Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ Ing. Eva Kotková, Bc. Eva Martinková, JUDr. Helena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ Ing. Eva Kotková, Bc. Eva Martinková, JUDr. Helena."— Transkript prezentace:

1 NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ Ing. Eva Kotková, Bc. Eva Martinková, JUDr. Helena Vašková odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje 1. 11. 2011

2 OBSAH SEMINÁŘE  Obecná část – rozhodnutí, odvolání  Rozbor odůvodnění  Nejčastější nedostatky  Dotazy, diskuse

3 ROZHODNUTÍ  Obsah a forma rozhodnutí  Náležitosti rozhodnutí  Oznamování rozhodnutí  Právní moc a doložka právní moci  Usnesení

4 ROZHODNUTÍ – obsah a forma, § 67  ROZHODNUTÍ NENÍ DOPIS a má své náležitosti  písemná forma  ústní vyhlášení (stanoví-li tak zákon)  členíme na rozhodnutí:  konstitutivní - zakládá, mění nebo ruší práva nebo povinnosti  deklaratorní – prohlašuje, že osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá

5 ROZHODNUTÍ – náležitosti, § 68 Rozhodnutí obsahuje  Výrokovou část  řešení otázky, která je předmětem řízení  právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno  označení účastníků řízení  Odůvodnění  důvody výroku  podklady, úvahy  informace o vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků, včetně jejich vyjádření k podkladům  Poučení  možnost podání odvolání  lhůta, včetně toho, od kterého dne se počítá  u koho se podává odvolání a kdo o něm rozhoduje

6 ROZHODNUTÍ – náležitosti, § 69 Písemné rozhodnutí musí dále obsahovat  označení „rozhodnutí“ nebo jiné označení stanovené zákonem (usnesení)  označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal  číslo jednací  datum vyhotovení  otisk úředního razítka  jméno, příjmení, funkce, podpis správního orgánu

7 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ § 71  povinnost správního orgánu vydat rozhodnutí bezodkladně  pokud nelze – nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení  připočtení až 30 dnů v případě ústního jednání (to není vyjádření se k podkladům) či místního šetření Vydáním rozhodnutí se rozumí  předání rozhodnutí podle §19 SŘ  k poštovní přepravě  do rukou účastníka řízení (jeho zákonného zástupce)

8 OZNAMOVÁNÍ ROZHODNUTÍ § 72 Rozhodnutí se oznamuje  doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou  přijímací řízení na střední školy  úprava dle ŠZ - § 60 odst. 18  rozhodnutí, které nelze doručit se ukládá po dobu 5ti pracovních dnů (MŠMT dodává po dobu 7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené

9 Právní moc a doložka právní moci § 73 a § 75  rozhodnutí nabude právní moci, jestliže bylo oznámeno a nelze se proti němu odvolat  pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány  doložku právní moci vyznačuje správní orgán, který rozhodl v posledním stupni  vyznačení provede na písemném vyhotovení rozhodnutí, které zůstává součásti spisu  správní orgán prvního stupně opatří na požádání účastníka doložkou právní moci stejnopis

10 ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ § 82 až § 92  řádný opravný prostředek  náležitosti, postup, lhůty, účinky, postup odvolacího správního orgánu

11 NÁLEŽITOSTI ODVOLÁNÍ  odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ  posuzuje se dle obsahu  jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt (popř. adresa pro doručování)  a dále (§ 82 odst. 2 SŘ)  proti kterému rozhodnutí směřuje  rozsah napadení  v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí

12 ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ  odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část  podává se u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal  potřebný počet stejnopisů  k novým skutečnostem v rámci odvolání nepřihlíží  rozhoduje o něm  správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal AUTOREMEDURA (§ 87 SŘ)  nejblíže nadřízený správní orgán  odkladný účinek  nenastane právní moc, vykonatelnost ani jiné právní účinky napadeného rozhodnutí  může být ze zákona vyloučen

13 ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ  lhůty  obecná odvolací lhůta činí 15 dnů od oznámení rozhodnutí  Přijímací řízení na střední školy  ŠZ upravuje lhůtu pro přijímací řízení v § 60 odst. 19, a to na 3 pracovní dny od doručení rozhodnutí  nepřípustné odvolání  podané v rozporu se zákonem, např. osobou, která k podání není oprávněná  opožděné odvolání  podané po uplynutí odvolací lhůty  podnět pro přezkum

14 POSTUP PO ODVOLÁNÍ § 88 SŘ  kontrola náležitostí (výzva k doplnění )  autoremedura - § 87 SŘ  nebo předání originálu spisu, odvolání a stanoviska správního orgánu nadřízenému správnímu orgánu  lhůty  30 dnů  10 dnů

15 POSTUP ODVOLACÍHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU § 89, § 90 Odvolací správní orgán napadené rozhodnutí  potvrdí a odvolání zamítne  změní  zruší a řízení zastaví  zruší a věc vrátí k novému projednání

16 Přestávka

17 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění má zásadní význam z hlediska přezkoumatelnosti  nelze jinak dohledat na základě jakých skutečností bylo rozhodnuto tak, jak stanoví výrok rozhodnutí  popis správního řízení od jeho počátku  uvedení veškerých podkladů a skutečností  uvést, zda se účastník vyjádřil k podkladům, příp. vypořádání jeho námitek  používat správný mluvnický rod – každé odůvodnění rozhodnutí je ke konkrétnímu účastníku řízení  používat aktuální znění právních norem  kontrola v případě kopírování souborů

18 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ 1. uvedení podmínek pro přijetí (liší se v jednotlivých segmentech)  MŠ - § 34 ŠZ  ZŠ - § 46 ŠZ  SŠ - § 60 ŠZ 2. celkové zhodnocení podaných žádostí 3. rozepsání výsledků konkrétního účastníka řízení, proč nebyl přijat 4. využití/nevyužití procesního práva účastníka řízení § 36, odst. 3 SŘ – vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí 5. „Závěr“

19 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ bod č.1 - příklady Mateřské školy  Ředitelka mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem termín pro podání žádostí přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole……… na x. x. 201x. Vzhledem k tomu, že kapacita mateřské školy nedostačuje počtu zájemců o přijetí k předškolnímu vzdělávání, stanovila ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v následujícím pořadí: Střední školy  V souladu s § 60 odst. 3 školského zákona ředitel školy stanovil tato jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok ………..:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání  výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena  další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče  další kritéria

20 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ bod č. 2 - příklady Mateřské školy  Celkem bylo podáno …. žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přičemž z hlediska kapacity mateřské školy mohlo být přijato celkem ……… dětí. Střední školy  leden- zveřejnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  dále upravit dle výše uvedeného

21 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ bod č. 3 - příklady Mateřské školy  Zákonný zástupce podal žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání dne…., která splňovala veškeré náležitosti včetně potvrzení pediatra ze dne…  Ředitelka mateřské školy po zhodnocení veškerých podkladů a z hlediska naplnění kapacity přijala celkem ….dětí. XY splnil tato kritéria ……………………. a umístil se na ……místě z celkového počtu ….dětí nepřijatých k předškolnímu vzdělávání. Střední školy  Zde podrobně rozpracovat umístění uchazeče na základě jednotlivých kritérií.  Uchazeč Petr Novák se umístil ve srovnání s dalšími hodnocenými uchazeči na XX. místě. Uchazeč vyhověl kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, avšak ve srovnání s dalšími hodnocenými uchazeči nedosáhl výsledků potřebných k přijetí ke vzdělávání, a to s ohledem na počet přijímaných žáků

22 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ bod č.4  Ředitel/ka mateřské/základní/střední školy seznámil/a účastníka řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu s procesním právem vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, a to oznámením ze dne …………..  Zákonný zástupce procesního práva využil, dostavil se dne ……v …..hodin…..a nevznesl žádné námitky.  Zákonný zástupce procesního práva využil, dostavil se dne ……v …..hodin…..a vznesl následující námitky (nutno uvést, jak byly námitky vypořádány).  Zákonný zástupce svého procesního práva nevyužil.

23 ROZBOR ODŮVODNĚNÍ bod č.5 - příklady  Ředitel/ka mateřské/základní/střední školy na základě uvedených skutečností rozhodl/a tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

24 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY  zahájení řízení  na žádost  z moci úřední  náležitosti rozhodnutí  § 69 odst. 1 SŘ – název „rozhodnutí“  chybná formulace řešení otázky, která je předmětem řízení  odůvodnění - zvláště pokud je rozhodnutí zamítavé  § 68 odst. 3 SŘ  § 36 odst. 3 SŘ  poučení  uvedena špatná lhůta pro podání odvolání

25 NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY  Odvolání  nedodržení lhůt pro předání spisu nadřízenému správnímu orgánu  nepřípustné odvolání - postup správního orgánu není v souladu s § 88 odst. 1

26 UŽITEČNÉ ODKAZY vzor rozhodnutí o nepřijetí – střední školy  http://www.kraj- lbc.cz/public/skolstvi/vzor_rozhodnuti_ano_nove_275f85841f.rtf http://www.kraj- lbc.cz/public/skolstvi/vzor_rozhodnuti_ano_nove_275f85841f.rtf náležitosti odvolání  http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=gNVHjRzsrnI%3d&tabid =160&mid=756 http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=gNVHjRzsrnI%3d&tabid =160&mid=756 metodická stanoviska ke správnímu řádu KÚLK  http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page4141 http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page4141 metodika Ministerstva vnitra  http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim- radu.aspx http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-rad-informace-o-spravnim- radu.aspx

27 Děkujeme za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231 eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ NÁLEŽITOSTI SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ A ODVOLÁNÍ SEMINÁŘ Ing. Eva Kotková, Bc. Eva Martinková, JUDr. Helena."

Podobné prezentace


Reklamy Google