Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté parlamentem  psaná podoba  obsahují právní normy  vytváří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté parlamentem  psaná podoba  obsahují právní normy  vytváří."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté parlamentem  psaná podoba  obsahují právní normy  vytváří je stát, který kontroluje jejich dodržování a postihuje jejich porušování  jsou nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), ale podřízeny Ústavě, ústavním zákonům a mezinárodním smlouvám – jestliže je zákon v rozporu s ústavním pořádkem, může ho zrušit Ústavní soud  dělí se na ústavní a tzv. běžné  uveřejňují se ve Sbírce zákonů

3 SBÍRKA ZÁKONŮ  český promulgační list – vyhlašují se v něm české právní předpisy  v roce 2000 vznikla samostatná Sbírka mezinárodních smluv - vyhlašují se v ní platné mezinárodní smlouvy a rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány  uveřejňují se v ní ústavní zákony, zákony, zákonná opatření Senátu, nařízení vlády a vyhlášky  dnem rozeslání příslušné částky v ní obsažené právní předpisy nabývají platnosti  jednotlivá vydání sbírky = částky - v jedné částce bývá zpravidla několik právních předpisů

4 SMLOUVA  kontrakt, dohoda, konvence  dvoustranný/vícestranný právní úkon - vzájemné a obsahově shodné projevy vůle smluvních stran, které směřují ke vzniku, změně či zániku práv a povinností – vzniká závazek k určitému plnění  jeden ze základních pilířů soukromého práva  druhy smluv: kupní, darovací, nájemní, pracovní, pojistná, přepravní, licenční, příkazní, autorská, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce a výpůjčce

5 MEZINÁRODNÍ SMLOUVA  úmluva, konvence, protokol, pakt, statut, charta, dohoda  jeden z hlavních pramenů mezinárodního práva  zakládají se jí, mění nebo ruší vzájemná práva a povinnosti států  můžou být bilaterální nebo multilaterální  3 základní typy: a)prezidentské – o nejzávažnějších politických otázkách, sjednává je prezident republiky a k ratifikaci je často zapotřebí souhlas parlamentu b)vládní – obecné, sjednává je předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády c)rezortní – o otázkách spadajících do kompetence určitého ministerstva, sjednává je příslušný ministr

6 SANKCE  uvalení nějakého omezení, újmy, ztráty nebo bolesti  oprávněná osoba vymáhá dodržování mravních, společenských nebo právních pravidel daného společenství  určitý zákonem stanovený záporný důsledek protiprávního jednání  smyslem trestu může být náprava, odstrašení, ochrana společnosti nebo obnovení narušeného řádu  druhy: 1.odnětí svobody 2.alternativní tresty 3.ochranná opatření

7 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  trestní sankce, ale ne trest  účelem je ochrana společnosti před pachateli trestných činů, před nebezpečnými věcmi a pomoc osobám stiženým chorobou, aby mohly vést řádný život 1.ochranné léčení - ukládá se nebezpečným osobám, které není možné stíhat pro jejich nepříčetnost, duševní poruchu či pro užívání návykových látek, může trvat max. 2 roky 2.zabezpečovací detence - určena osobám mimořádně nebezpečným (agresoři, psychopatičtí recidivisté a sexuální devianti), může být spojena s doživotní izolací 3.zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty – v případě, náleží-li věc pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, ohrožuje-li věc bezpečnost lidí či majetku nebo jde o výnos z trestného činu 4.ochranná výchova - týká se pachatelů mladších 18 let, její uložení spadá do oblasti soudnictví ve věcech mládeže

8 TRESTNÝ ČIN  závažné společensky nebezpečné jednání uvedené v trestním zákoně a postihované soudy  postihy: 1.odnětí svobody - podmíněné, nepodmíněné 2.alternativní tresty - domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti, vyhoštění  druhy: a)přečiny - všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let b) zločiny - všechny úmyslné trestné činy, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let

9 ZNAKY TRESTNÝCH ČINŮ  zavinění – úmysl, nedbalost  trestní odpovědnost z hlediska věku a příčetnosti pachatele  vyloučení trestnosti za podmínek krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně  územní a personální omezení působnosti zákona  trestnost pokusu, přípravy i podílnictví na činu  podmínky zániku trestnosti a promlčení trestního stíhání  společenská škodlivost

10 TRESTNÍ ZÁKONÍK  uceleným způsobem upravuje trestní právo  vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit  obsahuje 421 paragrafů  člení se: a)obecná část – vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání trestů a ochranných opatření, zahlazení odsouzení a výklad používaných pojmů b)zvláštní část - obsahuje katalog trestných činů, které jsou podle příbuznosti rozděleny do 13 hlav

11 TRESTNÉ ČINY  Trestné činy proti životu a zdraví  Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství  Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti  Trestné činy proti rodině a dětem  Trestné činy proti majetku  Trestné činy hospodářské  Trestné činy obecně nebezpečné  Trestné činy proti životnímu prostředí  Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci  Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  Trestné činy proti branné povinnosti  Trestné činy vojenské  Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy

12 ZDROJE  https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon  http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A120413_143215_ln_domov_jkz http://www.lidovky.cz/ln_domov.asp?c=A120413_143215_ln_domov_jkz  http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva http://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva  http://www.praha19.cz/info/info.php?category=Odbor+%C5%BEivnostensk %C3%BD http://www.praha19.cz/info/info.php?category=Odbor+%C5%BEivnostensk %C3%BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest  http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din  http://www.serius.cz/trestni-zakonik-a-trestni-rad-s-poznamkami-a- judikaturou-k-112010 http://www.serius.cz/trestni-zakonik-a-trestni-rad-s-poznamkami-a- judikaturou-k-112010  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF https://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C3%ADrka_z%C3%A1kon%C5%AF  https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%A9_opat%C5%99en%C3%AD  https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(% C4%8Cesko,_2009) https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk_(% C4%8Cesko,_2009)


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PRÁVA Mgr. Michal Oblouk. ZÁKONY  obecně závazné právní předpisy přijaté parlamentem  psaná podoba  obsahují právní normy  vytváří."

Podobné prezentace


Reklamy Google