků – flunixin (Meflosyl) 10 vzorků acepromazin (Sedalin) Amfetamin, dexametazon, furosemid, isoxsuprin, fenylbutazon, triamcinolon, atropin, kofein, klenbuterol, dembrexin, prokain a další

41 Léčiva - jak předejít pozitivnímu nálezu? Evidovat veškerou medikaci koně Dodržovat detekční doby léčiv (+ „bezpečnostní zónu“) Zamezit kontaminace stáje – důsledně izolovat léčeného koně (riziko kontaminace stáje – izoxsuprin) Veškerá medikace koní během soutěže podléhá schválení veterinární komise (GJ)

42 Krmiva - jak předejít pozitivnímu nálezu? nepoužívat krmiva s neznámým složením – mohou obsahovat kontaminanty informovat se o složení rostlinné produkty se sedativním nebo stimulačním účinkem jsou zakázány (valerian) rostlinné produkty mohou obsahovat zakázané látky přesto že výrobce deklaruje opak (salicyláty, digitalis) negativní výsledek po krmení krmného doplňku v minulosti nezaručuje negativní výsledek v budoucnu (vývoj detekčních metod)

43 Jak předejít podání látky s cílem poškodit soupeře? omezený přístup do stájí kontrola osob ostraha stájí v noci

44 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Welfare koní vs. jezdecký a dostihový sport Problematika dopingu MVDr. Pavlína Melková Klinika chorob koní VFU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google