Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADR 2009 – Omezení v silničních tunelech TP N° 16/09 (Revize TP 16/07) EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADR 2009 – Omezení v silničních tunelech TP N° 16/09 (Revize TP 16/07) EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS."— Transkript prezentace:

1 ADR 2009 – Omezení v silničních tunelech TP N° 16/09 (Revize TP 16/07) EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu + www.eiga.eu  EIGA 2009 - EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

2 EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98  FAX + 32 2 219 85 14  E-mail : info@eiga.eu + www.eiga.eu ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI Všechny technické publikace asociace EIGA, nebo publikace vydávané jménem asociace EIGA, včetně návodů, bezpečnostních postupů a dalších technických informací obsažených v takových publikacích, byly získány ze spolehlivých zdrojů a vycházejí z technických informací a zkušeností, aktuálně dostupných od členů asociace EIGA a ostatních k datu vydání. Ačkoliv asociace EIGA doporučuje svým členům, aby odkazovali na její publikace nebo je využívali, takové odkazy na publikace asociace EIGA se strany jejích členů nebo třetích stran jsou čistě dobrovolné a nezávazné. Z toho důvodu asociace EIGA nebo její členové neposkytují žádnou záruku na výsledky a nepřebírají žádnou odpovědnost v souvislosti s odkazováním nebo využíváním informací či návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA. Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad realizací nebo zanedbáním, chybnou interpretací, správným nebo nevhodným využitím informací nebo návrhů, obsažených v publikacích asociace EIGA, se strany kterékoliv osoby nebo subjektu (včetně členů EIGA), a asociace EIGA se výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti v uvedených souvislostech. Publikace EIGA podléhají pravidelným revizím, takže uživatelé jsou upozorňováni, aby si opatřili poslední vydání.

3 Obsah Omezení pro průjezd vozidel silničními tunely v případě nebezpečného zboží třídy 2 1.9 Dopravní omezení ze strany kompetentních úřadů 8.6 Omezení u silničních tunelů při průjezdu vozidel přepravujících nebezpečné zboží 1.6.1.12Přechodná opatření.

4 1.9.5.1 Všeobecně Kompetentní úřad musí přiřadit silniční tunel do jedné z kategorií tunelů, jak jsou definované v 1.9.5.2.2 ze dne 31. prosince 2009. Kategorie tunelu se zakládá na charakteristikách tunelu, na posouzení rizik (zda jsou k dispozici a zda jsou vhodné alternativní cesty) a na úvahách o režimech a řízení provozu. Tunel může být přiřazen do více než jedné kategorie tunelů, v závislosti na času během dne nebo dni v týdnu a podobně.

5 Výjimky Podle 1.9.5.3.6 a 8.6.3.3: Nebezpečné zboží převážené v souladu s 1.1.3 není předmětem omezení tunelu a nesmí se brát v úvahu při stanovování kódu omezení tunelu, který bude přiřazen celému nákladu přepravní jednotky. Poznámka. Tunel je v typickém případě > 500m. (EC 2004/54)

6 1.9.5.2 Rozčlenění tunelů do kategorií Předpokládají se tři hlavní nebezpečí, která mohou způsobit řadu nehod nebo vážná poškození konstrukce tunelu: –(a)Výbuchy; –(b)Uvolnění toxického plynu nebo těkavé toxické kapaliny; –(c)Požáry.

7 Pět kategorií tunelů Kategorie A: Nejsou žádná omezení ohledně dopravy nebezpečného zboží. Kategorie B: Omezení pro nebezpečné zboží, které může vést k velmi silnému výbuchu; Třída 2: V cisternách: F, TF a TFC Příklad F = Kapalný vodík

8 Hierarchie Omezení u tunelů: Jsou tu předchozí omezení indikovaná písmenem s dodatečnými omezeními. A Jakákoliv B C = B+C D = B+C+D E = B+C+D+E Žádné nebezpečné zboží A ►B ►C ►D ►E Je dovolené veškeré nebezpečné zboží Není dovolené žádné nebezpečné zboží

9 Kategorie tunelů Kategorie C: Omezení pro nebezpečné zboží, které může způsobit velmi silný výbuch, velký výbuch nebo velké uvolnění toxických látek;

10 Kategorie C pro Třídu 2 Zboží omezené v tunelu kategorie B + C. B = V cisternách:Klasifikační kódy F,TF a TFC; a C = V cisternách: Klasifikační kódy 2A, 2O, 3A a 3O, a klasifikační kódy obsahující pouze písmeno T a TC, TO a TOC Třída 2: V cisternách: F,TF,TFC,2A,2O,3A,3O,T,TC,TO,TOC

11 Kategorie tunelů Kategorie D:= B+C+D Omezení pro nebezpečné zboží, které může vést k velmi silnému výbuchu, k velkému výbuchu, k velkému uvolnění toxických látek Nebo k velkému požáru; Třída D 2: Klasifikační kódy F, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC (Poznámka nikoliv v cisternách) a Třída B+C 2: V cisternách: F,TF,TFC,2A,2O,3A,3O,T,TC,TO,TOC

12 1.9.5.3 Značení Zákazy průjezdu tunelem a alternativní cesty vyznačené prostřednictvím značení a signálů. Dopravní značky a signály za účelem zamezení přístupu vozidel vezoucích nebezpečný náklad do silničních tunelů musí být umístěny v takovém místě, kde je možná volba alternativních cest.

13 Značení Značení omezuje přístup do tunelu. Žádné značení: žádné omezení (kategorie A) B = nebezpečné zboží kategorie B není dovoleno. C = nebezpečné zboží kategorie C není dovoleno. D = nebezpečné zboží kategorie D není dovoleno. E = nebezpečné zboží kategorie E není dovoleno. Příklady značení: B B

14 SPECIFICKÁ OPATŘENÍ Specifická opatření navržená ke snížení nebezpečí a vztahující se na vozidla užívající tunely, jako jsou prohlášení před vstupem nebo průchodem v konvoji doprovázeném doprovodnými vozidly, musí být oficiálně publikována a musí být veřejně k dispozici. Žádná dopravní omezení v souladu s 1.1.3

15 3.2 Tabulka A Kódy omezení tunelu jsou uvedené ve sloupci (15) Tabulky A. Kódy omezení tunelu jsou uvedené v závorkách na spodu buňky. Když se indikuje ‘(─)’ namísto některého z kódů omezení tunelu, pak tedy nebezpečné zboží není vystaveno žádnému omezení týkajícího se tunelu;

16 Třída 2 Klasifikace F,TF,TFC (B/D) Průjezd je zakázán tunely kategorie B a C když je prováděn s cisternami; Průjezd je zakázán tunely kategorie D a E Klasifikace FC(D) Průjezd je zakázán tunely kategorie D a E

17 Třída 2 Klasifikace 2A,2O,3A,3O,T,TC,TO,TOC (C/D) Průjezd je zakázán tunely kategorie C když je prováděn s cisternami; Průjezd je zakázán tunely kategorie D a E Klasifikace 1A, 1O, C, CO(E) Průjezd je zakázán tunely kategorie E

18 8.6 Omezení u silničního tunelu Pokud přepravní jednotka obsahuje nebezpečné zboží, kterému byly přiřazené různé kódy týkající se omezení průjezdu tunelem, pak celému nákladu musí být přiřazené nejvíce omezující kódy z omezujících kódů, které se týkají průjezdu tunelem.

19 Příklad 1 UN 1977 Dusík, hluboce zchlazený, kapalný. Tabulka 3.2 Kód pro omezení průjezdu tunelem (C/E). 8.6.4 C/E = Průjezd zakázán tunely kategorie C a D, kdy se doprava provádí cisternami, a je zakázán průjezd tunely kategorie E. Návěsy (Cisternová vozidla) by měly pouze povolení k průjezdu tunely bez značení (A) a B.

20 Příklad 2 UN 1966 Vodík,hluboce zchlazený, kapalný. Tabulka 3.2 Kód pro omezení průjezdu tunelem (B/D). 8.6.4 B/D = Průjezd zakázán tunely kategorie B a C, když se doprava provádí cisternami; Průjezd zakázán tunely kategorie D a E Je tedy dovolen průjezd tunely bez označení (A).

21 Příklad 3 UN 1049 Vodík, stlačený. Tabulka 3.2 Kód omezení v tunelu (B/D). 8.6.4 B/D = Průjezd je zakázán tunely kategorie B a C, když je zajišťován cisternami; Průjezd je zakázán tunely kategorie D a E Tedy je dovolen průjezd tunely bez označení (A) B a C.

22 Příklad 4 Láhve; (nad množství v 1.1.3) smíšený náklad. UN 1072 Kyslík, stlačenýO(E) UN 1017 ChlórTC(C/D) UN 1001 AcetylénF(B/D) Aplikuje se to nejpřísnější opatření (B/D). B/D = Průjezd je zakázán tunely kategorie D a E Tedy je dovolen průjezd tunely bez označení(A) B a C.


Stáhnout ppt "ADR 2009 – Omezení v silničních tunelech TP N° 16/09 (Revize TP 16/07) EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 – 5  B-1210 BRUSSELS."

Podobné prezentace


Reklamy Google